Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taxotere (docetaxel) - L01CD02

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTaxotere
ATC koodL01CD02
Toimeainedocetaxel
TootjaAventis Pharma S.A.

Taxotere

dotsetakseel

See on ravimi Taxotere Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Taxotere?

Taxotere on ravim, mis sisaldab toimeainena dotsetakseeli. Seda turustatakse kahel kujul:

kahe viaalina (üks sisaldab kontsentreeritud lahust ja teine lahustit), mille sisu segatakse kokku infusioonilahuseks (veeni tilgutatav lahus);

ühe viaalina, mis sisaldab infusioonilahuse kontsentraati.

Milleks Taxoteret kasutatakse?

Taxoteret kasutatakse järgmiste vähivormide ravimiseks:

rinnavähk. Taxoteret võib kasutada ainsa ravimina pärast muude raviskeemide ebaõnnestumist. Ravimit võib kasutada ka koos teiste vähiravimitega (doksorubitsiin, tsüklofosfamiid, trastusumaab või kapetsitabiin) patsientidel, kes ei ole veel vähiravi saanud, või pärast muude raviskeemide ebaõnnestumist, olenevalt ravitava rinnavähi vormist ja staadiumist;

mitteväikerakk-kopsuvähk. Taxoteret võib kasutada ainsa ravimina pärast muude raviskeemide ebaõnnestumist. Seda võib kasutada ka koos tsisplatiiniga (samuti vähiravim) patsientidel, kes ei ole veel vähiravi saanud;

eesnäärmevähk, mis ei allu hormoonravile. Taxoteret kasutatakse koos prednisooni või prednisolooniga (põletikuravimid);

mao adenokartsinoom (maovähi vorm) patsientidel, kes ei ole veel vähiravi saanud. Taxoteret kasutatakse koos tsisplatiini või 5-fluorouratsiiliga (samuti vähiravimid);

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

pea- ja kaelapiirkonna lokaalselt kaugelearenenud (metastaasideta) vähk. Taxoteret kasutatakse koos tsisplatiini või 5-fluorouratsiiliga.

Üksikasjalik teave on ravimi omaduste kokkuvõttes (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Taxotere on retseptiravim.

Kuidas Taxoteret kasutatakse?

Ravi Taxoterega peab toimuma keemiaravile (vähi ravimravi) spetsialiseerunud osakonnas keemiaravipädevusega arsti järelevalve all.

Taxoteret manustatakse üks tund kestva infusioonina iga kolme nädala tagant. Annus, ravi kestus ja ravimi kasutamine koos teiste ravimitega oleneb ravitava vähi vormist. Taxoteret kasutatakse ainult juhul, kui neutrofiilide (valgeliblede liik) sisaldus veres on tavapärane (vähemalt 1500 rakku/mm3). Alates Taxotere infusioonile eelnevast päevast tuleb anda patsiendile ka deksametasooni (põletikuravim). Üksikasjalik teave on ravimi omaduste kokkuvõttes.

Kuidas Taxotere toimib?

Taxotere toimeaine dotsetakseel kuulub vähiravimite taksaanide rühma. Dotsetakseel pärsib raku võimet lagundada raku sisetoest, et rakk saaks jaguneda ja paljuneda. Kui raku sisetoes püsib, ei saa rakk jaguneda ning lõpuks hävib. Dotsetakseel mõjub peale vähirakkude ka muudele rakkudele, näiteks vererakkudele, ja see võib põhjustada kõrvalnähte.

Kuidas Taxoteret uuriti?

Taxoteret uuriti enam kui 4000 rinnavähiga patsiendil, ligikaudu 2000 mitteväikerakk-kopsuvähiga patsiendil, 1006 eesnäärmevähiga patsiendil, 457 mao adenokartsinoomiga patsiendil ning 897 pea- ja kaelapiirkonna vähiga patsiendil. Enamikus neist uuringutest kasutati Taxoteret koos teiste vähiravimitega ning seda võrreldi kas eri ravimite kombinatsioonidega või raviga ilma Taxotereta. Efektiivsuse põhinäitajad olid nende patsientide arv, kelle vähk allus ravile, haiguse progresseerumiseni kulunud aeg ja patsientide elulemus.

Milles seisneb uuringute põhjal Taxotere kasulikkus?

Taxotere lisamisel teistele vähiravimitele suurenes nende patsientide arv, kelle vähk allus ravile, haiguse progresseerumiseni kulunud aeg ja patsientide elulemus kõigi viie vähivormi korral. Kui Taxoteret kasutati ainsa ravimina, oli ravim rinnavähi korral sama efektiivne ja vahel efektiivsem kui võrdlusravimid ja kopsuvähi korral efektiivsem kui parim toetav ravi (patsienti aitavad mis tahes muud ravimid ja raviviisid peale vähiravimite).

Mis riskid Taxoterega kaasnevad?

Taxotere kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui 1 patsiendil 10st) on neutropeenia (neutrofiilide vähesus), aneemia (vere punaliblede vähesus), trombotsütopeenia (trombotsüütide ehk vereliistakute vähesus), palavikuga neutropeenia, perifeerne sensoorne neutropaatia (jala- ja käelabade närvikahjustus), perifeerne motoorne neuropaatia (närvikahjustused, mis põhjustavad liigutuste koordinatsioonihäireid), düsgeusia (maitsehäired), düspnoe (õhupuudustunne), stomatiit (suupõletik), kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, alopeetsia (juuste väljalangemine), nahareaktsioonid, küünekahjustused, lihasevalu, isutus, nakkused, turse, nõrkus, valu ja ülitundlikkus

(allergiareaktsioonid). Taxotere kasutamisel koos teiste vähiravimitega võivad need kõrvalnähud olla raskemad. Taxotere kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Taxoteret ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla dotsetakseeli või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Taxoteret ei tohi kasutada patsiendid, kelle neutrofiilide sisaldus veres on alla 1500 raku/mm3, ega raske maksahaigusega patsiendid.

Miks Taxotere heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Taxotere kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Muu teave Taxotere kohta

Euroopa Komisjon andis Taxotere müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 27. novembril 1995. Müügiluba on tähtajatu.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Taxotere kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Taxoterega toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2012.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu