Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tecfidera (dimethyl fumarate) – Pakendi märgistus - N07XX09

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTecfidera
ATC koodN07XX09
Toimeainedimethyl fumarate
TootjaBiogen Idec Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tecfidera 120 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Dimethylis fumaras

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 120 mg dimetüülfumaraati

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 gastroresistentset kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Biogen Idec Ltd,

Innovation House, 70 Norden Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/837/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Tecfidera 120 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL KUUMTIHENDATUD BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tecfidera 120 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Dimethylis fumaras

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Biogen Idec Ltd

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Hommik Õhtu

E

T

K

N

R

L

P

Sümbol päike

Sümbol kuu

14 gastroresistentset kõvakapslit

Suukaudne.

Üks kapsel sisaldab 120 mg dimetüülfumaraati. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL FOOLIUMBLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tecfidera 120 mg

Dimethylis fumaras

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tecfidera 240 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Dimethylis fumaras

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 240 mg dimetüülfumaraati

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

56 gastroresistentset kõvakapslit

168 gastroresistentset kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Biogen Idec Ltd,

Innovation House, 70 Norden Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/837/002

EU/1/13/837/003

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Tecfidera 240 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL KUUMTIHENDATUD BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tecfidera 240 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Dimethylis fumaras

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Biogen Idec Ltd

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Hommik Õhtu

E

T

K

N

R

L

P

Sümbol päike

Sümbol kuu

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL FOOLIUMBLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tecfidera 240 mg

Dimethylis fumaras

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu