Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – Pakendi märgistus - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTekturna
ATC koodC09XA02
Toimeainealiskiren
TootjaNovartis Europharm Ltd.
VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Tekturna 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

 

3.

ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

 

 

 

müügiluba

lõppenud

 

 

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

50 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS

 

Ravimil

on

 

 

 

 

 

 

KOHAS

 

 

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

 

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/408/001

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/07/408/002

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/07/408/003

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/07/408/004

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/07/408/005

50 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/07/408/006

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/07/408/008

90 õhukese polümeerikattega ta letti

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

müügiluba

 

 

15. KASUTUSJUHEND

 

on

 

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Tekturna 150 g

 

Ravimil

 

lõppenud

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

BLISTER (KALENDERPAKEND)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tekturna 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskireen

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

4.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MUU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmaspäev

 

 

 

 

 

Teisipäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmapäev

 

 

 

on

 

 

 

 

Neljapäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laupäev

 

 

 

 

 

 

 

Pühapäev

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

lõppenud

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MULTIPAKENDITE VAHEKARP (ILMA BLUE BOX’ITA)
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Tekturna 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

3.

ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

 

müügiluba

lõppenud

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

20 pakendist (igas 14 tabletti) koosneva multipakendi komponent.

 

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

3 pakendist (igas 28 tabletti) koosneva

multipakendi komponent.

 

 

 

49 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

2 pakendist (igas 49 tabletti) koosneva

multipakendi komponent.

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

6.ERIHOIATUS, ETKÄTTESAAMATUSRAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST

 

 

KOHAS

on

 

 

 

 

RavimilKõlblik kuni:

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lõppenud

 

EU/1/07/408/007

84 õhukese polümeerikattega tabletti (3x28)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/009

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49)

 

 

 

 

EU/1/07/408/010

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

müügiluba

15.KASUTUSJUHEND

 

 

 

on

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Tekturna 150 mg

 

Ravimil

 

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MULTIPAKENDITE KARP (KOOS BLUE BOX’IGA)
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Tekturna 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

3.

ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

 

müügiluba

lõppenud

 

84 õhukese polümeerikattega tabletti

 

3 pakendist (igas 28 tabletti) koosnev multipakend.

 

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

2 pakendist (igas 49 tabletti) koosnev

multipakend.

 

 

 

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

20 pakendist (igas 14 tabletti) koosnev

multipakend.

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

6.ERIHOIATUS, ETKÄTTESAAMATUSRAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST

 

 

KOHAS

on

 

 

 

 

RavimilKõlblik kuni:

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lõppenud

 

EU/1/07/408/007

84 õhukese polümeerikattega tabletti (3x28)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/009

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49)

 

 

 

 

EU/1/07/408/010

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

müügiluba

15.KASUTUSJUHEND

 

 

 

on

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Tekturna 150 mg

 

Ravimil

 

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Tekturna 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

3.

ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

 

müügiluba

lõppenud

 

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

50 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

6.ERIHOIATUS, ETKÄTTESAAMATUSRAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST

 

 

KOHAS

on

 

 

 

 

RavimilKõlblik kuni:

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/408/011

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/07/408/012

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/07/408/013

28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/408/014

30 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/408/015

50 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/408/016

56 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

 

Retseptiravim.

 

müügiluba

 

 

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

 

 

 

16.

INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

Ravimil

on

 

Tekturna 300 g

lõppenud

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

BLISTER (KALENDERPAKEND)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tekturna 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskireen

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

4.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MUU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmaspäev

 

 

 

 

 

Teisipäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmapäev

 

 

 

on

 

 

 

 

Neljapäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laupäev

 

 

 

 

 

 

 

Pühapäev

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

lõppenud

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MULTIPAKENDITE VAHEKARP (ILMA BLUE BOX’ITA)
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Tekturna 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

 

3.

ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

 

 

müügiluba

lõppenud

 

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

20 pakendist (igas 14 tabletti) koosneva multipakendi komponent.

 

 

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

3 pakendist (igas 28 tabletti) koosneva

multipakendi komponent.

 

 

 

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

3 pakendist (igas 30 tabletti) koosneva

multipakendi komponent.

 

 

 

 

49 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

2 pakendist (igas 49 tabletti) koosneva

multipakendi komponent.

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

 

 

 

Ravimil8. KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ETonRAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS

 

 

 

KOHAS

 

 

 

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

 

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lõppenud

 

EU/1/07/408/017

84 õhukese polümeerikattega tabletti (3x28)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/018

90 õhukese polümeerikattega tabletti (3x30)

 

 

 

 

EU/1/07/408/019

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49)

 

 

 

 

EU/1/07/408/020

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

 

 

 

 

Partii nr:

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

 

Retseptiravim.

 

 

 

 

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

 

 

16.

 

on

 

 

 

INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ravimil

 

 

 

 

Tekturna 300 mg

 

 

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MULTIPAKENDITE KARP (KOOS BLUE BOX’IGA)
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Tekturna 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

 

3.

ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

 

 

müügiluba

lõppenud

 

 

84 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

3 pakendist (igas 28 tabletti) koosnev multipakend.

 

 

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

3 pakendist (igas 30 tabletti) koosnev

multipakend.

 

 

 

 

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

2 pakendist (igas 49 tabletti) koosnev

multipakend.

 

 

 

 

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

20 pakendist (igas 14 tabletti) koosnev

multipakend.

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravimil8. KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

 

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ETonRAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS

 

 

 

KOHAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

 

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/408/017

84 õhukese polümeerikattega tabletti (3x28)

 

EU/1/07/408/018

90 õhukese polümeerikattega tabletti (3x30)

 

EU/1/07/408/019

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49)

 

EU/1/07/408/020

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

 

Retseptiravim.

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

 

 

 

 

16.

 

on

 

 

 

INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ravimil

 

 

 

 

Tekturna 300 mg

 

 

lõppenud

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu