Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Telmisartan Actavis (telmisartan) – Pakendi märgistus - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTelmisartan Actavis
ATC koodC09CA07
Toimeainetelmisartan
TootjaActavis Group PTC ehf

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Blistri väliskarp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Telmisartan Actavis 20 mg tabletid

Telmisartanum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 20 mg telmisartaani.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

56 tabletti

84 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

100 tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse eest katistult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf., 220 Hafnarfjörður, Island

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/639/001 (14 tabletti)

EU/1/10/639/002 (28 tabletti)

EU/1/10/639/003 (30 tabletti)

EU/1/10/639/004 (56 tabletti)

EU/1/10/639/005 (84 tabletti)

EU/1/10/639/006 (90 tabletti)

EU/1/10/639/007 (98 tabletti)

EU/1/10/639/008 (100 tabletti)

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Telmisartan Actavis 20 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÜU RIBAPAKENDIL

Blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Telmisartan Actavis 20 mg tabletid

Telmisartanum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Actavis logo

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL VÕI VAHETUL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp tabletipurgile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Telmisartan Actavis 20 mg tabletid

Telmisartanum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 20 mg telmisartaani.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 tabletti

250 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Sisaldab kuivatusainet, mitte süüa.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida tabletipurk tihedalt suletuna, valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf., 220 Hafnarfjörður,

Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/639/009 (30 tabletti tabletipurgis)

EU/1/10/639/010 (250 tabletti tabletipurgis)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Telmisartan Actavis 20 mg

VÄLISPAKENDIL VÕI VAHETUL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Etikett tabletipurgile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Telmisartan Actavis 20 mg tabletid

Telmisartanum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 20 mg telmisartaani.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 tabletti

250 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Sisaldab kuivatusainet, mitte süüa.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida tabletipurk tihedalt suletuna, valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis logo

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/639/009 (30 tabletti tabletipurgis)

EU/1/10/639/010 (250 tabletti tabletipurgis)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Blistri väliskarp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Telmisartan Actavis 40 mg tabletid

Telmisartanum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 40 mg telmisartaani.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

56 tabletti

84 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

100 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse eest katistult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf., 220 Hafnarfjörður, Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/639/011 (14 tabletti)

EU/1/10/639/012 (28 tabletti)

EU/1/10/639/013 (30 tabletti)

EU/1/10/639/014 (56 tabletti)

EU/1/10/639/015 (84 tabletti)

EU/1/10/639/016 (90 tabletti)

EU/1/10/639/017 (98 tabletti)

EU/1/10/639/018 (100 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Telmisartan Actavis 40 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÜU RIBAPAKENDIL

Blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Telmisartan Actavis 40 mg tabletid

Telmisartanum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Actavis logo

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL VÕI VAHETUL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp tabletipurgile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Telmisartan Actavis 40 mg tabletid

Telmisartanum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 40 mg telmisartaani.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 tabletti

250 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Sisaldab kuivatusainet, mitte süüa.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida tabletipurk tihedalt suletuna, valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf.,

220 Hafnarfjörður,

Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/639/019 (30 tabletti tabletipurgis)

EU/1/10/639/020 (250 tabletti tabletipurgis)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Telmisartan Actavis 40 mg

VÄLISPAKENDIL VÕI VAHETUL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Etikett tabletipurgile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Telmisartan Actavis 40 mg tabletid

Telmisartanum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 40 mg telmisartaani.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 tabletti

250 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Sisaldab kuivatusainet, mitte süüa.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida tabletipurk tihedalt suletuna, valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis logo

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/639/019 (30 tabletti tabletipurgis)

EU/1/10/639/020 (250 tabletti tabletipurgis)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Blistri väliskarp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Telmisartan Actavis 80 mg tabletid

Telmisartanum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 80 mg telmisartaani.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

56 tabletti

84 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

100 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse eest katistult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf., 220 Hafnarfjörður, Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/639/021 (14 tabletti)

EU/1/10/639/022 (28 tabletti)

EU/1/10/639/023 (30 tabletti)

EU/1/10/639/024 (56 tabletti)

EU/1/10/639/025 (84 tabletti)

EU/1/10/639/026 (90 tabletti)

EU/1/10/639/027 (98 tabletti)

EU/1/10/639/028 (100 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Telmisartan Actavis 80 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÜU RIBAPAKENDIL

Blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Telmisartan Actavis 80 mg tabletid

Telmisartanum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Actavis logo

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL VÕI VAHETUL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp tabletipurgile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Telmisartan Actavis 80 mg tabletid

Telmisartanum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 80 mg telmisartaani.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 tabletti

250 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Sisaldab kuivatusainet, mitte süüa.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida tabletipurk tihedalt suletuna, valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf.,

220 Hafnarfjörður,

Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/639/029 (30 tabletti tabletipurgis)

EU/1/10/639/030 (250 tabletti tabletipurgis)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Telmisartan Actavis 80 mg

VÄLISPAKENDIL VÕI VAHETUL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Etikett tabletipurgile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Telmisartan Actavis 80 mg tabletid

Telmisartanum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 80 mg telmisartaani.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 tabletti

250 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Sisaldab kuivatusainet, mitte süüa.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida tabletipurk tihedalt suletuna, valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis logo

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/639/029 (30 tabletti tabletipurgis)

EU/1/10/639/030 (250 tabletti tabletipurgis)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu