Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Telzir (fosamprenavir calcium) – Pakendi märgistus - J05AE07

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTelzir
ATC koodJ05AE07
Toimeainefosamprenavir calcium
TootjaViiV Healthcare UK Limited  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TABLETTIDE VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Telzir 700 mg kaetud tabletid

Fosamprenaviir

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Kaetud tablett sisaldab 700 mg fosamprenaviiri fosamprenaviirkaltsiumina (vastab ligikaudu 600 mg amprenaviirile).

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

60 kaetud tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road Middlesex

TW8 9GS Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/282/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

telzir 700 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TABLETTIDE PUDELI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Telzir 700 mg kaetud tabletid

Fosamprenaviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Kaetud tablett sisaldab 700 mg fosamprenaviiri fosamprenaviirkaltsiumina (vastab ligikaudu 600 mg amprenaviirile).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

60 kaetud tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road Middlesex

TW8 9GS Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/282/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Kasutatakse ainult välispakendil

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

SUUKAUDSE SUSPENSIOONI VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Telzir 50 mg/ml suukaudne suspensioon

Fosamprenaviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Suukaudse suspensiooni 1 ml sisaldab 50 mg fosamprenaviiri fosamprenaviirkaltsiumina (vastab ligikaudu 43 mg amprenaviirile).

3. ABIAINED

Preparaat sisaldab ka säilitusaineid:

metüülparahüdroksübensoaati (E218) ja propüülparahüdroksübensoaati (E216), täpsem informatsioon vt pakendi infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Pudel 225 ml suukaudse suspensiooniga

Pakendis on ka 10 ml skaalajaotusega annustamissüstal ja adapter

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Enne kasutamist pudelit korralikult loksutada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Kõlblik 28 päeva pärast esmakordset avamist.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida sügavkülmas.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road Middlesex

TW8 9GS Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/282/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

telzir 50 mg/ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

SUUKAUDSE SUSPENSIOONI PUDELI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Telzir 50 mg/ml suukaudne suspensioon

Fosamprenaviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Suukaudse suspensiooni 1 ml sisaldab 50 mg fosamprenaviiri fosamprenaviirkaltsiumina (vastab ligikaudu 43 mg amprenaviirile).

3. ABIAINED

Preparaat sisaldab ka säilitusaineid:

metüülparahüdroksübensoaati (E218) ja propüülparahüdroksübensoaati (E216), täpsem informatsioon vt pakendi infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

225 ml suukaudset suspensiooni

Pakendis on ka 10 ml skaalajaotusega annustamissüstal ja adapter

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Enne kasutamist pudelit korralikult loksutada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Kõlblik 28 päeva pärast esmakordset avamist.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida sügavkülmas.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road Middlesex

TW8 9GS Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/282/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Kasutatakse ainult välispakendil

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu