Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Torisel (temsirolimus) – Pakendi märgistus - L01XE09

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTorisel
ATC koodL01XE09
Toimeainetemsirolimus
TootjaPfizer Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Torisel 30 mg infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti temsiroliimus

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 1,2 ml infusioonilahuse kontsentraadi viaal sisaldab 30 mg temsiroliimust.

Pärast kontsentraadi lahjendamist 1,8 ml kaasasoleva lahustiga on temsiroliimuse kontsentratsioon 10 mg/ml.

3.ABIAINED

Kontsentraat sisaldab ka: veevaba etanool, all-rac--alfa-tokoferool (E307), propüleenglükool ja sidrunhape (E330).

Lahusti sisaldab: polüsorbaat 80 (E433), makrogool 400 ja veevaba etanool.

Lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti

Üks viaal 1,2 ml kontsentraati.

Üks viaal 2,2 ml lahustiga.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist lahjendada.

Manustatakse infusioona.

Enne ravimi kasutamist ja lahjendamisjuhiste saamiseks lugege pakendi infolehte. Intravenoosne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Tsütotoksiline: käsitseda ettevaatlikult.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Lahjendatud ravimi kõlblikkusaja kohta lugege pakendi infolehelt.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida viaalid välispakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/07/424/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KONTSENTRAADI VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Torisel 30 mg steriilne kontsentraat temsiroliimus

Intravenoosne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist lahjendada.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1,2 ml

6.MUU

Tsütotoksiline.

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida viaal välispakendis.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

LAHUSTI VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Toriseli lahusti

Intravenoosne

2. MANUSTAMISVIIS

Vt pakendi infolehte

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2,2 ml

6. MUU

Sisaldab: polüsorbaat 80 (E433), makrogool 400, veevaba etanool.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu