Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Toviaz (fesoterodine fumarate) – Pakendi infoleht - G04BD11

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusToviaz
ATC koodG04BD11
Toimeainefesoterodine fumarate
TootjaPfizer Limited

Pakendi infoleht: teave kasutajale

TOVIAZ 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

TOVIAZ 8 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Fesoterodiinfumaraat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

1.Mis ravim on TOVIAZ ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne TOVIAZi võtmist

3.Kuidas TOVIAZi võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas TOVIAZi säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on TOVIAZ ja milleks seda kasutatakse

TOVIAZ sisaldab toimeainet, mida nimetatakse fesoterodiinfumaraadiks. Tegemist on üliaktiivse põie aktiivsust vähendava antimuskariinse ainega, mida kasutatakse täiskasvanutel põiesümptomite raviks.

TOVIAZ ravib üliaktiivse põie sümptomeid, näiteks:

-võimetust kontrollida põie tühjendamise aega (sundinkontinentsus)

-äkilist vajadust põie tühjendamiseks (pakilisus)

-vajadust tavalisemast sagedasemaks põie tühjendamiseks (suurenenud urineerimissagedus)

2. Mida on vaja teada enne TOVIAZi võtmist

Ärge võtke TOVIAZi:

-kui te olete allergiline fesoterodiini, maapähklite, soja või TOVIAZi mõne muu koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6) (vt lõik 2, "TOVIAZ sisaldab laktoosi ja sojaõli")

-kui te ei suuda täielikult põit tühjendada (kusepeetus)

-kui teie magu tühjeneb aeglaselt (maosisu retentsioon)

-kui teil on silmahaigus nimega suletud nurga glaukoom (silmasisese rõhu tõus), mida ei ravita

-kui teil on tugev lihasnõrkus (raskekujuline müasteenia)

-kui teil on jämesoole haavandumine ja põletik (raske haavandiline jämesoolepõletik)

-kui teil on ebanormaalselt laienenud jämesool (toksiline megakoolon)

-kui teil on tõsiseid probleeme maksaga

-kui teil on neeruprobleemid või mõõdukad kuni rasked maksaprobleemid ja te võtate ravimeid, mis sisaldavad mõnda järgmistest toimeainetest: itrakonasool või ketokonasool (kasutatakse seennakkuste raviks), ritonaviir, atasanaviir, indinaviir, sakvinaviir või nelfinaviir (viirusevastased ravimid HIV raviks), klaritromütsiin või telitromütsiin (kasutatakse bakteriaalsete nakkuste raviks) ja nefasodoon (kasutatakse depressiooni raviks).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Fesoterodiin ei pruugi teile alati sobida. Palun rääkige oma arstiga enne TOVIAZi võtmist järgmistel juhtudel:

-kui teil on raskusi põie täieliku tühjendamisega (näiteks eesnäärme suurenemise tõttu)

-kui teil on esinenud vähenenud roojamist või kui teil on raske kõhukinnisus

-kui teil ravitakse silmahaigust nimega suletud nurga glaukoom

-kui teil on raske neeru- või maksahaigus, teie arst peab võib-olla teie annust kohandama

-kui teil on haigus, mida kutsutakse autonoomseks neuropaatiaks ja millele on iseloomulikud järgmised sümptomid: muutused vererõhus või soolestiku või seksuaalfunktsiooni häired

-kui teil on seedetrakti haigus, mis mõjutab toidu kulgemist ja/või seedimist

-kui teil on kõrvetised või röhitsused

-kui teil on kuseteede põletik, võib teie arst välja kirjutada mõningaid antibiootikume.

Südameprobleemid: Öelge oma arstile, kui teil on mõni järgnevatest seisunditest:

-teil on elektrokardiogrammi (EKG) häire, mida nimetatakse QT intervalli pikenemiseks või kui te kasutate ravimeid, mis võivad seda põhjustada

-teie südame löögisagedus on aeglustunud (bradükardia)

-kui teil on südamehaigus, nagu müokardiisheemia (verevarustuse vähenemine südamelihases), südame rütmihäired või südamepuudulikkus

-kui teil on hüpokaleemia, mis tähendab, et vere kaaliumitase on väga madal.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit alla 18-aastastele lastele ja noorukitele, sest ravimi toimet neile ja selle ohutust ei ole veel kindlaks tehtud.

Muud ravimid ja TOVIAZ

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Arst ütleb teile, kas võite TOVIAZi koos teiste ravimitega võtta või mitte.

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda alltoodud nimekirjas nimetatud ravimitest. Võttes neid samal ajal koos fesoterodiiniga võib süveneda või suureneda selliste kõrvaltoimete esinemissagedus nagu suukuivus, kõhukinnisus, raskused põie tühjendamisel või uimasus.

-ravimid, mis sisaldavad toimeainena amantadiini (kasutatakse Parkinsoni tõve ravis)

-teatud ravimid, mida kasutatakse seedetrakti motoorika elavdamiseks või maospasmide või krampide leevendamiseks ja merehaiguse profülaktikaks, nagu metoklopramiidi sisaldavad ravimid

-teatud psühhiaatriliste haiguste ravis kasutatavad ravimid, nagu antidepressandid ja neuroleptikumid.

Palun informeerige oma arsti ka siis, kui te kasutate järgmisi ravimeid:

-ravimid, mis sisaldavad mõnda järgnevatest toimeainetest, võivad kiirendada fesoterodiini lõhustumist ja seega tema toimet nõrgendada: naistepuna (taimne ravim), rifampitsiin (bakteriaalsete infektsioonide raviks kasutatav preparaat), karbamasepiin, fenütoiin ja fenobarbitaal (kasutatakse muuhulgas ka epilepsia raviks);

-ravimid, mis sisaldavad mõnda järgnevatest toimeainetest, võivad suurendada fesoterodiini sisaldust veres: itrakonasool ja ketokonasool (seenhaiguste korral kasutatavad ravimid), ritonaviir, atazanaviir, indinaviir, sakvinaviir või nelfinaviir (viirustevastased ravimid, mida kasutatakse HIV-infektsiooni korral), klaritromütsiin või telitromütsiin (kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks) ja nefasodoon (depressiooniravim), fluoksetiin või paroksetiin (kasutatakse depressiooni või ärevuse raviks), bupropioon (kasutatakse suitsetamisest loobumiseks või depressiooni raviks), kinidiin (kasutatakse arütmiate raviks) ja tsinakaltseet (kasutatakse hüperparatüreoidismi raviks);

-ravimid, mis sisaldavad toimeainena metadooni (kasutatakse tugeva valu korral ja võõrutusravis).

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke TOVIAZi kui te olete rase, kuna fesoterodiini mõju rasedusele ja sündimata lapsele ei ole teada.

Ei ole teada, kas fesoterodiin eritub rinnapiima või mitte; seetõttu ärge kasutage TOVIAZi rinnaga toitmise ajal.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

TOVIAZ võib põhjustada ähmast nägemist, pearinglust ja unisust. Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme, kui teil esinevad sellised nähud.

TOVIAZ sisaldab laktoosi ja sojaõli

TOVIAZ sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimpreparaadi võtmist konsulteerima arstiga.

TOVIAZ sisaldab sojaõli. Kui te olete maapähklitele või sojale allergiline, ei tohi te seda ravimipreparaati kasutada.

3.Kuidas TOVIAZi võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

TOVIAZi soovitatav algannus on 4 mg tablett üks kord päevas. Sõltuvalt teie ravivastusest võib arst teile määrata suurema annuse, 8 mg tableti üks kord päevas.

Tabletid tuleb alla neelata tervelt koos klaasitäie veega. Tabletti ei tohi närida. TOVIAZi võib võtta koos toiduga või ilma.

Et ravimi võtmist paremini meeles pidada, võite ravimit võtta iga päev samal ajal.

Kui te võtate TOVIAZi rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud rohkem tablette kui teile määrati, või kui keegi teine on kogemata teie tablette võtnud, pöörduge kohe oma arsti poole või haiglasse. Näidake neile tabletikarpi.

Kui te unustate TOVIAZi võtta

Kui te unustate tabletti võtta, võtke see sisse niipea, kui see teile meenub, kuid ärge võtke ühes päevas üle ühe tableti. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate TOVIAZi võtmise

Ärge katkestage TOVIAZi võtmist ilma arstiga rääkimata, kuna üliaktiivse põie sümptomid võivad pärast TOVIAZi võtmise katkestamist naasta või halveneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised

Harva esineb tõsiseid ülitundlikkusreaktsioone, sealhulgas angioödeemi. Kui teil tekib näo-, suu- või kõriturse, peate te ravi TOVIAZiga lõpetama ning viivitamatult võtma ühendust oma arstiga.

Teised kõrvaltoimed

Väga sagedased (võib esineda rohkem kui 1 patsiendil 10-st)

Teil võib ilmneda suukuivus. See näht on üldjuhul kerge või mõõdukas. See võib suurendada hambakaariese tekkeohtu. Seetõttu peaksite te oma hambaid regulaarselt (kaks korda päevas) pesema ja kahtluse korral külastama hambaarsti.

Sagedased (võib esineda kuni 1 patsiendil 10-st)

-silmade kuivus

-kõhukinnisus

-seedehäired (düspepsia)

-raskused või valud urineerimisel (düsuuria)

-pearinglus

-peavalu

-kõhuvalu

-kõhulahtisus

-iiveldus

-unetus

-kuiv kurk

Aeg-ajalt esinevad (võib esineda kuni 1 patsiendil 100-st)

-kuseteede põletik

-unisus

-maitsetundlikkuse häired

-peapööritus

-lööve

-nahakuivus

-sügelus

-ebamugavustunne kõhus

-kõhugaasid (puhitus)

-raskused põie täieliku tühjendamisega (kusepeetus)

-raskus urineerimise alustamisel

-ülim väsimus (kurnatus)

-südame löögisageduse kiirenemine (tahhükardia)

-südamepekslemine

-maksaprobleemid

-köha

-ninakuivus

-kurguvalu

-maohappe refluks

-nägemise ähmastumine

Harva esinevad (võib esineda kuni 1 patsiendil 1 000-st)

-nõgeslööve

-segasusseisund

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas,* kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas TOVIAZi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast {kuupäev PP.KK.AAAA }. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida TOVIAZ sisaldab

Toimeaine on fesoterodiinfumaraat.

TOVIAZ 4 mg

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 4 mg fesoterodiinfumaraati, mis vastab 3,1 mg fesoterodiinile.

TOVIAZ 8 mg

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 8 mg fesoterodiinfumaraati, mis vastab 6,2 mg fesoterodiinile.

Abiained on:

Tableti tuum: ksülitool, laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, hüpromelloos, glütseriindibehenaat, talk.

Polümeerkate: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool (3350), talk, sojaletsitiin, indigokarmiinalumiiniumlakk (E132).

Kuidas TOVIAZ välja näeb ja pakendi sisu

TOVIAZ 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on helesinised, ovaalsed, mõlemalt küljelt kumerad ja õhukese polümeerikattega ning nende ühel küljel on süvendatud kiri ‘FS’.

TOVIAZ 8 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on sinised, ovaalsed, mõlemalt küljelt kumerad ja õhukese polümeerikattega ning nende ühel küljel on süvendatud kiri ‘FT’.

TOVIAZ on saadaval blisterpakendites, milles on 7, 14, 28, 30, 56, 84, 98 või 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti. Lisaks on TOVIAZi tabletid on saadaval ka HDPE pudelitesse, milles on 30 või 90 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

Tootja:

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België /Belgique / Belgien

Pfizer S.A./ N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Česká Republika

Pfizer PFE, spol. s.r.o. Tel: +420 283 004 111

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E. Τ λ: +30 210 6785800

España

Pfizer S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel: + 356 21 22 01 74

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ireland

Slovenská republika

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Tel: +421–2–3355 5500

 

Tel: +44 (0)1304 616161

 

Ísland

Suomi/Finland

Icepharma hf.

Pfizer Oy

Sími: + 354 540 8000

Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

Italia

Sverige

Pfizer S.r.l.

Pfizer Innovations AB

Tel: +39 06 33 18 21

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Κύπρος

United Kingdom

Pfizer Ελλάς A.E. (Cyprus Branch)

Pfizer Limited

Τηλ: +357 22 817690

Tel: +44 (0)1304 616161

Latvija

 

Pfizer Luxembourg SARL, filiāle Latvijā

 

Tel: +371 670 35 775

 

Lietuva

 

Pfizer Luxembourg SARL, filialas Lietuvoje

 

Tel. +3705 2514000

 

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu