Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trimbow (beclometasone dipropionate / formoterol...) – Pakendi infoleht - R03

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTrimbow
ATC koodR03
Toimeainebeclometasone dipropionate / formoterol fumarate dihydrate / glycopyrronium bromide
TootjaChiesi Farmaceutici S.p.A.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Trimbow 87 mikrogrammi / 5 mikrogrammi / 9 mikrogrammi inhalatsiooniaerosool, lahus beklometasoondipropionaat/formoteroolfumaraatdihüdraat/glükopürroon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Trimbow ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Trimbowi kasutamist

3.Kuidas Trimbowit kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Trimbowit säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Trimbow ja milleks seda kasutatakse

Trimbow on ravim, mis hõlbustab hingamist ja sisaldab kolme toimeainet:

beklometasoondipropionaat

formoteroolfumaraatdihüdraat

glükopürroon

Beklometasoondipropionaat kuulub ravimirühma nimetusega kortikosteroidid, mis vähendavad turset ja ärritust kopsudes .

Formoterool ja glükopürroon on ravimid, mida nimetatakse pikatoimelisteks bronhilõõgastiteks. Need toimivad erinevatel viisidel, lõõgastades hingamisteede lihaseid, aidates laiendada hingamisteid ning võimaldades teil kergemini hingata.

Regulaarne ravi nende kolme toimeainega aitab leevendada ja vältida kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) täiskasvanud patsientidel selliseid sümptomeid nagu hingamisraskus, vilistav hingamine ja köha. Trimbow võib vähendada KOK-i sümptomite ägenemist. KOK on raske pikaajaline haigus, mis põhjustab hingamisteede blokeerumist ja kopsudes olevate alveoolide kahjustumist, mille tagajärjel tekivad hingamisraskused.

2. Mida on vaja teada enne Trimbowi kasutamist

Ärge kasutage Trimbowit:

kui olete beklometasoondiproprionaadi, formoteroolfumaraatdihüdraadi ja glükopürrooni või selle ravimi mis tahes muude koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:

Trimbowit kasutatakse KOK-i säilitusraviks. Ärge kasutage seda ravimit ootamatult tekkiva hingamisraskuse või vilistava hingamise ravimiseks.

Kui hingamine muutub raskendatuks

Kui hingamisraskus või vilistav hingamine (vilistava heliga hingamine) süveneb vahetult pärast ravimi inhaleerimist, lõpetage Trimbowi inhalaatori kasutamine ja kasutage viivitamatult oma kiiretoimelist lõõgastava toimega inhalaatorit. Võtke viivitamatult ühendust oma arstiga. Arst hindab teie sümptomeid ja võib vajaduse korral määrata teile muu ravi.

Vt ka lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“.

Kui KOK süveneb

Kui sümptomid süvenevad või neid on raske kontrollida (nt kui te kasutate sagedamini muud lõõgastava toimega inhalaatorit) või kui lõõgastava toimega inhalaator sümptomeid ei leevenda, pöörduge kohe oma arsti poole. Võimalik, et teie KOK süveneb ja arst peab määrama teile muu ravi.

Enne Trimbowi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui teil on mis tahes probleeme südamega, nt stenokardia (valu südames või rindkeres), hiljutine infarkt (müokardiinfarkt), südamepuudulikkus, südant ümbritsevate arterite ahenemine (südame isheemiatõbi), südameklapirike või mõni muu südamehäire või kui teil on seisund, mida nimetatakse hüpertroofiliseks obstruktiivseks kardiomüopaatiaks (seisund, kus südamelihas on kahjustunud);

kui teil on südame rütmihäired nagu südame ebaühtlane löögisagedus, südamepekslemine (palpitatsioonid) või kui teile on öeldud, et teie südametöö jälg (EKG) on normist erinev;

kui teil on arterite ahenemine (ehk arterioskleroos), kui teil on kõrge vererõhk või kui teil on aneurüsm (veresoone seina ebaloomulik väljasopistumine);

kui teil on kilpnäärme liigtalitlus;

kui teie vere kaaliumisisaldus on madal (hüpokaleemia). Trimbow kombinatsioonis mõne muu KOK-i ravimiga või muude ravimitega, nagu diureetikumid (organismist vett väljutavad ravimid südamehaiguse või kõrge vererõhu ravimiseks) võib põhjustada järsku langust vere kaaliumisisalduses. Seetõttu võib arst soovida aeg-ajalt kontrollida teie vere kaaliumisisaldust;

kui teil on maksa- või neeruhaigus;

kui teil on suhkurtõbi. Suured formoterooliannused võivad suurendada teie vere glükoosisisaldust, mistõttu võib olla vajalik teha täiendavaid vereanalüüse veresuhkru kontrollimiseks ravimi kasutamise alustamisel ja aeg-ajalt ravi ajal;

kui teil on neerupealise kasvaja (feokromotsütoom);

kui teile hakatakse manustama anesteetikumi. Olenevalt anesteetikumi tüübist võib olla vajalik peatada Trimbowi kasutamine vähemalt 12 tunniks enne anesteesiat;

kui teil ravitakse või on kunagi varem ravitud tuberkuloosi või kui teil on rindkereelundi infektsioon;

kui teil on silmahaigus, mida nimetatakse suletudnurga glaukoomiks;

kui teil on urineerimisraskused;

kui teil on suu- või kõripõletik.

Kui mõni eespool nimetatud seisunditest kehtib teie kohta, teatage sellest oma arstile, enne kui hakkate Trimbowit kasutama.

Kui teil on või on olnud mis tahes terviseprobleeme või allergiaid või kui te ei ole kindel, kas te võite Trimbowit kasutada, pidage enne inhalaatori kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te juba kasutate Trimbowit

Kui te kasutate pika perioodi vältel Trimbowit või suurtes annustes inhaleeritavaid kortikosteroide ja satute stressiolukorda (nt kui teid viiakse haiglasse pärast õnnetust, rasket kehavigastust või enne operatsiooni), võite vajada seda ravimit rohkem. Sellises olukorras võib arstil olla vaja suurendada stressiga toimetulemiseks teie kortikosteroidiannust ja määrata seda tablettide või süstidena.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit lastele ega alla 18-aastastele noorukitele.

Muud ravimid ja Trimbow

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. See hõlmab Trimbowiga sarnaseid ravimeid, mida kasutatakse teie kopsuhaiguse ravimiseks.

Mõni ravim võib suurendada Trimbowi toimet ja teie arst võib soovida teid hoolikalt jälgida, kui te neid ravimeid võtate (sh HIV-ravimid: ritonaviir, kobitsistaat).

Seda ravimit võib kasutada koos beetablokaatorit sisaldava ravimiga (kasutatakse teatud südameprobleemide, nt stenokardia ravimiseks või vererõhu alandamiseks) ainult juhul, kui teie arst on valinud beetablokaatori, mis ei avalda toimet teie hingamisele. Beetablokaatorid (sh beetablokaatoreid sisaldavad silmatilgad), võivad vähendada formoterooli toimeid või need võivad üldse kaduda. Teisest küljest võib muude beeta2-agoniste sisaldavate ravimite (mis toimivad samal viisil kui formoterool) kasutamine suurendada formoterooli toimeid.

Trimbowi kasutamine koos

järgmiste ravimitega:

-südame rütmihäirete ravimid (kinidiin, disopüramiid, prokaiinamiid),

-allergiliste reaktsioonide leevendamise ravimid (antihistamiinid),

-depressiooni ja vaimsete häirete sümptomite leevendamise ravimid, nagu monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (nt fenelsiin ja isokarboksasiid), tritsüklilised antidepressandid

(näiteks amitriptüliin ja imipramiin) ja fenotiasiinid,

võib põhjustada muutusi elektrokardiogrammis (EKG, südametöö jälgimine). Need võivad põhjustada ka südame rütmihäireid (ventrikulaarsed arütmiad);

Parkinsoni tõve ravimitega (levodopa), kilpnäärme alatalitluse ravimitega (levotüroksiin), oksütotsiini sisaldavate ravimitega (mis põhjustavad emaka kokkutõmbeid) ja alkoholiga võib suurendada formoterooli südant mõjutavate kõrvaltoimete tekkeriski;

monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega, sh sarnaste omadustega ravimitega nagu vaimsete häirete ravis kasutatav furasolidoon ja prokarbasiin, võib põhjustada vererõhu tõusu;

südamehaiguse ravimitega (digoksiin) võib põhjustada vere kaaliumisisalduse langust. See võib suurendada südame rütmihäirete tõenäosust;

muude KOK-i ravimitega (teofülliin, aminofülliin või kortikosteroidid) ja diureetikumidega võib samuti põhjustada vere kaaliumisisalduse langust;

mõne anesteetikumiga võib suurendada südame rütmihäirete tekkeriski;

disulfiraamiga, ravimiga, mida kasutatakse alkoholiprobleemidega (alkoholism) inimeste ravimiseks, või metronidasooliga, antibiootikumiga, mida kasutatakse organismis tekkinud

infektsiooni ravimiseks, võib põhjustada kõrvaltoimeid (nt iiveldus, oksendamine, kõhuvalu) Trimbowis sisalduva väikese alkoholikoguse tõttu.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Te võite kasutada Trimbowit raseduse ajal ainult juhul, kui arst seda teile soovitab. Trimbowi kasutamist tuleb eelistatavalt vältida sünnitamise ajal formoterooli emaka kokkutõmbeid pärssiva toime tõttu.

Ärge kasutage Trimbowit rinnaga toitmise ajal. Te peate koos oma arstiga otsustama, kas peate lõpetama rinnaga toitmise või Trimbow-ravi lõpetama/ravist hoiduma, arvestades rinnaga toitmise kasu lapsele ja ravi kasu teile.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Trimbow ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

3.Kuidas Trimbowit kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Soovitatav annus on kaks pihustust hommikul ja kaks pihustust õhtul.

Kui te tunnete, et ravim ei ole piisavalt efektiivne, pidage nõu oma arstiga.

Kui te olete varem kasutanud muud beklometasoondiproprionaati sisaldavat inhalaatorit, pidage nõu oma arstiga, sest Trimbowis sisalduv beklometasoondiproprionaadi efektiivne annus KOK-i ravimiseks võib olla väiksem kui mõnes muus inhalaatoris.

Manustamisviis

Trimbowit kasutatakse inhalatsiooniks.

Te peate inhaleerima ravimit suu kaudu ja see viib ravimi otse kopsudesse.

Ravim on rõhukonteineris, mis on huulikuga inhalaatoris.

Trimbow on saadaval kolme suurusega konteinerites:

60 pihustusega konteiner

120 pihustusega konteiner

180 pihustusega konteiner

Kui teile on välja kirjutatud 60 või 120 pihustusega konteiner

Inhalaatori tagaküljel on loendur, mis näitab, mitu annust on alles. Iga vajutusega vabastatakse rõhukonteinerist üks ravimi pihustus ja loendur loeb annuste arvu ühe võrra vähemaks. Olge ettevaatlik ja ärge pillake inhalaatorit maha, sest selle tagajärjel võib loendur annuste arvu vähemaks loendada.

Kui teile on välja kirjutatud 180 pihustusega konteiner

Inhalaatori tagaküljel on näidik, mis näitab, mitu annust on alles. Iga vajutusega vabastatakse rõhukonteinerist üks ravimi pihustus ja annusenäidik nihkub veidi edasi. Allesolevate pihustuste arvu kuvatakse 20 kaupa. Olge ettevaatlik ja ärge pillake inhalaatorit maha, sest selle tagajärjel võib annusenäidik annuste arvu vähemaks loendada.

Inhalaatori kontrollimine

Enne inhalaatori esmakordset kasutamist peate kontrollima, kas inhalaator töötab korralikult. Selleks toimige järgmiselt.

1.Teile välja kirjutatud konteineri suurusest olenevalt veenduge, et annuseloenduril on kuvatud number 61 või 121 ja et annusenäidikul on number 180.

2.Eemaldage huulikult kaitsekork.

3.Hoidke inhalaatorit püstises asendis, huulik all.

4.Suunake huulik endast eemale ja vajutage tugevasti rõhukonteinerile, et vabastada üks pihustus.

5.Kontrollige annuseloendurit või annusenäidikut. Kui kontrollite inhalaatorit esimest korda, peab loenduril olema kuvatud järgmine number:

 

- kui kasutate 60 pihustusega

 

- kui kasutate

 

- kui kasutate

 

konteinerit

120 pihustusega konteinerit

180 pihustusega konteinerit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNUSE-

 

 

 

ANNUSE-

ANNUSE-

 

LOENDUR

 

 

LOENDUR

 

 

NÄIDIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuidas inhalaatorit kasutada

Seiske inhaleerimise ajal püsti või istuge sirge seljaga.

OLULINE! Ärge sooritage 2. kuni 5. toimingut liiga kiiresti.

1.Eemaldage huulikult kaitsekork, kontrollige, et huulik oleks puhas ja tolmuvaba.

2.Kopsude tühjendamiseks hingake välja nii aeglaselt ja sügavalt kui võimalik.

3.Hoidke inhalaatorit püstises asendis, huulik all, ja asetage huulik hammaste vahele ilma seda hammustamata. Sulgege huuled ümber huuliku, keel peab olema sirgelt selle all.

4.Kopsude täitmiseks õhuga hingake suu kaudu aeglaselt ja sügavalt sisse (selleks kulub ligikaudu 4...5 sekundit). Kohe pärast sissehingamise alustamist vajutage tugevalt rõhukonteineri ülemisele otsale, et vabastata üks pihustus.

5.Hoidke hinge kinni nii kaua kui võimalik. Lõpuks võtke inhalaator suust ja hingake aeglaselt välja. Ärge hingake välja inhalaatorisse.

6.Kontrollige, kas annuseloendur (60/120 pihustust) on lugenud ühe annuse vähemaks või kas annusenäidik (180 pihustust) on veidi edasi nihkunud.

Teise pihustuse jaoks hoidke inhalaatorit ligikaudu pool minutit püstises asendis ja seejärel korrake 2. kuni 5. toimingut.

Kui pärast inhaleerimist on näha inhalaatori ülaosast või suunurkadest väljuvat udu, tähendab see, et Trimbow ei jõua nõuetekohaselt teie kopsudesse. Võtke juhiste kohaselt veel üks pihustus, alustades 2. toimingust.

Pärast kasutamist pange kaitsekork tagasi.

Suu ja kõri seeninfektsiooni tekkeriski vältimiseks loputage pärast inhalaatori igakordset kasutamist suud või kuristage veega ilma seda alla neelamata või peske hambaid.

Millal hankida uus inhalaator?

Uus inhalaator tuleb hankida siis, kui loenduril või näidikul on kuvatud number 20. Lõpetage inhalaatori kasutamine, kui loenduril või näidikul on kuvatud 0, sest seadmes olevast ravimist ei pruugi piisata täispihustuse vabastamiseks.

Kui teie käehaare on nõrk, võib olla lihtsam hoida inhalaatorit kahe käega. Hoidke inhalaatorist kinni ülemisest otsast mõlema nimetissõrmega ja alumisest otsast mõlema pöidlaga.

Kui teil on keeruline samaaegselt sisse hingata ja inhalaatorit kasutada, võite kasutada AeroChamber Plusi vahemahutit. Selle seadme kohta nõu küsimiseks pöörduge arsti või apteekri poole.

Oluline on lugeda AeroChamber Plusi vahemahutiga kaasapandud pakendi infolehte ja hoolikalt järgida AeroChamber Plusi vahemahuti kasutus- ning puhastusjuhiseid.

Trimbowi inhalaatori puhastamine

Inhalaatorit tuleb puhastada üks kord nädalas.

1.Ärge eemaldage rõhukonteinerit inhalaatorist ega kasutage inhalaatori puhastamiseks vett või muid vedelikke.

2.Eemaldage huulikult kaitsekork, tõmmates selle inhalaatorist eemale.

3.Pühkige huulikut ja inhalaatorit seest ja väljast puhta kuiva lapi või rätikuga.

4.Pange huuliku kork tagasi.

Kui te kasutate Trimbowit rohkem kui ette nähtud

Oluline on manustada arsti soovitatud annus. Ärge ületage määratud annust ilma oma arstiga nõu pidamata.

Kui te kasutate Trimbowit rohkem kui ette nähtud, võivad tekkida lõigus 4 kirjeldatud kõrvaltoimed. Teatage oma arstile, kui olete kasutanud Trimbowit rohkem kui ette nähtud ja kui teil esineb mõni neist sümptomitest. Teie arst võib soovida teha mõned vereanalüüsid.

Teatage oma arstile, kui teil esineb mõni neist sümptomitest.

Kui te unustate Trimbowit kasutada

Kasutage seda kohe, kui teile meenub. Kui järgmise annuse võtmise aeg on lähedal, ärge vahelejäänud annust võtke. Võtke lihtsalt järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust.

Kui te lõpetate Trimbowi kasutamise

Oluline on Trimbowit kasutada iga päev. Ärge lõpetage Trimbowi kasutamist ega vähendage annust isegi siis, kui teie enesetunne on parem või sümptomid puuduvad. Kui te soovite seda teha, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Vahetult pärast Trimbowi kasutamist võib esineda hingamisraskuse ja vilistava hingamise süvenemise risk. Seda nimetatakse paradoksaalseks bronhospasmiks (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st). Sellisel juhul lõpetage Trimbowi kasutamine ja kasutage hingamisraskuste ning vilistava hingamise ravimiseks oma kiiretoimelist lõõgastava toimega inhalaatorit. Võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Teatage kohe oma arstile:

kui teil esineb allergilisi reaktsioone nagu nahaallergiad, nõgestõbi, nahasügelus, nahalööve (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st), nahapunetus, naha või limaskestade turse, eriti silmades, näol, huultel ja kõris (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st);

kui teil esineb valu või ebamugavustunnet silmades, ajutist nägemise hägustumist, kui te näete punase silmaga seoses halosid või värvilisi kujutisi. Need võivad olla ägeda suletudnurga glaukoomi nähud (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st).

Teatage oma arstile, kui teil esinevad Trimbowi kasutamisel mis tahes järgmised kõrvaltoimed, sest need võivad olla kopsuinfektsiooni sümptomid (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

palavik või külmavärinad;

limaerituse suurenemine, lima värvuse muutused;

köha ägenemine või hingamisraskuste süvenemine.

Võimalikud kõrvaltoimed on loetletud allpool nende esinemissageduse järgi.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

kurguvalu

vesine või kinnine nina ja aevastamine

suu seeninfektsioonid. Suu loputamine või kuristamine veega ja hammaste pesemine kohe pärast inhaleerimist võivad aidata neid kõrvaltoimeid vältida

häälekähedus

peavalu

kuseteede infektsioon

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

gripp

ninakõrvalurgete põletik

sügelev, vesine või kinnine nina

kõri või söögitoru seeninfektsioonid

tupe seeninfektsioonid

rahutus

värisemine

pearinglus

maitsetundlikkuse muutused või vähenemine

tuimus

kõrvapõletik

südame ebaühtlane löögisagedus

muutused elektrokardiogrammis (südametöö jälgimine)

ebatavaliselt kiire südametöö, südame rütmihäired

südamepekslemine (tunne nagu südametöös oleks häired)

näopunetus

verevoolu suurenemine organismi teatud kudedesse

köha ja märg köha

kõriärritus

ninaverejooksud

suukuivus

kõhulahtsisus

neelamisraskused

iiveldus

seedehäired

ebamugavustunne kõhus pärast söömist

põletav tunne huultel

hammaste lagunemine

nahalööve, nõgestõbi, nahasügelus

liighigistamine

lihasekrambid ja -valu

valu kätes või jalgades

valu rindkere lihastes, luudes või liigestes

valulik ja sage urineerimine

raskused ja valu urineerimisel

väsimus ja nõrkus

vere mõne koostisosa (teatud valgelibled ehk granulotsüüdid, kaalium või kortisool) sisalduse vähenemine

vere mõne koostisosa sisalduse suurenemine: glükoos, C-reaktiivne valk, vereliistakute arv, insuliin, vabad rasvhapped või ketoonid

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

 

 

seeninfektsioonid rindkeres

vere leke veresoontest ümbritsevatesse

söögiisu vähenemine

 

kudedesse

unehäired (magamine liiga lühikest või

vererõhu tõus või langus

 

liiga pikka aega)

valu suu tagaosas ja kõris

rõhuv valu rindkeres

neerupõletik

südamelöökide vahelejätmise tunne, ebatavaliselt aeglane südametöö

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

vereliistakuteks nimetatavate vererakkude vähesus veres

õhupuudus või hingeldus

käte ja jalgade turse

kasvupeetus lastel ja noorukitel

Suures annuses inhaleeritavate kortikosteroidide pikaajaline kasutamine võib väga harva avaldada toimet organismile:

probleemid neerupealiste töös (neerupealiste supressioon)

luu mineraalse tiheduse vähenemine (luude hõrenemine)

silmaläätse hägustumine (katarakt)

Trimbow ei sisalda suures annuses inhaleeritavaid kortikosteroide, kuid teie arst võib soovida aeg-ajalt mõõta teie vere kortisoolisisaldust.

Suures annuses inhaleeritavate kortikosteroidide pikaajalisel kasutamisel võivad esineda ka järgmised kõrvaltoimed, kuid nende esinemissagedus on praegu teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

depressioon

muretsemise, närvilisuse, üleerutuse või ärritustunne Need kõrvaltoimed esinevad suurema tõenäosusega lastel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Trimbowit säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „ EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Enne väljastamist

Hoida külmkapis (2°C…8°C).

Mitte lasta külmuda.

Mitte hoida temperatuuril üle 50°C.

Rõhukonteinerit mitte läbi torgata.

60 annusega rõhukonteiner:

pärast väljastamist võib inhalaatorit hoida

 

temperatuuril kuni 25°C 2 kuu jooksul.

120 ja 180 annusega rõhukonteiner:

pärast väljastamist võib inhalaatorit hoida

 

temperatuuril kuni 25°C 4 kuu jooksul.

 

Ravimeid ei tohi visata kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Trimbow sisaldab

Toimeained on: beklometasoondipropionaat, formoteroolfumaraatdihüdraat ja glükopürroon.

Üks inhaleeritav annus (huulikust väljuv annus) sisaldab 87 mikrogrammi beklometasoondipropionaati, 5 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati ja 9 mikrogrammi glükopürrooni (11 mikrogrammi glükopürroonbromiidina).

Üks mõõdetud annus (klapist väljuv annus) sisaldab 100 mikrogrammi beklometasoondipropionaati, 6 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati ja 10 mikrogrammi glükopürrooni (12,5 mikrogrammi glükopürroonbromiidina).

Teised koostisosad on: veevaba etanool, vesinikkloriidhape, propellent norfluraan.

Kuidas Trimbow välja näeb ja pakendi sisu

Trimbow on inhalatsiooniaerosool, lahus.

Trimbowit turustatakse mõõteklapiga rõhukonteineris (alumiiniumist). Rõhukonteiner on sisestatud plastinhalaatorisse. See koosneb huulikust, millel on plastist kaitsekork, ja kas annuseloendurist (60 ja 120 pihustusega konteinerid) või annusenäidikust (180 pihustusega konteinerid).

Ühes pakendis on kas 60 pihustusega, 120 pihustusega või 180 pihustusega rõhukonteiner. Lisaks on saadaval mitmikpakendid, mis sisaldavad kas 2 või 3 rõhukonteinerit, igas 120 pihustust.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A

43122 Parma Itaalia

Tootjad

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via San Leonardo 96

43122 Parma

Itaalia

Chiesi SAS

Rue Faraday

ZA des Gailletrous

41260 La Chaussée Saint Victor Prantsusmaa

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Gonzagagasse 16/16

1010 Wien

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Chiesi sa/nv

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Tel: + 43 1 4073919

България

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi Bulgaria EOOD

Chiesi sa/nv

Teл.: + 359 29201205

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Magyarország

Chiesi CZ s.r.o.

Chiesi Hungary Kft.

Tel: + 420 261221745

Tel.: + 36-1-429 1060

Danmark

Malta

Chiesi Pharma AB

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tlf: + 46 8 753 35 20

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Nederland

Chiesi GmbH

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 31 88 501 64 00

Eesti

Norge

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Pharma AB

Tel: + 43 1 4073919

Tlf: + 46 8 753 35 20

Ελλάδα

Österreich

Chiesi Hellas AEBE

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Τηλ: + 30 210 6179763

Tel: + 43 1 4073919

España

Polska

Chiesi España, S.A.U.

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel: + 34 93 494 8000

Tel.: + 48 22 620 1421

Prantsusmaa

Portugal

Chiesi S.A.S.

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tél: + 33 1 47688899

Tel: + 39 0521 2791

Hrvatska

România

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 43 1 4073919

Tel: + 40 212023642

Ireland

Slovenija

Chiesi Ltd

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 44 (0)161 4885555

Tel: + 386-1-43 00 901

Ísland

Slovenská republika

Chiesi Pharma AB

Chiesi Slovakia s.r.o.

Sími: +46 8 753 35 20

Tel: + 421 259300060

Italia

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Pharma AB

Tel: + 39 0521 2791

Puh/Tel: +46 8 753 35 20

Κύπρος

Sverige

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Pharma AB

Τηλ: + 39 0521 2791

Tel: +46 8 753 35 20

Latvija

United Kingdom

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Ltd

Tel: + 43 1 4073919

Tel: + 44 (0)161 4885555

Infoleht on viimati uuendatud {kuu AAAA}.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu