Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trizivir (abacavir (as sulfate) / lamivudine /...) – Pakendi infoleht - J05AR04

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTrizivir
ATC koodJ05AR04
Toimeaineabacavir (as sulfate) / lamivudine / zidovudine
TootjaViiV Healthcare UK Limited  

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg õhukese polümeerikattega tabletid abakaviir/lamivudiin/zidovudiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

TÄHTIS – Ülitundlikkusreaktsioonid

Trizivir sisaldab abakaviiri (mis on ka ravimites Kivexa, Triumeq ja Ziagen sisalduv toimeaine). Mõnel abakaviiri võtval inimesel võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon (tõsine allergiline reaktsioon), mis võib olla eluohtlik, kui nad jätkavad abakaviiri sisaldavate ravimite kasutamist.

Te peate tähelepanelikult läbi lugema kogu lõigus 4 „Ülitundlikkusreaktsioonide“ all toodud informatsiooni.

Trizivir’i pakendisse kuulub ka infokaart, mis tuletab teile ja meditsiinipersonalile meelde abakaviiriga seotud ülitundlikkuse ohtu. Eemaldage see kaart pakendist ja kandke seda endaga kogu aeg kaasas.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Trizivir ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Trizivir’i võtmist

3.Kuidas Trizivir’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Trizivir’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Trizivir ja milleks seda kasutatakse

Trizivir’i kasutatakse HIV (inimese immuunpuudulikkuse viiruse) infektsiooni raviks täiskasvanutel.

Trizivir sisaldab kolme HIV-infektsiooni raviks kasutatavat toimeainet: abakaviiri, lamivudiini ja zidovudiini. Kõik need toimeained kuuluvad retroviirusevastaste ravimite hulka, mille nimetus on nukleosiidi analoogid pöördtranskriptaasi inhibiitorid.

Trizivir aitab teie haigust kontrolli all hoida. Trizivir ei ravi HIV-infektsioonist terveks; ravim alandab viiruse hulka organismis ning hoiab viiruse taset madalal. See aitab organismil suurendada CD4 rakkude arvu. CD4 rakud on teatud tüüpi vere valgelibled, millel on tähtis roll infektsioonide vastu võitlemisel.

Kõik ei reageeri Trizivir-ravile ühtemoodi. Arst jälgib teie ravi tõhusust.

2. Mida on vaja teada enne Trizivir’i võtmist

Ärge võtke Trizivir’i:

kui olete allergiline (ülitundlik) abakaviiri (või mõne teise abakaviiri sisaldava ravimi – Kivexa,

Triumeq’i või Ziagen’i), lamivudiini või zidovudiini või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6)

Lugege tähelepanelikult kogu lõigus 4 ülitundlikkusreaktsioonide kohta toodud informatsiooni.

kui teil esinevad rasked neeruprobleemid

kui teil on väga madal vere punaliblede arv (aneemia) või väga madal vere valgeliblede arv

(neutropeenia).

Kui te arvate, et see kehtib teie kohta, pidage nõu oma arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Trizivir

Mõnedel Trizivir’i võtvatel inimestel on suurem oht tõsiste kõrvaltoimete tekkeks. Te peate olema teadlik lisariskidest:

kui teil on mõõdukas või raske maksahaigus

kui te olete kunagi põdenud maksahaigust, kaasa arvatud B- või C-hepatiiti (kui teil on B-hepatiidi nakkus, siis ärge lõpetage Trizivir’i võtmist ilma arstiga nõu pidamata, kuna teie hepatiit võib tagasi tulla)

kui te olete tugevalt ülekaaluline (eriti kui te olete naine).

Kui midagi loetletust kehtib teie kohta, pidage enne Trizivir’i võtmist nõu oma arstiga.

Te võite ravimi võtmise ajal vajada täiendavat jälgimist, kaasa arvatud vereanalüüse.

Lisainformatsioon vt lõik 4.

Abakaviiriga seotud ülitundlikkusreaktsioonid

Ülitundlikkusreaktsioon (raske allergiline reaktsioon) võib tekkida isegi ilma HLA-B*5701 geenita patsientidel.

Lugege hoolikalt kogu ülitundlikkusreaktsioonide kohta käivat teavet selle infolehe lõigus 4.

Südameinfarkti risk

Ei saa välistada võimalikku seost abakaviiri ja südameinfarkti suurenenud riski vahel.

Rääkige oma arstile, kui teil esineb probleeme südamega, kui te suitsetate või põete haigusi, mis suurendavad südamehaiguse riski (nagu kõrge vererõhk ja suhkurtõbi). Ärge lõpetage ravimi võtmist, kui seda ei ole soovitanud teie arst.

Pöörake tähelepanu tähtsatele sümptomitele

Mõnedel Trizivir’i saavatel inimestel võivad tekkida haigusseisundid, mis võivad olla tõsised. Te peate olema teadlik tähtsatest nähtudest ja sümptomitest, millele pöörata tähelepanu Trizivir’i võtmise ajal.

Lugege informatsiooni „Trizivir’i muud võimalikud kõrvaltoimed“ selle infolehe lõigus 4.

Kaitske teisi inimesi

HIV infektsioon levib sugulisel teel, kui ollakse kontaktis kellegagi, kellel on infektsioon, või nakatatud verega vereülekande kaudu (näiteks jagades kellegagi süstlanõelu). Selle ravimi võtmise ajal võite siiski HIV-nakkust edasi anda, kuigi efektiivne retroviirusevastane ravi vähendab seda riski. Arutage oma arstiga milliseid ettevaatusabinõusid kasutada, et vältida teiste inimeste nakatamist.

Muud ravimid ja Trizivir

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud taimseid preparaate või ilma retseptita ostetud ravimeid.

Pidage meeles teavitada oma arsti või apteekrit sellest, kui te alustate Trizivir’i kasutamise ajal mõne uue ravimi võtmist.

Neid ravimeid ei tohi kasutada koos Trizivir’iga:

stavudiin või emtritsitabiin, mida kasutatakse HIV-infektsiooni raviks

teised lamivudiini sisaldavad ravimid, mida kasutatakse HIV-nakkuse või B-hepatiidi raviks

ribaviriin või süstitav gantsükloviir, mida kasutatakse viirusnakkuste raviks

suurtes annustes kotrimoksasool, mis on antibiootikum

kladribiin, mida kasutatakse karvrakulise leukeemia raviks.

Teavitage oma arsti sellest, kui te saate ravi mõne nimetatud ravimiga.

Mõnede ravimite toimel võib suureneda tõenäosus kõrvaltoimete tekkeks, samuti võivad kõrvaltoimed süveneda.

Nendeks ravimiteks on:

naatriumvalproaat, mida kasutatakse epilepsia raviks

interferoon, mida kasutatakse viirusnakkuste raviks

pürimetamiin, mida kasutatakse malaaria ja teiste parasiitnakkuste raviks

dapsoon, mida kasutatakse kopsupõletiku vältimiseks ja nahainfektsioonide raviks

flukonasool või flutsütosiin, mida kasutatakse seennakkuste (nt Candida) raviks

pentamidiin või atovakvoon, mida kasutatakse parasiitnakkuste (nt Pneumocystis carinii pneumoonia) raviks

amfoteritsiin või kotrimoksasool, mida kasutatakse seen- ja bakteriaalsete nakkuste raviks

probenetsiid, mida kasutatakse podagra ja sarnaste haiguste raviks ning manustatakse koos teatud antibiootikumidega, et suurendada nende tõhusust

metadoon, mida kasutatakse heroiini aseainena

vinkristiin, vinblastiin või doksorubitsiin, mida kasutatakse vähi raviks. Rääkige oma arstile sellest, kui te kasutate mõnda nimetatud ravimitest.

Mõnedel ravimitel on koostoimeid Trizivir’iga

Nendeks ravimiteks on:

klaritromütsiin, antibiootikum

Kui te kasutate klaritromütsiini, võtke selle annus sisse vähemalt 2 tundi enne või pärast Trizivir’i võtmist.

fenütoiin, mida kasutatakse epilepsia raviks

Teavitage oma arsti sellest, kui te võtate fenütoiini. Arstil võib olla vaja teid Trizivir’i võtmise ajal jälgida.

Metadoon ja Trizivir

Abakaviir kiirendab metadooni eritumist organismist. Kui te võtate metadooni, kontrollitakse teid võimalike võõrutusnähtude suhtes. Teie metadooniannus võib vajada muutmist.

Rasedus

Kui te olete rase, rasestute või kavatsete rasestuda, rääkige oma arstiga Trizivir’i raseduse ajal kasutamisega seotud riskidest ja kasust teile ja teie lapsele.

Trizivir ja sarnased ravimid võivad põhjustada kõrvaltoimeid veel sündimata lastel. Kui te olete raseduse ajal kasutanud Trizivir’i, võib arst teie lapse arengu jälgimiseks nõuda regulaarselt vereanalüüside ja teiste diagnostiliste analüüside tegemist. Lastel, kelle emad kasutasid raseduse ajal nukleosiid-pöördtranskriptaasi inhibiitoreid, kaalus kaitse HIV-i eest üles kõrvaltoimete riski.

Rinnaga toitmine

HIV-positiivsed naised ei tohi rinnaga toita, sest HIV võib rinnapiimaga lapsele üle kanduda. Trizivir’is sisalduvad koostisained võivad väikeses koguses erituda ka rinnapiima.

Kui te toidate last rinnaga või plaanite seda teha:

Pidage otsekohe nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Trizivir võib põhjustada pearinglust ja muid kõrvaltoimeid, mis mõjutavad tähelepanuvõimet.

Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui te ennast hästi ei tunne.

3.Kuidas Trizivir’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Olge kontaktis oma arstiga ja ärge lõpetage Trizivir’i võtmist ilma arsti soovituseta.

Kui palju ravimit võtta

Trizivir’i tavaline annus täiskasvanutele on üks tablett kaks korda päevas.

Tablette tuleb võtta regulaarselt, nende manustamise vahe peab olema umbes 12 tundi.

Neelake tabletid tervelt koos vähese veega. Trizivir’i võib võtta koos toiduga või tühja kõhuga.

Kui te võtate Trizivir’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata liiga palju Trizivir’i, kontakteeruge edasiste nõuannete saamiseks oma arsti või apteekriga või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Kui te unustate Trizivir’i võtta

Kui te unustate annuse võtmata, tehke seda niipea kui meelde tuleb. Seejärel jätkake ravi nagu varem. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Tähtis on Trizivir’i võtta regulaarselt, sest ebaregulaarse kasutamise korral ei pruugi ravimi HIV- infektsiooni vastane toime püsida ning võib suureneda ülitundlikkusreaktsiooni tekke risk.

Kui te olete lõpetanud Trizivir’i võtmise

Kui te olete Trizivir’i võtmise mingil põhjusel lõpetanud – eriti kõrvaltoimete kahtluse või muu

haiguse tõttu:

Pidage enne ravi taasalustamist nõu oma arstiga. Arst kontrollib, kas teie sümptomid olid seotud ülitundlikkusreaktsiooniga. Kui arst on arvamusel, et need võisid olla seotud, öeldakse

teile, et te ei võtaks enam kunagi Trizivir’i ega ühtegi teist abakaviiri sisaldavat ravimit (Kivexa, Triumeq või Ziagen). Tähtis on seda nõuannet järgida.

Kui arst soovitab teil Trizivir’i võtmist uuesti alustada, võidakse paluda, et te võtaksite esimesed annused kohas, kus arstiabi on vajadusel kergesti kättesaadav.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

HIV ravi ajal võib tekkida kehakaalu ning vere lipiidide- ja glükoosisisalduse suurenemine. See on osaliselt seotud tervise ja eluviisi taastumisega ning vere lipiididesisalduse muutusi põhjustavad mõnikord HIV ravimid ise. Arst uurib teid nende muutuste suhtes.

Ravi Trizivir’iga põhjustab sageli rasvkoe kadumist jalgade, käte ja näo piirkonnast (lipoatroofia). On näidatud, et rasvkoe kadumine ei ole zidovudiinravi lõpetamise järgselt täielikult pöörduv. Arst jälgib teid lipoatroofia nähtude suhtes. Öelge oma arstile, kui märkate rasvkoe kadumist jalgade, käte või näo piirkonnast. Nende nähtude ilmnemisel tuleb ravi Trizivir’iga lõpetada ja HIV ravi muuta.

HIV-infektsiooni ravimisel võib olla raske öelda, kas sümptomi näol on tegemist Trizivir’i või teiste kasutatavate ravimite kõrvaltoimega või on see tingitud HIV-infektsioonist. Seetõttu on väga tähtis, et te räägiksite arstiga kõikidest oma tervisliku seisundi muutustest.

Ülitundlikkusreaktsioon (raske allergiline reaktsioon) võib tekkida isegi ilma HLA-B*5701 geenita patsientidel. Seda kirjeldatakse käesoleva infolehe lõigus pealkirjaga „Ülitundlikkusreaktsioonid”.

Väga tähtis on seda tõsist reaktsiooni puudutav informatsioon läbi lugeda ja sellest aru saada.

Lisaks allpool loetletud Trizivir’i kõrvaltoimetele võivad ravi ajal tekkida ka muud haigusseisundid. Tähtis on läbi lugeda käesolevas infolehes sisalduv informatsioon „Trizivir’i muud võimalikud kõrvaltoimed“.

Ülitundlikkusreaktsioonid

Trizivir sisaldab abakaviiri (mis on ka Kivexa’s, Triumeq’is ja Ziagen’is sisalduv toimeaine). Abakaviir võib põhjustada raskeid allergilisi reaktsioone, mida nimetatakse ülitundlikkusreaktsioonideks. Neid ülitundlikkusreaktsioone on sagedamini täheldatud abakaviiri sisaldavaid ravimeid võtvatel inimestel.

Kellel need reaktsioonid tekivad?

Igal Trizivir’i võtval inimesel võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon abakaviiri suhtes, mis võib olla eluohtlik, kui jätkatakse Trizivir’i kasutamist.

Teil on suurem tõenäosus selle reaktsiooni tekkimiseks, kui teil on geen nimetusega HLA-B*5701 (kuid reaktsioon võib tekkida isegi siis, kui teil seda geeni ei ole). Teid on uuritud selle geeni esinemise suhtes enne Trizivir’i määramist. Kui te teate, et teil on see geen olemas, teavitage sellest arsti enne Trizivir’i võtmist.

Ülitundlikkusreaktsioon tekkis umbes 3...4-l igast 100-st kliinilises uuringus abakaviiriga ravitud patsiendist, kellel puudus HLA-B*5701 geen.

Millised on sümptomid?

Kõige sagedasemad sümptomid on:

palavik (kõrge kehatemperatuur) ja nahalööve.

Muud sagedased sümptomid on:

iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu, tugev väsimus.

Muudeks sümptomiteks on:

liiges- või lihasvalu, kaela turse, hingeldus, kurguvalu, köha, aeg-ajalt esinevad peavalud, silmapõletik (konjunktiviit), suuhaavandid, madal vererõhk, käte või jalgade surisemine või tuimus.

Millal need reaktsioonid tekivad?

Ülitundlikkusreaktsioonid võivad tekkida igal ajal Trizivir-ravi jooksul, kuid tekivad suurema tõenäosusega esimese 6 ravinädala vältel.

Kontakteeruge otsekohe oma arstiga:

1kui teil tekib nahalööve VÕI

2kui teil tekivad sümptomid vähemalt kahest järgnevast grupist:

-palavik

-hingeldus, kurguvalu või köha

-iiveldus või oksendamine, kõhulahtisus või kõhuvalu

-tugev väsimus või valud või üldine halb enesetunne.

Arst võib soovitada, et te lõpetaksite Trizivir’i võtmise.

Kui te olete lõpetanud Trizivir’i võtmise

Kui te olete lõpetanud Trizivir’i võtmise ülitundlikkusreaktsiooni tõttu, ei tohi te ENAM KUNAGI võtta Trizivir’i ega ühtegi teist abakaviiri sisaldavat ravimit (Kivexa, Triumeq või Ziagen). Kui te võtate uuesti ravimit, võib tundide jooksul vererõhk ohtlikult langeda, mis võib lõppeda surmaga.

Kui te olete Trizivir’i võtmise mingil põhjusel lõpetanud – eriti kõrvaltoimete kahtluse või muu haiguse tõttu:

Pidage enne ravi taasalustamist nõu oma arstiga. Arst kontrollib, kas teie sümptomid olid seotud ülitundlikkusreaktsiooniga. Kui arst on arvamusel, et need võisid olla seotud, öeldakse teile, et te ei

võtaks enam kunagi Trizivir’i ega ühtegi teist abakaviiri sisaldavat ravimit (Kivexa, Triumeq või Ziagen). Tähtis on seda nõuannet järgida.

Mõnikord on pärast abakaviiri sisaldava ravi taasalustamist ülitundlikkusreaktsioonid tekkinud inimestel, kellel esines enne ravi katkestamist ainult üks infokaardil loetletud sümptomitest.

Väga harva on abakaviiri sisaldava ravi taasalustamisel ülitundlikkusreaktsioon tekkinud patsientidel, kellel ei esinenud abakaviiri sisaldava ravi eelneval kasutamisel ühtegi ülitundlikkuse sümptomit.

Kui arst soovitab teil Trizivir’i võtmist uuesti alustada, võidakse paluda, et te võtaksite esimesed annused kohas, kus arstiabi on vajadusel kergesti kättesaadav.

Kui te olete ülitundlik Trizivir’i suhtes, tagastage kõik kasutamata Trizivir’i tabletid ohutuks hävitamiseks. Küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Trizivir’i pakendisse kuulub infokaart, mis tuletab teile ja meditsiinipersonalile meelde ülitundlikkusreaktsioonide ohtu. See kaart tuleb pakendist eemaldada ja endaga kogu aeg kaasas kanda.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st:

peavalu

iiveldus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st:

ülitundlikkusreaktsioon

oksendamine

kõhulahtisus

kõhuvalu

isutus

pearinglus

väsimus, energiapuudus

palavik (kõrge kehatemperatuur)

üldine halb enesetunne

unetus

lihasvalu ja ebamugavustunne lihastes

liigesevalu

köha

ninaärritus või vesine nohu

nahalööve

juuste väljalangemine.

Sageli esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

punaste vereliblede madal arv (aneemia) või valgete vereliblede madal arv (neutropeenia või leukopeenia)

maksaensüümide aktiivsuse suurenemine

bilirubiini (maksas toodetav aine) sisalduse suurenemine veres, mille tagajärjel võib nahk värvuda kollaseks.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st:

hingeldus

kõhupuhitus

sügelus

lihasnõrkus.

Aeg-ajalt esinev kõrvaltoime, mis võib ilmneda vereanalüüsides:

verehüübimises osalevate rakkude arvu langus (trombotsütopeenia) või kõikide vererakkude arvu langus (pantsütopeenia).

Harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st:

maksa häired, näiteks kollasus, maksa suurenemine või rasvmaks, maksapõletik (hepatiit)

laktatsidoos (piimhappe liiasus veres: vt järgmine lõik „Trizivir’i muud võimalikud kõrvaltoimed“)

kõhunäärmepõletik (pankreatiit)

rindkerevalu; südamelihase haigus (kardiomüopaatia)

krambid

masendus- või ärevustunne, keskendumisraksused, uimasus

seedehäired, maitsemuutused

küünte, naha või suulimaskesta värvuse muutused

gripitaoline tunne - külmavärinad ja higistamine

naha surisemistunne

jäsemete nõrkustunne

lihaskoe lagunemine

tuimus

sagenenud urineerimine

rindade suurenemine meestel.

Harva esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

amülaasiks nimetatud ensüümi aktiivsuse suurenemine

luuüdi ei ole võimeline tootma uusi punaseid vereliblesid (isoleeritud erütrotsütaarne aplaasia).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10000-st:

nahalööve, millega võib kaasneda villide teke ja mille puhul lööbeelemendid näevad välja nagu väikesed märklauad (tumedad keskpunktid, mis on ümbritsetud heledama alaga, mille servas on tume ring) (multiformne erüteem)

ulatuslik lööve, millega kaasneb villide teke ja naha irdumine, eriti suu, nina, silmade ja suguelundite piirkonnas (Stevens-Johnsoni sündroom) ning tõsisem haigusvorm, mille puhul nahk irdub enam kui 30% kehapinnalt (toksiline epidermaalnekrolüüs)

Kui te märkate mõnda nendest sümptomitest, võtke otsekohe ühendust arstiga.

Väga harva esinev kõrvaltoime, mis võib ilmneda vereanalüüsides:

luuüdi ei ole võimeline tootma uusi punaseid või valgeid vereliblesid (aplastiline aneemia).

Kui teil tekivad kõrvaltoimed

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või häirivaks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Trizivir’i muud võimalikud kõrvaltoimed

Trizivir võib põhjustada teiste haigusseisundite teket HIV ravi ajal.

Infektsiooni- ja põletikunähud Eelnevad infektsioonid võivad ägeneda

Kaugelearenenud HIV-infektsiooniga (AIDS) inimestel on nõrgestatud immuunsüsteem ning neil tekivad suurema tõenäosusega tõsised nakkused (oportunistlikud infektsioonid). Ravi alustamisel võivad nendel inimestel vanad varjatud nakkused ägeneda, põhjustades põletikunähtude teket. Need sümptomid on arvatavasti tingitud organismi immuunsüsteemi tugevnemisest, kui organism alustab võitlust nende nakkuste vastu. Sümptomiteks on tavaliselt palavik pluss mõni järgmistest sümptomitest:

peavalu

kõhuvalu

hingamisraskus

Harvadel juhtudel võib immuunsüsteem pärast tugevamaks muutumist rünnata ka organismi terveid kudesid (autoimmuunsed häired). Autoimmuunsete häirete sümptomid võivad tekkida mitu kuud pärast HIV-nakkuse ravi alustamist. Sümptomiteks võivad olla:

südamepekslemine (kiire või ebakorrapärane südametegevus) või värisemine

hüperaktiivsus (ülemäärane rahutus ja liikumine)

nõrkus, mis saab alguse kätest ja jalgadest ning liigub edasi kehatüve poole

Kui teil tekivad Trizivir’i võtmise ajal infektsiooninähud:

Rääkige sellest otsekohe oma arstile. Ärge võtke teisi infektsioonivastaseid ravimeid ilma arstiga nõu pidamata.

Laktatsidoos on harv, kuid tõsine kõrvaltoime

Mõnedel Trizivir’i kasutavatel inimestel tekib seisund, mida nimetatakse laktatsidoosiks ja millega kaasneb maksa suurenemine.

Laktatsidoosi põhjustab piimhappe kuhjumine organismis. Seda esineb harva, ent kui see tekib, kujuneb see tavaliselt mõne ravikuu möödudes. See võib olla eluohtlik, põhjustades siseelundite puudulikkust.

Laktatsidoos tekib suurema tõenäosusega inimestel, kes põevad maksahaigust või on ülekaalulised (tugevalt ülekaalulised), eriti naistel.

Laktatsidoosi nähud on järgmised:

iiveldus, oksendamine

kõhuvalu

üldine halb enesetunne

isutus, kaalulangus

sügav, kiire raskendatud hingamine

jäsemete tuimus või nõrkus

Ravi ajal jälgib arst teid laktatsidoosi nähtude suhtes. Kui teil tekib mõni ülalnimetatud sümptomitest või ükskõik milline muu sümptom, mis teile muret valmistab:

Pöörduge arsti poole niipea kui võimalik.

Teil võivad tekkida probleemid luudega

Mõnedel HIV kombinatsioonravi saavatel inimestel võib tekkida haigus nimega osteonekroos. Selle haiguse puhul osa luukoest kärbub luu halvenenud verevarustuse tõttu. See haigus tekib suurema tõenäosusega juhul:

kui kombinatsioonravi on kasutatud pikka aega

kui samaaegselt kasutatakse põletikuvastaseid ravimeid, mida nimetatakse kortikosteroidideks

kui tarvitatakse alkoholi

kui immuunsüsteem on väga nõrk

kui ollakse ülekaaluline.

Osteonekroosi nähud on järgmised:

liigeste jäikus

valud (eriti puusas, põlves või õlas)

raskendatud liikumine.

Kui te märkate mõnda nendest sümptomitest:

Rääkige sellest oma arstile.

Muud toimed võivad avalduda vereanalüüsides

Trizivir võib põhjustada ka:

• piimhappe sisalduse suurenemist veres, mis harvadel juhtudel võib viia laktatsidoosi tekkeni.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Trizivir’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Trizivir sisaldab

Iga Trizivir´i õhukese polümeerikattega tablett sisaldab toimeainetena 300 mg abakaviiri (sulfaadina), 150 mg lamivudiini ja 300 mg zidovudiini.

Abiained on mikrokristalne tselluloos, naatriumglükolaattärklis ja magneesiumstearaat (tableti sisu). Tableti kate sisaldab hüpromelloosi, titaandioksiidi, polüetüleenglükooli, indigokarmiini, kollast raudoksiidi.

Kuidas Trizivir välja näeb ja pakendi sisu

Trizivir õhukese polümeerikattega tablettide ühele küljele on pressitud „GX LL1“. Need on sinakasrohelist värvi kapslikujulised tabletid, mis on saadaval 60 tableti kaupa blisterpakendites või lastekindla korgiga pudelites, mis sisaldavad 60 tabletti.

Müügiloa hoidja:

ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Ühendkuningriik

Tootja: Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG 12 0DJ, Ühendkuningriik

või

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grunwaldzka 189, 60322 Poznan, Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

ViiV Healthcare sprl/bvba Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 cz.info@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 dk-info@gsk.com

Deutschland

ViiV Healthcare GmbH Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L. Tel: + 34 902 051 260 es-ci@viivhealthcare.com

France

ViiV Healthcare SAS

Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969

Infomed@viivhealthcare.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Luxembourg/Luxemburg

ViiV Healthcare sprl/bvba Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

ViiV Healthcare BV Tel: + 31 (0)30 6986060

contact-nl@viivhealthcare.com

Norge

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA

Tel: + 351 21 094 08 01 viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími:+ 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

ViiV Healthcare S.r.l

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9212611

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

ViiV Healthcare UK Limited

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu