Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trumenba (Neisseria meningitidis serogroup B fHbp...) – Ravimi omaduste kokkuvõte - J07AH09

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTrumenba
ATC koodJ07AH09
ToimeaineNeisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily A; Neisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily B
TootjaPfizer Limited

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Trumenba süstesuspensioon süstlis

B-grupi meningokoki vaktsiin (rekombinantne, adsorbeeritud)

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks annus (0,5 ml) sisaldab:

 

B-serogrupi Neisseria meningitidis’e fHbp-valgu alamtüüp A1,2,3

60 mikrogrammi

B-serogrupi Neisseria meningitidis’e fHbp-valgu alamtüüp B1,2,3

60 mikrogrammi

1rekombinantne lipiidmodifitseeritud fHbp (Hfaktorit siduv valk)

2toodetud Escherichia coli rakkudes rekombinantse DNA tehnoloogia abil

3adsorbeeritud alumiiniumfosfaadile (0,25 milligrammi alumiiniumi annuse kohta)

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon.

Valge vedel suspensioon.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Trumenba on näidustatud Neisseria meningitidis’e B-serogrupi poolt põhjustatud invasiivse meningokokilise haiguse vastaseks aktiivseks immuniseerimiseks alates 10 aasta vanusest.

Teavet immunvastuse kohta spetsiifilistele Bserogrupi tüvedele vt lõik 5.1.

Selle vaktsiini kasutamine peab toimuma vastavalt kohalikele kehtivatele immuniseerimisjuhistele.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Esmane vaktsineerimine

2 annust (mõlemad 0,5 ml), mis manustatakse 6-kuulise intervalliga (vt lõik 5.1).

3 annust: 2 annust (mõlemad 0,5 ml), mis manustatakse vähemalt 1kuulise intervalliga, millele järgneb kolmas annus vähemalt 4 kuud pärast teist annust (vt lõik 5.1).

Revaktsineerimine

Revaktsineerimist tuleb kaaluda invasiivse meningokokilise haiguse riskiga isikutel ükskõik kumma annustamisskeemi järgselt (vt lõik 5.1).

Teised lapsed

Trumenba ohutus ja efektiivsus lastel vanuses alla 10 eluaasta ei ole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Ainult intramuskulaarseks süstimiseks. Eelistatud süstekoht on deltalihas õlavarre ülaosas.

Vaktsiini manustamiskõlblikuks muutmise juhised vt lõik 6.6.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Bioloogiliste ravimite kasutamise jälgitavuse parandamiseks tuleb manustatud ravimi kaubanduslik nimetus ja partii number registreerida (esitada) selgelt patsiendi kaardis.

Juhuks kui vaktsiini manustamise järel peaks tekkima anafülaktiline reaktsioon, peab sobilik meditsiiniline ravi ja järelevalve olema alati kiiresti kättesaadav.

Palavikuga kulgeva ägeda haigusega isikutel tuleb vaktsineerimine edasi lükata. Kergekujulise infektsiooni, näiteks külmetushaiguse korral ei pea vaktsineerimist edasi lükkama.

Mitte süstida intravenoosselt, intradermaalselt ega subkutaanselt.

Trumenbat ei tohi manustada isikutele, kellel esineb trombotsütopeenia või muu hüübimishäire, mille puhul on intramuskulaarne süst vastunäidustatud, välja arvatud juhul, kui võimalik kasu ületab selgelt manustamisega kaasneva riski.

Nagu kõikide vaktsiinide puhul, ei pruugi Trumenbaga vaktsineerimine kõiki vaktsineerituid kaitsta.

Kliiniliste uuringute piirangud

Trumenba kasutamise kohta immuunpuudulikkusega isikutel andmed puuduvad. Immuunpuudulikkusega isikutel (k.a immunosupressiivset ravi saavad) võib immuunvastus Trumenbale olla nõrgem.

Trumenba kasutamise kohta üle 65-aastastel isikutel andmed puuduvad.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Trumenbat võib manustada samaaegselt ükskõik milliste järgmiste vaktsiinidega: teetanuse, vähendatud annuses difteeria, atsellulaarse läkaköha ja inaktiveeritud poliomüeliidi vaktsiin (TdaPIPV); neljavalentne inimese papilloomiviiruse vaktsiin (HPV4); meningokoki serogruppide A, C, Y, W konjugeeritud vaktsiin (MenACWY); teetanuse, vähendatud annuses difteeria ja atsellulaarse läkaköha adsorbeeritud vaktsiiniga (TdaP).

Trumenba manustamisel samaaegselt teiste vaktsiinidega tuleb kasutada süstimiseks erinevaid süstekohti.

Trumenbat ei tohi segada samas süstlas teiste vaktsiinidega.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Trumenba kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad. Võimalik oht rasedatele ei ole teada. Sellele vaatamata ei peaks vaktsineerimisest loobuma, kui on otsene kokkupuute oht meningokokkinfektsiooniga.

Emaste küülikutega läbi viidud reproduktsiooniuuringute käigus ei leitud tõendeid Trumenba kahjuliku toime kohta emaslooma viljakusele ega lootele.

Imetamine

Ei ole teada, kas Trumenba eritub rinnapiima. Trumenbat võib kasutada imetamise ajal ainult juhul, kui oodatav kasu ületab võimalikud ohud.

Fertiilsus

Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet emasloomade fertiilsusele (vt lõik 5.3).

Trumenbat ei ole hinnatud isasloomade fertiilsuse kahjustumise osas.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Trumenba ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Samas võivad mõned lõigus 4.8 nimetatud kõrvaltoimed ajutiselt mõjutada autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Ohutusprofiil põhineb 11 lõpuleviidud kliinilise uuringu andmetel, kus analüüsiti enam kui 15 000 osalejat (vanuses 10 aastat ja vanemad), keda vaktsineeriti vähemalt ühe Trumenba annusega. Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed olid valu süstekohas, punetus ja turse vaktsineerimiskohas, peavalu, väsimus, külmavärinad, diarröa, lihasevalu, liigesevalu ja iiveldus.

Kõrvaltoimete tabel

Kliiniliste uuringute käigus teatatud kõrvaltoimed on loetletud esinemissageduse ja raskusastme vähenemise järjekorras järgmiste esinemissageduse kategooriate kaupa.

Väga sage (≥ 1/10)

Sage (≥ 1/100 kuni < 1/10)

Aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100)

Harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000)

Väga harv (< 1/10 000)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Immuunsüsteemi häired

Teadmata: allergilised reaktsioonid*

Närvisüsteemi häired

Väga sage: peavalu

Seedetrakti häired

Väga sage: diarröa, iiveldus

Sage: oksendamine

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Väga sage: lihasevalu (müalgia), liigesevalu (artralgia)

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väga sage: külmavärinad, väsimus, punetus (erüteem), turse (induratsioon) ja valu süstekohas Sage: palavik ≥ 38°C (püreksia)

* Kõrvaltoimet, millest teatati turuletulekujärgselt, peetakse Trumenba kõrvaltoimeks. Andmed pärinevad spontaansetest teatistest, mille sagedust ei ole võimalik määratleda, mistõttu tuleb neid käsitleda kui teadmata sagedusega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Teave üleannustamise kohta on piiratud. Üleannustamise korral on soovitatav jälgida elulisi funktsioone ja kasutada sobivat sümptomaatilist ravi.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: meningokokkvaktsiinid, ATCkood: J07AH09

Toimemehhanism

Trumenba on vaktsiin, mis koosneb kahest rekombinantsest lipiiditud Hfaktorit siduva valgu (fHbp) tüübist. fHbp paikneb meningokokkide pinnal ja kaitseb bakterit peremeesorganismi immuunvastuse eest. fHbp variandid jagunevad kahte immunoloogiliselt erinevasse alamtüüpi (A ja B) ning üle 96% Euroopas esineva meningokoki Bserogrupi isolaadi ekspresseerib vähemalt üht neist kahest fHbp alamtüübist oma pinnal.

Immuniseerimine Trumenbaga, mille koostises on üks fHbp variant mõlemast alamtüübist (A ja B), on ette nähtud stimuleerima meningokoki poolt ekspresseeritud fHbp-d tuvastavate bakteritsiidsete antikehade tootmist. Seose leidmiseks fHbp pinnaekspressiooni ulatuse ja meningokoki B-serogrupi tüvede hävitamise vahel seerumi bakteritsiidsuse analüüsiga, kus komplemendi allikana kasutatakse inimese seerumit (hSBA), töötati välja meningokokk-antigeeni pinnaekspressiooni (Meningococcal Antigen Surface Expression, MEASURE) analüüs. Uuring hõlmas 2150 erineva invasiivse meningokoki B-serogrupi isolaati, mis koguti 7 Euroopa riigist, Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast ajavahemikus 2000-2014, ning näitas, et üle 91% kõigist meningokoki B-serogrupi isolaatidest ekspresseerib piisaval määral fHbp-d tagamaks vaktsiinist indutseeritud antikehade vahendatud bakteritsiidset toimet.

Kliiniline efektiivsus

Trumenba efektiivsust ei ole kliinilistes uuringutes hinnatud. Vaktsiini efektiivsusele viitab bakteritsiidsete antikehade indutseerimine seerumis neljale analüüsitud meningokoki B-serogrupi tüvele (vt lõik „Immunogeensus”). Neljal analüüsitud tüvel avaldus kaks fHbp alamtüüpi (A ja B), mis koosvõetuna esindavad meningokoki B-serogrupi invasiivset haigust põhjustavaid tüvesid.

Immunogeensus

Invasiivse meningokokkinfektsiooni vastast kaitset vahendavad seerumi bakteritsiidsed antikehad, mis on suunatud bakteriaalsete pinnaantigeenide vastu. Meningokoki hävitamisel toimivad bakteritsiidsed antikehad kooskõlas inimese komplemendiga. Seda protsessi hinnatakse in vitro meningokoki Bserogrupile suunatud seerumi bakteritsiidsuse analüüsiga, kus komplemendi allikana kasutatakse inimese seerumit (hSBA). hSBA tiitrit, mis on võrdne või suurem kui 1:4, peetakse meningokokkinfektsiooni vastu kaitsvaks. Trumenba immunogeensuse analüüsis määratleti immuunvastusena hSBA tiiter, mis oli vähemalt 1:8 või 1:16, sõltuvalt hSBA tüvest. Iga nelja meningokoki peamise B-serogrupi analüüsitud tüve hSBA tiitri 4-kordne suurenemine määratleti järgmiselt: (1) osalejatel, kelle ravieelne hSBA tiiter oli < 1:4, määratleti 4. kordne ravivastus hSBA tiitrina ≥ 1:16; (2) osalejatel, kelle ravieelne hSBA tiiter oli ≥ 1:4, määratleti 4. kordne ravivastus hSBA tiitrina, mis oli ≥ 4 korda kõrgem kui alumine määramispiir või ≥ 4 korda kõrgem kui ravieelne tiiter (sõltuvalt sellest, kumb näitaja oli suurem). Vastus kõigi nelja hSBA tüve kombinatsiooni korral oli defineeritud kui koondvastus.

Euroopas hinnati Trumenba immunogeensust pärast kahte või kolme vaktsineerimist isikutel vanuses 11...18 aastat (uuring B1971012) ja globaalselt pärast kolme vaktsineerimist isikutel vanuses

10...25 aastat (uuringud B1971009 ja B1971016).

Uuringus B1971012 manustati Trumenbat järgmiste raviskeemide alusel: 1. rühm (0, 1. ja 6. kuul), 2. rühm (0, 2. ja 6. kuul), 3. rühm (0 ja 6. kuul), 4. rühm (0 ja 2. kuul), 5. rühm (0 ja 4. kuul).

1713 randomiseeritud uuringus osalejast oli 1. rühmas 427, 2. rühmas 430, 3. rühmas 427, 4. rühmas 286 ja 5. rühmas 143 osalejat. Kõigile uuringus osalejatele tehti 4 uuringusüsti, kas 2 või 3 annust Trumenbat ja 1 või 2 annust füsioloogilist lahust. 1., 2. ja 3. rühmas osalejate hSBA immuunvastused pärast teist või kolmandat annust on toodud tabelites 1 ja 2.

Teise ja kolmanda annuse järgselt koguti seerumiproov ligikaudu 1 kuu pärast teist või kolmandat vaktsiiniannust.

Tabel 1. Immuunvastused isikutel vanuses 11...18 aastat, kellele manustati Trumenbat erinevate 2- ja 3annuseliste raviskeemidega (uuring B1971012)

 

 

 

1. rühm

 

 

2. rühm

 

 

 

3. rühm

 

 

(0, 1. ja 6. kuul)

(0, 2. ja 6. kuul)

 

(0 ja 6. kuul)

 

 

N

%

N

 

%

N

 

%

 

 

 

(95% CI)

 

 

(95% CI)

 

 

 

(95% CI)

hSBA tüvi (fHbp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tüüp)

Annus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. annus

73,5

 

88,1

 

93,2

 

 

(68,6; 78,0)

 

(84,2; 91,3)

 

 

(90,2; 95,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. annus

91,4

 

95,0

--

 

--

PMB80

 

(88,0; 94,1)

 

(92,1; 97,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A22)

hSBA tiitri ≥ 4-kordne suurenemine (%)

 

 

 

 

 

 

2. annus

55,7

 

73,8

 

80,7

 

 

(50,3; 61,0)

 

(68,8; 78,4)

 

 

 

(76,2; 84,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. annus

78,1

 

84,0

--

 

--

 

 

(73,4; 82,3)

 

(79,7; 87,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Immuunvastused isikutel vanuses 11...18 aastat, kellele manustati Trumenbat erinevate 2- ja 3annuseliste raviskeemidega (uuring B1971012)

 

 

 

1. rühm

 

 

2. rühm

 

 

 

 

3. rühm

 

 

(0, 1. ja 6. kuul)

(0, 2. ja 6. kuul)

 

(0 ja 6. kuul)

 

 

N

%

N

 

%

N

 

%

(A56)

 

 

(95% CI)

 

 

(95% CI)

 

 

 

(95% CI)

2. annus

96,6

 

97,9

 

98,4

 

 

(94,1;

98,2)

 

(95,8;

99,2)

 

 

(96,5; 99,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. annus

99,4

 

98,9

--

 

--

 

 

(98,0;

99,9)

 

(97,2;

99,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA tiitri ≥ 4-kordne suurenemine (%)

 

 

 

 

 

 

 

2. annus

86,1

 

90,5

 

90,4

 

 

(81,9;

89,6)

 

(86,8;

93,5)

 

 

 

(86,8; 93,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. annus

93,4

 

94,2

--

 

--

 

 

(90,2;

95,8)

 

(91,2;

96,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. annus

62,2

 

70,3

 

81,1

 

 

(56,9;

67,4)

 

(65,1;

75,2)

 

 

(76,6; 85,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. annus

89,0

 

88,4

--

 

--

PMB2948

 

(85,2;

92,0)

 

(84,6;

91,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B24)

hSBA tiitri ≥ 4-kordne suurenemine (%)

 

 

 

 

 

 

 

2. annus

47,2

 

54,1

 

65,5

 

 

(41,8;

52,7)

 

(48,5; 59,5)

 

 

 

(60,4; 70,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. annus

74,6

 

75,4

--

 

--

 

 

(69,8;

79,1)

 

(70,6;

79,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. annus

54,0

 

61,9

 

77,5

 

 

(48,5;

59,3)

 

(56,5;

67,2)

 

 

(72,8; 81,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. annus

88,5

 

86,1

--

 

--

PMB2707

 

(84,7;

91,6)

 

(82,0;

89,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B44)

hSBA tiitri ≥ 4-kordne suurenemine (%)

 

 

 

 

 

 

 

2. annus

43,4

 

55,2

 

66,8

 

 

(38,0;

48,8)

 

(49,6;

60,6)

 

 

 

(61,6; 71,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. annus

82,2

 

81,7

--

 

--

 

 

(77,8;

86,0)

 

(77,2;

85,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koondvastus (immuunvastus kõigi nelja hSBA tüve kombinatsiooni korral)

 

Enne

 

3,5

 

 

2,4

 

 

 

3,2

 

1. annus

 

 

 

(1,8;

6,1)

 

(1,0;

4,7)

 

 

(1,6; 5,6)

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. annus

45,1

 

54,3

 

73,5

 

 

(39,5;

50,9)

 

(48,6;

60,0)

 

 

(68,5; 78,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. annus

83,1

 

81,7

--

 

--

 

 

(78,6;

86,9)

 

(77,3;

85,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lühendid: hSBA = seerumi bakteritsiidsuse analüüs, kus komplemendi allikana kasutatakse inimese seerumit; fHbp = H-faktorit siduv valk.

Märkus. Alumise määramispiiri hSBA tiiter = 1:16 PMB80 (A22) korral ning 1:8 PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) ja PMB2707 (B44) korral.

Tabel 2. Immuunvastused isikutel vanuses 11...18 aastat, kellele manustati Trumenbat erinevate 2- ja 3annuseliste raviskeemidega (uuring B1971012)

 

 

1. rühm

2. rühm

 

 

3. rühm

 

(0, 1. ja 6. kuul)

(0, 2. ja 6. kuul)

 

(0 ja 6. kuul)

 

N

GMT

N

GMT

N

 

GMT

 

 

(95% CI)

 

(95% CI)

 

 

(95% CI)

Tabel 2. Immuunvastused isikutel vanuses 11...18 aastat, kellele manustati Trumenbat erinevate 2- ja 3annuseliste raviskeemidega (uuring B1971012)

 

 

 

1. rühm

 

2. rühm

 

 

 

 

3. rühm

 

 

(0, 1. ja 6. kuul)

(0, 2. ja 6. kuul)

 

 

(0 ja 6. kuul)

 

 

N

GMT

N

 

GMT

 

N

 

 

GMT

 

 

 

(95% CI)

 

 

(95% CI)

 

 

 

 

(95% CI)

hSBA tüvi (fHbp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tüüp)

Annus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

2. annus

29,0

 

35,6

 

 

 

50,6

 

(26,0; 32,5)

 

(32,2; 39,4)

 

 

(45,9; 55,8)

(A22)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. annus

58,4

 

58,3

 

 

 

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(52,4; 64,9)

 

(53,2; 63,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

2. annus

77,3

 

94,6

 

 

 

125,6

 

(68,5; 87,1)

 

(84,6; 105,7)

 

 

(112,6; 140,2)

(A56)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. annus

152,9

 

155,6

 

 

--

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

(137,2; 170,5)

 

(140,4; 172,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2948

2. annus

13,8

 

14,9

 

 

 

20,6

 

(12,2; 15,6)

 

(13,2; 16,7)

 

 

(18,4; 23,2)

(B24)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. annus

29,1

 

25,6

 

 

--

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

(25,9; 32,7)

 

(23,0; 28,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2707

2. annus

13,1

 

15,5

 

 

 

22,5

 

(11,3; 15,1)

 

(13,5; 17,9)

 

 

(19,6; 25,7)

(B44)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. annus

40,3

 

35,0

 

 

--

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

(35,2; 46,1)

 

(30,6; 39,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lühendid: GMT = tiitri geomeetriline keskmine; hSBA = seerumi bakteritsiidsuse analüüs, kus komplemendi allikana kasutatakse inimese seerumit; fHbp = H-faktorit siduv valk.

Uuring B1971009 oli III faasi randomiseeritud, aktiivse kontrolliga, vaatleja jaoks pimendatud mitmekeskuseline uuring, kus osalejatele vanuses 10...18 aastat manustati ühte kolmest Trumenba partiist (1., 2. ja 3. rühm) või aktiivse kontrollravimina Ahepatiidi viiruse (Hep A) vastast vaktsiini või füsioloogilist lahust. Kokku 2693 osalejat said vähemalt ühe annuse Trumenbat ja 897 osalejat vähemalt ühe annuse Hep Avaktsiini / füsioloogilist lahust. Uuringus hinnati Trumenba kolme partii ohutust, taluvust, immunogeensust ja toodetavust manustatuna 0, 2. ja 6. kuu raviskeemi alusel.

1. rühmas osalejate hSBA immuunvastused pärast kolmandat annust on toodud tabelites 3 ja 4. Kuna hinnati ainult kahte uuritavat tüve, ei lisatud 2. ja 3. rühma andmeid. 2. ja 3. rühmas täheldati sarnaseid tulemusi nagu 1. rühmas.

Uuring B1971016 oli III faasi randomiseeritud platseebokontrolliga pimendatud mitmekeskuseline uuring, kus osalejad vanuses 18...25 aastat randomiseeriti kahte rühma suhtes 3:1 (1. rühm: 2. rühm). 1. rühmas osalejatele manustati 0, 2. ja 6. kuul Trumenbat. 2. rühmas osalejatele manustati 0, 2. ja

6. kuul füsioloogilist lahust. Kokku 2471 osalejat said Trumenbat ja 822 osalejat said füsioloogilist lahust. 1. ja 2. rühmas osalejate hSBA immuunvastused pärast kolmandat annust on toodud tabelites 3 ja 4.

Seerumiproov koguti ligikaudu 1 kuu pärast vaktsineerimist.

Tabel 3. Immuunvastused isikutel vanuses 10...25 aastat 1 kuu pärast Trumenba või kontrollravimi kolmanda annuse manustamist 0, 2. ja 6. kuu raviskeemiga (uuring B1971009 ja uuring B1971016)

 

 

 

 

 

Uuring B1971009

 

 

 

 

Uuring B1971016

 

 

 

 

(10...18

aastased)

 

 

 

 

(18...25 aastased)

 

 

 

 

1. rühm

 

4. rühm

 

1. rühm

 

2. rühm

 

 

 

Trumenba

 

Hep A /

Trumenba

Füsioloogiline

 

 

 

 

 

 

 

füsioloogiline

 

 

 

 

 

 

 

lahus

 

 

 

 

 

 

 

 

lahus

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA tüvi (fHbp

 

N

 

%

 

N

 

%

N

 

%

N

 

%

tüüp)

 

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

(95% CI)

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,8

 

 

 

34,0

 

 

93,5

 

 

36,6

 

 

 

 

 

(30,7;

 

(92,2;

 

(32,6;

 

 

 

(96,8; 98,5)

 

 

 

 

PMB80

 

 

 

 

 

 

 

37,6)

 

 

94,6)

 

 

40,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A22)

hSBA tiitri ≥ 4-kordne suurenemine (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,2

 

 

 

9,6

 

 

80,5

 

 

 

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

(78,6;

 

 

 

 

 

(81,0; 85,2)

 

 

(7,6; 12,0)

 

 

 

(4,5; 8,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,5

 

 

 

27,5

 

 

99,4

 

 

34,2

 

 

 

 

 

 

(23,0;

 

 

(98,9;

 

 

(30,3;

 

 

 

 

(98,9; 99,8)

 

 

 

 

PMB2001

 

 

 

 

 

 

 

32,5)

 

 

 

99,7)

 

 

 

38,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A56)

hSBA tiitri ≥ 4-kordne suurenemine (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,2

 

 

 

11,3

 

 

90,0

 

 

 

10,3

 

 

 

 

 

 

 

 

(88,4;

 

 

 

 

 

(88,4; 91,9)

 

 

(8,1; 15,1)

 

 

 

(7,9; 13,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,1

 

 

 

7,0

 

 

95,1

 

 

30,2

 

 

 

 

 

 

 

 

(93,9;

 

 

(26,5;

 

 

 

 

(85,1; 88,9)

 

 

(5,3; 9,0)

 

 

PMB2948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,0)

 

 

 

34,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B24)

hSBA tiitri ≥ 4-kordne suurenemine (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79,8

 

 

 

2,7

 

 

79,3

 

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

(77,3;

 

 

 

(3,8; 7,7)

 

 

 

 

(77,4; 82,0)

 

 

(1,6; 4,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,3

 

 

 

5,3

 

 

87,4

 

 

 

11,4

 

 

 

 

 

 

 

 

(85,8;

 

 

 

 

 

(87,4; 90,9)

 

 

(3,3; 8,1)

 

 

 

(9,0; 14,3)

PMB2707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B44)

hSBA tiitri ≥ 4-kordne suurenemine (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,9

 

 

 

1,0

 

79,6

 

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(77,6;

 

 

 

(0,7; 3,0)

 

 

 

 

(83,8; 87,8)

 

 

(0,3; 2,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koondvastus (immuunvastus kõigi nelja hSBA tüve kombinatsiooni korral)

 

Enne

1,1

2,0

7,3

6,1

 

1. annust

(0,6;

1,9)

(0,8; 4,0)

 

(6,0; 8,6)

 

(4,2; 8,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

83,5

 

2,8

 

84,9

 

7,5

 

3. annus

(83,1;

 

(81,3;

85,6)

(1,4; 5,1)

(5,4; 10,0)

 

 

 

 

 

86,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lühendid: hSBA = seerumi bakteritsiidsuse analüüs, kus komplemendi allikana kasutatakse inimese seerumit; fHbp = H- faktorit siduv valk.

Märkus. Alumise määramispiiri hSBA tiiter = 1:16 PMB80 (A22) korral ning 1:8 PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) ja PMB2707 (B44) korral.

Tabel 4. Immuunvastused isikutel vanuses 10...25 aastat 1 kuu pärast Trumenba või kontrollravimi kolmanda annuse manustamist 0, 2. ja 6. kuu raviskeemiga (uuring B1971009 ja uuring B1971016)

 

 

Uuring B1971009

 

Uuring B1971016

 

 

 

(10...18 aastased)

 

(18...25 aastased)

 

 

 

1. rühm

 

4. rühm

 

1. rühm

 

2. rühm

 

Trumenba

 

Hep A /

Trumenba

Füsioloogiline lahus

 

 

 

füsioloogiline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lahus

 

 

 

 

 

hSBA

N

GMT

N

 

GMT

N

GMT

N

 

GMT

tüvi

 

(95% CI)

 

 

(95% CI)

 

(95% CI)

 

 

(95% CI)

(fHbp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tüüp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

 

86,8

 

12,6

 

74,3

 

 

13,2

(A22)

 

 

(12,0;

 

(82,3; 91,5)

 

 

(70,2; 78,6)

 

(12,4; 14,1)

 

 

 

 

13,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

 

222,5

 

 

8,8

 

176,7

 

 

9,1

(A56)

(210,1;

 

(167,8;

 

 

(7,6; 10,1)

 

(8,2; 10,1)

 

 

235,6)

 

 

 

186,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2948

24,1

 

4,5

49,5

 

7,2

(B24)

(22,7; 25,5)

 

(4,4; 4,7)

(46,8; 52,4)

 

(6,6; 7,8)

 

 

 

 

 

 

PMB2707

50,9

 

4,4

47,6

 

4,8

(B44)

(47,0; 55,2)

 

(4,2; 4,6)

(44,2; 51,3)

 

(4,6; 5,1)

 

 

 

 

 

 

Lühendid: GMT = tiitri geomeetriline keskmine; hSBA = seerumi bakteritsiidsuse analüüs, kus komplemendi allikana kasutatakse inimese seerumit; fHbp = Hfaktorit siduv valk.

Uuringutes B1971009 ja B1971016 hinnati valimit osalejatest, kes saavutasid määratletud hSBA tiitri pärast kolme Trumenba annust, manustatuna 0, 2. ja 6. kuul, 10 lisatüve paneeliga, millest igaüks ekspresseeris erinevat fHbp-d (tabel 5). Need täiendavad hSBA-d kinnitavad ja laiendavad vaktsiini mõjuala, mida täheldati nelja esindatud põhitüve korral (tabelid 3 ja 4).

Seerumiproov võeti ligikaudu 1 kuu pärast vaktsineerimist.

Tabel 5. Immuunvastused isikutel vanuses 10...25 aastat kümnele täiendavale tüvele 1 kuu pärast Trumenba või kontrollravimi kolmanda annuse manustamist 0, 2. ja 6. kuu raviskeemiga (uuring B1971009 ja uuring B1971016)

 

 

Uuring B1971009

Uuring B1971016

 

 

(10...18 aastased)

(18...25 aastased)

 

 

 

%

N

%

 

 

N

(95% CI)

 

(95% CI)

hSBA tüvi (fHbp tüüp)

Annus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

PMB3040 (A07)

 

96,4

95,7

 

(93,5; 98,3)

 

(92,6; 97,7)

 

 

 

 

PMB1672 (A15)

 

87,2

91,8

 

(82,6; 91,0)

 

(87,9; 94,7)

 

 

 

 

PMB3175 (A29)

 

98,6

99,3

 

(96,4; 99,6)

 

(97,5; 99,9)

 

 

 

 

PMB1256 (B03)

 

92,5

86,4

 

(88,7; 95,3)

 

(81,8; 90,3)

 

 

 

 

PMB866 (B09)

 

86,2

77,0

 

(81,6; 90,1)

 

(71,6; 81,9)

 

 

 

 

PMB431 (B15)

 

98,2

96,7

 

(95,9; 99,4)

 

(93,9; 98,5)

 

 

 

 

PMB648 (B16)

 

81,7

78,0

Tabel 5. Immuunvastused isikutel vanuses 10...25 aastat kümnele täiendavale tüvele 1 kuu pärast Trumenba või kontrollravimi kolmanda annuse manustamist 0, 2. ja 6. kuu raviskeemiga (uuring B1971009 ja uuring B1971016)

 

 

Uuring B1971009

Uuring B1971016

 

 

(10...18 aastased)

(18...25 aastased)

 

 

 

%

N

%

 

 

N

(95% CI)

 

(95% CI)

hSBA tüvi (fHbp tüüp)

Annus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(76,6; 86,0)

 

(72,6; 82,8)

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

PMB3010 (A06)

 

95,7

92,0

 

(92,6; 97,8)

 

(88,1; 94,9)

 

 

 

 

PMB824 (A12)

 

75,1

71,3

 

(69,6; 80,1)

 

(65,5; 76,5)

 

 

 

 

PMB1989 (A19)

 

92,7

95,8

 

 

(89,0; 95,5)

 

(92,7; 97,8)

 

 

 

 

Lühendid: hSBA = seerumi bakteritsiidsuse analüüs, kus komplemendi allikana kasutatakse inimese seerumit; fHbp = Hfaktorit siduv valk.

Immuunsuse püsivus ja immuunvastus revaktsineerimisele

Uuring B1971033 on avatud järelkontrolli uuring osalejatega, kes olid eelnevalt registreeritud põhiuuringusse, sh B1971012 uuringusse. Osalejatelt võeti vereanalüüsid uuringuvisiitide käigus 4 aasta jooksul ja nad said ühe Trumenba revaktsineerimisannuse ligikaudu 4 aastat pärast Trumenba esmast vaktsineerimist (2 või 3 annust). Põhiuuringu B1971012 1. rühma (0, 1. ja 6. kuu raviskeem), 2. rühma (0, 2. ja 6. kuu raviskeem) ja 3. rühma (0 ja 6. kuu raviskeem) registreerunud osalejate hSBA immuniseerimisvastused on toodud tabelites 6 ja 7. 1 kuu möödumisel Trumenba annusest, mis manustati ligikaudu 4 aastat pärast esmast 2 annuse (3. rühm) või 3 annuse seeriat (1. ja 2. rühm), täheldati hSBA immuunvastust revaktsineerimisele.

Tabel 6. Immuunvastuse ja korduvvaktsineerimise ravivastuse püsimine isikutel vanuses

11...18 aastat, kellele manustati Trumenbat esmasel vaktsineerimisel 0, 1. ja 6. kuul; 0, 2. ja 6. kuul ning 0 ja 6. kuul ning keda revaktsineeriti 4 aastat pärast esmast vaktsineerimist (uuring B1971033)

 

 

 

Põhiuuringu B1971012 vaktsiinirühm (randomiseerimise alusel)

 

 

 

 

1. rühm

 

2. rühm

 

 

3. rühm

 

 

 

(0, 1. ja 6. kuul)

(0, 2. ja 6. kuul)

 

(0 ja 6. kuul)

 

 

N

 

%

N

%

N

 

%

 

 

 

(95% CI)

(95% CI)

 

(95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

hSBA tüvi (fHbp tüüp)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajapunkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuu pärast viimast

 

91,0

92,0

 

96,5

 

esimest annust

 

(83,6; 95,8)

(85,4; 96,3)

 

(91,3; 99,0)

 

 

 

 

 

 

 

12 kuud pärast

 

 

41,4

 

45,0

 

 

36,3

 

viimast esimest

 

 

PMB80

 

(31,6; 51,8)

(35,6; 54,8)

 

(27,4; 45,9)

annust

 

 

 

 

 

(A22)

 

 

 

 

 

 

 

 

48 kuud pärast

 

 

41,1

 

43,0

 

 

39,6

 

 

 

 

 

 

 

viimast esimest

 

 

 

 

(30,8; 52,0)

(33,1; 53,3)

 

(30,0; 49,8)

 

annust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuu pärast

 

98,3

100,0

 

95,2

 

revaktsineerimist

 

(90,9; 100,0)

(93,8; 100,0)

 

(86,5; 99,0)

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Immuunvastuse ja korduvvaktsineerimise ravivastuse püsimine isikutel vanuses

11...18 aastat, kellele manustati Trumenbat esmasel vaktsineerimisel 0, 1. ja 6. kuul; 0, 2. ja 6. kuul ning 0 ja 6. kuul ning keda revaktsineeriti 4 aastat pärast esmast vaktsineerimist (uuring B1971033)

 

 

 

Põhiuuringu B1971012 vaktsiinirühm (randomiseerimise alusel)

 

 

 

 

1. rühm

 

2. rühm

 

 

3. rühm

 

 

(0, 1. ja 6. kuul)

(0, 2. ja 6. kuul)

 

(0 ja 6. kuul)

 

 

N

 

%

N

%

N

 

%

 

 

 

(95% CI)

(95% CI)

 

(95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuu pärast viimast

 

100,0

99,1

 

99,1

 

esimest annust

 

(96,4; 100,0)

(95,1; 100,0)

 

(95,3; 100,0)

 

 

 

 

 

 

 

12 kuud pärast

 

 

73,5

 

76,1

 

 

60,4

 

viimast esimest

 

 

PMB2001

 

(63,6; 81,9)

(67,0; 83,8)

 

(50,4; 69,7)

annust

 

 

 

 

 

(A56)

 

 

 

 

 

 

 

 

48 kuud pärast

 

 

47,1

 

58,6

 

 

57,6

 

 

 

 

 

 

 

viimast esimest

 

 

 

 

(36,1; 58,2)

(48,2; 68,4)

 

(47,2; 67,5)

 

annust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuu pärast

 

100,0

100,0

 

98,4

 

revaktsineerimist

 

(93,9; 100,0)

(93,8; 100,0)

 

(91,3; 100,0)

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuu pärast viimast

 

90,0

88,6

 

81,4

 

esimest annust

 

(82,4; 95,1)

(81,3; 93,8)

 

(73,0; 88,1)

 

 

 

 

 

 

 

12 kuud pärast

 

 

40,8

 

49,1

 

 

36,9

 

viimast esimest

 

 

PMB2948

 

(31,0; 51,2)

(39,3; 58,9)

 

(27,6; 47,0)

annust

 

 

 

 

 

(B24)

 

 

 

 

 

 

 

 

48 kuud pärast

 

 

41,1

 

40,8

 

 

30,5

 

 

 

 

 

 

 

viimast esimest

 

 

 

 

(30,8; 52,0)

(31,0; 51,2)

 

(21,9; 40,2)

 

annust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuu pärast

 

100,0

100,0

 

93,4

 

revaktsineerimist

 

(93,9; 100,0)

(93,8; 100,0)

 

(84,1; 98,2)

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuu pärast viimast

 

88,9

87,4

 

77,9

 

esimest annust

 

(81,0; 94,3)

(79,7; 92,9)

 

 

(69,1; 85,1)

 

 

 

 

 

 

 

12 kuud pärast

 

 

24,0

 

22,5

 

 

16,5

 

viimast esimest

 

 

PMB2707

 

(16,0; 33,6)

(15,1; 31,4)

 

(10,3; 24,6)

annust

 

 

 

 

 

(B44)

 

 

 

 

 

 

 

 

48 kuud pärast

 

 

20,7

 

18,0

 

 

18,9

 

 

 

 

 

 

 

viimast esimest

 

 

 

 

(12,9; 30,4)

(11,0; 26,9)

 

(11,9; 27,6)

 

annust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuu pärast

 

94,9

98,2

 

91,9

 

revaktsineerimist

 

(85,9; 98,9)

(90,6; 100,0)

 

(82,2; 97,3)

 

 

 

 

 

 

Koondvastus (immuunvastus kõigi nelja hSBA tüve kombinatsiooni korral)

 

1 kuu pärast viimast

80,7

87,3

77,2

 

esimest annust

(68,1; 90,0)

(75,5; 94,7)

(64,2; 87,3)

 

 

 

 

 

12 kuud pärast

 

10,9

 

13,7

 

20,4

 

viimast esimest

 

(41,2; 22,2)

(5,7; 26,3)

(10,2; 34,3)

 

annust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 kuud pärast

 

15,7

 

18,2

 

16,4

 

viimast esimest

 

(7,0; 28,6)

(9,1; 30,9)

(7,8; 28,8)

 

annust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuu pärast

93,2

98,2

91,8

 

revaktsineerimist

(83,5; 98,1)

(90,6; 100,0)

(81,9; 97,3)

 

 

 

 

Tabel 7. Immuunvastuse ja revaktsineerimise ravivastuse püsimine isikutel vanuses 11...18 aastat, kellele manustati Trumenba esmase vaktsineerimise 0, 1. ja 6. kuu; 0, 2. ja 6. kuu ning 0 ja 6. kuu raviskeemiga ning keda revaktsineeriti 4 aastat pärast esmast vaktsineerimist (uuring B1971033)

 

 

Põhiuuringu B1971012 vaktsiinirühm (randomiseerimise alusel)

 

 

 

1. rühm

 

2. rühm

 

 

3. rühm

 

 

(0, 1. ja 6. kuul)

(0, 2. ja 6. kuul)

 

(0 ja 6. kuul)

 

 

N

GMT

N

GMT

N

 

GMT

 

 

 

(95% CI)

 

(95% CI)

 

 

(95% CI)

hSBA tüvi (fHbp tüüp)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajapunkt

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuu pärast viimast

60,1

56,6

 

54,7

 

esimest annust

(48,6; 74,4)

(47,0; 68,2)

 

(47,3; 63,3)

 

 

 

 

 

 

12 kuud pärast

 

14,9

 

15,8

 

 

15,6

 

viimast esimest

 

PMB80

(12,6; 17,7)

(13,4; 18,6)

 

(13,0; 18,8)

annust

 

 

 

 

(A22)

 

 

 

 

 

 

 

48 kuud pärast

 

14,3

 

15,1

 

 

14,8

 

 

 

 

 

 

viimast esimest

 

 

(11,9; 17,0)

(12,7; 18,0)

 

(12,5; 17,6)

 

annust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuu pärast

90,0

119,1

 

140,0

 

revaktsineerimist

(69,6; 116,3)

(90,0; 157,8)

 

(104,2; 187,9)

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuu pärast viimast

199,5

196,2

 

142,5

 

esimest annust

(162,7; 244,5)

(161,8; 237,9)

 

(118,3; 171,7)

 

 

 

 

 

 

12 kuud pärast

 

25,7

 

27,3

 

 

18,5

 

viimast esimest

 

PMB2001

(19,4; 34,0)

(21,0; 35,4)

 

(13,8; 24,7)

annust

 

 

 

 

(A56)

 

 

 

 

 

 

 

48 kuud pärast

 

11,5

 

17,5

 

 

16,0

 

 

 

 

 

 

viimast esimest

 

 

(8,6; 15,5)

(13,2; 23,3)

 

(12,1; 21,1)

 

annust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuu pärast

335,4

370,8

 

358,0

 

revaktsineerimist

(262,1; 429,2)

(275,8; 498,6)

 

(262,1; 489,0)

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuu pärast viimast

29,7

30,9

 

28,0

 

esimest annust

(23,9; 36,8)

(25,3; 37,7)

 

(22,0; 35,5)

 

 

 

 

 

 

12 kuud pärast

 

9,7

 

11,5

 

 

8,4

 

viimast esimest

 

PMB2948

(7,5; 12,4)

(9,0; 14,6)

 

(6,7; 10,6)

annust

 

 

 

 

(B24)

 

 

 

 

 

 

 

48 kuud pärast

 

9,4

 

9,7

 

 

7,5

 

 

 

 

 

 

viimast esimest

 

 

(7,3; 12,1)

(7,6; 12,3)

 

(6,1; 9,2)

 

annust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuu pärast

74,6

80,3

 

86,0

 

revaktsineerimist

(55,9; 99,5)

(62,6; 103,1)

 

(62,6; 118,2)

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuu pärast viimast

50,1

41,9

 

31,4

 

esimest annust

(38,0; 66,1)

(32,3; 54,3)

 

(23,9; 41,3)

 

 

 

 

 

 

12 kuud pärast

 

6,4

 

6,0

 

 

5,6

 

viimast esimest

 

PMB2707

(5,2; 7,8)

(5,1; 7,2)

 

(4,8; 6,5)

annust

 

 

 

 

(B44)

 

 

 

 

 

 

 

48 kuud pärast

 

6,0

 

5,3

 

 

5,1

 

 

 

 

 

 

viimast esimest

 

 

(5,0; 7,2)

(4,6; 6,1)

 

(4,6; 5,7)

 

annust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kuu pärast

109,9

117,6

 

84,6

 

revaktsineerimist

(74,5; 162,0)

(84,5; 163,5)

 

(57,8; 124,0)

 

 

 

 

 

Lühendid: GMT = tiitri geomeetriline keskmine; hSBA = seerumi bakteritsiidsuse analüüs, kus komplemendi allikana kasutatakse inimese seerumit; fHBP = H-faktorit siduv valk.

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada Trumenbaga läbi viidud uuringute tulemused laste ühe või mitme alarühma kohta N. meningitis’e Bserogrupi tekitatud invasiivse meningokokkinfektsiooni ennetamiseks (teave lastel kasutamise kohta vt lõik 4.2).

5.2Farmakokineetilised omadused

Ei kohaldata.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse ning reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Histidiin

Polüsorbaat 80 (E433)

Süstevesi

Teavet adsorbendi kohta vt lõik 2.

6.2Sobimatus

Trumenbat ei tohi segada samas süstlas teiste vaktsiinide ega ravimitega.

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Redisperseerimiseks kuluva aja minimeerimiseks tuleb süstlaid hoida külmkapis horisontaalasendis. Mitte lasta külmuda.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

0,5 ml suspensioon süstlis (I tüüpi klaas), Luer-tüüpi plastikust lukkadaptriga, klorobutüülkummist kolvi ja sünteetilisest isopreen-bromobutüülkummist kaitsekorgi ning plastikust jäiga kaitsekorgi kattega, koos nõelaga või ilma. Süstli kaitsekorgi ja kummist kolvi valmistamisel ei ole kasutatud naturaalset kummilateksit.

Pakendis 1, 5 või 10 süstlit, koos nõelaga või ilma.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Säilitamise ajal võivad suspensiooni sisaldavasse süstlisse tekkida valge sade ja läbipaistev supernatant.

Enne kasutamist tuleb ühtlase valge suspensiooni saamiseks süstlit jõuliselt loksutada.

Kui vaktsiini ei ole võimalik uuesti suspendeerida, ei tohi seda kasutada.

Vaktsiini tuleb enne manustamist võõrosakeste ja värvimuutuse osas visuaalselt kontrollida. Võõrosakeste ja/või füüsikaliste muutuste märkamisel, ei tohi vaktsiini manustada.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7 MÜÜGILOA HOIDJA

Pfizer Ltd Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBERID

EU/1/17/1187/001

EU/1/17/1187/002

EU/1/17/1187/003

EU/1/17/1187/004

EU/1/17/1187/005

EU/1/17/1187/006

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu