Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Truvada (emtricitabine / tenofovir disoproxil...) – Pakendi infoleht - J05AR03

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTruvada
ATC koodJ05AR03
Toimeaineemtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate
TootjaGilead Sciences International Limited

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Truvada 200 mg/245 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Emtritsitabiin/tenofoviirdisoproksiil

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Truvada ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Truvada võtmist

3.Kuidas Truvada’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Truvada’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Truvada ja milleks seda kasutatakse

Truvada sisaldab kahte toimeainet: emtritsitabiini ja tenofoviirdisoproksiili. Mõlemad toimeained on retroviirusvastased ravimid, mida kasutatakse HIV-infektsiooni raviks. Emtritsitabiin on nukleosiid-pöördtranskriptaasi inhibiitor ja tenofoviir on nukleotiid-pöördtranskriptaasi inhibiitor. Siiski on mõlemad üldiselt tuntud kui nukleosiid-pöördtranskriptaasi inhibiitorid ja nad funktsioneerivad sekkudes normaalse ensüümi (pöördtranskriptaas) töösse, mis on esmavajalik viirusele enese reprodutseerimiseks.

Truvadaʼt kasutatakse inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV-1) infektsiooni raviks täiskasvanutel.

Seda kasutatakse ka HIV raviks 12- kuni alla 18-aastastel noorukitel kehakaaluga vähemalt 35 kg, kes on eelnevalt juba saanud ravi teiste HIV ravimitega, mis neil enam ei toimi või on põhjustanud kõrvaltoimeid.

-Truvada’t tuleb HIV-infektsiooni raviks kasutada alati kombinatsioonis teiste ravimitega.

-Truvada’t võib manustada eraldi samas annuses kasutatavate emtritsitabiini ja tenofoviirdisoproksiili asemel.

HIV-positiivsed inimesed võivad selle ravimi võtmise ajal siiski HIV-nakkust edasi anda, kuigi efektiivne retroviirusvastane ravi vähendab seda riski. Arutage oma arstiga, milliseid ettevaatusabinõusid kasutada, et vältida teiste inimeste nakatamist.

See ravim ei ravi HIV-infektsioonist terveks. Truvada kasutamise ajal võivad ikkagi tekkida nakkused või teised HIV-infektsiooniga seotud haigused.

Truvadaʼt kasutatakse ka HIV-1 infektsiooniga nakatumise riski vähendamiseks täiskasvanutel, kui seda kasutatakse igapäevase ravimina koos ohutuma seksi harrastamisega. Vaadake lõigust 2 loendit ettevaatusabinõudest, mida HIV-infektsiooni vältimiseks kasutusele võtta.

2.Mida on vaja teada enne Truvada võtmist

Ärge võtke Truvada’t HIV-i ravimiseks või HIV-i nakatumise riski vähendamiseks, kui olete emtritsitabiini, tenofoviiri, tenofoviirdisoproksiilfumaraadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Kui see puudutab teid, öelge seda otsekohe oma arstile.

Enne Truvada võtmist HIV-ga nakatumise riski vähendamiseks:

Truvada aitab ainult vähendada HIV-ga nakatumise riski enne, kui olete nakkuse saanud.

HIV-i haigestumise riski vähendamiseks peate olema HIV-negatiivne enne Truvada-ravi

alustamist.

Peate end analüüsima ja veenduma, et teil pole juba HIV-infektsiooni. Ärge võtke

Truvadaʼt riski vähendamiseks, kui teile ei kinnitata, et olete HIV-negatiivne. Inimesed, kellel on HIV, peavad võtma Truvadaʼt koos teiste ravimitega.

Paljud HIV-analüüsid ei pruugi tuvastada hiljutist nakatumist. Kui teil tekib gripilaadne haigus, võib see tähendada, et olete hiljuti nakatunud HIV-ga.

Alltoodud sümptomid võivad olla HIV-infektsiooni sümptomid:

väsimus

palavik

liigese- või lihasvalu

peavalu

oksendamine või kõhulahtisus

lööve

öine higistamine

suurenenud lümfisõlmed kaelal või kubemepiirkonnas

Rääkige arstile gripilaadsest haigusest Truvada ravile eelneval kuul või mis tahes ajal Truvada võtmise ajal.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Truvada võtmise ajal HIV-ga nakatumise riski vähendamiseks:

Riski vähendamiseks võtke Truvadaʼt iga päev, mitte ainult siis, kui arvate, et teil on olnud HIV-infektsiooniga nakatumise oht. Ärge jätke ühtegi Truvada annust vahele ega lõpetage selle võtmist. Annuse vahelejätmine võib suurendada HIV-ga nakatumise riski.

Tehke regulaarselt HIV-testi.

Kui arvate, et olete nakatunud HIV-iga, rääkige sellest kohe oma arstile. Arst võib tahta teha täiendavaid analüüse, et kontrollida, kas olete endiselt HIV-negatiivne.

Ainult Truvada võtmine ei pruugi takistada HIV-ga nakatumist.

o Truvada võtmise ajal peate jätkama ka turvalisema seksi harrastamist. Seemnevedeliku, tupeeritise või verega kokkupuute vähendamiseks kasutage kondoome.

o Ärge jagage isiklikke vahendeid, millel võib olla verd või kehavedelikke, nt hambaharju ja žilette.

o Ärge jagage ega kasutage uuesti nõelu või muid süstimis- või ravimi manustamise vahendeid.

o Tehke teiste sugulisel teel levivate infektsioonide (süüfilis, gonorröa) analüüsid. Need infektsioonid võivad põhjustada kergemat nakatumist HIV-ga.

Kui teil on täiendavaid küsimusi selle kohta, kuidas ennetada HIV-ga nakatumist või teiste inimeste HIV-ga nakatamist, rääkige oma arstiga.

Truvada võtmise ajal HIV-i raviks või HIV-iga nakatumise riski vähendamiseks:

Truvada võib kahjustada neerusid. Enne ravi ja ravi ajal võib arst määrata teile vereanalüüsid, et mõõta neerufunktsiooni. Öelge oma arstile, kui teil on olnud neeruhaigus või kui analüüsid on näidanud, et teil on neerudega probleeme. Truvada’t ei tohi anda noorukitele, kellel on probleeme neerudega. Kui teil on neerudega probleeme, võib teie arst soovitada teil lõpetada Truvada võtmise, või kui teil on juba HIV, võtta Truvada’t harvemini. Truvada kasutamine ei ole soovitatav, kui teil on raske neeruhaigus või saate dialüüsi.

Luuprobleemid (mõnikord tekivad luumurrud) võivad olla tingitud ka neerutuubulite rakkude kahjustusest (vt lõik 4, Võimalikud kõrvaltoimed).

Öelge oma arstile, kui teil on olnud maksahaigus, kaasa arvatud hepatiit. HIV-iga nakatunud patsientidel, kellel on ka maksahaigus (sh krooniline B- või C-hepatiit), keda ravitakse retroviirusvastaste ravimitega, on suurem risk raskete ja potentsiaalselt surmaga lõppevate maksatüsistuste tekkeks. Kui teil esineb B- või C-hepatiit, valib teie arst teile parima raviskeemi.

Enne Truvada võtmise alustamist tehke kindlaks, ega teil ei ole B-hepatiidi viirust (HBV).

Kui teil on HBV, on Truvada võtmise lõpetamisel tõsine maksaprobleemide tekkerisk hoolimata sellest, kas teil on ka HIV või mitte. Oluline on mitte lõpetada Truvada võtmist ilma oma arstiga nõu pidamata, vt lõik 3, Ärge lõpetage Truvada võtmist.

Öelge oma arstile, kui olete üle 65 aasta vana. Truvada’t ei ole uuritud üle 65-aastastel patsientidel.

Kui teil on laktoositalumatus, pidage nõu oma arstiga (vt allpool selle lõigu alljaotist „Truvada sisaldab laktoosi“).

Lapsed ja noorukid

Truvada’t ei kasutata alla 12-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Truvada

Ärge võtke Truvada’t, kui te juba kasutate teisi ravimeid, mis sisaldavad Truvada koostisosi (emtritsitabiini ja tenofoviirdisoproksiilfumaraati) või ükskõik milliseid teisi viirusvastaseid ravimeid, mis sisaldavad tenofoviiralafenamiidi, lamivudiini või adefoviirdipivoksiili.

Truvada võtmine koos muude ravimitega, mis võivad kahjustada neerusid: väga tähtis on öelda oma arstile, kui võtate mõnda järgmistest ravimitest.

aminoglükosiidid (bakteriaalsete infektsioonide raviks)

amfoteritsiin B (seeninfektsioonide raviks)

foskarnet (viirusinfektsioonide raviks)

gantsükloviir (viirusinfektsioonide raviks)

pentamidiin (infektsioonide raviks)

vankomütsiin (bakteriaalsete infektsioonide raviks)

interleukiin-2 (vähi raviks)

tsidofoviir (viirusinfektsioonide raviks)

mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (MSPVRid, luu- või lihasvalu leevendamiseks)

Kui te võtate HIV-i ravimiseks teist retroviirusvastast ravimit, mida nimetatakse proteaasi inhibiitoriks, võib arst määrata teile vereanalüüsid, et tähelepanelikult jälgida teie neerufunktsiooni.

Samuti on oluline öelda oma arstile, kui te võtate C-hepatiidi nakkuse raviks ledipasviiri/sofosbuviiri või sofosbuviiri/velpatasviiri.

Truvada võtmine koos teiste didanosiini sisaldavate ravimitega (HIV-infektsiooni raviks).

Kasutades Truvada’t koos teiste viirusvastaste ravimitega, mis sisaldavad didanosiini, võib didanosiini sisaldus veres suureneda ja CD4 rakkude arv väheneda. Tenofoviirdisoproksiilfumaraadi ja didanosiini sisaldavate ravimite koosmanustamisel täheldati harva kõhunäärmepõletikku ja laktatsidoosi (piimhappe liiasus veres), mis mõnedel juhtudel põhjustab surma. Teie arst kaalub hoolikalt, kas teid ravida tenofoviiri ja didanosiini kombinatsiooniga.

Teatage oma arstile, kui te võtate mis tahes muid ravimeid. Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Truvada koos toidu ja joogiga

Alati kui võimalik, tuleb Truvada’t võtta koos toiduga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Truvada kasutamise kohta raseduse ajal on kliinilisi andmeid piiratud hulgal, ja seda ei manustata tavaliselt rasedatele naistele, välja arvatud juhtudel, kui see on absoluutselt vajalik.

Kui olete naine, kes võib rasestuda Truvada-ravi ajal, peate rasestumise vältimiseks kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Kui te rasestute või planeerite rasedust, peate pöörduma oma arsti poole, et arutada temaga Truvada-ravi võimalikku kasu ja ohte nii teile kui teie lapsele.

Kui te olete raseduse ajal kasutanud Truvada’t, võib arst teie lapse arengu jälgimiseks nõuda regulaarselt vereanalüüside ja teiste diagnostiliste analüüside tegemist. Lastel, kelle emad kasutasid raseduse ajal nukleosiid-pöördtranskriptaasi inhibiitoreid, kaalus kaitse HIV-i eest üles kõrvaltoimete riski.

Ärge toitke last rinnaga Truvada-ravi ajal, sest selles ravimis sisalduv toimeaine eritub inimese rinnapiima.

Kui teil on HIV, soovitatakse rinnaga mitte toita, et vältida rinnapiima kaudu HIV ülekandumist vastsündinule.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Truvada võib põhjustada pearinglust. Kui teil tekib Truvada võtmise ajal uimasus, ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme.

Truvada sisaldab laktoosi

Öelge oma arstile, kui teil on laktoositalumatus või talumatus teiste suhkrute vastu.

3.Kuidas Truvada’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Truvada soovitatav annus HIV-i ravimiseks on:

Täiskasvanud: üks tablett päevas, võimaluse korral alati koos toiduga.

12-aastased kuni alla 18-aastased noorukid kehakaaluga vähemalt 35 kg: üks tablett päevas, võimaluse korral alati koos toiduga.

Truvada soovitatav annus HIV-iga nakatumise riski vähendamiseks on:

Täiskasvanud: üks tablett päevas, võimaluse korral alati koos toiduga.

Kui teil on raskusi neelamisega, võite lusikaotsaga tableti purustada. Seejärel segage pulber umbes 100 ml (poole klaasi) vee, apelsini- või viinamarjamahlaga ja jooge otsekohe ära.

Võtke alati arsti poolt soovitatud annus, et olla kindel ravimi täielikus efektiivsuses ja vähendada ravimiresistentsuse tekkimise riski. Ärge muutke annust, kui arst ei ole seda soovitanud.

Kui teil ravitakse HIV-infektsiooni, määrab teie arst teile Truvadaʼt koos teiste retroviirusvastaste ravimitega. Nende ravimite võtmise kohta lugege palun teiste retroviirusvastaste ravimite pakendi infolehti.

Kui olete täiskasvanu ja võtate Truvadaʼt HIV-ga nakatumise riski vähendamiseks, võtke

Truvadaʼt iga päev, mitte ainult siis, kui arvate, et teil on olnud HIV-infektsiooniga nakatumise oht.

Kui teil on täiendavaid küsimusi selle kohta, kuidas ennetada HIV-iga nakatumist või vältida teiste inimeste HIV-ga nakatamist, rääkige oma arstiga.

Kui te võtate Truvada’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Truvada’t kogemata rohkem kui on soovitatud annus, pidage nõu oma arstiga või pöörduge kõige lähemal asuvasse kiirabiosakonda nõustamiseks. Võtke pudel tablettidega endaga kaasa, siis on teil kergemini võimalik selgitada, mida te võtsite.

Kui annus jääb vahele

On tähtis, et te ei jätaks ühtegi Truvada annust võtmata.

Kui märkate seda 12 tunni jooksul Truvada plaanipärasest võtmise ajast, võtke tablett eelistatult koos toiduga niipea kui võimalik. Seejärel võtke järgmine annus oma tavalisel ajal.

Kui märkate seda 12 tunni või rohkema aja jooksul pärast Truvada plaanipärast võtmist, jätke vahelejäänud annus võtmata. Oodake ja võtke järgmine annus eelistatult koos toiduga raviskeemis ettenähtud ajal.

Kui oksendasite vähem kui ühe tunni jooksul pärast Truvada võtmist, võtke teine tablett. Teist tabletti ei ole vaja võtta, kui oksendasite rohkem kui 1 tund pärast Truvada võtmist.

Ärge lõpetage Truvada võtmist

Kui võtate Truvadaʼt HIV-infektsiooni raviks, võib tablettide võtmise lõpetamine vähendada teile arsti poolt määratud HIV-vastase ravi tõhusust.

Kui võtate Truvadaʼt HIV-ga nakatumise riski vähendamiseks, ärge lõpetage Truvada võtmist ega jätke annuseid vahele. Truvada kasutamise lõpetamine või annuste vahelejätmine võib suurendada HIV-infektsiooniga nakatumise riski.

Ärge lõpetage Truvada võtmist ilma arstiga nõu pidamata.

Kui teil on B-hepatiit, on eriti oluline mitte lõpetada Truvada-ravi ilma arstiga esmalt nõu pidamata. Te võite vajada vereanalüüse mitme kuu jooksul pärast ravi lõpetamist. Mõnedel kaugelearenenud maksahaiguse või tsirroosiga patsientidel pole ravi lõpetamine soovitatav, kuna see võib põhjustada hepatiidi ägenemist, mis võib olla eluohtlik.

Teatage oma arstile otsekohe uutest või ebatavalistest sümptomitest, mida märkate pärast ravi lõpetamist, eriti juhul, kui tegemist on sümptomitega, mida te tavaliselt seostate B-hepatiidi infektsiooniga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud tõsised kõrvaltoimed:

Laktatsidoos (piimhappe liiasus veres) on harv, aga potentsiaalselt eluohtlik kõrvaltoime. Laktatsidoosi esineb sagedamini naistel (eriti ülekaalulistel) ja maksahaigusega inimestel. Järgmised võivad olla laktatsidoosi sümptomiteks:

sügav kiirenenud hingamine

unisus

iiveldus, oksendamine

kõhuvalu.

Kui arvate, et teil on laktatsidoos, otsige kohe meditsiinilist abi.

Põletiku või infektsiooni mis tahes sümptomid. Mõnel patsiendil, kellel on kaugelearenenud HIV-infektsioon (AIDS) ja oportunistlikke infektsioone (nõrga immuunsüsteemiga inimestel tekkivad infektsioonid) sisaldav anamnees, võivad varsti pärast HIV-vastase ravi alustamist tekkida varasemate infektsioonide sümptomid. Arvatakse, et need sümptomid on tingitud keha immuunreaktsiooni paranemisest, mis võimaldab kehal võidelda infektsioonidega, mis võivad olla olnud olemas ilma selgete sümptomiteta.

Autoimmuunhäired, kui immuunsüsteem ründab tervet kudet, võivad samuti tekkida pärast HIV-infektsiooni raviks mõeldud ravimite võtmise alustamist. Autoimmuunhäired võivad tekkida mitu kuud pärast ravi algust. Jälgige infektsiooni mis tahes sümptomeid või teisi sümptomeid, nt:

Lihasnõrkus;

kätest ja jalgadest algav ning kehatüve poole liikuv nõrkus;

südamepekslemine, värisemine või hüperaktiivsus.

Kui märkate neid või mis tahes põletiku või infektsiooni sümptomeid, otsige kohe meditsiinilist abi.

Võimalikud kõrvaltoimed

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

(võivad tekkida rohkem kui 1-l 10-st inimesest):

kõhulahtisus, oksendamine, iiveldus

pearinglus, peavalu

lööve

nõrkustunne.

Analüüsid võivad näidata:

vere fosfaadisisalduse vähenemist

kreatiinkinaasi tõus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed

(võivad tekkida kuni 1-l 10-st inimesest):

valu, kõhuvalu

unehäired, ebaharilikud unenäod

seedehäired, mis avalduvad söömisele järgneva ebamugavustundena, paisumistunne, soolegaasid

lööbed (sealhulgas punased täpid või laigud, mõnikord koos villide ja nahatursega), mis võivad olla allergilised reaktsioonid, sügelus, nahavärvuse muutused, sealhulgas naha laigutine tumenemine

teised allergilised reaktsioonid, nagu hingeldus, tursed või peapööritus.

Analüüsid võivad näidata:

vähenenud vere valgeliblede arvu (vere valgeliblede arvu vähenemine võib muuta teid infektsioonidele vastuvõtlikumaks)

suurenenud triglütseriidide (rasvhapete), sapphapete ja suhkru sisaldust veres

maksa- ja kõhunäärmeprobleeme.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

(võivad tekkida kuni 1-l 100-st inimesest):

valu kõhus, mis on põhjustatud kõhunäärmepõletikust

näo, huulte, keele või kõri paistetus

aneemia (vähenenud vere punaliblede arv)

lihaste lagunemine, lihasvalu või –nõrkus, mis võib olla põhjustatud neerutuubulite rakkude kahjustusest.

Analüüsid võivad näidata:

vere kaaliumisisalduse vähenemist

kreatiniinisisalduse tõusu veres

muutusi uriinis.

Harva esinevad kõrvaltoimed

(võivad tekkida kuni 1-l 1000-st inimesest):

laktatsidoos (vt Võimalikud tõsised kõrvaltoimed)

rasvmaks

kollane nahk või silmad, sügelus, või valu kõhus, mis on põhjustatud maksapõletikust

neerupõletik, rohke urineerimine ja janutunne, neerufunktsiooni kahjustus, neerutuubulite rakkude kahjustusluude pehmenemine (kaasneb luuvalu ning mõnikord tekivad luumurrud)

seljavalu, mida põhjustavad probleemid neerudega.

Neerutuubulite rakkude kahjustus võib seostuda lihaste lagunemise, luude pehmenemise (kaasneb luuvalu ning mõnikord tekivad luumurrud), lihasvalu, lihasnõrkuse ja vere kaaliumi- või fosfaadisisalduse vähenemisega.

Kui märkate mõnda eespool nimetatud kõrvaltoimetest või kui mõni kõrvaltoime ägeneb, informeerige oma arsti või apteekrit.

Järgmiste kõrvaltoimete esinemissagedus on teadmata.

Luuprobleemid.

Mõnedel kombineeritud retroviirusvastast ravi (nt Truvadaʼt) saavatel patsientidel areneb luuhaigus nimega osteonekroos (luukoe surm, mille põhjuseks on kahjustunud luu verevarustus). Paljude muude tegurite hulgas võivad haiguse arenemise riskifaktoriteks olla ravimi pikaaegne võtmine, kortikosteroidide kasutamine, alkoholi tarvitamine, väga nõrk immuunsüsteem ja ülekaalulisus. Osteonekroosi tunnused on:

liigesejäikus

liigesevalud (eriti puusas, põlves ja õlas)

liikumisraskused.

Kui märkate mõnda neist sümptomitest, informeerige oma arsti.

HIV-i ravi ajal võib tekkida kehakaalu ning vere lipiidide- ja glükoosisisalduse suurenemine. See on osaliselt seotud tervise ja eluviisi taastumisega ning vere lipiididesisalduse muutusi põhjustavad mõnikord HIV ravimid ise. Arst uurib teid nende muutuste suhtes.

Muud toimed lastel

Emtritsitabiini saanud lastel tekkisid väga sageli naha värvuse muutused,

sealhulgas laigutine naha tumenemine.

Lastel esines sageli vähenenud punaliblede arvu (aneemia).

See võib lapsel põhjustada väsimust või hingeldust.

Kui märkate mis tahes nimetatud sümptomit, rääkige sellest oma arstile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Truvada’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja pakendil pärast {Kõlblik kuni:}. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalmahutis, niiskuse eest kaitstult. Hoida pudel tihedalt suletuna.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Truvada sisaldab

Toimeained on emtritsitabiin ja tenofoviirdisoproksiil. Truvada õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg emtritsitabiini ja 245 mg tenofoviirdisoproksiili (mis vastab 300 mg tenofoviirdisoproksiilfumaraadile või 136 mg tenofoviirile).

Teised koostisosad on kroskarmelloosnaatrium, glütserooltriatsetaat (E1518), hüpromelloos (E464), indigokarmiin (E132), laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat (E572), mikrokristalne tselluloos (E460), preželatiniseeritud tärklis (gluteenivaba), titaandioksiid (E171).

Kuidas Truvada välja näeb ja pakendi sisu

Truvada õhukese polümeerikattega tabletid on sinised, mandlikujulised tabletid, mille ühele küljele on märgitud „GILEAD“ ja teisele „701“. Pudelis on 30 Truvada tabletti. Igas pudelis on kuivatusaine (silikageel) pakike, mis tuleb tablettide kaitseks pudelisse jätta. Kuivatusaine (silikageel) on eraldi kotikeses või karbis, mida ei tohi alla neelata.

Saadaval on järgmised pakendi suurused: välispakendid, mis sisaldavad 1 pudelit 30 õhukese polümeerikattega tabletiga ja välispakendid, mis sisaldavad 90 (3 pudelit, igas 30) õhukese polümeerikattega tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

Gilead Sciences International Ltd. Cambridge

CB21 6GT Ühendkuningriik

Tootja:

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park Carrigtohill

County Cork

Ιirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Tel: + 48 (0) 22 262 8702

България

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Magyarország

Gilead Sciences s.r.o.

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 420 (0) 910 871 986

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Malta

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Nederland

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Norge

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 48 (0) 22 262 8702

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Österreich

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

Τηλ: + 30 (0) 210 8930 100

Tel: + 43 (0) 1 260 830

España

Polska

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 34 (0) 91 378 98 30

Tel: + 48 (0) 22 262 8702

France

Portugal

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 351 (0) 21 7928790

Hrvatska

România

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Slovenija

Gilead Sciences Ltd.

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 353 (0) 214 825 999

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Slovenská republika

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 421 (0) 232 121 210

Italia

Suomi/Finland

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 39 (0) 02 439201

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 (0) 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

United Kingdom

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 48 (0) 22 262 8702

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Infoleht on viimati uuendatud.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu