Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Twynsta (telmisartan / amlodipine) – Pakendi märgistus - C09DB04

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTwynsta
ATC koodC09DB04
Toimeainetelmisartan / amlodipine
TootjaBoehringer Ingelheim International GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP 40 mg/5 mg

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 40 mg/5 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 40 mg telmisartaani ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

3.ABIAINED

Sisaldab sorbitooli (E420).

Lisainformatsiooniks lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 x 1 tabletti

56 tabletti

90 x 1 tabletti

98 tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida orginaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/648/001 (14 tabletti)

EU/1/10/648/002 (28 tabletti)

EU/1/10/648/003 (30 x 1 tabletti)

EU/1/10/648/004 (56 tabletti)

EU/1/10/648/005 (90 x 1 tabletti)

EU/1/10/648/006 (98 tabletti)

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Twynsta 40 mg/5 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

360 MULTIPAKI VAHETU KARP (4 PAKKI 90 x 1 TABLETTI) – ILMA BLUE BOX’ITA / 40 mg/5 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 40 mg/5 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 40 mg telmisartaani ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

3. ABIAINED

Sisaldab sorbitooli (E420).

Lisainformatsiooniks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

90 tabletti.

Multipakendi komponent, ei müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/648/007 (360 (4 x 90 x 1) tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Twynsta 40 mg/5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

360 MULTIPAKI VÄLISETIKETT (4 PAKKI 90 x 1 TABLETTI) – SISALDAB BLUE BOX’I / 40 mg/5 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 40 mg/5 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 40 mg telmisartaani ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

3. ABIAINED

Sisaldab sorbitooli (E420).

Lisainformatsiooniks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Multipakk koosneb 4 pakist, iga pakk sisaldab 90 x 1 tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/648/007 (360 (4 x 90 x 1) tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Twynsta 40 mg/5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 7 tableti blister / 40 mg/5 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 40 mg/5 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Boehringer Ingelheim (Logo)

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 10 tableti blister / 40 mg/5 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 40 mg/5 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Boehringer Ingelheim (Logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP 40 mg/10 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 40 mg/10 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 40 mg telmisartaani ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

3. ABIAINED

Sisaldab sorbitooli (E420).

Lisainformatsiooniks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 x 1 tabletti

56 tabletti

90 x 1 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/648/008 (14 tabletti)

EU/1/10/648/009 (28 tabletti)

EU/1/10/648/010 (30 x 1 tabletti)

EU/1/10/648/011 (56 tabletti)

EU/1/10/648/012 (90 x 1 tabletti)

EU/1/10/648/013 (98 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Twynsta 40 mg/10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

360 MULTIPAKI VAHETU KARP (4 PAKKI 90 x 1 TABLETTI) – ILMA BLUE BOX’ITA / 40 mg/10 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 40 mg/10 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 40 mg telmisartaani ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

3. ABIAINED

Sisaldab sorbitooli (E420).

Lisainformatsiooniks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

90 tabletti.

Multipakendi komponent, ei müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/648/014 (360 (4 x 90 x 1) tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Twynsta 40 mg/10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

360 MULTIPAKI VÄLISETIKETT (4 PAKKI 90 x 1 TABLETTI) – SISALDAB BLUE BOX’I / 40 mg/10 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 40 mg/10 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 40 mg telmisartaani ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

3. ABIAINED

Sisaldab sorbitooli (E420).

Lisainformatsiooniks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Multipakk koosneb 4 pakist, iga pakk sisaldab 90 x 1 tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/648/014 (360 (4 x 90 x 1) tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Twynsta 40 mg/10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 7 tableti blister / 40 mg/10 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 40 mg/10 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Boehringer Ingelheim (Logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 10 tableti blister / 40 mg/10 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 40 mg/10 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Boehringer Ingelheim (Logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP / 80 mg/5 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 80 mg/5 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 80 mg telmisartaani ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

3. ABIAINED

Sisaldab sorbitooli (E420).

Lisainformatsiooniks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 x 1 tabletti

56 tabletti

90 x 1 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/648/015 (14 tabletti)

EU/1/10/648/016 (28 tabletti)

EU/1/10/648/017 (30 x 1 tabletti)

EU/1/10/648/018 (56 tabletti)

EU/1/10/648/019 (90 x 1 tabletti)

EU/1/10/648/020 (98 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Twynsta 80 mg/5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

360 MULTIPAKI VAHETU KARP (4 PAKKI 90 x 1 TABLETTI) – ILMA BLUE BOX’ITA / 80 mg/5 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 80 mg/5 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 80 mg telmisartaani ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

3. ABIAINED

Sisaldab sorbitooli (E420).

Lisainformatsiooniks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

90 tabletti.

Multipakendi komponent, ei müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/648/021 (360 (4 x 90 x 1) tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Twynsta 80 mg/5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

360 MULTIPAKI VÄLISETIKETT (4 PAKKI 90 x 1 TABLETTI) – SISALDAB BLUE BOX’I / 80 mg/5 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 80 mg/5 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 80 mg telmisartaani ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

3. ABIAINED

Sisaldab sorbitooli (E420).

Lisainformatsiooniks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Multipakk koosneb 4 pakist, iga pakk sisaldab 90 x 1 tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/648/021 (360 (4 x 90 x 1) tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Twynsta 80 mg/5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 7 tableti blister / 80 mg/5 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 80 mg/5 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Boehringer Ingelheim (Logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 10 tableti blister / 80 mg/5 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 80 mg/5 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Boehringer Ingelheim (Logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP / 80 mg/10 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 80 mg/10 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 80 mg telmisartaani ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

3. ABIAINED

Sisaldab sorbitooli (E420).

Lisainformatsiooniks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 x 1 tabletti

56 tabletti

90 x 1 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/648/022 (14 tabletti)

EU/1/10/648/023 (28 tabletti)

EU/1/10/648/024 (30 x 1 tabletti)

EU/1/10/648/025 (56 tabletti)

EU/1/10/648/026 (90 x 1 tabletti)

EU/1/10/648/027 (98 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Twynsta 80 mg/10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

360 MULTIPAKI VAHETU KARP (4 PAKKI 90 x 1 TABLETTI) – ILMA BLUE BOX’ITA / 80 mg/10 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 80 mg/10 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 80 mg telmisartaani ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

3. ABIAINED

Sisaldab sorbitooli (E420).

Lisainformatsiooniks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

90 tabletti.

Multipakendi komponent, ei müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/648/028 (360 (4 x 90 x 1) tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Twynsta 80 mg/10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

360 MULTIPAKI VÄLISETIKETT (4 PAKKI 90 x 1 TABLETTI) – SISALDAB BLUE BOX’I / 80 mg/10 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 80 mg/10 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 80 mg telmisartaani ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

3. ABIAINED

Sisaldab sorbitooli (E420).

Lisainformatsiooniks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Multipakk koosneb 4 pakist, iga pakk sisaldab 90 x 1 tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/648/028 (360 (4 x 90 x 1) tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Twynsta 80 mg/10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 7 tableti blister / 80 mg/10 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 80 mg/10 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Boehringer Ingelheim (Logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 10 tableti blister / 80 mg/10 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twynsta 80 mg/10 mg tabletid

Telmisartanum/amlodipinum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Boehringer Ingelheim (Logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu