Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tyverb (lapatinib) – Pakendi infoleht - L01XE07

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTyverb
ATC koodL01XE07
Toimeainelapatinib
TootjaNovartis Europharm Limited

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Tyverb 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Lapatiniib

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Tyverb ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Tyverb’i kasutamist

3.Kuidas Tyverb’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Tyverb’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Tyverb ja milleks seda kasutatakse

Tyverb’i kasutatakse teatud rinnavähi tüüpide (HER2 üleekspressiooniga rinnavähi) raviks, mis on levinud esialgsest kasvajast kaugemale või teistesse organitesse (kaugelearenenud või metastaatiline rinnavähk). Ravim võib aeglustada või pidurdada vähirakkude kasvu või need hävitada.

Tyverb’i määratakse kombinatsioonis ühe teise vähivastase ravimiga.

Tyverb’i määratakse kombinatsioonis kapetsitabiiniga patsientidele, kes on varem saanud ravi kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi tõttu. Metastaatilise rinnavähi eelnev ravi peab olema sisaldanud trastuzumabi.

Tyverb’i määratakse kombinatsioonis trastuzumabiga patsientidele, kellel on hormoonretseptor-negatiivne metastaatiline rinnavähk ja kes on varem saanud muud ravi kaugelearenenud või metastaatiline rinnavähi tõttu.

Tyverb’i määratakse kombinatsioonis mõne aromataasi inhibiitoriga patsientidele, kellel on hormoontundlik metastaatiline rinnavähk (rinnavähk, mille kasv on hormoonide olemasolu korral tõenäolisem) ja kellele antud hetkel keemiaravi ei plaanita.

Informatsioon nende ravimite kohta on toodud eraldi pakendi infolehtedel. Küsige oma arstilt informatsiooni nende teiste ravimite kohta.

2.Mida on vaja teada enne Tyverb’i võtmist

Ärge võtke Tyverb’i

-kui olete lapatiniibi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Teie arst teeb uuringuid, et kontrollida teie südame tööd enne Tyverb-ravi alustamist ja ravi ajal.

Rääkige oma arstile enne Tyverb’i kasutamist, kui teil on diagnoositud mõni südamehaigus.

Enne Tyverb’i kasutamist peab teie arst teadma:

kui teil on kopsuhaigus

kui teil on kopsupõletik

kui teil on probleeme maksaga

kui teil on probleeme neerudega

kui teil on kõhulahtisus (vt lõik 4).

Teie arst teeb analüüse, et kontrollida teie maksa tööd enne Tyverb-ravi alustamist ja ravi ajal.

Rääkige oma arstile, kui eelnev kehtib teie kohta.

Tõsised nahareaktsioonid

Tyverb’i kasutamisel on täheldatud tõsiseid nahareaktsioone. Sümptomiteks võivad olla nahalööve, villid ja naha mahakoorumine.

Kui teil tekib mõni nimetatud sümptomitest, rääkige sellest oma arstile niipea või võimalik.

Muud ravimid ja Tyverb

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud taimseid ravimeid või teisi ilma retseptita ostetud ravimeid.

Eriti oluline on teavitada oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud järgmisi ravimeid.

Mõned ravimid võivad mõjutada Tyverb’i toimet või vastupidi. Nendeks ravimiteks on mõned järgmistesse ravimgruppidesse kuuluvad ravimid:

naistepuna – ravimtaimeekstrakt, mida kasutatakse depressiooni raviks

erütromütsiin, ketokonasool, itrakonasool, posakonasool, vorikonasool, rifabutiin, rifampitsiin, telitromütsiin ravimid, mida kasutatakse infektsioonide raviks

tsüklosporiin – ravim, mida kasutatakse immuunsüsteemi pärssimiseks, näiteks elundisiirdamise järgselt

ritonaviir, sakvinaviir – ravimid, mida kasutatakse HIV nakkuse raviks

fenütoiin, karbamasepiin – ravimid, mida kasutatakse krampide raviks

tsisapriid – ravim, mida kasutatakse teatud seedetrakti haiguste raviks

pimosiid – ravim, mida kasutatakse teatud vaimuhaiguste raviks

kinidiin, digoksiin – ravimid, mida kasutatakse teatud südamehaiguste raviks

repagliniid – ravim, mida kasutatakse diabeedi raviks

verapamiil – ravim, mida kasutatakse kõrge vererõhu või südameprobleemide (stenokardia) raviks

nefasodoon – ravim, mida kasutatakse depressiooni raviks

topotekaan, paklitakseel, irinotekaan, dotsetakseel – ravimid, mida kasutatakse teatud kasvajate raviks

rosuvastatiin – ravim, mida kasutatakse kõrge kolesterooli langetamiseks

maohappesust vähendavad ravimid – kasutatakse maohaavandite või seedehäirete raviks

Rääkige oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud nimetatud ravimeid.

Teie arst vaatab üle, milliseid ravimeid te kasutate ja kontrollib, et te ei kasutaks ravimeid, mida ei ole lubatud koos Tyverb’iga võtta. Teie arst annab nõu saadaval olevate alternatiivsete ravimite osas.

Tyverb koos toidu ja joogiga

Ärge jooge Tyverb-ravi ajal greibimahla. See võib mõjutada ravimi toimet.

Rasedus ja imetamine

Tyverb’i toime rasedusele ei ole teada. Ärge kasutage Tyverb’i, kui te olete rase, välja arvatud juhul, kui arst seda soovitab.

Rääkige oma arstile, kui te olete rase või plaanite rasedust.

Kasutage usaldusväärset rasestumisvastast vahendit, vältimaks rasestumist Tyverb-ravi ajal.

Rääkige oma arstile, kui te Tyverb-ravi ajal rasestute.

Ei ole teada, kas Tyverb eritub rinnapiima. Ärge toitke last rinnaga Tyverb’i kasutamise ajal.

Rääkige oma arstile, kui te imetate või plaanite imetada.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Tyverb’i kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Jälgige oma võimet juhtida mootorsõidukit või läbi viia teisi suuremat keskendumisvõimet nõudvaid

ülesandeid. Tyverb’i kõrvaltoimete tõttu võib muutuda teie suutlikus juhtida autot või töötada masinatega. Võimalikke mõjusid kirjeldatakse lõigus 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”.

3.Kuidas Tyverb’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tyverb’i õige annuse otsustab teie arst sõltuvalt sellest, millist tüüpi rinnavähki ravitakse.

Kui teile määratakse Tyverb kombinatsioonis kapetsitabiiniga, on tavaline annus 5 tabletti Tyverb’i päevas ühe annusena.

Kui teile määratakse Tyverb kombinatsioonis trastuzumabiga, on tavaline annus 4 tabletti Tyverb’i päevas ühe annusena.

Kui teile määratakse Tyverb kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga, on tavaline annus 6 tabletti

Tyverb’i päevas ühe annusena.

Võtke määratud annus iga päev arsti poolt määratud aja jooksul.

Teie arst ütleb teile ka teie teise vähivastase ravimi annuse ja räägib, kuidas seda võtta.

Tablettide võtmine

Neelake tabletid tervelt koos veega üksteise järel iga päev ühel ja samal ajal.

Võtke Tyverb’i vähemalt üks tund enne või vähemalt üks tund pärast sööki. Võtke

Tyverb’i iga päev samal ajal ühesuguses suhtes söömisega – näiteks võtke tablett alati üks tund enne hommikusööki.

Tyverb’i võtmise ajal

Sõltuvalt teil esinevatest kõrvaltoimetest võib arst soovitada annust vähendada või ajutiselt ravi katkestada.

Arst teeb ka uuringud südame- ja maksatalitluse kontrollimiseks enne Tyverb-ravi alustamist ja ravi ajal.

Kui te võtate Tyverb’i rohkem kui ette nähtud

Võtke otsekohe ühendust arsti või apteekriga. Võimalusel näidake neile ravimikarpi.

Kui te unustate Tyverb’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus ettenähtud ajal.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Raske allergiline reaktsioon on harvaesinev kõrvaltoime (võib ilmneda kuni ühel inimesel 1000-st), mis võib tekkida kiiresti.

Sümptomid võivad olla järgmised:

-nahalööve (sealhulgas sügelev, ümbritsevast nahapinnast kõrgem lööve)

-ebaharilik vilistav hingamine või hingamisraskus

-silmalaugude, huulte või keele turse

-lihas- või liigesvalu

-kokkukukkumine või minestus.

Rääkige otsekohe oma arstile, kui teil tekib mõni nendest sümptomitest. Ärge rohkem tablette võtke.

Väga sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st):

- kõhulahtisus (mis võib põhjustada vedelikupuudust ja põhjustada raskemaid tüsistusi)

Teavitage oma arsti otsekohe esimesest kõhulahtisuse nähust, sest tähtis on seda koheselt ravida. Samuti tuleb arsti otsekohe teavitada sellest, kui kõhulahtisus süveneb. Rohkem nõuandeid kõhulahtisuse riski vähendamise kohta on toodud lõigu 4 lõpus.

-lööve, naha kuivus, sügelus

Öelge oma arstile, kui teil tekib nahalööve. Rohkem nõuandeid nahalööbe riski vähendamise kohta on toodud lõigu 4 lõpus.

Teised väga sagedased kõrvaltoimed

-söögiisu kadumine

-iiveldus

-oksendamine

-lööve

-väsimus, nõrkustunne

-seedehäired

-kõhukinnisus

-suu valulikkus/haavandid suuõõnes

-kõhuvalu

-uinumisraskused

-seljavalu

-valu kätes ja jalgades

-valu liigestes ja seljas

-nahareaktsioon peopesadel ja jalataldadel (kaasa arvatud surisemine, tuimus, valu, turse või punetus)

-köha, õhupuudus

-peavalu

-ninaverejooks

-kuumahood

-juuste ebaharilik väljalangemine või hõrenemine

Rääkige oma arstile, kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või häirivaks.

Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st):

-mõju südametegevusele;

Enamikel juhtudel ei kaasne mõjuga südametegevusele mingeid sümptomeid. Kui teil tekivad selle kõrvaltoimega seotud sümptomid, siis on need tõenäoliselt ebaregulaarne südametegevus ja õhupuudus.

-maksaprobleemid, mis võivad põhjustada sügelust, naha ja silmavalgete kollasust (ikterus), uriini tumenemist või valu või ebamugavustunnet paremal pool ülakõhus.

-küünekahjustused – näiteks küünevallide valulik põletik ja turse

Rääkige oma arstile, kui teil tekib mõni nimetatud kõrvaltoimetest.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st):

ravist tingitud kopsupõletik, mis võib põhjustada õhupuudust või köha

Rääkige otsekohe oma arstile, kui teil tekib ükskõik kumb nimetatud kõrvaltoimetest.

Teised aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed on:

maksatalitluse häiretele viitavad vereanalüüsi tulemused (tavaliselt kergekujulised ja mööduvad)

Harvaesinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st):

-rasked allergilised reaktsioonid (vt lõigu 4 algus)

Kui teil tekivad mõned muud kõrvaltoimed

Teavitage oma arsti või apteekrit sellest, kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõhulahtisuse ja nahalööbe riski vähendamine

Tyverb võib põhjustada rasket kõhulahtisust

Kui Teil Tyverb’i võtmise ajal tekib kõhulahtisus:

-jooge rohkelt vedelikku (8 kuni 10 klaasi päevas), näiteks vett, spordijooke või teisi selgeid vedelikke;

-sööge rasvase või vürtsika toidu asemel madala rasva- ja kõrge valgusisaldusega toitu;

-sööge toore juurvilja asemel keedetud juurvilja ning eemaldage puuviljadelt enne söömist nahk;

-vältige piima ja piimatooteid (sealhulgas jäätist);

-vältige taimseid toidulisandeid (mõned võivad põhjustada kõhulahtisust).

Rääkige oma arstile, kui kõhulahtisus püsib.

Tyverb võib põhjustada nahalöövet

Arst kontrollib teie nahka enne ravi ja ravi jooksul.

Tundliku naha eest hoolitsemiseks:

-peske käsi seebivaba puhastusvahendiga;

-kasutage lõhnatuid hüpoallergeenseid kosmeetikavahendeid;

-kasutage päikesekaitsevahendeid (päikesekaitsefaktor [SPF] 30 või kõrgem).

Rääkige oma arstile, kui teil tekib nahalööve.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Tyverb’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril või pudelil ja karbil.

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tyverb sisaldab

Tyverb’i toimeaine on lapatiniib. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab lapatiniibditosülaatmonohüdraati, mis võrdub 250 mg lapatiniibiga.

Abiained on:

Mikrokristalne tselluloos, povidoon (K30), naatriumglükolaattärklis (tüüp A), magneesiumstearaat, hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool 400, polüsorbaat 80, kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172).

Kuidas Tyverb välja näeb ja pakendi sisu

Tyverb õhukese polümeerikattega tabletid on ovaalsed kaksikkumerad kollased tabletid, mille ühele küljele on märgitud ‘GS XJG’.

Tyverb on saadaval blisterpakendites või pudelites.

Blisterpakendid

Iga Tyverb’i pakend sisaldab 70 või 84 tabletti alumiiniumfooliumist blisterpakendis, igas blistris 10 või 12 tabletti. Igal fooliumpakendil on keskel murdejoon, mis võimaldab selle jagada kaheks blistriks, millest kummaski on sõltuvalt pakendi suurusest 5 või 6 tabletti.

Tyverb on saadaval ka multipakendites, mis sisaldavad 140 kaetud tabletti kahes pakendis, kummaski 70 tabletti.

Pudelid

Tyverb on saadaval ka plastmasspudelites, mis sisaldavad 70, 84,105 või 140 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

Tootja

Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG 12 0DJ, Ühendkuningriik.

Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero Burgos, Hispaania Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Ühendkuningriik

Novartis Pharma GmbH, Roonstraße 25, D-90429 Nürnberg, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

 

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti (EMA) kodulehel: http://www.ema.europa.eu./

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu