Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ucedane (carglumic acid) – Pakendi märgistus - A16AA05

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusUcedane
ATC koodA16AA05
Toimeainecarglumic acid
TootjaLucane Pharma

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED:

VÄLISKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ucedane 200 mg dispergeeruvad tabletid kargluumhape

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 200 mg kargluumhapet.

3.ABIAINETE LOEND

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

60 dispergeeruvat tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult suukaudseks kasutamiseks.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOAHOIDJA NIMI JA AADRESS

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Pariis

Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1202/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ucedane 200 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ucedane 200 mg dispergeeruvad tabletid kargluumhape

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lucane Pharma

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4.PARTII NUMBER

Partii nr

5.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu