Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ucedane (carglumic acid) – Pakendi infoleht - A16AA05

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusUcedane
ATC koodA16AA05
Toimeainecarglumic acid
TootjaLucane Pharma

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ucedane 200 mg dispergeeruvad tabletid

Kargluumhape

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Ucedane ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Ucedane võtmist

3.Kuidas Ucedanet kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Ucedanet säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Ucedane ja milleks seda kasutatakse

Ucedane võib aidata langetada ülemääraselt kõrgeid ammoniaagi plasmatasemeid (vere kõrgenenud ammoniaagitase). Ammoniaak on eriti toksiline ajule ja tõsisematel juhtudel võib kaasa tuua teadvuse kaotuse ning koomaseisundi.

Hüperammoneemia võib olla tingitud spetsiifilise maksaensüümi N-atsetüülglutamaadi süntaasi puudusest. Selle harvaesineva haigusega patsiendid ei suuda eritada lämmastiku ainevahetusjääke, mis tekivad pärast valkude söömist.

See häire püsib kogu patsiendi elu ja seetõttu on vaja elukestvat ravi.

2. Mida on vaja teada enne Ucedane võtmist

Ärge võtke Ucedanet:

-kui olete kargluumhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-imetamise ajal.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ucedane võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravi Ucedanega tohib alustada metaboolsete häirete ravis kogenud arsti järelevalve all.

Enne pikaajalise ravi alustamist hindab arst teie reageerimist kargluumhappele.

Annustamist tuleb reguleerida individuaalselt plasma normaalse ammoniaagitaseme hoidmiseks.

Arst võib määrata lisaks arginiini või piirata valku sisaldavate ainete söömist.

Teie seisundi ja ravi jälgimiseks võib arst kontrollida regulaarselt teie maksa, neere, südant ja verd.

Muud ravimid ja Ucedane

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ucedane koos toidu ja joogiga

Ucedanet peab suu kaudu sisse võtma enne sööki või söötmiskorda.

Tabletid tuleb vahetult enne võtmist dispergeerida vähemalt 5 kuni 10 ml vees.

Rasedus ja imetamine

Ucedane toime rasedusele ja sündimata lapsele ei ole teada. Kui te olete rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Kargluumhappe eritumist rinnapiima ei ole naistel uuritud. Kuna lakteerivate rottide rinnapiimas on sedastatud kargluumhapet ja sellega on kaasnenud võimalikud kahjulikud toimed nende järeltulijatele, ei tohi te Ucedane kasutamise ajal imetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõju autojuhtimisele ja mehhanismide käsitsemisele ei ole uuritud.

3.Kuidas Ucedanet kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Esmane ööpäevane annus on tavaliselt 100 mg kehakaalu iga kilogrammi kohta kuni maksimaalse annuseni 250 mg kehakaalu kilogrammi kohta (näiteks kui kaalute 10 kg, peate võtma 1 g ehk viis 200 mg tabletti ööpäevas). Pikaajalises ravis on ööpäevane annus tavaliselt vahemikus 10 mg kuni 100 mg kehakaalu kilogrammi kohta. Kui annust on vaja vähendada või suurendada 50 mg kaupa, peate kasutama teisi olemasolevaid kargluumhapet sisaldavaid ravimeid.

Teie arst määrab teile sobiva annuse, et säilitada teie vere normaalne ammoniaagitase.

Ucedanet tohib manustada AINULT suu kaudu või toitmissondi kaudu makku (vajadusel kasutades süstalt).

Kui patsient on hüperammoneemilises koomas, manustatakse Ucedanet kiiresti läbi süstla ja vooliku, mis on paigaldatud teie toitmiseks.

Kui te võtate Ucedanet rohkem kui ette nähtud

Küsige nõu arstilt või apteekrilt.

Kui te unustate Ucedane võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui lõpetate Ucedane võtmise

Ärge lõpetage Ucedane võtmist ilma oma arsti teavitamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st):

suurenenud higistamine

Aegajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st):

bradükardia (südame löögisageduse vähenemine)

kõhulahtisus

palavik

transaminaaside (maksaensüümide) aktiivsuse suurenemine

oksendamine

Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

lööve

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Ucedanet säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendile ja karbile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ucedane sisaldab

-Toimeaine on kargluumhape.

-Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, naatriumstearüülfumaraat, mannitool, kopovidoon K28, B-tüüpi krospovidoon.

Kuidas Ucedane välja näeb ja pakendi sisu

Ucedane dispergeeruv tablett on valge, ovaalne, kaksikkumer, mille ühel küljel on poolitusjoon ja graveering „LL“.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Tabletid on pakitud alumiinium/alumiinium-blisterpakenditesse ja karpidesse. Pakendis on 60 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Pariis

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Lucane Pharma

Medical Need Europe AB

Tél/Tel: + 33 153 868 750

Tel: + 46 8 533 39 500

info@lucanepharma.com

info@medicalneed.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Lucane Pharma

Lucane Pharma

Teл.: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Česká republika

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Danmark

Medical Need Europe AB Tlf: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Deutschland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Eesti

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Ελλάδα

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

España

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

France

Lucane Pharma

Tél: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Hrvatska

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Ireland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Ísland

Medical Need Europe AB Sími: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Italia

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Tél/Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Magyarország

Lucane Pharma

Tel.: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Malta

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Nederland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Norge

Medical Need Europe AB Tlf: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Österreich

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Polska

Lucane Pharma

Tel.: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Portugal

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

România

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Slovenija

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Slovenská republika

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Suomi/Finland

Medical Need Europe AB Puh/Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Κύπρος

Sverige

Lucane Pharma

Medical Need Europe AB

Τηλ: + 33 153 868 750

Tel: + 46 8 533 39 500

info@lucanepharma.com

info@medicalneed.com

Latvija

United Kingdom

Medical Need Europe AB

Lucane Pharma

Tel: + 46 8 533 39 500

Tel: + 33 153 868 750

info@medicalneed.com

info@lucanepharma.com

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu