Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ulunar Breezhaler (glycopyrronium bromide / indacaterol...) – Pakendi märgistus - R03AL04

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusUlunar Breezhaler
ATC koodR03AL04
Toimeaineglycopyrronium bromide / indacaterol maleate
TootjaNovartis Europharm Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI VÄLISKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ulunar Breezhaler 85 mikrogrammi/43 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis Indacaterolum/Glycopyrronium

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 110 mikrogrammi indakaterooli ja 50 mikrogrammi glükopürrooniumi. Inhaleeritav indakaterooli ja glükopürrooniumi kogus on vastavalt 85 mikrogrammi (vastab 110 mikrogrammile indakateroolmaleaadile) ja 43 mikrogrammi (vastab 54 mikrogrammile glükopürrooniumbromiidile).

3.ABIAINED

Sisaldab ka: laktoosi ja magneesiumstearaati.

Vaata lisateavet pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Inhalatsioonipulber kõvakapslis

6 x 1 kapslit + 1 inhalaator

10x1 kapslit + 1 inhalaator

12 x 1 kapslit + 1 inhalaator

30 x 1 kapslit + 1 inhalaator

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Kasutamiseks ainult koos pakendis oleva inhalaatoriga.

Kapsleid mitte neelata.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Inhalatsioon

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Iga inhalaator tuleks pärast 30-päevast kasutusaega hävitada.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida kapsleid originaalblistris niiskuse eest kaitstult ning eemaldada pakendist alles vahetult enne kasutamist.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/14/917/001

6 kapslit + 1 inhalaator

 

 

 

EU/1/14/917/007

 

10 kapslit + 1 inhalaator

 

 

EU/1/14/917/002

 

12 kapslit + 1 inhalaator

 

 

EU/1/14/917/003

 

30 kapslit + 1 inhalaator

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ulunar Breezhaler

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKENDI VÄLISKARP (SH BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ulunar Breezhaler 85 mikrogrammi/43 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis Indacaterolum/Glycopyrronium

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 110 mikrogrammi indakaterooli ja 50 mikrogrammi glükopürrooniumi. Inhaleeritav indakaterooli ja glükopürrooniumi kogus on vastavalt 85 mikrogrammi (vastab 110 mikrogrammile indakateroolmaleaadile) ja 43 mikrogrammi (vastab 54 mikrogrammile glükopürrooniumbromiidile).

3. ABIAINED

Sisaldab ka: laktoosi ja magneesiumstearaati.

Vaata lisateavet pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Inhalatsioonipulber kõvakapslis

Multipakend: 90 (3 pakendit, mis sisaldavad 30x1) kapslit + 3 inhalaatorit. Multipakend: 96 (4 pakendit, mis sisaldavad 24x1) kapslit + 4 inhalaatorit. Multipakend: 150 (15 pakendit, mis sisaldavad 10x1) kapslit + 15 inhalaatorit. Multipakend: 150 (25 pakendit, mis sisaldavad 6x1) kapslit + 25 inhalaatorit.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Kasutamiseks ainult koos pakendis oleva inhalaatoriga.

Kapsleid mitte neelata.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Inhalatsioon

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Iga inhalaator tuleks pärast 30-päevast kasutusaega hävitada.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida kapsleid originaalblistris niiskuse eest kaitstult ning eemaldada pakendist alles vahetult enne kasutamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/14/917/004

3 pakendist (30 kapslit + 1 inhalaator) koosnev multipakend

 

 

 

EU/1/14/917/005

 

4 pakendist (24 kapslit + 1 inhalaator) koosnev multipakend

 

 

 

EU/1/14/917/008

 

15 pakendist (10 kapslit + 1 inhalaator) koosnev multipakend

 

 

EU/1/14/917/006

 

25 pakendist (6 kapslit + 1 inhalaator) koosnev multipakend

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ulunar Breezhaler

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MULTIPAKENDI VAHEPAKEND (ILMA BLUE BOX’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ulunar Breezhaler 85 mikrogrammi/43 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis Indacaterolum/Glycopyrronium

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 110 mikrogrammi indakaterooli ja 50 mikrogrammi glükopürrooniumi. Inhaleeritav indakaterooli ja glükopürrooniumi kogus on vastavalt 85 mikrogrammi (vastab 110 mikrogrammile indakateroolmaleaadile) ja 43 mikrogrammi (vastab 54 mikrogrammile glükopürrooniumbromiidile).

3. ABIAINED

Sisaldab ka: laktoosi ja magneesiumstearaati.

Vaata lisateavet pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Inhalatsioonipulber kõvakapslis

30 x 1 kapslit + 1 inhalaator. Multipakendi osa. Mitte müüa eraldi.

24 x 1 kapslit + 1 inhalaator. Multipakendi osa. Mitte müüa eraldi. 10x1 kapslit + 1 inhalaator. Multipakendi osa. Mitte müüa eraldi. 6 x 1 kapslit + 1 inhalaator. Multipakendi osa. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Kasutamiseks ainult koos pakendis oleva inhalaatoriga.

Kapsleid mitte neelata.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Inhalatsioon

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Iga inhalaator tuleks pärast 30-päevast kasutusaega hävitada.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida kapsleid originaalblistris niiskuse eest kaitstult ning eemaldada pakendist alles vahetult enne kasutamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/14/917/004

3 pakendist (30 kapslit + 1 inhalaator) koosnev multipakend

 

 

 

EU/1/14/917/005

 

4 pakendist (24 kapslit + 1 inhalaator) koosnev multipakend

 

 

 

EU/1/14/917/008

 

15 pakendist (10 kapslit + 1 inhalaator) koosnev multipakend

 

 

EU/1/14/917/006

 

25 pakendist (6 kapslit + 1 inhalaator) koosnev multipakend

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ulunar Breezhaler

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARBI JA MULTIPAKENDI VAHEPAKENDI SISEKÜLG

1.MUU

Ärge suruge kapslit läbi fooliumi.

(1) Rebige piki perfojooni, (2) seejärel eemaldage fooliumkate ja (3) võtke kapsel välja. Kapsleid mitte neelata.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ulunar Breezhaler 85 µg/43 µg inhalatsioonipulber

Indacaterolum/Glycopyrronium

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Ainult inhalatsiooniks

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu