Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Unituxin (dinutuximab) – Pakendi märgistus - L01XC

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusUnituxin
ATC koodL01XC
Toimeainedinutuximab
TootjaUnited Therapeutics Europe Ltd
Infusioonilahuse kontsentraat 1 viaal
17,5 mg/5 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA

–TEE(D)on

VÄLISPAKENDI PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Unituxin 3,5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat dinutuksimab

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml kontsentraati sisaldab 3,5 mg dinutuksimabi. Üks 5 ml viaal sisaldab 17,5 mg dinutuksimabi.

3.ABIAINED

Histidiin Polüsorbaat 20 Naatriumkloriid Süstevesi

Lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendimüügilubainfolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

lõppenud

6.ERIHOIATUS,RavimilET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas.

Mitte lasta külmuda.

Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

United Therapeutics Europe, Ltd. Unither House

Curfew Bell Road Chertsey, Surrey KT16 9FG Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1022/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)müügilubaPõhjendus Braille mitte lisamiseks

Ravimil

on

 

lõppenud

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Unituxin 3,5 mg/ml steriilne kontsentraat dinutuksimab

Intravenoosne pärast lahjendamist

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4.PARTII NUMBER

 

 

 

 

 

17,5 mg/5 ml

 

 

 

lõppenud

Partii nr:

 

 

 

 

5.

PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

müügiluba

 

6.

MUU

 

 

 

 

 

 

Ravimil

on

 

 

 

 

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu