Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – Pakendi märgistus - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusVaniqa
ATC koodD11AX
Toimeaineeflornithine
TootjaAlmirall, S.A.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vaniqa 11,5% kreem

Eflornitiin

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks gramm kreemi sisaldab 115 mg eflornitiini (hüdrokloriidmonohüdraadina).

3.ABIAINED

Sisaldab lisaks järgmisi abiaineid: tsetostearüülalkohol, makrogooltsetostearüüleeter, dimetikoon, glütserüülstearaat, makrogoolstearaat, metüülparahüdroksübensoaat (E218), vedel parafiin, fenoksüetanool, propüülparahüdroksübensoaat (E216), puhastatud vesi, stearüülalkohol ja naatriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks).

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kreem 15 g 30 g 60 g

5.MANUSTAMISVIIS JA TEE

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Kutaanne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Visake tuub ära 6 kuud pärast avamist.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida temperatuuril üle 25 °C.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona Hispaania

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/01/173/001

EU/1/01/173/002

EU/1/01/173/003

13.PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Vaniqa

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

TUUBID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D))

Vaniqa 11,5% kreem

Eflornitiin

2.MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Kutaanne.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Visake tuub ära 6 kuud pärast avamist.

4.PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

15 g

30 g

60 g

6.MUU

Almirall, S.A.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte hoida temperatuuril üle 25 °C.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu