Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Veltassa (patiromer sorbitex calcium) – Pakendi märgistus - V03AE09

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusVeltassa
ATC koodV03AE09
Toimeainepatiromer sorbitex calcium
TootjaVifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PAPIST VÄLISPAKEND – Veltassa 8,4 g

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Veltassa 8,4 g suukaudse suspensiooni pulber

Patiromeer

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kotike sisaldab 8,4 g patiromeeri (kaltsiumpatiromeersorbiteks)

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudse suspensiooni pulber 30 kotikest

60 kotikest

90 kotikest

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Võtke 1 tunni jooksul pärast suspensiooni valmistamist.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Võib hoida temperatuuril kuni 25 °C 6 kuu jooksul.

Külmkapist välja võtmise kuupäev: ______

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris La Défense Cedex

Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/17/1179/001

30 kotikest

EU/1/17/1179/002

 

60 kotikest

 

EU/1/17/1179/003

 

90 kotikest

 

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Veltassa 8,4 g

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC (tootekood): SN (seerianumber):

NN (riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number):

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VAHETUL SISEPAKENDIL Veltassa KOTIKE 8,4 g

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Veltassa 8,4 g suukaudse suspensiooni pulber

Patiromeer

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kotike sisaldab 8,4 g patiromeeri (kaltsium patiromeer-sorbiteks)

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudse suspensiooni pulber

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Võtke 1 tunni jooksul pärast suspensiooni valmistamist.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Võib hoida temperatuuril kuni 25 °C 6 kuu jooksul.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris La Défense Cedex

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PAPIST VÄLISPAKEND – Veltassa 16,8 g

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Veltassa 16,8 g suukaudse suspensiooni pulber

Patiromeer

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kotike sisaldab 16,8 g patiromeeri (kaltsiumpatiromeersorbiteks)

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudse suspensiooni pulber 30 kotikest

60 kotikest

90 kotikest

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Võtke 1 tunni jooksul pärast suspensiooni valmistamist.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Võib hoida temperatuuril kuni 25 °C 6 kuu jooksul. Külmkapist välja võtmise kuupäev: ______

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris La Défense Cedex

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/17/1179/004

30 kotikest

EU/1/17/1179/005

 

60 kotikest

 

EU/1/17/1179/006

 

90 kotikest

 

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Veltassa 16,8 g

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC (tootekood): SN (seerianumber):

NN (riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number):

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VAHETUL SISEPAKENDIL Veltassa KOTIKE 16,8 g

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Veltassa 16,8 g suukaudse suspensiooni pulber

Patiromeer

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kotike sisaldab 16,8 g patiromeeri (kaltsiumpatiromeersorbiteks)

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudse suspensiooni pulber

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Võtke 1 tunni jooksul pärast suspensiooni valmistamist.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Võib hoida temperatuuril kuni 25 °C 6 kuu jooksul.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris La Défense Cedex

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PAPIST VÄLISPAKEND – Veltassa 25,2 g

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Veltassa 25,2 g suukaudse suspensiooni pulber

Patiromeer

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kotike sisaldab 25,2 g patiromeeri (kaltsiumpatiromeersorbiteks)

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudse suspensiooni pulber 30 kotikest

60 kotikest

90 kotikest

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Võtke 1 tunni jooksul pärast suspensiooni valmistamist.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Võib hoida temperatuuril kuni 25 °C 6 kuu jooksul. Külmkapist välja võtmise kuupäev: ______

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris La Défense Cedex

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/17/1179/007

30 kotikest

EU/1/17/1179/008

 

60 kotikest

 

EU/1/17/1179/009

 

90 kotikest

 

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Veltassa 25,2 g

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC (tootekood): SN (seerianumber):

NN (riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number):

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VAHETUL SISEPAKENDIL Veltassa KOTIKE 25,2 g

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Veltassa 25,2 g suukaudse suspensiooni pulber

Patiromeer

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kotike sisaldab 25,2 g patiromeeri (kaltsiumpatiromeersorbiteks)

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudse suspensiooni pulber

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Võtke 1 tunni jooksul pärast suspensiooni valmistamist.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Võib hoida temperatuuril alla 25 °C kuni 6 kuud.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris La Défense Cedex

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu