Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Venclyxto (venetoclax) – Pakendi infoleht - L01XX52

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusVenclyxto
ATC koodL01XX52
Toimeainevenetoclax
TootjaAbbVie Ltd

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Venclyxto 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Venclyxto 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid Venclyxto 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid venetoklaks

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Venclyxto ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Venclyxto võtmist

3.Kuidas Venclyxto’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Venclyxto’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Venclyxto ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Venclyxto

Venclyxto on vähiravim, mis sisaldab toimeainet venetoklaksi. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse „BCL-2 inhibiitoriteks“.

Milleks Venclyxto’t kasutatakse

Venclyxto’t kasutatakse kroonilise lümfoidse leukeemia (KLL) raviks patsientidel, kelle geenides on või puuduvad teatud muudatused, mida nimetatakse „17p deletsiooniks“ või „TP53 mutatsiooniks“.

„17p deletsiooni“ või „TP53 mutatsiooniga“ KLL-i puhul kasutatakse seda ravimit patsientide ravimiseks, kellele ei sobi või kelle haigust on ravitud ühe või enama teist tüüpi ravimiga.

Ilma „17p deletsiooni“ või „TP53 mutatsioonita“ KLL-i puhul kasutatakse seda ravimit patsientide ravimiseks, kelle haigust on ravitud kahe või enama teist tüüpi ravimiga.

KLL on sellist tüüpi vähk, mis mõjutab lümfotsüütideks nimetatud valgevereliblesid ja lümfisõlmi. KLL-i korral paljunevad lümfotsüüdid liiga kiiresti ja elavad liiga kaua, mistõttu neid on veres liiga palju.

Kuidas Venclyxto toimib

Venclyxto toimib blokeerides organismis „BCL-2“-ks nimetatud valgu. See valk aitab vähirakkudel ellu jääda. Selle valgu blokeerimine aitab tappa vähirakke ja vähendada nende arvu. Samuti aeglustab see haiguse süvenemist.

2. Mida on vaja teada enne Venclyxto võtmist

Ärge võtke Venclyxto’t:

-kui olete toimeaine venetoklaksi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui te võtate ravi alustamise ja annuse järk-järgulise suurendamise ajal (tavaliselt 5 nädala jooksul) mõnda allpool loetletud ravimitest, sest Venclyxto võtmisel koos nende ravimitega võivad tekkida tõsised ja eluohtlikud toimed:

ketokonasool, vorikonasool, posakonasool või itrakonasool seennakkuste raviks;

klaritromütsiin bakteriaalsete infektsioonide raviks;

ritonaviir HIV-nakkuse raviks.

Kui Venclyxto annust on suurendatud tavalise täisannuseni, küsige oma arstilt, kas võite nende ravimite kasutamist uuesti alustada.

-kui te võtate liht-naistepunaks nimetatud taimset ravimit, mida kasutatakse depressiooni raviks. Kui te ei ole kindel, pidage enne Venclyxto võtmist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Tähtis on oma arsti, apteekrit või meditsiiniõde teavitada kõikidest ravimitest, mida te võtate, kaasa arvatud retsepti- ja käsimüügiravimitest, vitamiinidest ja taimsetest preparaatidest. Arst võib lõpetada ravi teatud ravimitega, kui alustate Venclyxto võtmist ja esimese viie nädala jooksul, mil teie annust suurendatakse järk-järgult tavalise täisannuseni.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Venclyxto võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

kui teil on probleeme neerudega, sest suureneda võib oht tuumorilüüsi sündroomiks nimetatud kõrvaltoime tekkeks;

kui teil on probleeme maksaga, sest sellisel juhul võib suureneda oht kõrvaltoimete tekkeks;

kui arvate, et teil võib esineda infektsioon või teil on olnud pikaajalisi või korduvaid infektsioone;

kui teil on kavas vaktsineerimine.

Kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta või te ei ole kindel, pidage enne selle ravimi võtmist nõu arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Tuumorilüüsi sündroom

Mõnedel inimestel võib tekkida teatud soolade (näiteks kaaliumi ja kusihappe) ebatavaline tase veres, mis on põhjustatud vähirakkude kiirest lagunemisest ravi ajal. See võib viia neerutalitluse muutuste, ebakorrapärase südametegevuse või krampide tekkeni. Seda nimetatakse TLS-iks (tuumorilüüsi sündroom). Oht TLS-i tekkeks esineb esimesel viiel Venclyxto-ravi nädalal.

Arst, apteeker või meditsiiniõde teeb vereanalüüse, et jälgida teid TLS-i suhtes.

Enne Venclyxto’ga ravi alustamist võib arst määrata teile ka ravimeid, mis aitavad vältida kusihappe kogunemist organismis.

Rohke vee joomine (vähemalt 1,5...2 liitrit ööpäevas) aitab organismist uriiniga eemaldada vähirakkude laguprodukte, mille tulemusena väheneb risk TLS-i tekkeks (vt lõik 3).

Kui teil tekib mõni lõigus 4 loetletud TLS-i sümptomitest, teavitage sellest otsekohe oma arsti, apteekrit või meditsiiniõde.

Kui teil esineb risk TLS-i tekkeks, võidakse teid ravida haiglas, et teile saaks vajadusel manustada vedelikke veeni, teha sagedamini vereanalüüse ja kontrollida teid kõrvaltoimete suhtes. Selle eesmärk on hinnata, kas saate ohutult jätkata selle ravimi võtmist.

Lapsed ja noorukid

Venclyxto’t ei tohi kasutada lastel ja noorukitel, sest ravimi kasutamist nendes vanuserühmades ei ole uuritud.

Muud ravimid ja Venclyxto

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest, sest nende toimel võib suureneda või väheneda Venclyxto sisaldus veres:

-seennakkuste ravimid – ketokonasool, itrakonasool, flukonasool, posakonasool või vorikonasool;

-antibiootikumid bakteriaalsete infektsioonide raviks – klaritromütsiin, tsiprofloksatsiin, erütromütsiin, naftsilliin või rifampitsiin;

-ravimid krambihoogude ennetamiseks või epilepsia raviks – karbamasepiin, fenütoiin;

-HIV-nakkuse ravimid – efavirens, etraviriin, ritonaviir;

-kõrgvererõhu või stenokardia ravimid – verapamiil, diltiaseem;

-vere kolesteroolisisaldust langetavad ravimid – kolestüramiin, kolestipool, kolesevelaam;

-ravim, mida kasutatakse pulmonaalseks arteriaalseks hüpertensiooniks nimetatud kopsuhaiguse raviks – bosentaan;

-unehäire (narkolepsia) ravim, mida nimetatakse modafiniiliks;

-taimne ravim, mida nimetatakse liht-naistepunaks.

Arst võib muuta Venclyxto annust.

Öelge oma arstile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest, sest Venclyxto võib mõjutada nende toimet:

trombide (verehüüvete) teket vältivad ravimid – varfariin, dabigatraan;

südamehaiguste ravim, mida nimetatakse digoksiiniks;

vähiravim, mida nimetatakse everoliimuseks;

ravim siirdatud organi äratõukereaktsiooni vältimiseks, mille nimetus on siroliimus;

vere kolesteroolitaset langetavad ravimid, mida nimetatakse statiinideks.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. See kehtib ka käsimüügiravimite, taimsete ravimite ja toidulisandite kohta ning on vajalik seetõttu, et Venclyxto võib mõjutada mõnede teiste ravimite toimet, samuti võivad mõned teised ravimid mõjutada Venclyxto toimet.

Venclyxto koos toidu ja joogiga

Ärge sööge Venclyxto võtmise ajal greipi sisaldavaid tooteid, pomerantsi ega tähtvilja – see kehtib nende söömise, mahla joomise või neid sisaldava toidulisandi võtmise kohta, sest nende toimel võib suureneda Venclyxto sisaldus veres.

Rasedus

-Selle ravimi võtmise ajal ei tohi rasedaks jääda. Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Venclyxto’t ei tohi raseduse ajal kasutada. Puuduvad andmed venetoklaksi ohutuse kohta rasedatel.

Rasestumisvastane kaitse

-Raseduse vältimiseks peavad rasestumisvõimelised naised ravi ajal ja vähemalt 30 päeva jooksul pärast Venclyxto saamist kasutama väga efektiivset rasestumisvastast meetodit. Kui kasutate hormonaalseid rasestumisvastaseid tablette või vahendeid, peate lisaks kasutama ka rasestumisvastast barjäärimeetodit (nt kondoomi), sest ei ole teada, kuidas Venclyxto mõjutab hormonaalsete rasestumisvastaste tablettide või vahendite toimet.

-Kui te rasestute selle ravimi võtmise ajal, teavitage sellest otsekohe oma arsti.

Imetamine

Selle ravimi võtmise ajal ei tohi last rinnaga toita. Ei ole teada, kas Venclyxto’s sisalduv toimeaine eritub rinnapiima.

Viljakus

Loomkatsetes täheldatud leidude põhjal võib Venclyxto põhjustada meeste viljatust (spermatosoidide madal arv või puudumine). See võib mõjutada lapse eostamise võimet. Enne Venclyxto’ga ravi alustamist küsige sperma säilitamise kohta nõu oma arstilt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pärast Venclyxto võtmist võite tunda väsimust, mis võib mõjutada autojuhtimise ja tööriistade või masinatega töötamise võimet.

3.Kuidas Venclyxto’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui palju ravimit võtta

Ravi alguses võetakse Venclyxto’t väikeses annuses 1 nädala jooksul. Järgmise 4 nädala jooksul suurendab arst annust järk-järgult kuni tavalise täisannuse saavutamiseni. Esimese 4 nädala jooksul saate igal nädalal uue ravimipakendi.

algannus on 20 mg (kaks 10 mg tabletti) üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

annust suurendatakse 50 mg-ni (üks 50 mg tablett) üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

annust suurendatakse 100 mg-ni (üks 100 mg tablett) üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

annust suurendatakse 200 mg-ni (kaks 100 mg tabletti) üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

annust suurendatakse 400 mg-ni (neli 100 mg tabletti) üks kord ööpäevas. Tavalise 400 mg ööpäevase annuse kasutamine jätkub senikaua kui vaja.

Kõrvaltoimete tõttu võib olla vaja annust muuta. Arst ütleb teile, millist annust te võtate.

Kuidas Venclyxto’t võtta

Võtke tabletid koos toiduga iga päev ligikaudu samal kellaajal.

Neelake tabletid tervelt koos klaasitäie veega.

Tablette ei tohi närida, purustada ega poolitada.

Esimese 5 ravinädala jooksul peate tablette võtma hommikul, et lihtsustada vajadusel vereanalüüside laboratoorset jälgimist.

Kui oksendate pärast Venclyxto võtmist, ärge sellel päeval lisaannust võtke. Võtke järgmine annus tavalisel ajal järgmisel päeval. Kui teil esineb selle ravimi võtmisel probleeme, pidage nõu oma arstiga.

Jooge palju vett

Venclyxto-ravi esimese 5 nädala jooksul on väga tähtis juua palju vett. See aitab organismist uriiniga eemaldada vähirakkude laguprodukte.

Kahe päeva jooksul enne Venclyxto-ravi alustamist peate jooma vähemalt 1,5...2 liitrit vett ööpäevas. Selle koguse hulka võivad kuuluda ka mittealkohoolsed ja kofeiinisisalduseta joogid, kuid mitte greibi-, pomerantsi- ega tähtviljamahl. Venclyxto-ravi alustamise päeval peate samuti jooma vähemalt 1,5...2 liitrit vett. Jooge sama kogus vett (vähemalt 1,5...2 liitrit ööpäevas) kahe päeva jooksul enne annuse suurendamist ja annuse suurendamise päeval.

Kui arst leiab, et teil on oht TLS-i tekkeks, võidakse teid ravida haiglas, et teile saaks vajadusel manustada vedelikke veeni, teha sagedamini vereanalüüse ja kontrollida teid kõrvaltoimete suhtes. Selle eesmärk on hinnata, kas saate ohutult jätkata selle ravimi võtmist.

Kui te võtate Venclyxto’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Venclyxto’t rohkem kui ette nähtud, pidage otsekohe nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega või pöörduge otsekohe haiglasse. Võtke tabletid ja käesolev infoleht endaga kaasa.

Kui te unustate Venclyxto’t võtta

Kui annuse tavalisest manustamisajast on möödas vähem kui 8 tundi, võtke annus niipea kui võimalik.

Kui annuse tavalisest manustamisajast on möödas rohkem kui 8 tundi, jätke selle päeva annus võtmata. Jätkake tavalist manustamisskeemi järgmisel päeval.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te ei ole kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui te lõpetate Venclyxto võtmise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist enne, kui arst seda soovitab. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Selle ravimi võtmisel võivad tekkida järgmised tõsised kõrvaltoimed:

Tuumorilüüsi sündroom (TLS) (sage – võib tekkida kuni ühel inimesel 10st)

Kui te märkate ükskõik milliseid TLS-i sümptomeid, lõpetage Venclyxto võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole:

palavik või külmavärinad;

iiveldus või oksendamine;

segasus;

õhupuudustunne;

ebakorrapärane südametegevus;

tume või hägune uriin;

ebatavaline väsimus;

lihasvalu või ebamugavustunne liigestes;

krambid või hood;

kõhuvalu ja puhitus.

Madal valgevereliblede arv (neutropeenia) (väga sage – võib tekkida rohkem kui ühel inimesel 10st) Venclyxto-ravi ajal kontrollib arst teie vererakkude arvu. Madala valgevereliblede arvu korral võib suureneda risk infektsioonide tekkeks. Nähtudeks võivad olla palavik, külmavärinad, nõrkustunne või segasus, köha, valu või põletustunne urineerimisel. Mõned infektsioonid võivad olla tõsised ja lõppeda surmaga. Kui teil tekivad selle ravimi võtmise ajal infektsiooninähud, teavitage sellest otsekohe oma arsti.

Kui te märkate mõnda järgmistest kõrvaltoimetest, teavitage sellest oma arsti:

Väga sage

ülemiste hingamisteede infektsioon – nähtudeks on nohu, kurguvalu või köha;

kõhulahtisus;

iiveldus või oksendamine;

kõhukinnisus;

väsimus.

Vereanalüüsides võivad ilmneda ka

madalam punavereliblede arv;

kõrgem fosfaadiks nimetatud soola (elektrolüüdi) sisaldus.

Sage (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10st)

kopsupõletik;

kuseteede infektsioon;

madal valgevereliblede arv koos palavikuga (febriilne neutropeenia).

Vereanalüüsides võivad ilmneda ka

kõrgem kreatiniinisisaldus;

kõrgem uureasisaldus;

kõrgem kaaliumisisaldus;

madalam kaltsiumisisaldus;

madalam lümfotsüütideks nimetatud valgevereliblede arv.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Venclyxto’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast EXP.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Venclyxto sisaldab

Toimeaine on venetoklaks.

Venclyxto 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid: üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg venetoklaksi.

Venclyxto 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid: üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg venetoklaksi.

Venclyxto 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid: üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg venetoklaksi.

Teised koostisosad tableti tuumas on kopovidoon (K-väärtus 28), polüsorbaat 80 (E433), kolloidne veevaba ränidioksiid (E551), veevaba kaltsiumvesinikfosfaat (E341 (ii)), naatriumstearüülfumaraat.

10 mg tableti kahvatukollane kate sisaldab: kollane raudoksiid (E172), polüvinüülalkohol (E1203), titaandioksiid (E171), makrogool 3350 (E1521), talk (E553b).

50 mg tableti beež kate sisaldab: kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172), polüvinüülalkohol (E1203), titaandioksiid (E171), makrogool 3350 (E1521), talk (E553b).

100 mg tableti kahvatukollane kate sisaldab: kollane raudoksiid (E172), polüvinüülalkohol (E1203), titaandioksiid (E171), makrogool 3350 (E1521), talk (E553b).

Kuidas Venclyxto välja näeb ja pakendi sisu

Venclyxto 10 mg õhukese polümeerikattega tablett on kahvatukollane ümmargune 6 mm läbimõõduga tablett, mille ühel küljel on pimetrükk V ja teisel 10.

Venclyxto 50 mg õhukese polümeerikattega tablett on beež piklik (pikkus 14 mm) tablett, mille ühel küljel on pimetrükk V ja teisel 50.

Venclyxto 100 mg õhukese polümeerikattega tablett on kahvatukollane piklik (pikkus 17,2 mm) tablett, mille ühel küljel on pimetrükk V ja teisel 100.

Venclyxto tabletid on blistrites, mis on pakendatud karpidesse järgmiselt:

5 või 7 blistrit, mis sisaldavad kahte 10 mg tabletti (10 või 14 tabletti)

5 või 7 blistrit, mis sisaldavad ühte 50 mg tabletti (5 või 7 tabletti)

7 blistrit, mis sisaldavad ühte 100 mg tabletti (7 tabletti)

7 blistrit, mis sisaldavad kahte 100 mg tabletti (14 tabletti)

7 blistrit (neli 100 mg tabletti). Multipakend koosneb neljast karbist, mis sisaldavad kokku 112 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

AbbVie Ltd Vanwall Road Maidenhead SL6 4UB Ühendkuningriik

Tootja

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AbbVie SA

AbbVie UAB

Tél/Tel: +32 10 477811

Tel: +370 5 205 3023

България

Luxembourg/Luxemburg

АбВи ЕООД

AbbVie SA

Тел:+359 2 90 30 430

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika

Magyarország

AbbVie s.r.o.

AbbVie Kft.

Tel: +420 233 098 111

Tel:+36 1 455 8600

Danmark

Malta

AbbVie A/S

V.J.Salomone Pharma Limited

Tlf: +45 72 30-20-28

Tel: +356 22983201

Deutschland

Nederland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

AbbVie B.V.

Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: +31 (0)88 322 2843

 

Eesti

Norge

AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal

AbbVie AS

Tel: +372 623 1011

Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα

Österreich

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

AbbVie GmbH

Τηλ: +30 214 4165 555

España

Polska

AbbVie Spain, S.L.U.

AbbVie Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 384 09 10

Tel: +48 22 372 78 00

France

Portugal

AbbVie

AbbVie, Lda.

Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska

România

AbbVie d.o.o.

AbbVie S.R.L.

Tel: + 385 (0)1 5625 501

Tel: +40 21 529 30 35

Ireland

Slovenija

AbbVie Limited

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.

Tel: +353 (0)1 4287900

Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AbbVie s.r.o.

Tel: +354 535 7000

Tel: +421 2 5050 0777

Italia

Suomi/Finland

AbbVie S.r.l.

AbbVie Oy

Tel: +39 06 928921

Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος

Sverige

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

AbbVie AB

Τηλ: +357 22 34 74 40

Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija

United Kingdom

AbbVie SIA

AbbVie Ltd

Tel: +371 67605000

Tel: +44 (0)1628 561090

Infoleht on viimati uuendatud

 

Ravim on saanud tingimusliku heakskiidu. See tähendab, et selle ravimi omaduste kohta oodatakse lisatõendeid.

Euroopa Ravimiamet vaatab vähemalt igal aastal läbi ravimi kohta saadud uue teabe ja vajaduse korral ajakohastatakse seda infolehte.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.

Käesoleva infolehe kuulamiseks või selle punktkirjas , suures kirjas või audio koopia saamiseks pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu