Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vfend (voriconazole) – Pakendi märgistus - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusVfend
ATC koodJ02AC03
Toimeainevoriconazole
TootjaPfizer Limited

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Blisterpakend, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid – 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tabletti pakendis

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

VFEND 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vorikonasool

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 50 mg vorikonasooli.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati, lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

2 õhukese polümeerikattega tabletti

10 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Suletud pakend

Ärge kasutage kui pakend on eelnevalt avatud.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Sandwich

Kent, CT13 9NJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/I/02/212/001 2 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/I/02/212/002 10 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/I/02/212/003 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/I/02/212/004 20 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/I/02/212/005 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/I/02/212/006 30 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/I/02/212/007 50 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/I/02/212/008 56 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/I/02/212/009 100 õhukese polümeerikattega tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VFEND 50 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blisterpakend, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid (kõik blisterpakendid)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

VFEND 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vorikonasool

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd (müügiloa hoidja logona)

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.MUU

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Purgi välispakend ja purgi silt, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid – 2, 30, 100 tabletti pakendis

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

VFEND 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vorikonasool

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 50 mg vorikonasooli.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati, lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

2 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Sandwich

Kent, CT13 9NJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/I/02/212/010 2 õhukese polümeerikattega tabletti EU/I/02/212/011 30 õhukese polümeerikattega tabletti EU/I/02/212/012 100 õhukese polümeerikattega tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VFEND 50 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Blisterpakend, 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid – 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tabletti pakendis

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

VFEND 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vorikonasool

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 200 mg vorikonasooli.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati, lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

2 õhukese polümeerikattega tabletti

10 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Suletud pakend

Ärge kasutage kui pakend on eelnevalt avatud.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Sandwich

Kent, CT13 9NJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/I/02/212/013 2 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/I/02/212/014 10 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/I/02/212/015 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/I/02/212/016 20 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/I/02/212/017 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/I/02/212/018 30 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/I/02/212/019 50 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/I/02/212/020 56 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/I/02/212/021 100 õhukese polümeerikattega tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VFEND 200 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blisterpakend, 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid (kõik blisterpakendid)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

VFEND 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vorikonasool

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd (müügiloa hoidja logona)

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.MUU

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pudel ja pudeli silt 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid – 2, 30, 100 tabletti pakendis

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

VFEND 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vorikonasool

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 200 mg vorikonasooli.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati, lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

2 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Sandwich

Kent, CT13 9NJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/I/02/212/022 2 õhukese polümeerikattega tabletti EU/I/02/212/023 30 õhukese polümeerikattega tabletti EU/I/02/212/024 100 õhukese polümeerikattega tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VFEND 200 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välimine karp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

VFEND 200 mg infusioonilahuse pulber

Vorikonasool

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 200 mg vorikonasooli.

Pärast lahuse valmistamist sisaldab iga milliliiter 10 mg vorikonasooli.

3.ABIAINED

Abiaine: sulfobutüüleeter-beeta-tsüklodekstriinnaatrium, lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse pulber 1 viaal

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Enne kasutamist lahustada ja lahjendada.

Intravenoosne.

Mitte boolussüstiks.

Viaal ühekordseks kasutamiseks.

Tilgutada mitte kiiremini kui 3 mg/kg tunnis.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast lahustamist: 24 tundi temperatuuril 2 C...8 C.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Sandwich

Kent, CT13 9NJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/02/212/025

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välimine karp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

VFEND 200 mg infusioonilahuse pulber ja lahusti

Vorikonasool

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 200 mg vorikonasooli.

Pärast lahustamist sisaldab kontsentraadi iga milliliiter 10 mg vorikonasooli.

3.ABIAINED

50 ml infusioonikott sisaldab 0,9% naatriumkloriidi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse pulber ja lahusti Üks pakk sisaldab:

1 viaal VFEND infusioonilahuse pulbriga (ühekordselt kasutatav viaal)

1 lahusti

1 viaali adapter

1 süstal

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Enne kasutamist lahustada ja lahjendada.

Intravenoosne.

Mitte boolussüstiks.

Mitte kasutada koos teiste ravimitega.

Tilgutada mitte kiiremini kui 3 mg/kg tunnis.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast lahustamist: 24 tundi temperatuuril 2 C...8 C.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Sandwich

Kent, CT13 9NJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/02/212/027

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

Kasutusjuhend - palun järgige piktogrammi ravimi kasutamisel

16.TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaali silt

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

VFEND 200 mg infusioonilahuse pulber

Vorikonasool

Intravenoosne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist lahustada ja lahjendada – vt infolehte.

Tilgutada mitte kiiremini kui 3 mg/kg tunnis.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

200 mg (10 mg/ml)

6.MUU

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Lahusti silt

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

VFEND infusioonilahuse pulbri lahusti

Naatriumkloriidi 0,9% süstelahus

Intravenoosne

2.MANUSTAMISVIIS

Mitte boolussüstiks.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

50 ml

6.MUU

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välimine karp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

VFEND 40 mg/ml suukaudse suspensiooni pulber

Vorikonasool

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml valmis suspensiooni sisaldab 40mg vorikonasooli.

3.ABIAINED

Sisaldab sukroosi, lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudse suspensiooni pulber 1 pudel 45 g

Mõõtetopsik (gradueeritud 23 ml), 5 ml suusüstal ja pudeliadapter.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne pärast lahustamist.

Loksutage pudelit umbes 10 sekundit enne manustamist.

Õige annuse saamiseks kasutage pakis olevat suukaudset süstalt.

Lahustamisjuhised:

Raputage pudelit, et pulber vabaneks.

Lisage 46 ml vett ja raputage energiliselt umbes 1 minut.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Järelejäänud suspensioon tuleb 14 päeva möödumisel lahustamisest hävitada.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Pulber : Hoida külmkapis enne lahustamist.

Valmis suspensioon:

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Mitte külmutada ega hoida külmikus.

Hoida pudel tihedalt suletuna.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Sandwich

Kent, CT13 9NJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/02/212/026

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VFEND 40 mg/ml

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pudel

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

VFEND 40 mg/ml suukaudse suspensiooni pulber

Vorikonasool

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml valmis suspensiooni sisaldab 40 mg vorikonasooli.

3.ABIAINED

Sisaldab sukroosi, lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudse suspensiooni pulber 45 g

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne pärast lahustamist.

Loksutage pudelit umbes 10 sekundit enne manustamist.

Õige annuse saamiseks kasutage pakis olevat suukaudset süstalt.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Järelejäänud suspensioon tuleb 14 päeva möödumisel lahustamisest hävitada.

Valmis suspensiooni kõlblikkusaeg:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Pulber: Hoida külmkapis enne lahustamist.

Valmis suspensioon:

Hoida temperatuuril kuni 30 C, mitte külmutada ega hoida külmikus.

Hoida pudel tihedalt suletuna.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Sandwich

Kent, CT13 9NJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/02/212/026

13.PARTII NUMBER

Partii nr.:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu