Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Victrelis (boceprevir) – Pakendi märgistus - J05AE

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusVictrelis
ATC koodJ05AE
Toimeaineboceprevir
TootjaMerck Sharp

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Väliskarp "sinise kastiga"

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Victrelis 200 mg kõvakapslid botsepreviir

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kõvakapsel sisaldab 200 mg botsepreviiri.

3.ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi.

Täiendava informatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Multipakend: 336 (4 pakki, igas 84) kõvakapslit 84 kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

Ärge suruge läbi blistri. Manustada söögi ajal.

Manustada 3 korda ööpäevas: hommikul, lõuna ajal ja õhtul.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Säilitamine apteekri juures

Hoida külmkapis.

Säilitamine patsiendi juures

Hoida külmkapis kuni aegumiseni.

VÕI

Hoida väljaspool külmkappi temperatuuril kuni 30 C mitte üle 3 kuu kuni aegumiseni. Hoida originaalblistris niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/11/704/001

 

 

 

336 kõvakapslit

 

EU/1/11/704/002

84 kõvakapslit

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS) victrelis

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Sisekarp ilma "sinise kastita"

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Victrelis 200 mg kõvakapslid botsepreviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kõvakapsel sisaldab 200 mg botsepreviiri.

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi.

Täiendava informatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

84 kõvakapslit. Osa multipakendist, mida ei või müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Ärge suruge läbi blistri.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis kuni aegumiseni.

VÕI

Hoida väljaspool külmkappi temperatuuril kuni 30 C mitte üle 3 kuu kuni aegumiseni. Hoida originaalblistris niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/704/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

victrelis

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Ei kohaldata.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Victrelis 200 mg kõvakapslid botsepreviir

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Merck Sharp & Dohme Ltd

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Ava siit

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu