Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vidaza (azacitidine) – Pakendi märgistus - L01BC07

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusVidaza
ATC koodL01BC07
Toimeaineazacitidine
TootjaCelgene Europe Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vidaza 25 mg/ml süstesuspensiooni pulber

Asatsitidiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 100 mg asatsitidiini. Pärast segamist sisaldab 1 ml suspensiooni 25 mg asatsitidiini.

3.ABIAINED

Sisaldab ka mannitooli.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensiooni pulber. 1 viaal – 100 mg

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Enne manustamist loksutage suspensiooni tugevasti. Subkutaanne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Tsütotoksiline

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Valmisravimi kõlblikkusaja kohta lugege pakendi infolehelt.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Celgene Europe Ltd 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge

UB11 1DB Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/488/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille’ mitte lisamiseks.

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Vidaza 25 mg/ml süstesuspensiooni pulber

Asatsitidiin

Subkutaanne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

100 mg

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu