Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vipidia (alogliptin) – Pakendi märgistus - A10BH04

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusVipidia
ATC koodA10BH04
Toimeainealogliptin
TootjaTakeda Pharma A/S

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vipidia 6,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

alogliptiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 6,25 mg alogliptiini (bensoaadina).

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Taani

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/844/001 10 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/002 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/003 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/004 30 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/005 56 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/006 60 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/007 90 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/008 98 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/009 100 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/028 84 õhukese polümeerikattega tabletti

13.PARTII NUMBER

LOT

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Vipidia 6,25 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vipidia 6,25 mg tabletid

alogliptiin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Takeda

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

LOT

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vipidia 12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

alogliptiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 12,5 mg alogliptiini (bensoaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/844/010 10 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/011 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/012 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/013 30 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/014 56 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/015 60 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/016 90 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/017 98 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/018 100 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/029 84 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

LOT

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Vipidia 12,5 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vipidia 12,5 mg tabletid

alogliptiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Takeda

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

LOT

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vipidia 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

alogliptiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 25 mg alogliptiini (bensoaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/844/019 10 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/020 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/021 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/022 30 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/023 56 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/024 60 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/025 90 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/026 98 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/027 100 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/13/844/030 84 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

LOT

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Vipidia 25 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vipidia 25 mg tabletid

alogliptiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Takeda

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

LOT

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu