Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vivanza (vardenafil) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - G04BE09

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusVivanza
ATC koodG04BE09
Toimeainevardenafil
TootjaBayer Pharma AG  

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Saksamaa

B.HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.

MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED MÜÜGILOALE

 

Perioodilised ohutusaruanded

 

Nõuded asjaomase ravimi perioodiliste ohutusaruannete esitamiseks

on sätestatud direktiivi

2001/83/EÜ artikli 107c punkti 7 kohaselt liidu kontrollpäevade loetelus

(EURDloetelu) ja iga

hilisem uuendus avaldatakse Euroopa ravimite veebiportaalis.

 

D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD

Riskijuhtimiskava

Müügiloa hoidja peab nõutavad ravimiohutuse toimingud ja sekkumismeetmed läbi viima vastavalt müügiloa taotluse moodulis 1.8.2 esitatud kokkulepitud riskijuhtimiskavale ja mis tahes järgmistele ajakohastatud riskijuhtimiskavadele.

Ajakohastatud riskijuhtimiskava tuleb esitada:

Euroopa Ravimiameti nõudel;

kui muudetakse riskijuhtimissüsteemi, eriti kui saadakse uut teavet, mis võib oluliselt mõjutada riski/kasu suhet, või kui saavutatakse oluline (ravimiohutuse või riski minimeerimise) eesmärk.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu