Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizarsin (sildenafil) – Pakendi märgistus - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusVizarsin
ATC koodG04BE03
Toimeainesildenafil
TootjaKrka, d.d., Novo mesto

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vizarsin 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sildenafiil

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab sildenafiiltsitraati, mis vastab 25 mg sildenafiilile.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 õhukese polümeerikattega tablett

4 x 1 õhukese polümeerikattega tablett

8 x 1 õhukese polümeerikattega tablett

12 x 1 õhukese polümeerikattega tablett

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1 õhukese polümeerikattega tableti: EU/1/09/551/001

4 x 1 õhukese polümeerikattega tablett: EU/1/09/551/002

8 x 1 õhukese polümeerikattega tablett: EU/1/09/551/003

12 x 1 õhukese polümeerikattega tablett: EU/1/09/551/004

13.PARTII NUMBER

Lot:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Vizarsin 25 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vizarsin 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sildenafiil

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4.PARTII NUMBER

Lot:

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vizarsin 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sildenafiil

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab sildenafiiltsitraati, mis vastab 50 mg sildenafiilile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 õhukese polümeerikattega tablett

4 x 1 õhukese polümeerikattega tablett

8 x 1 õhukese polümeerikattega tablett

12 x 1 õhukese polümeerikattega tablett

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1 õhukese polümeerikattega tablett: EU/1/09/551/005

4 x 1 õhukese polümeerikattega tablett: EU/1/09/551/006

8 x 1 õhukese polümeerikattega tablett: EU/1/09/551/007

12 x 1 õhukese polümeerikattega tablett: EU/1/09/551/008

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Vizarsin 50 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vizarsin 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sildenafiil

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vizarsin 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sildenafiil

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab sildenafiiltsitraati, mis vastab 100 mg sildenafiilile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 õhukese polümeerikattega tablett

4 x 1 õhukese polümeerikattega tablett

8 x 1 õhukese polümeerikattega tablett

12 x 1 õhukese polümeerikattega tablett

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1 õhukese polümeerikattega tablett: EU/1/09/551/009

4 x 1 õhukese polümeerikattega tablett: EU/1/09/551/010

8 x 1 õhukese polümeerikattega tablett: EU/1/09/551/011

12 x 1 õhukese polümeerikattega tablett: EU/1/09/551/012

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Vizarsin 100 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vizarsin 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sildenafiil

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP ühe- ja kahekeelsele pakendile

I 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vizarsin 25 mg suus dispergeeruvad tabletid

Sildenafiil

I 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 25 mg sildenafiili.

I 3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami (E951) ja piparmündiõli (sorbitool (E420)). Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

I 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 suus dispergeeruv tablett

2 x 1 suus dispergeeruv tablett

4 x 1 suus dispergeeruv tablett

8 x 1 suus dispergeeruv tablett

12 x 1 suus dispergeeruv tablett

I 5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne. Lasta suus lahustuda.

1 tablett blisterpakendis:

___

4 tabletti blisterpakendis:

I

I

I

I

I

1.Hoidke blisterpakendit servast ja eemaldage üks blister ülejäänutest tõmmates see ettevaatlikult lahti perforatsioonijoont pidi.

2.Tõmmake fooliumi nurk üles ja sellest tõmmates kõrvaldage foolium täielikult.

3.Kallutage tablett käele.

4.Asetage tablett keelele niipea, kui olete selle pakendist eemaldanud.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/013

2 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/014

4 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/015

8 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/016

12 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/017

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Vizarsin 25 mg suus dispergeeruvad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER ühe- ja kahekeelsele pakendile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vizarsin 25 mg suus dispergeeruvad tabletid

Sildenafiil

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

1.PAINUTA JA REBI

2.KOORI

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP ühe- ja kahekeelsele pakendile

I 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

I

Vizarsin 50 mg suus dispergeeruvad tabletid

Sildenafiil

I 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

I

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 50 mg sildenafiili.

3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami (E951) ja piparmündiõli (sorbitool (E420)).

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 suus dispergeeruv tablett

2 x 1 suus dispergeeruv tablett

4 x 1 suus dispergeeruv tablett

8 x 1 suus dispergeeruv tablett

12 x 1 suus dispergeeruv tablett

24 x 1 suus dispergeeruv tablett

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne. Lasta suus lahustuda.

1 tablett blisterpakendis:

4 tabletti blisterpakendis:

El <-i F! I F! I C!

LiA ___LI17

1.Hoidke blisterpakendit servast ja eemaldage üks blister ülejäänutest tõmmates see ettevaatlikult lahti perforatsioonijoont pidi.

2.Tõmmake fooliumi nurk üles ja sellest tõmmates kõrvaldage foolium täielikult.

3.Kallutage tablett käele.

4.Asetage tablett keelele niipea, kui olete selle pakendist eemaldanud.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/018

2 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/019

4 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/020

8 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/021

12 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/022

24 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/028

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Vizarsin 50 mg suus dispergeeruvad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER ühe- ja kahekeelsele pakendile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vizarsin 50 mg suus dispergeeruvad tabletid

Sildenafiil

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

1.PAINUTA JA REBI

2.KOORI

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP ühe- ja kahekeelsele pakendile

I 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

I

Vizarsin 100 mg suus dispergeeruvad tabletid

Sildenafiil

I 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

I

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 100 mg sildenafiili.

3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami (E951) ja piparmündiõli (sorbitool (E420)).

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 suus dispergeeruv tablett

2 x 1 suus dispergeeruv tablett

4 x 1 suus dispergeeruv tablett

8 x 1 suus dispergeeruv tablett

12 x 1 suus dispergeeruv tablett

24 x 1 suus dispergeeruv tablett

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne. Lasta suus lahustuda.

1 tablett blisterpakendis:

4 tabletti blisterpakendis:

El <-i F! I F! I C!

LiA ___LI17

1.Hoidke blisterpakendit servast ja eemaldage üks blister ülejäänutest tõmmates see ettevaatlikult lahti perforatsioonijoont pidi.

2.Tõmmake fooliumi nurk üles ja sellest tõmmates kõrvaldage foolium täielikult.

3.Kallutage tablett käele.

4.Asetage tablett keelele niipea, kui olete selle pakendist eemaldanud.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/023

2 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/024

4 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/025

8 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/026

12 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/027

24 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/029

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Vizarsin 100 mg suus dispergeeruvad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER ühe- ja kahekeelsele pakendile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vizarsin 100 mg suus dispergeeruvad tabletid

Sildenafiil

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

1.PAINUTA JA REBI

2.KOORI

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP kolmekeelsele pakendile

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vizarsin 25 mg suus dispergeeruvad tabletid

Sildenafiil

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 25 mg sildenafiili.

3.ABIAINED

Sisaldab aspartaami (E951) ja piparmündiõli (sorbitool (E420)).

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 suus dispergeeruv tablett

2 x 1 suus dispergeeruv tablett

4Ix 1 suus dispergeeruv tablett

8 x 1 suus dispergeeruv tablett

12 x 1 suus dispergeeruv tablett

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

1 tablett blisterpakendis:

II/.I

I

H14

 

j&yJ

I

 

 

4 tabletti blisterpakendis:

I'K{i:p2j

1.Hoidke blisterpakendit servast ja eemaldage üks blister ülejäänutest tõmmates see ettevaatlikult lahti perforatsioonijoont pidi.

2.Tõmmake fooliumi nurk üles ja sellest tõmmates kõrvaldage foolium täielikult.

3.Kallutage tablett käele ja asetage keelele.

4.Laske suus lahustuda.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/013

2 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/014

4 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/015

8 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/016

12 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/017

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Vizarsin 25 mg suus dispergeeruvad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER kolmekeelsele pakendile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vizarsin 25 mg suus dispergeeruvad tabletid

Sildenafiil

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

1.Rebi

2.Koori

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP kolmekeelsele pakendile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vizarsin 50 mg suus dispergeeruvad tabletid

Sildenafiil

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 50 mg sildenafiili.

3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami (E951) ja piparmündiõli (sorbitool (E420)).

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 suus dispergeeruv tablett

2 x 1 suus dispergeeruv tablett

4 x 1 suus dispergeeruv tablett

8 x 1 suus dispergeeruv tablett

12 x 1 suus dispergeeruv tablett

24 x 1 suus dispergeeruv tablett

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tablett blisterpakendis:

 

F

 

VI'\ tJ:4

II i I L 'N /\D

.•

 

p•

 

 

 

U

 

4 tabletti blisterpakendis:

 

 

 

 

 

 

 

1.Hoidke blisterpakendit servast ja eemaldage üks blister ülejäänutest tõmmates see ettevaatlikult lahti perforatsioonijoont pidi.

2.Tõmmake fooliumi nurk üles ja sellest tõmmates kõrvaldage foolium täielikult.

3.Kallutage tablett käele ja asetage keelele.

4.Laske suus lahustuda.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/018

2 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/019

4 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/020

8 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/021

12 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/022

24 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/028

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Vizarsin 50 mg suus dispergeeruvad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER kolmekeelsele pakendile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vizarsin 50 mg suus dispergeeruvad tabletid

Sildenafiil

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

1.Rebi

2.Koori

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP kolmekeelsele pakendile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vizarsin 100 mg suus dispergeeruvad tabletid

Sildenafiil

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 100 mg sildenafiili.

3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami (E951) ja piparmündiõli (sorbitool (E420)).

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 suus dispergeeruv tablett

2 x 1 suus dispergeeruv tablett

4 x 1 suus dispergeeruv tablett

8 x 1 suus dispergeeruv tablett

12 x 1 suus dispergeeruv tablett

24 x 1 suus dispergeeruv tablett

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tablett blisterpakendis:

 

F

 

VI'\ tJ:4

II i I L 'N /\D

.•

 

p•

 

 

 

U

 

4 tabletti blisterpakendis:

 

 

 

 

 

 

 

1.Hoidke blisterpakendit servast ja eemaldage üks blister ülejäänutest tõmmates see ettevaatlikult lahti perforatsioonijoont pidi.

2.Tõmmake fooliumi nurk üles ja sellest tõmmates kõrvaldage foolium täielikult.

3.Kallutage tablett käele ja asetage keelele.

4.Laske suus lahustuda.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/023

2 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/024

4 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/025

8 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/026

12 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/027

24 x 1 suus dispergeeruv tablett: EU/1/09/551/029

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Vizarsin 100 mg suus dispergeeruvad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER kolmekeelsele pakendile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vizarsin 100 mg suus dispergeeruvad tabletid

Sildenafiil

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

1.Rebi

2.Koori

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu