Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vokanamet (canagliflozin / metformin hydrochloride) – Pakendi märgistus - A10BD16

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusVokanamet
ATC koodA10BD16
Toimeainecanagliflozin / metformin hydrochloride
TootjaJanssen-Cilag International N.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (PUDELID)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vokanamet 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid Vokanamet 50 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid Vokanamet 150 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid Vokanamet 150 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid canagliflozinum/metformini hydrochloridum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab kanagliflosiinhemihüdraati koguses, mis vastab 50 mg kanagliflosiinile ja 850 mg metformiinvesinikkloriidi.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab kanagliflosiinhemihüdraati koguses, mis vastab 50 mg kanagliflosiinile ja 1000 mg metformiinvesinikkloriidi.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab kanagliflosiinhemihüdraati koguses, mis vastab 150 mg kanagliflosiinile ja 850 mg metformiinvesinikkloriidi.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab kanagliflosiinhemihüdraati koguses, mis vastab 150 mg kanagliflosiinile ja 1000 mg metformiinvesinikkloriidi.

3.ABIAINETE LOETELU

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

20 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti. Osa hulgipakendist, ei saa müüa eraldi.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/918/001 (50 mg/850 mg - 20 tabletti)

EU/1/14/918/002 (50 mg/850 mg - 60 tabletti)

EU/1/14/918/003 (50 mg/850 mg - 180 tabletti)

EU/1/14/918/004 (50 mg/1000 mg - 20 tabletti)

EU/1/14/918/005 (50 mg/1000 mg - 60 tabletti)

EU/1/14/918/006 (50 mg/1000 mg - 180 tabletti)

EU/1/14/918/007 (150 mg/850 mg - 20 tabletti)

EU/1/14/918/008 (150 mg/850 mg - 60 tabletti)

EU/1/14/918/009 (150 mg/850 mg - 180 tabletti)

EU/1/14/918/010 (150 mg/1000 mg - 20 tabletti)

EU/1/14/918/011 (150 mg/1000 mg - 60 tabletti)

EU/1/14/918/012 (150 mg/1000 mg - 180 tabletti)

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

vokanamet 50 mg/850 mg vokanamet 50 mg/1000 mg vokanamet 150 mg/850 mg vokanamet 150 mg/1000 mg

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDELI MÄRGIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vokanamet 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid Vokanamet 50 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid Vokanamet 150 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid Vokanamet 150 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid canagliflozinum/metformini hydrochloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab kanagliflosiinhemihüdraati koguses, mis vastab 50 mg kanagliflosiinile ja 850 mg metformiinvesinikkloriidi.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab kanagliflosiinhemihüdraati koguses, mis vastab 50 mg kanagliflosiinile ja 1000 mg metformiinvesinikkloriidi.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab kanagliflosiinhemihüdraati koguses, mis vastab 150 mg kanagliflosiinile ja 850 mg metformiinvesinikkloriidi.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab kanagliflosiinhemihüdraati koguses, mis vastab 150 mg kanagliflosiinile ja 1000 mg metformiinvesinikkloriidi.

3. ABIAINETE LOETELU

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

20 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/918/001 (50 mg/850 mg - 20 tabletti)

EU/1/14/918/002 (50 mg/850 mg - 60 tabletti)

EU/1/14/918/003 (50 mg/850 mg - 180 tabletti)

EU/1/14/918/004 (50 mg/1000 mg - 20 tabletti)

EU/1/14/918/005 (50 mg/1000 mg - 60 tabletti)

EU/1/14/918/006 (50 mg/1000 mg - 180 tabletti)

EU/1/14/918/007 (150 mg/850 mg - 20 tabletti)

EU/1/14/918/008 (150 mg/850 mg - 60 tabletti)

EU/1/14/918/009 (150 mg/850 mg - 180 tabletti)

EU/1/14/918/010 (150 mg/1000 mg - 20 tabletti)

EU/1/14/918/011 (150 mg/1000 mg - 60 tabletti)

EU/1/14/918/012 (150 mg/1000 mg - 180 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

SILT (hulgipakend)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vokanamet 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid Vokanamet 50 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid Vokanamet 150 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid Vokanamet 150 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid canagliflozinum/metformini hydrochloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab kanagliflosiinhemihüdraati koguses, mis vastab 50 mg kanagliflosiinile ja 850 mg metformiinvesinikkloriidi.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab kanagliflosiinhemihüdraati koguses, mis vastab 50 mg kanagliflosiinile ja 1000 mg metformiinvesinikkloriidi.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab kanagliflosiinhemihüdraati koguses, mis vastab 150 mg kanagliflosiinile ja 850 mg metformiinvesinikkloriidi.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab kanagliflosiinhemihüdraati koguses, mis vastab 150 mg kanagliflosiinile ja 1000 mg metformiinvesinikkloriidi.

3. ABIAINETE LOETELU

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Hulgipakend: 180 (3 pudelit 60 tabletiga) õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/918/003 (50 mg/850 mg - 180 tabletti)

EU/1/14/918/006 (50 mg/1000 mg - 180 tabletti)

EU/1/14/918/009 (150 mg/850 mg - 180 tabletti)

EU/1/14/918/012 (150 mg/1000 mg - 180 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

vokanamet 50 mg/850 mg vokanamet 50 mg/1000 mg vokanamet 150 mg/850 mg vokanamet 150 mg/1000 mg

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu