Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wilzin (zinc) – Pakendi märgistus - A16AX05

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusWilzin
ATC koodA16AX05
Toimeainezinc
TootjaOrphan Europe S.A.R.L.

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDI PAPPKARP JA PUDELISILT (Wilzin 25 mg kõvakapslid)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Wilzin 25 mg kõvakapslid

Tsink

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 25 mg tsinki (mis vastab 83,92 mg tsinkatsetaatdihüdraadile).

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

250 kõvakapslit.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Orphan Europe SARL

Immeuble „Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/286/001

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Wilzin 25 mg

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDI PAPPKARP JA PUDELISILT (Wilzin 50 mg kõvakapslid)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Wilzin 50 mg kõvakapslid

Tsink

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 50 mg tsinki (mis vastab 167,84 mg tsinkatsetaatdihüdraadile)

3. ABIAINED

Sisaldab E110. Lähemat teavet vt pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

250 kõvakapslit.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Orphan Europe SARL

Immeuble „Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/286/002

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Wilzin 50 mg

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu