Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wilzin (zinc) – Pakendi infoleht - A16AX05

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusWilzin
ATC koodA16AX05
Toimeainezinc
TootjaOrphan Europe S.A.R.L.

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Wilzin 25 mg kõvakapslid Wilzin 50 mg kõvakapslid tsink

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1.Mis ravim on Wilzin ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Wilzin’i kasutamist

3.Kuidas Wilzin’it kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed 5 Wilzin’i säilitamine

6.Lisainfo

1.MIS RAVIM ON WILZIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Wilzin kuulub järgmisse ravimiterühma: mitmesugused seedeelundkonna ja ainevahetuse tooted.

Wilzin on näidustatud Wilsoni tõve, haruldase päriliku vaseeritumishäire, raviks. Toidus sisalduv vask, mis ei saa normaalselt erituda, ladestub kõigepealt maksa ja seejärel teistesse elunditesse, näiteks silmadesse ja ajju. See võib põhjustada maksakahjustusi ja neuroloogilisi häireid.

Wilzin blokeerib vase imendumise sooltest, takistades sellega selle kandumist verre ja edasist ladestumist kehas. Imendumata vask väljub seejärel roojaga.

Wilsoni tõbi püsib patsiendil kogu elu jooksul, mistõttu seda ravi vajatakse elu lõpuni.

2.MIDA ON VAJA TEADA ENNE WILZIN’I KASUTAMIST

Ärge kasutage Wilzin’it

Kui te olete allergiline (ülitundlik) tsingi või Wilzin’i mõne muu koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Wilzin

Wilzin’it ei ole tavaliselt soovitatav kasutada Wilsoni tõve nähtude ja sümptomitega patsientidel ravi alustamiseks selle toime aeglase alguse tõttu.

Kui teid ravitakse praegu mõne muu vasevastase ainega, näiteks penitsillamiiniga, võib arst lisada ravi Wilzin’iga enne eelmise ravi lõpetamist.

Nagu muudegi vasevastaste ainete, näiteks penitsillamiini puhul, võivad teie sümptomid pärast ravi alustamist halveneda. Sellisel juhul peate sellest arstile teatama.

Teie seisundi ja ravi jälgimiseks teeb arst teile regulaarselt vere- ja uriinianalüüse. See tagab, et saaksite adekvaatset ravi. Jälgimise tulemusena võib selguda, et ravi on ebapiisav (ülemäärane vasesisaldus) või ülemäärane (vasevaegus), mis võivad mõlemad olla kahjulikud, eriti kasvavatele lastele ja rasedatele.

Ebatavalise lihaste nõrkuse või ebanormaalse tunde korral jäsemetes rääkige sellest arstile, sest see võib olla märk liigsest ravist.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Palun konsulteerige arstiga enne muude ravimite kasutamist, mis võivad Wilzin’i toimet vähendada, näiteks raud, kaltsiumilisandid, tetratsükliinid (antibiootikumid) või fosfor. Wilzin võib seevastu vähendada mõnede ravimite, näiteks raua, tetratsükliinide, fluorokinoloonide (antibiootikumid) toimet.

Wilzin’i kasutamine koos toidu ja joogiga

Wilzin’it tuleb võtta tühja kõhuga, söögiaegadest eraldi. Toidu kiudained ja eriti mõned piimatooted aeglustavad tsingisoolade imendumist. Mõnedel patsientidel on pärast hommikust annust seedehäired. Kui see on nii ka teiega, arutage seda arstiga, kes teie Wilsoni tõbe ravib.

Seda kõrvaltoimet võib vähendada päeva esimese annuse edasilükkamisega keskhommikule (hommikusöögi ja lõunasöögi vahelisele ajale). Seda võib vähendada ka Wilzin’i esimese annuse sissevõtmisega vähese koguse valku sisaldava toiduga, näiteks lihaga (kuid mitte piimaga).

Rasedus

Palun konsulteerige arstiga, kui soovite rasestuda. Väga tähtis on vasevastast ravi raseduse ajal jätkata. Kui rasestute Wilzin’iga ravi ajal, otsustab arst, milline ravi ja milline annus sobivad teie seisundiga kõige paremini.

Imetamine

Wilzin’iga ravi ajal tuleb imetamisest hoiduda. Palun arutage seda oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toimet autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele ei ole uuritud.

Oluline teave mõningate Wilzin’i koostisainete kohta

Wilzin 50 mg kõvakapslid sisaldavad päikeseloojangukollast FCF (E110), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

3.KUIDAS WILZIN’IT KASUTADA

Kasutage Wilzin’it alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. Erinevate annustamisskeemide tarbeks on Wilzin saadaval 25 mg või 50 mg kõvakapslitena.

Täiskasvanutele:

Tavaline annus on Wilzin 50 mg 1 kõvakapsel (või Wilzin 25 mg 2 kõvakapslit) kolm korda päevas, maksimaalne annus Wilzin 50 mg 1 kõvakapsel (või Wilzin 25 mg 2 kõvakapslit) viis korda päevas.

Lastele ja noorukitele:

Tavaline annus on:

-vanuses 1 kuni 6 aastat: Wilzin 25 mg 1 kõvakapsel kaks korda päevas

-vanuses 6 kuni 16 aastat, kui kehakaal on alla 57 kg: Wilzin 25 mg 1 kõvakapsel kolm korda päevas

-alates 16. eluaastast või kui kehakaal on üle 57 kg: Wilzin 25 mg 2 kõvakapslit või Wilzin 50 mg 1 kõvakapsel kolm korda päevas.

Võtke Wilzin’it alati tühja kõhuga, vähemalt üks tund enne või 2-3 tundi pärast sööki. Kui te hommikust annust hästi ei talu (vt lõik 4), võib selle edasi lükata keskhommikuni, hommikusöögi ja lõunasöögi vahelisele ajale. Wilzin’it on võimalik võtta sisse ka vähese valgukogusega, näiteks lihaga.

Kui teile on määratud Wilzin koos mõne teise vasevastase ainega, näiteks penitsillamiiniga, jätke nende kahe ravimi manustamise vahele vähemalt 1 tund.

Wilzin’i manustamiseks lastele, kes ei suuda kapsleid alla neelata, avage kapsel ja segage pulber vähese veega (mida võib maitsestada suhkru või siirupiga).

Kui te võtate Wilzin’it rohkem, kui ette nähtud:

Kui te võtate Wilzin’it rohkem, kui teile on määratud, võib tekkida iiveldus, oksendamine ja pearinglus. Sellisel juhul peate küsima arstilt nõu.

Kui te unustate Wilzin’it võtta:

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Wilzin põhjustada kõrvaltoimeid, kuid kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed esinevad teatud sagedustega ning need on määratletud järgmiselt:

Väga sage:ilmneb 1-l kasutajal 10-st

Sage:

ilmneb 1-l kuni 10-l kasutajal 100-st

Aeg-ajalt:

ilmneb 1-l kuni 10-l kasutajal 1000-st

Harv:

ilmneb 1-l kuni 10-l kasutajal 10 000-st

Väga harv:ilmneb vähem kui 1-l kasutajal 10 000-st

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Sage:

Pärast Wilzin’i sissevõtmist võib tekkida maoärritus, eriti ravi algul.

Teatatud on muutustest vereanalüüsides, sealhulgas mõnede maksa ja kõhunäärme ensüümide tasemetes.

Aeg-ajalt:

Võib esineda punaste ja valgete vererakkude vähenemine.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5.WILZIN’I SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte kasutada Wilzin’it pärast pudelil ja pappkarbil märgitud kõlblikkusaja lõppu, pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Wilzin sisaldab

Toimeaine on tsink. Üks kõvakapsel sisaldab 25 mg tsinki (mis vastab 83,92 mg tsinkatsetaatdihüdraadile) või 50 mg tsinki (mis vastab 167,84 mg tsinkatsetaatdihüdraadile). Abiained on maisitärklis ja magneesiumstearaat. Kapsli kest sisaldab želatiini, titaandioksiidi (E171) ja kas briljantsinist FCF (E133) Wilzin 25 mg puhul või päikeseloojangukollast FCF (E110) Wilzin 50 mg puhul. Trükitint sisaldab musta raudoksiidi (E172) ja šellakit.

Kuidas Wilzin välja näeb ja pakendi sisu

Wilzin 25 mg on veesinine kõvakapsel märgistusega „93-376”. Wilzin 50 mg on oranž läbipaistmatu kõvakapsel märgistusega „93-377”.

Ravim on saadaval 250 kõvakapsliga polüetüleenpudelites, mis on suletud polüpropüleenist ja polüetüleenist sulguriga. Pudelis on ka täidisvatt.

Müügiloa hoidja:

Orphan Europe SARL

Immeuble „Le Wilson”

70, avenue du général de Gaulle F-92800 Puteaux

Prantsusmaa

Tootja

Orphan Europe SARL

Immeuble „Le Wilson”

70, avenue du général de Gaulle F-92800 Puteaux

Prantsusmaa

või

Orphan Europe SARL Eco River Parc

30, rue des Peupliers F-92000 Nanterre Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Orphan Europe Benelux

Orphan Europe AB

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Tel: + 46 8 545 80 230

 

Švedija

България

Luxembourg/Luxemburg

Orphan Europe SARL

Orphan Europe Benelux

Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Франция

Belgique/Belgien

Česká republika

Magyarország

Orphan Europe SARL

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Franciaország

Danmark

Malta

Orphan Europe AB

Orphan Europe SARL

Tlf : +46 8 545 80 230

Tel: +33 1 47 73 64 58

Sverige

Franza

Deutschland

Nederland

Orphan Europe (Germany) GmbH

Orphan Europe Benelux

Tel: +49 731 140 554 0

Tel: +32 2 46101 36

 

België

Eesti

Norge

Orphan Europe AB

Orphan Europe AB

Tel: + 46 8 545 80 230

Tlf : +46 8 545 80 230

Rootsi

Sverige

Ελλάδα

Österreich

Orphan Europe SARL

Orphan Europe (Germany) GmbH

Τηλ: +33 1 47 73 64 58

Tel: +49 731 140 554 0

Γαλλία

Deutschland

España

Polska

Orphan Europe S.L.U.

Orphan Europe SARL

Tel: + 34 91 659 28 90

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

 

Francja

France

Portugal

Orphan Europe SARL

Orphan Europe Portugal Lda.

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

România

Orphan Europe SARL

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

Franţa

Ireland

Slovenija

Orphan Europe (UK) Ltd.

Orphan Europe SARL

Tel: +44 1491 414333

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

United Kingdom

Francija

Ísland

Slovenská republika

Orphan Europe AB

Orphan Europe SARL

Simi:+46 8 545 80 230

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Svíþjóð

Francúzsko

Italia

Suomi/Finland

Orphan Europe (Italy) Srl

Orphan Europe AB

Tel: +39 02 487 87 173

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

 

Sverige

Κύπρος

Sverige

Orphan Europe SARL

Orphan Europe AB

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Tel : +46 8 545 80 230

Γαλλία

 

Latvija

United Kingdom

Orphan Europe AB

Orphan Europe (UK) Ltd.

Tel: + 46 8 545 80 230

Tel: +44 (0)1491 414333

Zviedrija

 

Infoleht on viimati kooskõlastatud:

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMEA) kodulehel http://www.emea.europa.eu/. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu