Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xagrid (anagrelide) - L01XX35

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusXagrid
ATC koodL01XX35
Toimeaineanagrelide
TootjaShire Pharmaceutical Contracts Limited

Xagrid

anagreliid

See on ravimi Xagrid Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta Xagridi kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Xagridi kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Mis on Xagrid ja milleks seda kasutatakse?

Xagrid on ravim, mida kasutatakse trombotsüütide (vererakud, mis aitavad verel hüübida) sisalduse vähendamiseks patsientidel, kellel on essentsiaalne trombotsüteemia (haigus, mille korral veres on liiga palju trombotsüüte). Essentsiaalne tähendab, et seda ei põhjusta ükski teine haigus. Xagridit kasutatakse, kui patsiendil ei teki senise raviga ravivastust või kui ta seda ei talu või kui ta kuulub vanuse (üle 60 aasta), trombotsüütide väga suure sisalduse või varasemate hüübimisprobleemide tõttu riskirühma.

Xagrid sisaldab toimeainena anagreliidi.

Kuidas Xagridit kasutatakse?

Xagrid on retseptiravim. Ravi Xagridiga tohib alustada üksnes essentsiaalse trombotsüteemiaga patsientide ravis kogenud arst.

Xagridit turustatakse kapslitena (0,5 mg). Soovitatav algannus on 1 kapsel kaks korda ööpäevas. Nädala pärast suurendatakse annust kord nädalas, iga kord 1 kapsli võrra ööpäevas, kuni trombotsüütide sisaldus patsiendi veres langeb alla 600 miljoni raku milliliitri kohta, ideaaljuhul vahemikku 150–400 miljonit/ml (tervete inimeste normaalsisaldus). Tulemused ilmnevad üldjuhul kahe kuni kolme nädala jooksul pärast ravi algust.

Xagridi soovitatav suurim annus on 5 kapslit korraga. Ravimi väljatöötamisel ja uuringutes kasutati annuseid kuni 20 kapslit ööpäevas.

Kuidas Xagrid toimib?

Essentsiaalne trombotsüteemia on haigus, mille korral tekib luuüdis liiga palju trombotsüüte. Selle tulemusena võivad patsiendil tekkida trombid (soonesisesed verehüübed) või muud hüübimisprobleemid. Xagridi toimeaine anagreliid pärsib luuüdis trombotsüüte tekitavate rakkude megakarüotsüütide arengut ja kasvu. See vähendab trombotsüütide sisaldust, aidates parandada patsientide haigussümptomeid.

Milles seisneb uuringute põhjal Xagridi kasulikkus?

Xagrid oli efektiivne trombotsüütide sisalduse vähendamisel neljas põhiuuringus, milles osalenud patsientidel oli mitmesuguseid haigusi, mille korral luuüdis tekib liiga palju rakke. Uuringus osalenutest oli ligikaudu 3000 patsiendil essentsiaalne trombotsüteemia, mis oli määratletud kui trombotsüütide sisaldus veres üle 600 miljoni/ml. Enamik patsiente kasutas muid ravimeid, aga pidi ravi vahetama. Xagridit ei võrreldud teiste ravimitega. Patsiente raviti Xagridiga kuni viis aastat. Efektiivsuse põhinäitaja oli nende patsientide arv, kellel tekkis täielik ravivastus, mis oli uuringus määratletud kui trombotsüütide sisalduse vähenemine alates ravi algusest vähemalt 50% võrra või alla 600 miljoni/ml.

Suurimas uuringus oli patsiente, kellel tekkis Xagridile täielik ravivastus, essentsiaalse trombotsüteemiaga patsientidest 67% (628 patsienti 934st) ja patsientidest, kes ei talunud muid ravimeid või kellel ei tekkinud nendega ravivastust, 66% (480 patsienti 725st). Kolmes ülejäänud uuringus oli täieliku ravivastusega patsiente 60–82%.

Mis riskid Xagridiga kaasnevad?

Xagridi kõige sagedam kõrvalnäht (esinenud enam kui 1 patsiendil 10st) on peavalu. Xagridi kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Xagridit ei tohi kasutada mõõduka või raske neeru- või maksahaigusega patsiendid. Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Xagrid heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Xagridi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Xagridi müügiluba anti erandkorras. Et see haigus esineb harva, ei ole olnud võimalik saada Xagridi kohta täielikku teavet. Euroopa Ravimiamet vaatab kõik uued andmed igal aastal läbi ja vajaduse korral uuendab käesolevat kokkuvõtet.

Mis teavet Xagridi kohta veel oodatakse?

Et Xagrid kiideti heaks erandkorras, esitab Xagridi turustaja inimravimite komiteele korrapäraselt kogu avaldatud teabe ravimi efektiivsuse kohta.

Muu teave Xagridi kohta

Euroopa Komisjon andis Xagridi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 16. novembril 2004.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Xagridi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Xagridiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 01-2017.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu