Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xagrid (anagrelide) – Pakendi märgistus - L01XX35

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusXagrid
ATC koodL01XX35
Toimeaineanagrelide
TootjaShire Pharmaceutical Contracts Limited

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND JA PUDELI ETIKETT

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Xagrid 0,5 mg kõvakapslid anagreliid

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 0,5 mg anagreliidi (anagreliidvesinikkloriidina).

3.ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi. Lisateavet lugege infolehelt.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Peroraalne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Basingstoke

RG24 8EP Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/295/001

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Xagrid (ainult välispakendil)

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu