Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xiliarx (vildagliptin) – Pakendi märgistus - A10BH02

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusXiliarx
ATC koodA10BH02
Toimeainevildagliptin
TootjaNovartis Europharm Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Xiliarx 50 mg tabletid

Vildagliptinum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 50 mg vildagliptiini.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi (vt pakendi infolehte).

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

7 tabletti

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

56 tabletti

60 tabletti

90 tabletti

112 tabletti

180 tabletti

336 tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/486/001

7 tablets

 

 

EU/1/08/486/002

14 tablets

 

EU/1/08/486/003

28 tablets

 

EU/1/08/486/004

30 tablets

 

EU/1/08/486/005

56 tablets

 

EU/1/08/486/006

60 tablets

 

EU/1/08/486/007

90 tablets

 

EU/1/08/486/008

112 tablets

EU/1/08/486/009

180 tablets

EU/1/08/486/010

336 tablets

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Xiliarx 50 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND ÜKSIKPAKENDILE („BLUE BOX“ IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Xiliarx 50 mg tabletid

Vildagliptinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 50 mg vildagliptiini.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi (vt pakendi infolehte).

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

Mitmikpakend: 336 (3 karpi, mis sisaldavad 112) tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/486/011

336 tablets (3 karpi, mis sisaldavad 112)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Xiliarx 50 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

SISEPAKEND ÜKSIKPAKENDILE („BLUE-BOX“ ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Xiliarx 50 mg tabletid

Vildagliptinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 50 mg vildagliptiini.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi (vt pakendi infolehte).

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

112 tabletti. Mitmikpakendi osa. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/486/011

336 tablets (3 karpi, mis sisaldavad 112)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Xiliarx 50 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Xiliarx 50 mg tabletid

Vildagliptinum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu