Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xydalba (dalbavancin hcl) – Pakendi märgistus - J01XA04

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusXydalba
ATC koodJ01XA04
Toimeainedalbavancin hcl
TootjaAllergan Pharmaceuticals International Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Xydalba 500 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Dalbavantsiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab dalbavantsiinhüdrokloriidi, mis vastab 500 mg dalbavantsiinile. Pärast manustamiskõlblikuks muutmist, sisaldab üks milliliiter 20 mg dalbavantsiini.

3.ABIAINED

Mannitool (E421)

Laktoosmonohüdraat

Naatriumhüdroksiid ja/või vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks)

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraadi pulber

1 viaal

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist, lugege pakendi infolehte.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist ja lahjendamist, manustada intravenoosselt. Ainult ühekordseks kasutamiseks.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.,

Clonshaugh Industrial Estate, Coolock,

Dublin 17,

Iirimaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/986/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaali silt

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Xydalba 500 mg kontsentraadi pulber Dalbavantsiin

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist ja lahjendamist manustada intravenoosselt

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6.MUU

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu