Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Pakendi märgistus - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusYellox
ATC koodS01BC11
Toimeainebromfenac sodium sesquihydrate
TootjaPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP ÜHE 5 ML PUDELI JAOKS

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Yellox 0,9 mg/ml silmatilgad, lahus bromofenak

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 milliliiter lahust sisaldab 0,9 mg bromofenakki (naatriumseskvihüdraadina). Üks tilk sisaldab ligikaudu 33 mikrogrammi bromofenakki.

3.ABIAINED

Boorhape, booraks, veevaba naatriumsulfit (E221) (lisainfot vt pakendi infolehelt), tüloksapool, povidoon, dinaatriumedetaat, bensalkooniumkloriid (lisainfot vt pakendi infolehelt), süstevesi, natriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks)

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus 1 x 5 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Okulaarne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4 nädalat pärast esmakordset avamist tuleb kasutamata jäänud ravim ära visata. Avatud:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Tšehhi Vabariik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/692/001

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Yellox

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL PUDELI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Yellox 0,9 mg/ml silmatilgad, lahus bromofenak

Okulaarne

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5 ml

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu