Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Pakendi infoleht - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusYellox
ATC koodS01BC11
Toimeainebromfenac sodium sesquihydrate
TootjaPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Yellox 0,9 mg/ml silmatilgad, lahus

Bromofenak

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Yellox ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Yelloxi kasutamist

3.Kuidas Yelloxit kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Yelloxit säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Yellox ja milleks seda kasutatakse

Yellox sisaldab bromofenakki, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-d) rühma. Ravim blokeerib põletiku põhjustamisel osalevad teatud ained.

Yelloxit kasutatakse täiskasvanud patsientidel katarakti operatsiooni järgse silmapõletiku vähendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne Yelloxi kasutamist

Ärge kasutage Yelloxit

-kui te olete bromofenaki või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil on teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamise järel esinenud astmahoogusid, nahaallergiat või intensiivset põletikku ninas. Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite hulka kuuluvad näiteks atsetüülsalitsüülhape (aspiriin), ibuprofeen, ketoprofeen, diklofenak.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

-kui kasutate paikseid steroide (nt kortisoon), sest see võib põhjustada soovimatuid kõrvaltoimeid;

-kui teil on veritsusprobleeme (nt hemofiilia) või on teil neid varem olnud või te kasutate teisi ravimeid, mis võivad pikendada veritsusaega (nt varfariin, klopidogreel, atsetüülsalitsüülhape);

-kui teil on silmaprobleeme (nt kuiva silma sündroom, sarvkesta probleemid);

-kui teil on suhkurtõbi;

-kui teil on reumatoidartriit;

-kui teil on lühikese aja jooksul tehtud korduvalt silmaoperatsioone.

Kaeoperatsiooni järgselt ei ole kontaktläätsede kandmine soovitatav. Seetõttu ärge kandke kontaktläätsi Yellox’i kasutamise ajal.

Lapsed ja noorukid

Lastel ja noorukitel ei tohi Yelloxit kasutada.

Muud ravimid ja Yellox

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mingeid muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne Yelloxi kasutamist nõu oma arstiga.

Yelloxit ei tohi kasutada kolme viimase raseduskuu jooksul. Arst võib määrata selle ravimi raseduse ajal kui eeldatav kasu emale ületab võimaliku kahju lapsele.

Yelloxit võib määrata imetavale naisele ning tal puudub oluline toime viljakusele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Silmatilkade kasutamise järgselt võib lühiajaliselt esineda nägemise hägustumist. Kui teil tekkis manustamise järel nägemise hägustumine, siis hoiduge autojuhtimisest ja masinate kasutamisest kuni nägemise taastumiseni.

Yellox sisaldab naatriumsulfitit ning bensalkooniumkloriidi

Naatriumsulfitit võib põhjustada allergilisi reaktsioone või astmahooge, mis võivad mõnikord olla rasked ja eluohtlikud.

Bensalkooniumkloriid on konservant, mis võib põhjustada silma ärritust või probleeme silma pinnal. Ärge kasutage Yelloxit kontaktläätsede kandmise ajal, sest bensalkooniumkloriid muudab nende värvust.

3.Kuidas Yelloxit kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annus

Soovitatav annus on üks tilk Yelloxit haige(te)sse silma(desse) kaks korda ööpäevas (hommikul ja õhtul). Ärge kasutage ravimit rohkem kui üks tilk haige(te)sse silma(de)sse 2 korda ööpäevas. Alustage nende tilkade kasutamist järgmisel päeval pärast katarakti operatsiooni.

Manustamisviis

Yellox on okulaareks kasutamiseks.

-Enne silmatilkade kasutamist peske käed.

-Leidke endale mugav ja kindel asend.

-Eemaldage pudelikork keerates.

-Hoidke pudelit allapoole suunatuna pöidla ja sõrmede vahel.

-Kallutage pea tahapoole.

-Tõmmake puhta sõrmega alumist silmalaugu allapoole.

-Viige pudeli ots silmale lähedale.

-Ärge puudutage pipetiga silma, silmalaugu, silmaümbrust ega muid pindu.

-Pigistage pudelit õrnalt ühe tilga Yelloxi manustamiseks.

-Sulgege pudelikork tihedalt kohe pärast kasutamist.

-Hoidke pudelit kasutamisvälisel ajal tihedalt suletuna.

Kui kasutate mingeid muid silmatilkasid, jätke vähemalt viis minutit Yelloxi ja teiste silmatilkade kasutamise vahele.

Ravi kestvus

Kasutage tilkasid esimese kahe operatsioonijärgse nädala jooksul. Ärge kasutage Yelloxit rohkem kui 2 nädalat.

Kui te kasutate Yelloxit rohkem kui ette nähtud

Loputage ravim silmast sooja veega välja. Ärge pange silma ühtegi tilka ravimit enne järgmist plaanilist manustamiskorda. Yelloxi juhuslikul allaneelamisel tuleb juua vett või muud vedelikku ravimi lahjendamiseks.

Kui te unustate Yelloxit kasutada

Kui üks ravimi annus jääb vahele, pange see silma niipea kui meenub. Juhul, kui järgmise annuse kasutamise aeg on peaaegu käes, siis jätke ununenud annus kasutamata. Jätkake ravi järgmise planeeritud annusega. Ärge kasutage kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Yelloxi kasutamise

Ärge lõpetage Yelloxi kasutamist ilma arstiga nõu pidamata.

Kaeoperatsiooni järgselt on Yelloxi ärajätmisel harva täheldatud põletikureaktsiooni ägenemist, näiteks võrkkesta turset.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil esineb langenud nägemisteravust või hägust nägemist üks nädal pärast ravi lõppu, peaksite pöörduma kohe oma arsti poole.

Kui märkate silmatilkade kasutamise ajal ükskõik missuguseid kõrvaltoimeid, pöörduge viivitamata oma arsti poole.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad kuni ühel kasutajal 100st)

Võõrkeha tunne silmas, silma punetus ja põletik, silma pinna kahjustus ja põletik, eritis silmast, sügelemine, silma ärritus või valu, silmalau turse või veritsus, põletikust tingitud nägemishäire, hõljuvad osakesed või liikuvad täpid silmade ees või nägemise halvenemine, mis võib viidata silma tagaosa (võrkkesta) veritsusele või kahjustusele; ebamugavustunne silmas, valgustundlikkus, nägemisteravuse vähenemine või hägune nägemine, näo turse, köha, ninaverejooks või nohu.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad kuni ühel kasutajal 1000st)

Silma pinna kahjustus, silma punetus, astma.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Yelloxit säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelile ja karbile pärast märgist „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Nakkuse vältimiseks visake pudel ära 4 nädalat pärast esmakordset avamist isegi siis, kui pudelis on veel lahust.

Kirjutage karbi sildile selleks ettenähtud kohta pudeli avamise kuupäev.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Yellox sisaldab

-Toimeaine on bromofenak. Üks milliliiter lahust sisaldab 0,9 mg bromofenakki (naatriumseskvihüdraadina). Üks tilk sisaldab ligikaudu 33 mikrogrammi bromofenakki.

-Abiained on boorhape, booraks, veevaba naatriumsulfit (E221), bensalkooniumkloriid (vt lõik 2), tüloksapool, povidoon (K30), dinaatriumedetaat, süstevesi, naatriumhüdroksiid (happesuse normaliseerimiseks).

Kuidas Yellox välja näeb ja pakendi sisu

Yellox on läbipaistev kollane vedelik (lahus), mis tarnitakse pakis, mis sisaldab ühte keeratava korgiga valget plastpudelit, milles on 5 ml lahust.

Müügiloa hoidja

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Tšehhi Vabariik czech.info@valeant.com

Tootja

Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

BE/LU/NL

CY

Bausch & Lomb Pharma nv/sa, Belgium

Kypropharm Ltd.

Tel: 00 31 (0) 20 20 61 682

Τηλ: + 357 22 43 46 99

BG

LV

PharmaSwiss EOOD

UAB „PharmaSwiss“

Teл.: + 359 2 89 52 110

Tel: + 371 67502185

CZ

LT

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

UAB „PharmaSwiss“

Tel: + 420 234 719 600

Tel. +370 5 2790 762

IE /UK

HU

Bausch & Lomb U.K., Ltd.

Valeant Pharma Magyarország Kft.

Tel: +44 (0) 1748 828864

Tel: +36 1 345 5900

DE

MT

Dr. Gerhard Mann Chem.- Pharm Fabrik GmbH

Laboratoire Chauvin, France

Tel: + 49 (0)30 33093 0

Tél: + 33 (0)4 67 12 30 30

EE

AT

PharmaSwiss Eesti OÜ

Dr. Gerhard Mann Chem.- Pharm Fabrik GmbH

Tel: + 372 6827403

Tel: + 49 (0)30 33093 0

GR

PL

Pharmaswiss Hellas A.E.

Valeant Pharma Poland sp. z o. o.

Τηλ: +30 210 8108 460

Tel.: +48 17 865 51 00

ES

PT

Bausch & Lomb, S.A.

Bausch & Lomb, S.A. (Sucursal Portugal)

Tel: + 34 91 657 63 36

Tel: + 351 21 424 15 10

FR

RO

Laboratoire Chauvin SAS

Valeant Pharma S.R.L.

Tél: + 33 (0)4 67 12 30 30

Tel: +40 374 102 600

IT

SI

Bausch & Lomb-IOM S.p.A.

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: + 39 (0)2 27407300

Tel: + 386 1 2364 700

HR

SK

PharmaSwiss d.o.o.

Valeant Slovakia s.r.o.

Tel: +385 1 6311 833

Tel: + 421 3233 4900

 

DK/NO/FI/SE/IS

 

Bausch & Lomb Nordic AB

 

+46 8 616 95 00

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu