Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yentreve (duloxetine hydrochloride) – Pakendi märgistus - N06AX21

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusYentreve
ATC koodN06AX21
Toimeaineduloxetine hydrochloride
TootjaEli Lilly Nederland B.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND 40 MG GASTRORESISTENTSED KÕVAKAPSLID

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

YENTREVE 40 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Duloksetiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kapsel sisaldab 40 mg duloksetiini (vesinikkloriidina)

3.ABIAINED

Sisaldab sahharoosi

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 gastroresistentset kõvakapslit

56 gastroresistentset kõvakapslit

98 gastroresistentset kõvakapslit

140 gastroresistentset kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis. Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/280/002 (28 gastroresistentset kõvakapslit)

EU/1/04/280/003 (56 gastroresistentset kõvakapslit)

EU/1/04/280/004 (98 gastroresistentset kõvakapslit)

EU/1/04/280/005 (140 gastroresistentset kõvakapslit)

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

YENTREVE 40 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP 98 KAPSLILE (40 MG) VAHEPAKENDINA /MULTIPAKENDI OSA (BLUE BOX PUUDUB)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

YENTREVE 40 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Duloksetiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kapsel sisaldab 40 mg duloksetiini (vesinikkloriidina)

3. ABIAINED

Sisaldab sahharoosi

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

98 kapslit

Multipakendi osa, koosneb 2 karbist, üks karp sisaldab 98 kapslit.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis. Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/280/006

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

YENTREVE 40 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKENDIL OLEVA VÄLISPAKENDI ETIKETT (2X98 KAPSLIT, 40 MG) PAKENDATUD FOOLIUMISSE (SISALDAB BLUE BOX’I)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

YENTREVE 40 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Duloksetiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kapsel sisaldab 40 mg duloksetiini (vesinikkloriidina)

3. ABIAINED

Sisaldab sahharoosi

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Multipakendi osa, koosneb 2 karbist, üks karp sisaldab 98 kapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis. Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/280/006

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

YENTREVE 40 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

(40 mg gastroresistentsed kõvakapslid)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

YENTREVE 40 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Duloksetiin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lilly

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP 20 MG GASTRORESISTENTSETELE KÕVAKAPSLITELE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

YENTREVE 20 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Duloksetiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kapsel sisaldab 20 mg duloksetiini (vesinikkloriidina)

3. ABIAINED

Sisaldab sahharoosi

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

56 gastroresistentset kõvakapslit

28 gastroresistentset kõvakapslit

98 gastroresistentset kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis. Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/280/001 (56 gastroresistentset kõvakapslit)

EU/1/04/280/007 (28 gastroresistentset kõvakapslit)

EU/1/04/280/008 (98 gastroresistentset kõvakapslit)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

YENTREVE 20 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

(20 mg gastroresistentsed kõvakapslid)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

YENTREVE 20 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Duloksetiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lilly

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu