Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ytracis (yttrium [90Y] chloride) – Ravimi omaduste kokkuvõte - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusYtracis
ATC koodV09
Toimeaineyttrium [90Y] chloride
TootjaCIS bio international

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

YTRACIS, radiofarmatseutiline prekursor, lahus.

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml steriilset lahust sisaldab 1,850 GBq ütrium ( 90Y) kloriidi, mis vastab 92 ng ütriumile kell 12.00 Kesk-Euroopa aja (CET) järgi kalibreerimiskuupäeval .

Üks viaal sisaldab 0,925...3,700 GBq (vt 6.5).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Radiofarmatseutiline prekursor, lahus.

Selge, värvitu lahus, ei sisalda tahkeid osakesi.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Kasutamiseks ainult spetsiaalselt selle radionukliidiga märgistamiseks loodud ja selleks lubatud kandurmolekulide radiomärgistamiseks.

Radiofarmatseutiline prekursor – Ei ole ette nähtud vahetult patsientidele manustamiseks.

4.2Annustamine ja manustamisviis

YTRACIS on kasutamiseks ainult nõuetekohase kogemus ega spetsialistide poolt.

Radiomärgistamiseks vajaliku YTRACIS’e ja manustata va ütriumiga ( 90Y) märgistatud ravimpreparaadi kogused sõltuvad radiomärgistatavas t ravimpreparaadist ja selle kasutuseesmärgist. Vaata konkreetse radiomärgistatava ravimpreparaadi omaduste kokkuvõtet ja/või pakendi infolehte.

YTRACIS on ette nähtud kindlaksmääratud teel manust atavate ravimpreparaatide radiomärgistamiseks in vitro.

4.3Vastunäidustused

Ärge manustage YTRACIS’t vahetult patsiendile.

 

YTRACIS on vastunäidustatud järgmistel juhtudel:

 

-

Ülitundlikkus toimeaine või ükskõik millise abiaine

suhtes.

-

Tuvastatud või kahtlustatav rasedus või kui rasedus

ei ole välistatud (vt lõik 4.6).

Vastunäidustuste kohta YTRACIS’e abil ütriumiga ( vastava ravimpreparaadi omaduste kokkuvõtet ja/või

90Y) märgistatud ravimpreparaatide suhtes vt pakendi infolehte.

4.4Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

YTRACIS’e viaali sisu ei ole ette nähtud vahetult p atsiendile manustamiseks, vaid kandurmolekulide, nagu monoklonaalsete antikehade, peptiidide või muu de substraatide radiomärgistamiseks.

Radioaktiivseid ravimpreparaate on lubatud vastu võ tta, kasutada ja manustada ainult volitatud isikute poolt selleks kohandatud haiglatingimustes ning nende vastuvõtmine, säilitamine, kasutamine, ümberpaigutamine ja hävitamine peab toimuma kooskõl as pädevate asutuste määruste ja asjakohaste lubadega.

Radioaktiivsete ravimpreparaatide valmistamine kasutaja poolt peab toimuma viisil, mis rahuldab nii kiirgusohutuse kui farmatseutilise kvaliteedi nõude id.

Teavet erihoiatuste ja –ettevaatusabinõude kohta üt riumiga (90Y) märgistatud ravimpreparaatide kasutamisel vt radiomärgistatava ravimpreparaadi om aduste kokkuvõttest ja/või pakendi infolehelt.

Eriti ettevaatlik tuleb olla radioaktiivsete ravimpreparaatide manustamisel lastele ja noorukitele.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

Ütriumiga ( 90Y) märgistatud ravimpreparaatide kasutamisega seotu d koostoimete kohta vt vastava radiomärgistatava ravimpreparaadi omaduste kokkuvõt et ja/või pakendi infolehte.

4.6Rasedus ja imetamine

YTRACIS on vastunäidustatud tuvastatud või kahtlust atava raseduse korral või kui rasedus ei ole välistatud (vt 4.3 Vastunäidustused).

Kui on vaja manustada radioaktiivseid ravimpreparaate fertiilsetele naistele, tuleb alati kontrollida võimalikku rasedust. Menstruatsioonipeetuse korral tuleb iga naine lugeda rasedaks, kuni pole tuvastatud vastupidist. Alati tuleb kaaluda alternatiivsete, ioniseeriva kiirgusega mitteseotud meetodite kasutamist.

Radionukliididega seotud protseduuridega rasedatel naistel kaasnevad kiirgusdoosid ka lootele. Ütriumiga ( 90Y) märgistatud ravimpreparaatide manustamisega kaas nev emaka neeldumisdoos sõltub konkreetsest radiomärgistatud ravimpreparaadist nin g seda täpsustatakse selle ravimi omaduste kokkuvõttes ja/või pakendi infolehel.

Enne radioaktiivse ravimpreparaadi manustamist imetavale emale tuleb kaaluda, kas manustamist on võimalik mõistlikes piires edasi lükata kuni imetam isperioodi lõppemiseni. Kui manustamist ei saa edasi lükata, tuleb imetaval emal soovitada rinnapi imaga toitmine lõpetada.

Teavet ütriumiga ( 90Y) märgistatud ravimpreparaatide kasutamise kohta r aseduse ja imetamise ajal vt vastava radiomärgistatava ravimpreparaadi omaduste kokkuvõttest ja/või pakendi infolehelt.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsi tsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Raviga ütriumiga ( 90Y) märgistatud ravimpreparaatidega kaasnev mõju aut ojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele täpsustatakse vastava radiomärg istatava ravimpreparaadi omaduste kokkuvõttes ja/või pakendi infolehel.

4.8Kõrvaltoimed

YTRACIS’e abil ütriumiga ( 90Y) radiomärgistatud ravimpreparaatide veenisisese m anustamisega kaasnevad võimalikud kõrvaltoimed sõltuvad kasutata vast ravimist. Neid kirjeldatakse radiomärgistatava ravimpreparaadi omaduste kokkuvõt tes ja/või pakendi infolehel. Iga patsiendi jaoks peab mõjutamine ioniseeriva kiirgusega olema õigust atud oodatava ravitulemusega. Manustamisel tuleb lähtuda sellest, et resulteeriv kiirgusdoos e i ületaks soovitava ravitulemuse saavutamiseks piisavat põhjendatud väärtust.

Ravikuuri käigus saadud kiirgusdoos võib põhjustada vähijuhtude ja mutatsioonide sagenemist. Kõikidel juhtudel tuleb veenduda, et kiiritamisest lähtuv oht on väiksem kui haigusest endast lähtuv. Ioniseeriva kiirgusega mõjutamine võib põhjustada v ähi või pärilike defektide teket.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavi tada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet . Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüst eemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

YTRACIS’e juhusliku manustamise tagajärjel organism i sattunud vaba ütrium ( 90Y) kloriid põhjustab luuüdi toksilisust ja vereloome tüvirakkude kahjust ustumist. Sellepärast tuleb YTRACIS’e juhusliku manustamise korral patsiendi radiotoksilisust vähen dada, manustades radionukliidide organismist väljutamiseks viivitamatult (nt 1 tunni jooksul) ke laatoreid sisaldavaid preparaate, nagu Ca-DTPA või Ca-EDTA.

YTRACIS’t raviotstarbeliseks kandurmolekulide radiomärgistamiseks kasutavates meditsiiniasutustes peavad olema kättesaadaval järgmised preparaadid:

Ca-DTPA (trinaatrium-kaltsium-dietüleentriamiinpen taatsetaat; Trisodium calcium diethylenetriaminepentaacetate) või

Ca-EDTA (kaltsium-dinaatrium-etüleendiamiintetraat setaat; Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate)

Need kelaativad ained pärsivad ütriumi radiotoksili sust, vahetades kaltsiumi ioone ütriumiga tänu oma võimele moodustada kelaativate liganditega (DTPA, E DTA) veeslahustuvaid komplekse. Need kompleksid väljutatakse organismist kiiresti neerud e kaudu.

1 g kelaativat preparaati tuleb aeglaselt manustada veeni 3...4 minuti jooksul või infusiooni teel (1 g 100...250 ml dekstroosi või normaalse füsioloogilis e lahusega).

Kelaatimise efektiivsus on suurim esimese ekspositsioonijärgse tunni jooksul, kui radionukliid veel ringleb või on kättesaadav koevedelikes ja plasmas. Sellele vaatamata toimib kelaator ka manustamisel pärast 1 tunni möödumist ekspositsioon ist, olgugi et väiksema efektiivsusega. Veenisisene manustamine ei tohi kesta üle 2 tunni.

Kõikidel juhtudel tuleb jälgida patsiendi verenäita jaid ning vererakkude kahjustumise ilmnemisel rakendada viivitamata asjakohaseid vastuabinõusid.

Vaba ütriumi ( 90Y) toksilisust seoses selle ravi käigus märgistatud biomolekulist vabanemisega in vivo on võimalik vähendada kelaativate preparaatide järe lmanustamisega.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Ei ole kohaldatav

ATC kood: Ei ole kohaldatav

Ütrium ( 90Y) kloriidi valmistatakse selle radioaktiivse lähte elemendi strontsiumi (90Sr) lagunemisel. Ta laguneb stabiilseks tsirkooniumiks (90Zr), emiteerides beetakiirgust energiaga 2,281 MeV (99,98% maksimaalenergiast).

Ütriumi 90Y poolestusaeg on 2,67 päeva (64,1 tundi).

YTRACIS’e abil ütriumiga ( 90Y) märgistatud ravimpreparaatide farmakodünaamilise d omadused sõltuvad konkreetse radiomärgistatava ravimi iseloo must. Vt antud radiomärgistatava ravimpreparaadi omaduste kokkuvõtet ja/või pakendi infolehte.

5.2Farmakokineetilised omadused

YTRACISe abil ütriumiga ( 90Y) märgistatud ravimpreparaatide farmakokineetilise d omadused sõltuvad konkreetse radiomärgistatava ravimi iseloo must.

Rotil kõrvaldub ütrium ( 90Y) kloriid verest pärast veenisisest manustamist ki iresti. Vere radioaktiivsus kahaneb 1 ja 24 tunni vahemikus 11%-lt 0,14%-ni manustatud aktiivsusest. Kaheks põhiliseks ütrium (90Y) kloriidi jaotumise organiks on maks ja luud. Maksa koguneb 5 minutiga pärast süsti 18%

süstitud aktiivsusest. Edasi väheneb maksa osakaal 24 süstimisjärgse tunniga kuni 8.4%-ni. Luudes kasvab süstitud radioaktiivsuse protsent 3,1%-lt 5 minutit pärast süstimist 18%-ni 6 tundi pärast süstimist ning hakkab seejärel kahanema. Väljutumin e rooja ja uriini kaudu on aeglane: 15 päevaga väljub umbes 13% manustatud radioaktiivsusest.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

YTRACIS’e abil ütriumiga ( 90Y) märgistatud ravimpreparaatide toksikoloogilised omadused sõltuvad konkreetse radiomärgistatava ravimi iseloomust.

Andmed ütrium ( 90Y) kloriidi toksilisuse ja selle mõju kohta loomade paljunemisvõimele ning mutageense või kartsinogeense toime kohta puuduvad.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Soolhape 30%

Süstevesi

6.2Sobimatus

Kandurmolekulide, nagu monoklonaalsete antikehade, peptiidide või muude substraatide radiomärgistamine ütrium ( 90Y) kloriidiga on väga tundlik metallidega jälgsaast e suhtes.

On tähtis, et kõik radiomärgistatud ravimpreparaadi valmistamisel kasutatavad klaastarvikud, süstlanõelad jne oleksid sellise jälgsaaste vältimi seks põhjalikult puhastatud. Metallidega jälgsaaste minimeerimiseks tuleb kasutada ainult süstlanõelu, mille vastupidavus lahjendatud happe suhtes on kindel (nt mittemetallilisi).

6.3Kõlblikkusaeg

7 päeva valmistamise kuupäevast/tunnist.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis.

Säilitamine peab toimuma vastavalt kohalikele seadu stele radioaktiivsete ainete käitlemise kohta.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Värvitu I tüüpi klaasist 2-ml viaal, suletud tefloo nkattega bromobutüülkummist korgi ja alumiiniumist kattega.

1 viaal sisaldab 0,5...2 ml (vastab 0,925...3,700 GBq kalibreeritult kolm või neli päeva pärast valmistamiskuupäeva) sõltuvalt tellitud radioaktiiv susest.

Viaal tarnitakse nõuetekohase paksusega pliikontein eris.

6.6Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Radioaktiivsete ravimpreparaatide manustamine on seotud teistele isikutele välisest kiirgusest või uriini-, okse- jne pritsmetega saastumisest tingitud riskiga. Sellepärast tuleb rakendada ettevaatusabinõusid vastavalt kohalikele seadustele .

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

Üksikasjalikke juhiseid ravimi valmistamise kohta v t lõik 12.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

PRANTSUSMAA

8.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/03/250/001

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMIS

E KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 24.03.2003

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 24/03/2008

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

11.DOSIMEETRIA

Erinevate organite poolt ütriumiga ( 90Y) märgistatud ravimpreparaadi manustamisel saadav kiirgusdoos sõltub vastavast radiomärgistatud ravim preparaadist.

Teavet iga radiomärgistatava ravimpreparaadi manust amisjärgse kiirgusdosimeetria kohta vt selle preparaadi omaduste kokkuvõttest ja/või pakendi inf olehelt.

Alltoodud dosimeetriatabeli eesmärgiks on hinnata k onjugeerimata ütriumi ( 90Y) osa kiirgusdoosis ütriumiga ( 90Y) märgistatud ravimpreparaadi manustamisel või YTR ACIS’e juhusliku süsti korral.

Need dosimeetrilised hinnagud põhinevad rottide bio jaotuse uuringul ning arvutused on teostatud kooskõlas MIRD/ICRP 60 soovitustega. Mõõtmiste ajap unktideks olid 5 minutit, 1 tund, 6 tundi, 1 päev, 4 päeva ja 15 päeva.

Organite doosid (mGy/MBq süstitud) ja efektiivdoosi d (Sv/GBq süstitud).

Neeldunud doos manustatud aktiivsuse ühiku kohta (mGy/MBq)

 

Täis

Täis-

 

 

 

 

 

Organ

kasvanud

kasvanud

15 aastat

10 aastat

5 aastat

1 aasta

Vastsündinu

mees

naine

 

 

 

 

 

 

 

70 kg

57 kg

 

 

 

 

 

neerud

5,06

5,50

6,10

8,75

13,0

24,1

66,1

maks

2,41

3,29

3,29

5,20

7,89

15,8

38,1

põis

2,11

2,78

2,78

4,31

6,87

13,5

35,8

munasarjad

---

0,88

0,92

3,1

5,6

13,6

29,6

emakas

---

0,29

0,3

5,7

8,8

16,3

6,15

põrn

0,85

1,04

1,27

2,02

3,23

6,12

17,1

luud

0,30

0,29

0,29

0,53

0,98

1,37

2,41

süda

0,26

0,33

0,34

0,54

0,87

1,60

3,18

kopsud

0,11

0,14

0,17

0,24

0,37

0,75

2,13

soolestik

0,10

0,11

0,13

0,23

0,39

0,78

2,02

lihased

0,05

0,08

0,09

0,20

0,68

1,36

1,79

munandid

0,01

---

0,03

0,23

0,26

0,36

0,51

 

 

Efektiivdoos (Sv/1 GBq manustatud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täis-

Täis-

15 aastat

10 aastat

5 aastat

1 aasta

Vastsündinu

 

kasvanud

kasvanud

 

mees

naine

 

 

 

 

 

 

0,65

0,70

0,74

1,50

2,50

5,42

12,8

Selle preparaadi jaoks on 1 GBq veenisisesel süstim isel efektiivdoos 57 kg kaaluva täiskasvanud naise jaoks 700 mSv ja 70 kg kaaluva täiskasvanud mehe ja oks 650 mSv.

12.RADIOFARMATSEUTILISE PREPARAADI VALMISTAMISE JUHEND

Enne kasutamist tuleb kontrollida pakendit ja radioaktiivsust. Aktiivsust saab mõõta ionisatsioonikambri abil. Ütrium ( 90Y) emiteerib puhast beetakiirgust. Aktiivsuse mõõtm ine ionisatsioonikambri abil on väga tundlik geomeetril iste tegurite suhtes ning sellepärast tuleb seda teostada nõuetekohaselt kindlaksmääratud geomeetril istes tingimustes.

Tuleb järgida tavalisi steriilsuse ja radioaktiivsu sega seotud ettevaatusabinõusid.

Viaali ei tohi kunagi avada ja seda tuleb hoida selle pliiümbrises. Preparaati tuleb läbi eelnevalt desinfitseeritud korgi aseptiliselt süstlasse tõmma ta, kasutades steriliseeritud ühekordset nõela ja süstalt.

YTRACIS’e ja kogu märgistamisprotseduuri steriilsus e tagamiseks tuleb rakendada asjakohaseid ettevaatusabinõusid kooskõlas ravimite hea tootmist ava nõuetega.

Kõik kasutamata jäänud ained või jäätmematerjalid t

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa http://www.ema.europa.eu.

uleb kahjutuks teha vastavalt kohalikele nõuetele.

Ravimiameti kodulehel

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu