Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalasta (olanzapine) – Pakendi märgistus - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusZalasta
ATC koodN05AH03
Toimeaineolanzapine
TootjaKrka

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ZALASTA 2,5 mg TABLETTIDE KARTONGKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 2,5 mg tabletid

Olansapiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 2,5 mg olansapiini.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

14 tabletti

28 tabletti

35 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa number: EU/1/07/415/001 (14 tabletti)

EU/1/07/415/002 (28 tabletti)

EU/1/07/415/003 (35 tabletti)

EU/1/07/415/004 (56 tabletti)

EU/1/07/415/005 (70 tabletti)

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zalasta 2,5 mg tabletid

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

INN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ZALASTA 2,5 mgTABLETTIDE BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 2,5 mg tabletid

Olansapiin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ZALASTA 5 mg TABLETTIDE KARTONGKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 5 mg tabletid

Olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

14 tabletti

28 tabletti

35 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa number: EU/1/07/415/006 (14 tabletti)

EU/1/07/415/007 (28 tabletti)

EU/1/07/415/008 (35 tabletti)

EU/1/07/415/009 (56 tabletti)

EU/1/07/415/010 (70 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zalasta 5 mg tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC: rSN: NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ZALASTA 5 mgTABLETTIDE BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 5 mg tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ZALASTA 7,5 mg TABLETTIDE KARTONGKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 7,5 mg tabletid

Olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 7,5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

14 tabletti

28 tabletti

35 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa number: EU/1/07/415/011 (14 tabletti)

EU/1/07/415/012 (28 tabletti)

EU/1/07/415/013 (35 tabletti)

EU/1/07/415/014 (56 tabletti)

EU/1/07/415/015 (70 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zalasta 7,5 mg tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

INN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ZALASTA 7,5 mgTABLETTIDE BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 7,5 mg tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ZALASTA 10 mg TABLETTIDE KARTONGKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 10 mg tabletid

Olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

7 tabletti

14 tabletti

28 tabletti

35 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa number: EU/1/07/415/016 (7 tabletti)

EU/1/07/415/017 (14 tabletti)

EU/1/07/415/018 (28 tabletti)

EU/1/07/415/019 (35 tabletti)

EU/1/07/415/020 (56 tabletti)

EU/1/07/415/021 (70 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zalasta 10 mg tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC: ISN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ZALASTA 10 mgTABLETTIDE BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 10 mg tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ZALASTA 15 mg TABLETTIDE KARTONGKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 15 mg tabletid

Olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 15 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

14 tabletti

28 tabletti

35 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa number: EU/1/07/415/022 (14 tabletti)

EU/1/07/415/023 (28 tabletti)

EU/1/07/415/024 (35 tabletti)

EU/1/07/415/025 (56 tabletti)

EU/1/07/415/026 (70 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zalasta 15 mg tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

INN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ZALASTA 15 mgTABLETTIDE BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 15 mg tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ZALASTA 20 mg TABLETTIDE KARTONGKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 20 mg tabletid

Olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 20 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

14 tabletti

28 tabletti

35 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa number: EU/1/07/415/027 (14 tabletti)

EU/1/07/415/028 (28 tabletti)

EU/1/07/415/029 (35 tabletti)

EU/1/07/415/030 (56 tabletti)

EU/1/07/415/031 (70 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zalasta 20 mg tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

INN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ZALASTA 20 mgTABLETTIDE BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 20 mg tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ZALASTA 5 mg SUUS DISPERGEERUVATE TABLETTIDE KARTONGKARP

I 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

I 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 5 mg olansapiini.

I 3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

I

I

I

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suus dispergeeruv tablett

14 suus dispergeeruvat tabletti

28 suus dispergeeruvat tabletti

35 suus dispergeeruvat tabletti

56 suus dispergeeruvat tabletti

70 suus dispergeeruvat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Ärge võtke tablette niiskete kätega, kuna tabletid võivad laguneda.

1.Hoidke blisterpakendit servast ja eemaldage üks blister ülejäänutest tõmmates see ettevaatlikult lahti perforatsioonijoont pidi.

2.Tõmmake fooliumi nurk üles ja sellest tõmmates kõrvaldage foolium täielikult.

3.Kallutage tablett käele.

4.Asetage tablett keelele niipea, kui olete selle pakendist eemaldanud.

Neelake tablett alla koos veega või ilma.

Te võite tableti asetada ka klaasi- või kruusitäie vee hulka. Seejärel tuleb vesi kohe ära juua.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa number: EU/1/07/415/032 (14 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/033 (28 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/034 (35 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/035 (56 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/036 (70 suus dispergeeruvat tabletti)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zalasta 5 mg suus dispergeeruvad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ZALASTA 5 mg SUUS DISPERGEERUVATE TABLETTIDE BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

1.Rebi

2.Koori

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ZALASTA 7,5 mg SUUS DISPERGEERUVATE TABLETTIDE KARTONGKARP

I 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 7,5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

I 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 7,5 mg olansapiini.

I 3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

I

I

I

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suus dispergeeruv tablett

14 suus dispergeeruvat tabletti

28 suus dispergeeruvat tabletti

35 suus dispergeeruvat tabletti

56 suus dispergeeruvat tabletti

70 suus dispergeeruvat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Ärge võtke tablette niiskete kätega, kuna tabletid võivad laguneda.

1.Hoidke blisterpakendit servast ja eemaldage üks blister ülejäänutest tõmmates see ettevaatlikult lahti perforatsioonijoont pidi.

2.Tõmmake fooliumi nurk üles ja sellest tõmmates kõrvaldage foolium täielikult.

3.Kallutage tablett käele.

4.Asetage tablett keelele niipea, kui olete selle pakendist eemaldanud.

Neelake tablett alla koos veega või ilma.

Te võite tableti asetada ka klaasi- või kruusitäie vee hulka. Seejärel tuleb vesi kohe ära juua.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa number: EU/1/07/415/037 (14 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/038 (28 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/039 (35 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/040 (56 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/041 (70 suus dispergeeruvat tabletti)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zalasta 7,5 mg suus dispergeeruvad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ZALASTA 7.5 mg SUUS DISPERGEERUVATE TABLETTIDE BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 7,5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

1.Rebi

2.Koori

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ZALASTA 10 mg SUUS DISPERGEERUVATE TABLETTIDE KARTONGKARP

I 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

I 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 10 mg olansapiini.

I 3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

I

I

I

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suus dispergeeruv tablett

14 suus dispergeeruvat tabletti

28 suus dispergeeruvat tabletti

35 suus dispergeeruvat tabletti

56 suus dispergeeruvat tabletti

70 suus dispergeeruvat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Ärge võtke tablette niiskete kätega, kuna tabletid võivad laguneda.

1.Hoidke blisterpakendit servast ja eemaldage üks blister ülejäänutest tõmmates see ettevaatlikult lahti perforatsioonijoont pidi.

2.Tõmmake fooliumi nurk üles ja sellest tõmmates kõrvaldage foolium täielikult.

3.Kallutage tablett käele.

4.Asetage tablett keelele niipea, kui olete selle pakendist eemaldanud.

Neelake tablett alla koos veega või ilma.

Te võite tableti asetada ka klaasi- või kruusitäie vee hulka. Seejärel tuleb vesi kohe ära juua.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa number: EU/1/07/415/042 (14 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/043 (28 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/044 (35 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/045 (56 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/046 (70 suus dispergeeruvat tabletti)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zalasta 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ZALASTA 10 mg SUUS DISPERGEERUVATE TABLETTIDE BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

1.Rebi

2.Koori

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ZALASTA 15 mg SUUS DISPERGEERUVATE TABLETTIDE KARTONGKARP

I 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

I

Zalasta 15 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

I 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

I

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 15 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suus dispergeeruv tablett

14 suus dispergeeruvat tabletti

28 suus dispergeeruvat tabletti

35 suus dispergeeruvat tabletti

56 suus dispergeeruvat tabletti

70 suus dispergeeruvat tabletti

I 5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

I

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Ärge võtke tablette niiskete kätega, kuna tabletid võivad laguneda.

1.Hoidke blisterpakendit servast ja eemaldage üks blister ülejäänutest tõmmates see ettevaatlikult lahti perforatsioonijoont pidi.

2.Tõmmake fooliumi nurk üles ja sellest tõmmates kõrvaldage foolium täielikult.

3.Kallutage tablett käele.

4.Asetage tablett keelele niipea, kui olete selle pakendist eemaldanud.

fl

Neelake tablett alla koos veega või ilma.

Te võite tableti asetada ka klaasi- või kruusitäie vee hulka. Seejärel tuleb vesi kohe ära juua.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa number: EU/1/07/415/047 (14 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/048 (28 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/049 (35 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/050 (56 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/051 (70 suus dispergeeruvat tabletti)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zalasta 15 mg suus dispergeeruvad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ZALASTA 15 mg SUUS DISPERGEERUVATE TABLETTIDE BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 15 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

1.Rebi

2.Koori

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ZALASTA 20 mg SUUS DISPERGEERUVATE TABLETTIDE KARTONGKARP

I 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 20 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

I 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 20 mg olansapiini.

I 3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

I

I

I

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suus dispergeeruv tablett

14 suus dispergeeruvat tabletti

28 suus dispergeeruvat tabletti

35 suus dispergeeruvat tabletti

56 suus dispergeeruvat tabletti

70 suus dispergeeruvat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Ärge võtke tablette niiskete kätega, kuna tabletid võivad laguneda.

1.Hoidke blisterpakendit servast ja eemaldage üks blister ülejäänutest tõmmates see ettevaatlikult lahti perforatsioonijoont pidi.

2.Tõmmake fooliumi nurk üles ja sellest tõmmates kõrvaldage foolium täielikult.

3.Kallutage tablett käele.

4.Asetage tablett keelele niipea, kui olete selle pakendist eemaldanud.

Neelake tablett alla koos veega või ilma.

Te võite tableti asetada ka klaasi- või kruusitäie vee hulka. Seejärel tuleb vesi kohe ära juua.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa number: EU/1/07/415/052 (14 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/053 (28 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/054 (35 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/055 (56 suus dispergeeruvat tabletti)

EU/1/07/415/056 (70 suus dispergeeruvat tabletti)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zalasta 20 mg suus dispergeeruvad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ZALASTA 20 mg SUUS DISPERGEERUVATE TABLETTIDE BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalasta 20 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

1.Rebi

2.Koori

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu