Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaltrap (aflibercept) – Pakendi märgistus - L01XX44

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusZaltrap
ATC koodL01XX44
Toimeaineaflibercept
TootjaSanofi-Aventis Groupe

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZALTRAP 25 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat afliberceptum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 4 ml viaal sisaldab 100 mg aflibertsepti (25 mg/ml). Üks 8 ml viaal sisaldab 200 mg aflibertsepti (25 mg/ml).

3.ABIAINED

Sisaldab ka sahharoosi, naatriumkloriidi, naatriumtsitraatdihüdraati, sidrunhappe monohüdraati, polüsorbaat 20, dinaatriumfosfaatheptahüdraati, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraati, naatriumhüdroksiidi ja/või vesinikkloriidhapet ja süstevett.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraat

100 mg/4 ml

1 viaal

3 viaali

200 mg/8 ml

1 viaal

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Üheannuseline viaal

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult intravenoosne. Kasutada ainult pärast lahjendamist.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist: vaata pakendi infolehte.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/12/814/001 1 viaal (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/002 3 viaali (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/003 1 viaal (200 mg/8 ml)

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

VIAALI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

ZALTRAP 25 mg/ml steriilne kontsentraat afliberceptum

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

100 mg/4 ml

200 mg/8 ml

6.MUU

Ainult intravenoosne.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu