Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalviso (sufentanil) – Ravimi omaduste kokkuvõte - N01AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusZalviso
ATC koodN01AH03
Toimeainesufentanil
TootjaGrunenthal GmbH

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalviso 15 mikrogrammi keelealused tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks keelealune tablett sisaldab 15 mikrogrammi sufentaniili (tsitraadina).

Teadaolevat toimet omav(ad) abiaine(d)

Üks keelealune tablett sisaldab 0,074 mg päikeseloojangukollast FCF-alumiiniumlakki (E110).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Keelealune tablett.

Zalviso keelealused tabletid on 3 mm läbimõõduga ja oranži värvi, lamedapinnalised ümarate servadega tabletid.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Zalviso on näidustatud ägeda mõõduka kuni tugeva operatsioonijärgse valu raviks täiskasvanud patsientidel.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Zalvisot tohib manustada ainult haiglas. Zalvisot tohivad määrata ainult opioidravis kogenud arstid, eriti mis puudutab opioidide kõrvaltoimeid nagu respiratoorne depressioon (vt lõik 4.4).

Annustamine

Zalviso keelealuseid tablette peab patsient valu leevendamiseks ise manustama, kasutades Zalviso manustamisseadet. Zalviso manustamisseade väljastab korraga ühe 15 mg sufentaniili keelealuse tableti. Väljastamist reguleerib patsient vastavalt vajadusele, kusjuures annuste vahele peab jääma vähemalt

20 minutit (lukustusintervall). Annustamisperiood kestab kuni 72 tundi, mis on maksimaalne soovitatav ravi kestus. Vt lõik „Manustamisviis“.

Eakad

Eakatel patsientidel ei ole sufentaniili keelealuste tablettidega uuringuid läbi viidud. 30% kliinilistesse uuringutesse kaasatud patsientidest olid 65...75-aastased. Ohutus ja efektiivsus eakatel patsientidel sarnanes noorematel täiskasvanutel täheldatuga (vt lõik 5.2).

Maksa- või neerufunktsiooni kahjustus

Maksa- ja neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole sufentaniili keelealuste tablettidega uuringuid läbi viidud. Sufentaniili kasutamise kohta sellistel patsientidel on vähe andmeid. Mõõduka kuni raske maksafunktsiooni kahjustuse või raske neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel tuleb Zalviso manustamisel olla ettevaatlik (vt lõik 4.4).

Lapsed

Zalviso ohutus ja efektiivsus lastel vanuses kuni 18 aastat ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Ainult keelealune kasutamine.

Patsient peab Zalviso manustamisseadme abil Zalviso keelealuseid tablette ise manustama ning seda tuleb teha vaid valu leevendamiseks (vt lõik 6.6).

Väljastatud keelealune tablett peab keele all ära sulama ja seda ei tohi purustada, närida ega alla neelata. Pärast iga Zalviso annust peab patsient 10 minutit hoiduma söömisest ja joomisest ning võimalikult vähe rääkima.

Keelealuse sufentaniili maksimumannus, mida saab Zalviso manustamisseadme abil ühe tunni jooksul väljastada, on 45 mikrogrammi (3 annust).

Juhul, kui patsient kasutab korduvalt maksimumannuseid, kestab üks kolbampull 13 tundi ja 20 minutit. Vajadusel võib kasutusele võtta uusi Zalviso kolbampulle.

Zalviso manustamisseadme kasutuseelsed ettevalmistus- ja kasutusjuhised vt lõik 6.6.

4.3Vastunäidustused

-Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

-Oluline respiratoorne depressioon.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Respiratoorne depressioon

Sufentaniil võib põhjustada respiratoorset depressiooni, mille raskusaste on annusespetsiifiline. Sufentaniili respiratoorseid toimeid tuleb hinnata kliinilise jälgimisega, nt monitoorides hingamissagedust, sedatsiooni määra ja hapnikutaset. Suurem oht ähvardab patsiente, kellel on hingamisfunktsiooni kahjustus või vähenenud reservmaht. Sufentaniilist tingitud respiratoorset depressiooni on võimalik reverseerida opioidi antagonistidega. Vajalikuks võib osutuda antagonisti korduvmanustamine, kuna respiratoorne depressioon võib kesta kauem kui antagonisti toime (vt lõik 4.9).

Koljusisene rõhk

Sufentaniili tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kes võivad olla eriti vastuvõtlikud CO2 peetuse tserebraalsele toimele, nt patsientidel, kellel esineb märke kolju siserõhu tõusust või teadvusehäiretest. Sufentaniil võib varjata peatraumaga patsientide kliinilist seisundit. Sufentaniili tuleb kasutada ettevaatusega ajukasvajatega patsientidel.

Kardiovaskulaarne toime

Sufentaniil võib esile kutsuda bradükardiat. Seetõttu tuleb seda kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on anamneesis või olemasolev bradüarütmia.

Sufentaniil võib põhjustada hüpotensiooni, seda eriti hüpovoleemiaga patsientidel. Stabiilse arteriaalse rõhu säilitamiseks tuleb kasutusele võtta asjakohased meetmed.

Maksa- või neerufunktsiooni kahjustus

Sufentaniil metaboliseerub peamiselt maksas ning eritub uriini ja väljaheitega. Raske maksa- ja neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel võib toime kestus pikeneda. Zalviso kasutamise kohta sellistel patsientidel on vähe andmeid. Mõõduka kuni raske maksafunktsiooni kahjustusega või raske neerufunktsiooni kahjustusega patsiente tuleb hoolikalt jälgida sufentaniili üleannustamise sümptomite osas (vt lõik 4.9).

Sõltuvuse tekkevõimalus ja tolerantsus

Sufentaniil võib tekitada sõltuvust. Sellega tuleb arvestada sufentaniili manustamisel olukorras, kus esineb kuritarvitamise, sõltuvuse või meelelahutusliku kasutamise suurenenud oht.

Pikaajalisel opioidravil olevad patsiendid või opioidsõltlased võivad vajada suuremaid analgeetilisi annuseid kui Zalviso manustamisseade väljastab.

Toime seedetraktile

Kuna sufentaniil on μ-opioidi retseptori agonist, võib see aeglustada seedetrakti mootorikat. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik Zalviso kasutamisel iileuse tekkeriskiga patsientidel.

Kuna sufentaniil on μ-opioidi retseptori agonist, võib see põhjustada Oddi sulgurlihase krampe. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik Zalviso kasutamisel patsientidel, kellel on sapiteede haigus, k.a äge pankreatiit.

Muud

Tervishoiutöötajad peavad enne ravimi kasutamist tagama patsientide asjakohase nõustamise Zalviso manustamisseadme osas, et nad oskaksid ise vastavalt vajadusele operatsioonijärgse valu vaigistamiseks tablette manustada. Zalvisot tohivad kasutada ainult patsiendid, kes mõistavad manustamisseadme kasutusjuhiseid ja suudavad neid järgida. Tervishoiutöötaja peab arvestama patsiendi suutlikkusega (nt visuaalne või kognitiivne) seadet asjakohaselt kasutada.

Abiained

Zalviso keelealused tabletid sisaldavad asovärvainet päikeseloojangukollane FCF-alumiiniumlakk (E110), mis võib tekitada allergilisi reaktsioone.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoime tsütokroom P450 3A4 ensüümiga

Sufentaniil metaboliseerub peamiselt inimese tsütokroom P450 3A4 ensüümi toimel. Ketokonasool, tugev CYP3A4 inhibiitor, võib oluliselt suurendada keelealuse sufentaniili plasmakontsentratsiooni [maksimaalse plasmasisalduse (Cmax) tõus 19%, üldine ekspositsioon ravimile (AUC) suurenenud 77%] ning pikendada maksimaalse kontsentratsiooni saavutamiseks kuluvat aega 41% võrra. Sarnaseid toimeid teiste tugevate CYP3A4 inhibiitoritega (nt itrakonasool, ritonaviir) ei saa välistada. Suurenenud plasmakontsentratsiooniga seonduvaid mis tahes muutusi efektiivsuses/talutavuses kompenseeritakse praktikas annustamissageduse kohandamisega (vt lõik 4.2).

Kesknärvisüsteemi (KNS) depressandid

Samaaegne kasutamine KNS depressantide, sh barbituraatide, bensodiasepiinide, neuroleptikumide või muude opioidide, halogeengaaside või muude mitteselektiivsete KNS depressantidega (nt alkohol) võib võimendada respiratoorset depressiooni.

Monoamiinoksüdaasi (MAO) inhibiitor

Üldiselt on soovitatav katkestada MAO inhibiitorite kasutamine 2 nädalat enne Zalviso-ravi alustamist, sest opioidsete analgeetikumide kasutamisel on teatatud raskest ja ootamatust MAO inhibiitorite toime tugevnemisest.

Muud

Koostoimeid muude keelealuste ravimitega või ravimitega, mis peavad suuõõnes lahustuma/toimima, ei ole uuritud ja samaaegset manustamist tuleb vältida.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Sufentaniili kasutamise kohta rasedatel puuduvad andmed, mille alusel hinnata selle võimalikke kahjulikke toimeid. Hetkel puuduvad viited, et sufentaniili kasutamine raseduse ajal suurendaks kaasasündinud väärarengute riski.

Sufentaniil läbib platsenta.

Loomuuringud on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3).

Zalvisot ei soovitata kasutada raseduse ajal ja fertiilses eas naistel, kes ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid.

Imetamine

Intravenoosselt manustatud sufentaniil eritub rinnapiima; seetõttu tuleb olla ettevaatlik Zalviso manustamisel rinnaga toitvatele naistele. Rinnaga toidetavatele vastsündinutele/imikutele avalduva opioidide toime või toksilisuse riski tõttu ei ole imetamine sufentaniili manustamise ajal soovitatav (vt lõik 4.9).

Fertiilsus

Puuduvad andmed sufentaniili toime kohta naiste või meeste fertiilsusele.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Sufentaniil mõjutab tugevalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Patsientidele tuleb soovitada mitte juhtida autot ega töötada masinatega, kui neil esineb pärast ravi või ravi ajal Zalvisoga unisust, pearinglust või nägemishäireid. Patsiendid tohivad sõita ja kasutada masinaid, kui Zalviso viimasest manustamisest on möödunud piisavalt aega.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Sufentaniili kõige raskem kõrvaltoime on respiratoorne depressioon, mis võib põhjustada apnoed ja hingamisseiskust (vt lõik 4.4).

Kliinilistest uuringutest saadud kombineeritud ohutusandmeil teatati kõige sagedamini (esinemissagedus ≥ 1/10) järgmistest kõrvaltoimetest: iiveldus ja oksendamine.

≥ 1/10
≥ 1/100 kuni < 1/10
≥ 1/1000 kuni < 1/100
≥ 1/10 000 kuni < 1/1000 (< 1/10 000)
Ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Kõrvaltoimete koondtabel

Allolevas tabelis on toodud kõrvaltoimed, mida täheldati kas kliinilistes uuringutes või turuletulekujärgse kogemuse põhjal muude sufentaniili sisaldavate ravimitega. Esinemissagedused on määratletud järgmiselt.

Väga sage Sage Aeg-ajalt Harv Väga harv Teadmata

MedDRA

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Teadmata

organsüsteemi klass

 

 

 

 

Immuunsüsteemi häired

 

 

ülitundlikkus*

anafülaktiline šokk

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilised häired

 

segasusseisund

apaatia*

 

 

 

 

närvilisus*

 

Närvisüsteemi häired

 

pearinglus

unisus

krambid

 

 

peavalu

paresteesia

kooma

 

 

sedatsioon

ataksia*

 

 

 

 

düstoonia*

 

 

 

 

hüperrefleksia*

 

Silma kahjustused

 

 

nägemishäired

mioos

Südame häired

 

südame

südame

 

 

 

löögisageduse

löögisageduse

 

 

 

kiirenemine

aeglustumine*

 

Vaskulaarsed häired

 

vererõhu tõus

 

 

 

 

vererõhu langus

 

 

Respiratoorsed,

 

respiratoorne

apnoe

hingamisseiskus

rindkere ja

 

depressioon

 

 

mediastiinumi häired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

iiveldus

kõhukinnisus

suukuivus

 

 

oksendamine

düspepsia

 

 

Naha ja nahaaluskoe

 

sügelus

hüperhidroos

erüteem

kahjustused

 

 

lööve

 

 

 

 

nahakuivus*

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

 

tahtmatud

 

 

kahjustused

 

lihaskrambid

 

 

 

 

Lihastõmblused*

 

 

 

 

 

 

 

Neerude ja kuseteede

 

kusepeetus

 

 

häired

 

 

 

 

Üldised häired ja

püreksia

 

külmavärinad

ravimi ärajätusündroom

manustamiskoha

 

 

asteenia

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vt „Valitud kõrvaltoimete kirjeldus“

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Pärast μ-opioidi retseptorile toimet avaldavate muude ravimite pikaajalist kasutamist täheldati pärast ravi järsku katkestamist ärajätusümptomeid.

Zalviso kliinilistes uuringutes mõnda kõrvaltoimet ei täheldatud. Nende sagedused leiti sufentaniili intravenoosse manustamise andmetest: sage – lihastõmblused; aeg-ajalt – ülitundlikkus, apaatia, närvilisus, ataksia, düstoonia, hüperrefleksia, südame löögisageduse aeglustumine ja nahakuivus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Nähud ja sümptomid

Sufentaniili üleannustamine avaldub ravimi farmakoloogilise toime liialdatud väljendumises. Individuaalse tundlikkuse alusel lähtutakse kliinilise seisundi määramisel respiratoorse depressiooni raskusastmest. See võib ulatuda hüpoventilatsioonist kuni hingamisseiskuseni. Muude sümptomite hulka võivad kuuluda teadvuse kadu, kooma, kardiovaskulaarne šokk ja lihasjäikus.

Ravi

Üleannustamise ravimisel peab põhirõhk olema suunatud µ-opioid retseptori agonismi sümptomite ravile, mis hõlmab muuhulgas hapniku manustamist. Peatähelepanu tuleb pöörata hingamisteede obstruktsioonile ja abistava või kontrollitud ventilatsiooni vajadusele.

Respiratoorse depressiooni puhul tuleb manustada opiaatide antagonisti (nt naloksoon). See ei välista otsesemate vastumeetmete kasutuselevõttu. Arvestada tuleb opiaatide antagonisti lühemat toimeaega võrreldes sufentaniiliga. Sel juhul võib opioidi antagonisti manustada korduvalt või infundeerides.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Opioidsed anesteetikumid, ATC-kood: N01AH03

Toimemehhanism

Sufentaniil on tugevatoimeline sünteetiline opioid, mis seondub väga selektiivselt µ-opioid retseptoritele. Sufentaniil on µ-opioid retseptorite täielik agonist.

Sufentaniil ei indutseeri histamiini vabastamist. Kõiki sufentaniili toimeid on võimalik viivitamatult ja täielikult blokeerida spetsiifilise antagonisti, nt naloksooni manustamisega.

Esmane farmakodünaamiline toime

Analgeesia

Sufentaniili indutseeritud valuvaigistavat toimet vahendab eeldatavasti µ-opioidretseptorite aktiveerumine KNS-is, mis muudab nii valu tajumise kui sellele reageerimise protsesse. Inimestel on ravimi toime

7...10 korda tugevam kui fentanüülil ja 500...1000 korda tugevam kui morfiinil (suukaudne). Sufentaniili kõrge lipofiilsus võimaldab keelealust manustamist, misläbi saavutatakse kiire analgeetiline toime.

Teisesed farmakodünaamilised toimed

Respiratoorne depressioon

Sufentaniil võib põhjustada respiratoorset depressiooni (vt lõik 4.4) ning maha suruda köharefleksi.

Muud toimed KNS-ile

Intravenoosselt manustatud sufentaniili suured annused põhjustavad teadaolevalt lihasjäikust, ilmselt mustainele ning juttkehale avalduva toime tõttu. Hüpnootilist toimet kinnitavad muutused EEG-s.

Toime seedetraktile

Sufentaniili analgeetiline kontsentratsioon plasmas võib kemoretseptorite käivitustsooni ärrituse tõttu esile kutsuda iiveldust ja oksendamist.

Sufentaniili toime seedetraktile hõlmab tõukemotoorika aeglustumist, sekretsiooni vähenemist ja seedetrakti sulgurlihaste lihastoonuse tõusu (kuni krampideni) (vt lõik 4.4).

Kardiovaskulaarne toime

Intravenoosselt manustatud sufentaniili väikesed annused, mida seostatakse võimaliku vagaalse (kolinergiline) aktiivsusega, põhjustavad kerget bradükardiat ning süsteemse vaskulaarse resistentsuse mõningast vähenemist, ilma seejuures märkimisväärselt vererõhku langetamata (vt lõik 4.4). Kardiovaskulaarse stabiilsuse tagab lisaks muule ka minimaalne toime südame eelkoormusele, südame voolukiirusele ja müokardi hapnikutarbimisele. Sufentaniili otsest toimet müokardi funktsioneerimisele ei täheldatud.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Analgeesia

Zalviso efektiivsust patsiendi kontrollitavas analgeesias demonstreeriti kolmes III faasi kliinilises uuringus operatsioonijärgse ägeda notsitseptiivse ja vistseraalse valu puhul (operatsioonijärgne valu pärast abdominaal- ja ortopeedilist kirurgiat). Kaks uuringut olid topeltpimedad ning platseebokontrolliga (Zalviso N = 430 patsienti; platseebo N = 161 patsienti) ja üks oli avatud ning aktiivse kontrollrühmaga (Zalviso

N = 177 patsienti; morfiin N = 180 patsienti).

Patsientide ravis kasutati Zalviso 72-tunnist annustamisskeemi – 15 mikrogrammi sufentaniili keelealuselt, vastavalt vajadusele, vähemalt 20-minutilise lukustusintervalliga.

Paremus võrreldes platseeboga selgus III faasi platseebokontrolliga uuringutes, kus esmane tulemusnäitaja

oli ajaga kaalutud valu intensiivsuse summa erinevus võrreldes algnäitajatega 48 tunni jooksul (VISE48; P 0,001) ning teisesed tulemusnäitajad olid ajaga kaalutud VISE (P 0,004), täielik valuvaigistus

(P 0,004) ja patsientide üldhinnang (P 0,007) 24, 48 ja 72 tunni jooksul. Neis uuringutes vähenes rohkem kui pooltel Zalviso rühma patsientidest 48 tunni möödumisel valu olulisel määral (30% ravivastuse määr) (vistseraalne valu 60%, notsitseptiivne valu 54,9%).

Oluliselt rohkem patsiente (78,5%) hindas Zalviso valuvaigistavat meetodit „heaks“ või „suurepäraseks“ võrreldes patsiendi kontrollitud analgeesiaga intravenoosse morfiiniga (65,5%) (esmane tulemusnäitaja

48 tunni möödumisel; P = 0,007). Kõigis kolmes III faasi uuringus registreerisid patsiendid kliiniliselt olulist valuleevendust Zalviso ravi esimese tunni jooksul (valu tugevuse erinevus algtaseme suhtes ja valu koguvastus > 1 NRS-il). Lisaks sellele pidasid tervishoiutöötajad Zalviso kasutamist hõlpsamaks (P = 0,017).

Nagu oli näha aktiivse kontrollrühmaga uuringus, oli esimese 48 tunni jooksul keskmine aeg Zalviso annuste vahel ligikaudu kaks korda pikem kui patsiendi kontrollitud intravenoosse morfiini analgeesia puhul (ligikaudu 80 minutit vs ligikaudu 45 minutit)

Kolmes kontrollitud uuringus 48 kuni 72 tundi Zalviso-ravi saanud patsiendid kasutasid väga erinevat hulka võimalikust 216 annusest. Keskmine oli 49 annust patsiendi kohta (vahemikus 8 kuni 153 annust) kusjuures enamus patsientidest (69,7%) kasutas 24 kuni 72 annust.

Respiratoorne depressioon

Kliinilistes uuringutes avaldasid Zalviso analgeetilised annused mõnele patsiendile respiratoorselt depressiivset toimet. Aktiivse kontrolliga III faasi uuringus oli hapnikutaseme vähenemise ulatus Zalviso ja patsiendi kontrollitava intravenoosse morfiini rühmades samaväärne. Samas pärast manustamisseadmega Zalviso keelealuste tablettide manustamist esines statistiliselt oluliselt madalamal protsendil patsientidest hapniku desaturatsiooni episoode (19,8%) võrreldes i.v. PCA morfiini rühmaga (30,0%). Kliiniliste uuringute käigus on selgunud, et intravenoosselt manustatud sufentaniil põhjustab respiratoorset depressiooni harvem kui analgeetiliselt võrdses annuses manustatud fentanüül.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Sufentaniili farmakokineetikat pärast keelealust manustamist võib kirjeldada kui esmase imendumisega kolmekambrilist mudelit. See manustamistee annab tulemuseks suurema absoluutse biosaadavuse, vältides soolesisest ning esmase maksapassaaži 3A4 ensüümi metabolismi.

Keskmine absoluutne biosaadavus pärast Zalviso ühekordset keelealust manustamist võrreldes

15 mikrogrammi sufentaniili üheminutilise intravenoosse infusiooniga oli 59%. Sellega võrreldes on biosaadavus suukaudsel manustamisel (neelamine) oluliselt madalam – 9%. Kliinilises uuringus vähenes biosaadavus korduva manustamise ajal 37,6%-ni.

Bukkaalse manustamise uuring näitas, et tablettide asetamisel eesmiste alumiste hammaste ette suurenes biosaadavus kuni 78%-ni.

Sufentaniili maksimumkontsentratsioon saabub ligikaudu 50 minutit pärast ühekordse annuse manustamist; pärast korduvat annustamist väheneb see ligikaudu 20 minutile. Zalviso manustamisel iga 20 minuti järel saavutati püsikontsentratsioon plasmas pärast 13 annust.

Jaotumine

Keskne jaotusruumala pärast sufentaniili intravenoosset manustamist on ligikaudu 14 liitrit ning püsikontsentratsiooni jaotusruumala on ligikaudu 350 liitrit.

Biotransformatsioon

Biotransformatsioon toimub peamiselt maksas ja peensooles. Inimestel metaboliseerub sufentaniil peamiselt tsütokroom P450 3A4 ensüümsüsteemi vahendusel (vt lõik 4.5). Sufentaniil metaboliseeritakse kiiresti mitmeks inaktiivseks metaboliidiks, kusjuures peamisteks eritumisteedeks on oksüdatiivne N- ja O-dealkülatsioon.

Eritumine

Plasma kogukliirens pärast ühekordset intravenoosset manustamist on ligikaudu 917 l/min.

Ligikaudu 80% intravenoosselt manustatud sufentaniili annusest eritub 24 tunni jooksul. Ainult 2% annusest eritub muutumatul kujul. Kliirensit ei mõjuta rass, sugu, neeru- või maksaparameetrid ega samaaegsed CYP3A4 substraadid.

Kliiniliselt olulise sisalduse plasmas määrab siiski eelkõige aeg, mis kulub sufentaniili plasmakontsentratsiooni langemisele Cmax-ilt kuni 50%-le Cmax-ist pärast manustamise katkestamist (context sensitive half-time, CST½), mitte lõplik poolväärtusaeg. Pärast ühekordset annust oli CST½ 2,2 tundi, mis pikenes pärast mitmekordsete annuste manustamist keskmiselt 2,5 tunnile; seega pikendab keelealune manustamisviis oluliselt toime kestust võrreldes sufentaniili intravenoosse manustamisega (CST½

0,14 tundi). Sarnaseid CST½ väärtusi täheldati pärast nii ühekordset kui korduvat manustamist, mis tähendab, et keelealuse tableti mitmekordsele manustamisele järgneb toime prognoositav ja järjepidev kestus.

Pärast 15 mikrogrammise sufentaniili keelealuse tableti ühekordset manustamist leiti, et lõplik keskmine poolväärtusaeg on vahemikus 6 kuni 10 tundi. Pärast mitmekordset manustamist täheldati pikemat lõplikku keskmist poolväärtusaega kuni 18 tundi, mida seostati sufentaniili suurema kontsentratsiooniga plasmas, mis saavutati pärast korduvat annustamist ja mille põhjuseks võis olla ka nende kontsentratsioonide mõõtmise võimalus pikema aja jooksul.

Erirühmad

Neerufunktsiooni kahjustus

Populatsiooni farmakokineetika analüüsi käigus, kus hinnati Zalviso kasutamisjärgset sufentaniili plasmakontsentratsiooni patsientidel ja tervetel vabatahtlikel (N = 700), mis hõlmas 75 patsienti mõõduka ja 7 patsienti raske neerufunktsiooni kahjustusega, ei tuvastatud neerufunktsiooni olulist mõju kliirensile. Kuid uuritud raske neerufunktsiooni kahjustusega patsientide väikese arvu tõttu tuleb sellistel patsientidel Zalvisot kasutada ettevaatusega (vt lõik 4.4).

Maksafunktsiooni kahjustus

Populatsiooni farmakokineetika analüüsi käigus, kus hinnati Zalviso mõju patsientidele ja tervetele vabatahtlikele (N = 700), mis hõlmas 13 patsienti mõõduka ja 6 patsienti raske maksafunktsiooni kahjustusega, ei tuvastatud maksafunktsiooni olulist mõju kliirensile. Uuritud mõõduka kuni raske maksafunktsiooni kahjustusega patsientide väikese arvu tõttu võis maksafunktsiooni häire kui kliirensit mõjutav tegur jääda avastamata. Sellepärast tuleb sellistel patsientidel Zalvisot kasutada ettevaatusega (vt lõik 4.4).

Lapsed

Zalviso kasutamise kohta lastel farmakokineetilised andmed puuduvad.

Lastele intravenoosselt manustatud sufentaniili kohta on farmakokineetilised andmed piiratud.

Eakad

Eakatel patsientidel ei ole Zalvisoga uuringuid läbi viidud. Farmakokineetilistes andmetes intravenoosselt manustatud sufentaniili kohta eaga seonduvaid erinevusi ei täheldatud. Platseebokontrolliga III faasi uuringutes oli ligikaudu 20% kaasatud patsientidest eakad (≥ 75-aastased) ja ligikaudu 30% kaasatud patsientidest 65- kuni 75-aastased. Populatsiooni farmakokineetilise analüüsi andmetest selgus, et vanus mõjutab kliirensit – eakatel (üle 65-aastased) langes kliirens 27% võrra. Kuna see vanusega seotud langus on väiksem kui osalejate vaheline erinevus sufentaniili ekspositsiooniparameetrites (30...40%), ei peeta seda toimet kliiniliselt oluliseks, eriti kuna Zalvisot kasutatakse ainult vastavalt vajadusele.

Populatsiooni farmakokineetika

Kui patsiendid Zalviso valuvaigistavat toimet tiitrisid, olid sufentaniili plasmakontsentratsioonid kahepäevase kasutamise kestel keskmiselt 60...100 pg/ml, kusjuures vanus, kehamassiindeks (KMI) ega kerge kuni mõõdukas neeru- või maksafunktsiooni kahjustus toimet ei mõjutanud.

Patsiendid, kelle KMI on > 30 kg/m2

Populatsiooni farmakokineetika analüüs, kus ühismuutujaks oli KMI, näitas, et patsiendid, kelle KMI on > 30 kg/m2, annustasid sagedamini.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisus

Sufentaniil on indutseerinud opiodidesarnaseid toimeid erinevatel laboriloomadel (koerad, rotid, merisead, hamstrid) annustes, mis on suuremad kui analgeesia indutseerimiseks vajalik, samuti kahes korduvate annustega uuringus, kus manustati sufentaniili keelealuseid tablette bukaalselt süüria kuldhamstritele.

Reproduktsioonitoksilisus

Sufentaniil ei olnud rottidel ja küülikutel teratogeenne. Sufentaniil põhjustas embrüoletaalsust rottidel ja küülikutel, keda raviti tiinuse ajal 10-30 päeva inimese 2,5-kordse intravenoosselt manustatava maksimaalse annusega. Embrüoletaalset toimet loeti sekundaarseks võrreldes toksilisusega emasloomale.

Teises uuringus ei leitud negatiivseid toimeid rottidel, keda raviti organogeneesi ajal inimese 20-kordse maksimumannusega. Prekliinilisi toimeid leiti ainult annuste korral, mis ületasid inimese maksimumannust oluliselt ning seetõttu on need kliinilise kasutamise jaoks väheolulised.

Mutageensus

Amesi test ei näidanud sufentaniili mutageenset toimet. Emastel rottidel läbiviidud mikrotuuma analüüsis sufentaniili ühekordse intravenoosse manustamise järgselt annustes kuni 80 µg/kg (ligikaudu 2,5 korda inimese intravenoosne maksimaalne annus) struktuurseid kromosoommutatsioone ei ilmnenud.

Kartsinogeensus

Sufentaniiliga ei ole kartsinogeensusuuringuid läbi viidud.

Paikne taluvus

Hamstri põsetaskus teostati sufentaniili keelealuste tablettidega kaks paikse taluvuse uuringut. Nende uuringute põhjal järeldati, et Zalviso keelealusest tabletist tingitud paikse ärrituvuse tõenäosus on olematu või minimaalne.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Mannitool (E421)

Kaltsiumvesinikfosfaat, veevaba

Hüpromelloos

Naatriumkroskarmelloos

Steariinhape

Magneesiumstearaat

Päikeseloojangukollane FCF-alumiiniumlakk (E110)

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida originaalmahutis, valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Zalviso tarnitakse polükarbonaadist kolbampullis, igas 40 keelealust tabletti, mis on pakitud koos hapniku absorbendiga polüesterkilega kaetud LDPE/alumiiniumfoolium/LDPE-st kotikesse. Zalviso on saadaval pakendites, mis sisaldavad 1, 10, 20 kolbampulli ning hulgipakendites, mis sisaldavad 40 (2 pakendit, mõlemas 20), 60 (3 pakendit, igas 20) ja 100 (5 pakendit, igas 20) kolbampulli ehk vastavalt 40, 400, 800, 1600, 2400 ja 4000 keelealust tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kolbampulli tohib kasutada ainult Zalviso manustamisseadmega, millel on süsteemi õige kasutamise tagamiseks ettenähtud juhtseade ja väljutusseade.

Kolbampull tuleb kohe pärast kotikesest väljavõtmist panna Zalviso manustamisseadmesse.

Seadme kasutamisel tuleb lähtuda seadme tootja soovitustest, mis on toodud vastavas infolehes. Tervishoiutöötaja peab Zalviso manustamisseadme valmisseadmisel hoolikalt juhiseid järgima. Zalviso manustamisseadet ei tohi kasutada, kui ükskõik milline detail on nähtavalt kahjustatud.

Täielikult laetud Zalviso manustamisseade töötab laadimata kuni 72 tundi.

Pärast ravi lõpetamist peab tervishoiutöötaja kolbampulli seadmest välja võtma ja kõrvaldama kõik kasutamata ja/või lõpuni kasutamata kolbampullid vastavalt kontrollitud ravimitele kehtivatele kohalikele seadustele ja nõuetele. Mis tahes muu jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt asutuse eeskirjadele ja kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Saksamaa

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1042/001

EU/1/15/1042/002

EU/1/15/1042/003

EU/1/15/1042/004

EU/1/15/1042/005

EU/1/15/1042/006

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 18. september 2015

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu