Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalviso (sufentanil) – Pakendi märgistus - N01AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusZalviso
ATC koodN01AH03
Toimeainesufentanil
TootjaGrunenthal GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP 1, 10 ja 20 kolbampulliga

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalviso 15 mikrogrammi keelealused tabletid

Sufentaniil

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks keelealune tablett sisaldab 15 mikrogrammi sufentaniili (tsitraadina).

3.ABIAINED

Sisaldab päikeseloojangukollast FCF-alumiiniumlakki (E110). Täpsema teabe saamiseks vaadake infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 kolbampull, sisaldab 40 keelealust tabletti

10 kolbampulli, igas 40 keelealust tabletti

20 kolbampulli, igas 40 keelealust tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Keelealune.

Kasutamiseks ainult Zalviso manustamisseadmega.

Pange kohe pärast kotikesest väljavõtmist Zalviso manustamisseadmesse.

Tabletti ei tohi purustada, närida ega alla neelata.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Saksamaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1042/001 1 kolbampull, sisaldab 40 keelealust tabletti

EU/1/15/1042/002 10 kolbampulli, igas 40 keelealust tabletti

EU/1/15/1042/003 20 kolbampulli, igas 40 keelealust tabletti

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HULGIPAKENDI VAHEPAKENDI KARP (SINISE RAAMITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalviso 15 mikrogrammi keelealused tabletid

Sufentaniil

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks keelealune tablett sisaldab 15 mikrogrammi sufentaniili (tsitraadina).

3. ABIAINED

Sisaldab päikeseloojangukollast FCF-alumiiniumlakki (E110). Täpsema teabe saamiseks vaadake infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

800 keelealust tabletti (20 kolbampulli, igas 40 keelealust tabletti). Hulgipakendi osa, mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Keelealune.

Kasutamiseks ainult Zalviso manustamisseadmega.

Pange kohe pärast kotikesest väljavõtmist Zalviso manustamisseadmesse.

Tabletti ei tohi purustada, närida ega alla neelata.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISETIKETT (KOOS SINISE RAAMIGA)

AINULT HULGIPAKENDID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalviso 15 mikrogrammi keelealused tabletid

Sufentaniil

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks keelealune tablett sisaldab 15 mikrogrammi sufentaniili (tsitraadina).

3. ABIAINED

Sisaldab päikeseloojangukollast FCF-alumiiniumlakki (E110). Täpsema teabe saamiseks vaadake infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Hulgipakend: 1600 keelealust tabletti [40 (2 pakendit, mõlemas 20) kolbampulli, igas 40 keelealust tabletti)] Hulgipakend: 2400 keelealust tabletti [60 (3 pakendit, igas 20) kolbampulli, igas 40 keelealust tabletti)] Hulgipakend: 4000 keelealust tabletti [100 (5 pakendit, igas 20) kolbampulli, igas 40 keelealust tabletti)]

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Keelealune.

Kasutamiseks ainult Zalviso manustamisseadmega.

Pange kohe pärast kotikesest väljavõtmist Zalviso manustamisseadmesse.

Tabletti ei tohi purustada, närida ega alla neelata.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1042/004 2 x 20 kolbampulli, igas 40 keelealust tabletti

EU/1/15/1042/005 3 x 20 kolbampulli, igas 40 keelealust tabletti

EU/1/15/1042/006 5 x 20 kolbampulli, igas 40 keelealust tabletti

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KOTIKE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zalviso 15 mikrogrammi keelealused tabletid

Sufentaniil

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks keelealune tablett sisaldab 15 mikrogrammi sufentaniili (tsitraadina).

3. ABIAINED

Sisaldab päikeseloojangukollast FCF-alumiiniumlakki (E110). Täpsema teabe saamiseks vaadake infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 kolbampull, sisaldab 40 keelealust tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Keelealune.

Kasutamiseks ainult Zalviso manustamisseadmega.

Pange kohe pärast kotikesest väljavõtmist Zalviso manustamisseadmesse.

Tabletti ei tohi purustada, närida ega alla neelata.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

EXP vt lk 1

EXP vt pöördel

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

13. PARTII NUMBER

Lot

Lot vt lk 1

Lot vt pöördel

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL KOLBAMPULL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Zalviso 15 mikrogrammi keelealused tabletid

Sufentaniil

Keelealune

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

40 keelealust tabletti

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu