Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Zoledronic Acid Hospira (zoledronic acid monohydrate) – Pakendi märgistus - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusZoledronic Acid Hospira
ATC koodM05BA08
Toimeainezoledronic acid monohydrate
TootjaHospira UK Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 1 VIAALI VÄLISKARP ÜKSIKPAKENDINA (sh „BLUE BOX“)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zoledronic Acid Hospira 4 mg/5 ml infusioonilahuse kontsentraat

Zoledroonhape

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 4 mg zoledroonhapet (monohüdraadina).

3.ABIAINED

See sisaldab ka mannitooli, naatriumtsitraati ja süstevett.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraat 4 mg/5 ml

1 viaal

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ainult intravenoosne.

Enne kasutamist lahjendada.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast lahjendamist püsib lahus stabiilsena 24 tundi temperatuuril 2°C…8°C.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Hospira UK Limited Hurley

SL6 6RJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/800/001

EU/1/12/800/002

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Zoledronic Acid Hospira 4 mg/5 ml steriilne kontsentraat i.v.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6.MUU

Enne kasutamist lahjendada.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 1 KOTI VÄLISKARP ÜKSIKPAKENDINA (sh „BLUE BOX“)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zoledronic Acid Hospira 4 mg/100 ml infusioonilahus

Zoledroonhape

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kott sisaldab 4 mg zoledroonhapet (monohüdraadina).

3. ABIAINED

See sisaldab ka mannitooli, naatriumtsitraati, süstevett ja naatriumkloriid.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahus 4 mg/100 ml

1 intravenoosne kott

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ainult intravenoosne.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Hospira UK Limited Hurley

SL6 6RJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/800/003

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOTI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Zoledronic Acid Hospira 4 mg/100 ml infusioonilahus

Zoledroonhape

Ainult intravenoosne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

Hospira UK Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 1 KOTI VÄLISKARP ÜKSIKPAKENDINA ( sh „BLUE BOX“)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zoledronic Acid Hospira 5 mg/100 ml infusioonilahus

Zoledroonhape

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 100 ml kott sisaldab 5 mg zoledroonhapet (monohüdraadina).

3. ABIAINED

Mannitool, naatriumtsitraat ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahus

1 intravenoosne kott

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ainult intravenoosne.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast avamist: 24 tundi temperatuuril 2°C…8°C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Hospira UK Limited Hurley

SL6 6RJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/800/004

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOTI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Zoledronic Acid Hospira 5 mg/100 ml infusioonilahus

Zoledroonhape

Ainult intravenoosne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

Hospira UK Limited

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu