Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zomarist (vildagliptin / metformin hydrochloride) – Pakendi märgistus - A10BD08

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusZomarist
ATC koodA10BD08
Toimeainevildagliptin / metformin hydrochloride
TootjaNovartis Europharm Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VOLDITUD KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zomarist 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vildagliptinum/Metformini hydrochloridum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 50 mg vildagliptiini ja 850 mg metformiinvesinikkloriidi (vastab 660 mg metformiinile).

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett

10 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

120 õhukese polümeerikattega tabletti

180 õhukese polümeerikattega tabletti

360 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis (blistris) niiskuse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/483/001

 

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/002

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/003

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/004

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/005

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/006

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/019

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/020

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/021

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/022

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/023

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/024

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

 

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zomarist 50 mg/850 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zomarist 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vildagliptinum/Metformini hydrochloridum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDI SISEKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zomarist 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vildagliptinum/Metformini hydrochloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 50 mg vildagliptiini ja 850 mg metformiinvesinikkloriidi (vastab 660 mg metformiinile).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett

60 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi osa. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis (blistris) niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/483/013

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/014

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/015

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/031

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/032

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/033

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zomarist 50 mg/850 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDI VÄLISKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zomarist 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vildagliptinum/Metformini hydrochloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 50 mg vildagliptiini ja 850 mg metformiinvesinikkloriidi (vastab 660 mg metformiinile).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett

Mitmikpakend: 120 (2 karpi, mis sisaldavad 60) õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakend: 180 (3 karpi, mis sisaldavad 60) õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakend: 360 (6 karpi, mis sisaldavad 60) õhukese polümeerikattega tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis (blistris) niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/483/013

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/014

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/015

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/031

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/032

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/033

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zomarist 50 mg/850 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VOLDITUD KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zomarist 50 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vildagliptinum/Metformini hydrochloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 50 mg vildagliptiini ja 1000 mg metformiinvesinikkloriidi (vastab 780 mg metformiinile).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett

10 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

120 õhukese polümeerikattega tabletti

180 õhukese polümeerikattega tabletti

360 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis (blistris) niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/483/007

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/008

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/009

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/010

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/011

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/012

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/025

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/026

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/027

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/028

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/029

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/030

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zomarist 50 mg/1000 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zomarist 50 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vildagliptinum/Metformini hydrochloridum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDI SISEKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zomarist 50 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vildagliptinum/Metformini hydrochloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 50 mg vildagliptiini ja 1000 mg metformiinvesinikkloriidi (vastab 780 mg metformiinile).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett

60 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi osa. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis (blistris) niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/483/016

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/017

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/018

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/034

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/035

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/036

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zomarist 50 mg/1000 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDI VÄLISKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zomarist 50 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vildagliptinum/Metformini hydrochloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 50 mg vildagliptiini ja 1000 mg metformiinvesinikkloriidi (vastab 780 mg metformiinile).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett

Mitmikpakend: 120 (2 karpi, mis sisaldavad 60) õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakend: 180 (3 karpi, mis sisaldavad 60) õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakend: 360 (6 karpi, mis sisaldavad 60) õhukese polümeerikattega tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis (blistris) niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/483/016

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/017

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/018

õhukese polümeerikattega tabletti (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/034

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/035

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/036

õhukese polümeerikattega tabletti (PCTFE/PVC/Alu)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zomarist 50 mg/1000 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu