Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zontivity (vorapaxar sulfate) – Pakendi infoleht - B01

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusZontivity
ATC koodB01
Toimeainevorapaxar sulfate
TootjaMerck Sharp

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Zontivity 2 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Vorapaksaar

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Zontivity ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Zontivity võtmist

3.Kuidas Zontivityt võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Zontivityt säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Zontivity ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Zontivity

Zontivity sisaldab toimeainena vorapaksaari ja kuulub ravimite rühma nimega tromboosivastased ehk vereliistakute kokku kleepumise vastased ravimid.

Vereliistakud on vererakud, mis aitavad verel normaalselt hüübida. Zontivity hoiab ära vereliistakute kokku kleepumise. Selle tulemusena väheneb verehüübe moodustumise ja sellega arterite (nt südamearterite) ummistumise võimalus.

Milleks Zontivityt kasutatakse

Zontivityt kasutatakse täiskasvanutel, kellel on olnud südamelihase infarkt või kellel on seisund, mida nimetatakse perifeersete arterite haiguseks (seda nimetatakse ka jalgade verevarustuse häireks).

Zontivityt kasutatakse selleks, et vähendada:

uue südamelihase infarkti või insuldi tekkeohtu,

võimalust surra südamelihase infarkti tagajärjel,

erakorralise operatsiooni vajadust ummistunud südamearterite avamiseks.

Arst annab teile ka juhised atsetüülsalitsüülhappe või klopidogreeli kohta (teised tromboosivastased ravimid), mida te peate koos Zontivityga võtma.

2. Mida on vaja teada enne Zontivity võtmist

Ärge võtke Zontivityt:

kui teil on kunagi olnud insult või mini-insult (nimetatakse ka transitoorseks isheemiliseks atakiks, TIA);

kui teil on olnud ajuverejooks;

kui teil esineb praegu ebatavaline verejooks, näiteks aju-, mao- või sooleverejooks;

kui olete vorapaksaarsulfaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui põete rasket maksahaigust.

Ärge võtke Zontivityt, kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Zontivity võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Zontivity võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, kui:

teil on varem olnud probleeme vere hüübimatusega;

teil on hiljuti olnud tõsine trauma või operatsioon;

teile on plaanis teha operatsioon, kaasa arvatud kirurgiline hambaraviprotseduur;

teil on kunagi olnud maohaavandeid või väikeseid vohandeid sooles (jämesoole polüübid);

teil on hiljuti olnud mao- või sooleverejooks;

teil on aktiivne mao- või kaksteistsõrmiku haavand;

teil on maksa- või neeruprobleemid;

te kehakaal on alla 60 kg,

te olete üle 75-aastane.

Kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta või te ei ole milleski kindel, pidage enne Zontivity võtmist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Teavitage Zontivity-ravist kõiki oma arste ja hambaarste. Nad peavad enne mis tahes operatsiooni või invasiivse protseduuri teostamist nõu pidama teile Zontivity-ravi määranud arstiga. Teie arst võib soovitada teil lõpetada Zontivity võtmine enne operatsiooni.

Kui teil tekib Zontivity võtmise ajal insult, mini-insult või ajuverejooks, peab arst lõpetama teie ravi Zontivityga. Järgige arstilt saadud juhiseid Zontivity-ravi lõpetamise kohta.

Üldiselt suurendavad verejooksuohtu tromboosivastaste ravimite kasutamine, kõrgem vanus või madal kehakaal. Teie arst otsustab, kas see ravim sobib teile.

Lapsed ja noorukid

Zontivityt ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, sest ei ole teada, kas ravim on lastel ja noorukitel ohutu ja toimiv.

Muud ravimid ja Zontivity

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Zontivity võib mõjutada teiste ravimite toimet ning teised ravimid võivad mõjutada Zontivity toimet. Ärge võtke Zontivityt, kui teid praegu ravitakse prasugreeli või tikagrelooriga (teised tromboosivastased ravimid). Kui teie arst määrab teile prasugreeli või tikagreloori, siis tuleb lõpetada Zontivity võtmine ja rääkida sellest oma arstiga.

Eriti tähtis on teavitada oma arsti, kui te võtate:

itrakonasooli, ketokonasooli, posakonasooli (kasutatakse seennakkuste raviks);

ritonaviiri, nelfinaviiri, indinaviiri, sakvinaviiri (kasutatakse HIV/AIDS-i raviks);

botsepreviiri, telapreviiri (kasutatakse C-hepatiidi viirusinfektsioonide raviks);

karbamasepiini, fenütoiini (krambivastased ravimid);

klaritromütsiini, telitromütsiini (kasutatakse infektsioonide raviks);

rifampitsiini (kasutatakse tuberkuloosi ja teatud teiste infektsioonide raviks);

nefasodooni (kasutatakse depressiooni raviks);

antatsiide ja pantoprasooli (kasutatakse maoärrituse raviks);

digoksiini (kasutatakse südamepuudulikkuse raviks);

varfariini, teisi suukaudseid tromboosivastaseid ravimeid, hepariini või väikese molekulmassiga hepariini (verd vedeldavad ravimid).

Kui te ei ole kindel, kas teie ravim on eespool loetletud, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Olge teadlik, milliseid ravimeid te võtate. Pidage nende nimekirja, et saaksite seda näidata oma arstile või apteekrile, kui teile määratakse uus ravim.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ei ole teada, kas Zontivity kahjustab teie sündimata last. Te otsustate koos oma arstiga, kas te võtate Zontivityt.

Kui te toidate last rinnaga, teavitage sellest oma arsti, sest ei ole teada, kas Zontivity eritub teie rinnapiima. Te otsustate koos oma arstiga, kas võtate Zontivityt või imetate. Te ei tohi teha mõlemat.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tõenäoliselt ei mõjuta Zontivity teie autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet.

Zontivity ja laktoos

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Zontivity võtmist nõu pidama oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

3.Kuidas Zontivityt võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks tablett suu kaudu iga päev koos toiduga või ilma.

Kuluda võib vähemalt 7 päeva, enne kui Zontivity hakkab mõjuma. Teie arst otsustab, kas te peaksite Zontivityt võtma kauem kui 24 kuud.

Teie arst määrab, kas te peate Zontivity võtmise ajal võtma ka aspiriini, klopidogreeli või mõlemat.

Kui te võtate Zontivityt rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Zontivityt rohkem kui ette nähtud, siis võtke kohe ühendust arstiga või minge haiglasse. Võtke ravimi karp endaga kaasa. Teil võib olla suurenenud verejooksuoht.

Kui te unustate Zontivityt võtta

Kui te unustate annuse võtmata, siis võtke see kohe, kui meelde tuleb. Ent kui järgmise annuseni on aega vähem kui 12 tundi, jätke unustatud annus võtmata.

Ärge võtke kahekordset annust (korraga kahte annust), kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Zontivity võtmise

Ärge lõpetage Zontivity võtmist ilma kõigepealt seda määranud arstiga nõu pidamata.

Võtke Zontivityt regulaarselt seni, kuni teie arst teile seda määrab.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Helistage kohe oma arstile, kui teil tekib järgnevast mis tahes insuldi sümptom, mis esineb aeg-ajalt:

järsku tekkiv käe, jala või näo tuimus või nõrkus, eriti kui see esineb ainult ühel kehapoolel;

järsku tekkiv segasus, raskendatud rääkimine või teistest arusaamine;

järsku tekkiv kõndimisraskus või tasakaalu- või koordinatsioonihäire;

järsku tekkiv pearinglus või tugev peavalu teadmata põhjusel.

Tugev verejooks on ebatavaline, kuid see võib olla eluohtlik. Helistage kohe oma arstile, kui teil tekib Zontivity võtmise ajal mõni järgnevatest verejooksu nähtudest või sümptomitest:

rohke või peatumatu verejooks;

ootamatu või kauakestev verejooks;

uriini värvumine roosaks, punaseks või pruuniks;

veriokse või kohvipaksu meenutav okse;

punane või must (tõrvataoline) väljaheide;

vere või verehüüvete köhimine.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Sage: võivad tekkida kuni ühel kasutajal 10-st

ninaverejooksud,

verevalumid.

Aeg-ajalt: võivad tekkida kuni ühel kasutajal 100-st

madal punaste vereliblede arv (aneemia),

igemete veritsemine,

verevalum silmas,

tavalisest suurem verejooks sisselõigetest või haavadest,

kahelinägemine,

maopõletik.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Zontivityt säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast märget „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoidke originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

See ravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zontivity sisaldab

Toimeaine on vorapaksaarsulfaat. Üks tablett sisaldab 2,08 mg vorapaksaari (vorapaksaarsulfaadina).

Teised koostisosad

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos (E460), naatriumkroskarmelloos (E468), povidoon (E1201), magneesiumstearaat (E572).

Õhukene polümeerikate: laktoosmonohüdraat, hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), triatsetiin (E1518), kollane raudoksiid (E172).

Kuidas Zontivity välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on kollased ovaalse kujuga õhukese polümeerikattega tabletid suurusega 8,48 mm x 4,76 mm, mille ühel küljel on märgistus „351“ ja teisel MSD logo.

Pakendi suurused

Pakend 7, 28, 30 või 100 tabletiga alumiiniumist blistrilehtedes.

Pakend 10 või 50 tabletiga alumiiniumist üksikannustatavates blistrilehtedes.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

 

Müügiloa hoidja

Tootja

Merck Sharp & Dohme Ltd

S-P Labo NV

Hertford Road, Hoddesdon

Industriepark 30

Hertfordshire

B-2220 Heist-op-den-Berg

EN11 9BU

Belgia

Ühendkuningriik

 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel.: +370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +420 233 010 111

Tel.: +361 888 53 00

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: +45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 6144 200 msdeesti@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 299 8700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Ιtalia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364224 msd_lv@merck.com.

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: +40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: + 386 1 5204 201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu