Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zostavax (varicella-zoster virus (live, attenuated)) – Pakendi märgistus - J07BK02

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusZostavax
ATC koodJ07BK02
Toimeainevaricella-zoster virus (live, attenuated)
TootjaMSD VACCINS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ZOSTAVAX – pulber viaalis ja lahusti viaalis – 1 või 10 pakendis

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZOSTAVAX süstesuspensiooni pulber ja lahusti vöötohatise vaktsiin (elus)

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab 1 annus (0,65 ml): tuulerõuge (Oka/Mercki tüve nõrgestatud, elus) viirust ≥ 19 400 PFU

3.ABIAINED

Sahharoos, hüdrolüüsitud želatiin, uurea, naatriumkloriid, kaaliumdivesinikfosfaat, kaaliumkloriid, mononaatriumglutamaatmonohüdraat, naatriumvesinikfosfaat, naatriumhüdroksiid.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensiooni pulber ja lahusti 1 viaal (pulber) + 1 viaal (lahusti)

10 viaali (pulber) + 10 viaali (lahusti)

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Subkutaanne või intramuskulaarne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas. Mitte lasta külmuda. Viaal hoida välispakendis valguse eest kaitstult.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist kasutada kohe või kuni 30 minuti jooksul, kui on hoitud temperatuuril 20 °C...25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/341/001 – 1 pakendis

EU/1/06/341/002 – 10 pakendis

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PULBRIVIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

ZOSTAVAX süstelahuse pulber s.c./i.m.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 annus

6.MUU

MSD VACCINS

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

LAHUSTIVIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

ZOSTAVAXi lahusti

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 annus

6. MUU

MSD VACCINS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ZOSTAVAX – pulber viaalis ja lahusti kinnitatud nõelaga süstlis – 1 või 10 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZOSTAVAX süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis vöötohatise vaktsiin (elus)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab 1 annus (0,65 ml): tuulerõuge (Oka/Mercki tüve nõrgestatud, elus) viirust ≥ 19 400 PFU

3. ABIAINED

Sahharoos, hüdrolüüsitud želatiin, uurea, naatriumkloriid, kaaliumdivesinikfosfaat, kaaliumkloriid, mononaatriumglutamaatmonohüdraat, naatriumvesinikfosfaat, naatriumhüdroksiid.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

1 viaal (pulber) + 1 nõelaga süstel (lahusti)

10 viaali (pulber) + 10 nõelaga süstlit (lahusti)

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Subkutaanne või intramuskulaarne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas. Mitte lasta külmuda. Viaal hoida välispakendis valguse eest kaitstult.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist kasutada kohe või 30 minuti jooksul, kui on hoitud temperatuuril 20 °C...25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/341/003 – 1 pakendis

EU/1/06/341/004 – 10 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ZOSTAVAX – pulber viaalis ja lahusti ilma nõelata süstlis – 1, 10 või 20 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZOSTAVAX süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis vöötohatise vaktsiin (elus)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab 1 annus (0,65 ml): tuulerõuge (Oka/Mercki tüve nõrgestatud, elus) viirust ≥ 19 400 PFU

3. ABIAINED

Sahharoos, hüdrolüüsitud želatiin, uurea, naatriumkloriid, kaaliumdivesinikfosfaat, kaaliumkloriid, mononaatriumglutamaatmonohüdraat, naatriumvesinikfosfaat, naatriumhüdroksiid.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

1 viaal (pulber) + 1 ilma nõelata süstel (lahusti)

10 viaali (pulber) + 10 ilma nõelata süstlit (lahusti)

20 viaali (pulber) + 20 ilma nõelata süstlit (lahusti)

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Subkutaanne või intramuskulaarne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas. Mitte lasta külmuda. Viaal hoida välispakendis valguse eest kaitstult.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist kasutada kohe või 30 minuti jooksul, kui on hoitud temperatuuril 20 °C...25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/341/005 – 1 pakendis

EU/1/06/341/006 – 10 pakendis

EU/1/06/341/007 – 20 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ZOSTAVAX – pulber viaalis ja lahusti ühe kinnitamata nõelaga süstlis – 1, 10 või 20 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZOSTAVAX süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis vöötohatise vaktsiin (elus)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab 1 annus (0,65 ml): tuulerõuge (Oka/Mercki tüve nõrgestatud, elus) viirust ≥ 19 400 PFU

3. ABIAINED

Sahharoos, hüdrolüüsitud želatiin, uurea, naatriumkloriid, kaaliumdivesinikfosfaat, kaaliumkloriid, mononaatriumglutamaatmonohüdraat, naatriumvesinikfosfaat, naatriumhüdroksiid.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

1 viaal (pulber) + 1 süstel (lahusti) + 1 nõel

10 viaali (pulber) + 10 süstlit (lahusti) + 10 nõela 20 viaali (pulber) + 20 süstlit (lahusti) + 20 nõela

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Subkutaanne või intramuskulaarne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas. Mitte lasta külmuda. Viaal hoida välispakendis valguse eest kaitstult.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist kasutada kohe või 30 minuti jooksul, kui on hoitud temperatuuril 20 °C...25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/341/008 – 1 pakendis

EU/1/06/341/009 – 10 pakendis

EU/1/06/341/010 – 20 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ZOSTAVAX – pulber viaalis ja lahusti 2 kinnitamata nõelaga süstlis– 1, 10 või 20 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZOSTAVAX süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis vöötohatise vaktsiin (elus)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab 1 annus (0,65 ml): tuulerõuge (Oka/Mercki tüve nõrgestatud, elus) viirust ≥ 19 400 PFU

3. ABIAINED

Sahharoos, hüdrolüüsitud želatiin, uurea, naatriumkloriid, kaaliumdivesinikfosfaat, kaaliumkloriid, mononaatriumglutamaatmonohüdraat, naatriumvesinikfosfaat, naatriumhüdroksiid.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

1 viaal (pulber) + 1 süstel (lahusti) + 2 nõela

10 viaali (pulber) + 10 süstlit (lahusti) + 20 nõela 20 viaali (pulber) + 20 süstlit (lahusti) + 40 nõela

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Subkutaanne või intramuskulaarne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas. Mitte lasta külmuda. Viaal hoida välispakendis valguse eest kaitstult.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist kasutada kohe või 30 minuti jooksul, kui on hoitud temperatuuril 20 °C...25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/341/011 – 1 pakendis

EU/1/06/341/012 – 10 pakendis

EU/1/06/341/013 – 20 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PULBRIVIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

ZOSTAVAX süstelahuse pulber s.c./i.m.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 annus

6. MUU

MSD VACCINS

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

LAHUSTISÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

ZOSTAVAX’i lahusti

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 annus

6. MUU

MSD VACCINS

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu