Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zyclara (imiquimod) – Pakendi märgistus - D06BB10

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusZyclara
ATC koodD06BB10
Toimeaineimiquimod
TootjaMeda AB

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED karp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Zyclara 3,75% kreem

Imiquimodum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kotike sisaldab 9,375 mg imikvimoodi 250 mg kreemis (3,75 %). Üks gramm kreemi sisaldab 37,5 mg imikvimoodi

3.ABIAINED

Abiained: Isosteariinhape, bensüülalkohol, tsetüülalkohol, stearüülalkohol, valge vaseliin, polüsorbaat 60, sorbitanstearaat, glütserool, metüülparahüdroksübensoaat (E218), propüülparahüdroksübensoaat (E216), ksantaankummi, puhastatud vesi.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kreem

14 kotikest

28 kotikest

56 kotikest

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Kutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kotikesse jäänud kreem tuleb hävitada.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Rootsi

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/783/001 14 kotikest

EU/1/12/783/002 28 kotikest

EU/1/12/783/003 56 kotikest

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Zyclara

17.UNIKAALNE IDENTIFIKAATOR – 2D RIBAKOOD

Lisatud on2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Kotikese tekst

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Zyclara 3,75% kreem

Imiquimodum

Kutaanne

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Exp:

4.PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Lot:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

250 mg

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu