Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zypadhera (olanzapine pamoate) – Pakendi märgistus - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusZypadhera
ATC koodN05AH03
Toimeaineolanzapine pamoate
TootjaEli Lilly Nederland B.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend ZYPADHERA 210 mg toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensiooni pulber ja lahusti

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPADHERA 210 mg toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensiooni pulber ja lahusti Olansapiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Olansapiini pamoaatmonohüdraat, mis vastab 210 mg olansapiinile. Pärast lahustamist: 150 mg/ml olansapiini.

3.ABIAINED

Lahusti abiained on naatriumkarmelloos, mannitool, polüsorbaat 80, süstevesi, vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Üks viaal toimeainet prolongeeritult vabastavat süstesuspensiooni pulbrit.

Üks viaal 3 ml lahustit.

Üks Hypodermic süstal ja turvanõel. Kolm Hypodermic turvanõela.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Lihasesiseseks kasutamiseks.

Mitte manustada veenisiseselt või nahaalusi.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {KK/AAAA}

Suspensiooni viaali kõlblikkusaeg pärast lahustamist: 24 tundi.

Viaalist juba süstlasse tõmmatud suspensioon kasutada koheselt.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida külmkapis ega mitte lasta külmuda.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/479/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr.

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritav

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaali tekst: ZYPADHERA 210 mg toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensiooni pulber

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

ZYPADHERA 210 mg toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensiooni pulber olansapiin

IM kasutamiseks

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

210 mg

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend ZYPADHERA 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensiooni pulber ja lahusti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPADHERA 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensiooni pulber ja lahusti Olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Olansapiini pamoaatmonohüdraat, mis vastab 300 mg olansapiinile. Pärast lahustamist: 150 mg/ml olansapiini.

3. ABIAINED

Lahusti abiained on naatriumkarmelloos, mannitool, polüsorbaat 80, süstevesi, vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Üks viaal toimeainet prolongeeritult vabastavat süstesuspensiooni pulbrit.

Üks viaal 3 ml lahustit.

Üks Hypodermic süstal ja turvanõel. Kolm Hypodermic turvanõela.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Lihasesiseseks kasutamiseks.

Mitte manustada veenisiseselt või nahaalusi.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {KK/AAAA}

Suspensiooni viaali kõlblikkusaeg pärast lahustamist: 24 tundi.

Viaalist juba süstlasse tõmmatud suspensioon kasutada koheselt.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida külmkapis ega mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/479/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr.

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritav

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaali tekst: ZYPADHERA 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensiooni pulber

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

ZYPADHERA 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensiooni pulber olansapiin

IM kasutamiseks

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

300 mg

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend ZYPADHERA 405 mg toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensiooni pulber ja lahusti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPADHERA 405 mg toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensiooni pulber ja lahusti Olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Olansapiini pamoaatmonohüdraat, mis vastab 405 mg olansapiinile. Pärast lahustamist: 150 mg/ml olansapiini.

3. ABIAINED

Lahusti abiained on naatriumkarmelloos, mannitool, polüsorbaat 80, süstevesi, vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Üks viaal toimeainet prolongeeritult vabastavat süstesuspensiooni pulbrit.

Üks viaal 3 ml lahustit.

Üks Hypodermic süstal ja turvanõel. Kolm Hypodermic turvanõela.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Lihasesiseseks kasutamiseks.

Mitte manustada veenisiseselt või nahaalusi.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {KK/AAAA}

Suspensiooni viaali kõlblikkusaeg pärast lahustamist: 24 tundi.

Viaalist juba süstlasse tõmmatud suspensioon kasutada koheselt.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida külmkapis ega mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/479/003

13. PARTII NUMBER

Partii nr.

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritav

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaali tekst: ZYPADHERA 405 mg toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensiooni pulber

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

ZYPADHERA 405 mg toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensiooni pulber olansapiin

IM kasutamiseks

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

405 mg

6. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaali tekst ZYPADHERA lahusti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

ZYPADHERA lahusti

IM kasutamiseks

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu