Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zypadhera (olanzapine pamoate) – Pakendi infoleht - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusZypadhera
ATC koodN05AH03
Toimeaineolanzapine pamoate
TootjaEli Lilly Nederland B.V.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

ZYPADHERA 210 mg pulber ja lahusti toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni valmistamiseks

ZYPADHERA 300 mg pulber ja lahusti toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni valmistamiseks

ZYPADHERA 405 mg pulber ja lahusti toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni valmistamiseks

Olansapiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on ZYPADHERA ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada, enne kui teile manustatakse ZYPADHERA’t

3.Kuidas ZYPADHERA’t manustatakse

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5Kuidas ZYPADHERA’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on ZYPADHERA ja milleks seda kasutatakse

ZYPADHERA sisaldab toimeainena olansapiini. ZYPADHERA kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse antipsühhootikumideks ja seda kasutatakse skisofreenia raviks. Skisofreenia on haigus, mille sümptomiteks on tegelikkuses mitteeksisteerivate asjade kuulmine, nägemine või tunnetamine, väärarusaamad, ebatavaline kahtlustamine ja enesessetõmbumine. Seda haigust põdevad inimesed võivad tunda ka masendust, ärevust või pinget.

ZYPADHERA on mõeldud täiskasvanud patsientidele, kes on suukaudse olansapiin-ravi ajal piisavalt stabiliseerunud.

2. Mida on vaja teada, enne kui teile manustatakse ZYPADHERA’t

Teile ei tohi ZYPADHERA’t manustada:

kui olete olansapiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes (loetletud lõigus 6) allergiline. Allergilist reaktsiooni võib ära tunda sellistest nähtudest nagu lööve, sügelus, näo paistetus, huulte paistetus või õhupuudus. Kui teiega on midagi seesugust juhtunud, siis rääkige sellest meditsiiniõele või raviarstile.

kui teil on diagnoositud probleeme silmadega, nagu nt kindlad glaukoomi vormid (suurenenud silmarõhk).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne kui teile tehakse ZYPADHERA süst, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

• Pärast iga süsti võite täheldada aeg-ajalt esinevat kuid tõsist kõrvaltoimet. ZYPADHERA võib mõnikord vereringesse sattuda liiga kiiresti. Kui see peaks juhtuma, võib teil pärast süsti esineda allpool välja toodud kõrvaltoimeid. Mõningatel juhtudel võivad need toimed viia teadvuse kaotuseni.

ülemäärane unisus

pearinglus

segaduses olek

orienteerumishäire

ärrituvus

ärevus

viha

vererõhu tõus

kõnehäired

nõrkus

kõnnaku häired

lihaste jäikus või värisemine

krambid

Need sümptomid kaovad tavaliselt 24 kuni 72 tunni jooksul pärast süsti. Pärast iga süsti jälgib arst või meditsiiniõde teid ülal nimetatud sümptomite osas vähemalt 3 tunni jooksul.

Ehkki see on vähetõenäoline, võivad need sümptomid teil tekkida hiljem kui 3 tundi pärast süsti. Kui see peaks juhtuma, siis pöörduge koheselt oma arsti või meditsiiniõe poole. Selle ohu tõttu ärge süstimispäeval kogu süstile järgneva aja jooksul juhtige autot ega käsitsege masinaid.

Kui tunnete pärast süsti peapööritust või nõrkust, rääkige sellest arstile või meditsiiniõele. Arvatavasti peate te lamama, kuni teil parem hakkab. Arst või meditsiiniõde võib teil ka vererõhku ja pulssi mõõta.

ZYPADHERA kasutamine eakatel dementsusega patsientidel (segasus ja mälukaotus) ei ole soovitatav, kuna võivad kaasuda tõsised kõrvalnähud.

Väga harva võivad seda tüüpi ravimid põhjustada peamiselt näo või keele ebaharilikke liigutusi või selliste sümptomite kombinatsiooni nagu palavik, kiirenenud hingamine, higistamine, lihasjäikus, uimasus või unisus. Kui teil seesugused nähud pärast ZYPADHERA manustamist esinevad, rääkige sellest koheselt raviarstile või meditsiiniõele.

ZYPADHERA’t kasutavatel patsientidel on täheldatud kaalutõusu. Te peaksite koos arstiga regulaarselt oma kaalu jälgima. Vajadusel kaaluda dietoloogi konsultatsiooni või toitumiskava koostamist.

ZYPADHERA’t kasutavatel patsientidel on täheldatud kõrge veresuhkru ja kõrge rasva tasemeid (triglütseriidid ja kolesterool). Regulaarselt ravi ajal ning enne ZYPADHERA võtmise alustamist peaks arst peaks teie veresuhkru ja teatud rasvade tasemeid vereanalüüside teel kontrollima. Rääkige oma arstile, kui teil või kellelgi teie perekonnast on esinenud verehüübeid, kuna selliseid ravimeid seostatakse verehüüvete tekkimisega.

Rääkige raviarstile võimalikult kiiresti, kui põete mõnda järgmistest haigustest:

Ajuinsult või “mini” ajuinsult (ajutised insuldi sümptomid)

Parkinsoni tõbi

Eesnäärme probleemid

Soolesulgus (paralüütiline iileus)

Maksa- või neeruhaigus

Verehaigused

Kui teil on hiljuti esinenud südameatakk või kui põete mõnda südamehaigust, kui teil on siinussõlme nõrkuse sündroom (ebanormaalne südamerütm), ebastabiilne stenokardia või madal vererõhk.

Suhkurtõbi

Krambid

Kui te olete teadlik, et teil võib olla organismis soolakadu pikaaegse raske kõhulahtisuse ja oksendamise tagajärjel või diureetikumide kasutamise tõttu.

Tavapärast ettevaatust silmas pidades võib arst teil vererõhku kontrollida, kui olete vanem kui 65 aastat.

ZYPADHERA-ravi ei ole soovitatav alustada, kui te olete vanem kui 75 aastat.

Lapsed ja noorukid

ZYPADHERA ei ole mõeldud alla 18-aastastele patsientidele.

Muud ravimid ja ZYPADHERA

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Eriti tähtis on rääkida arstile sellest, kui kasutate:

Parkinsoni tõve vastaseid ravimeid.

karbamasepiini (epilepsiavastane ja meeleolu stabiliseeriv ravim), fluvoksamiini (antidepressant) või tsiprofloksatsiini (antibiootikum) – vajalikuks võib osutuda teie ZYPADHERA annuse muutmine.

Kui te juba kasutate antidepressante, ärevusevastaseid või uinutava toimega ravimeid (trankvillisaatoreid), võite tunda end pärast ZYPADHERA manustamist unisena.

ZYPADHERA koos alkoholiga

Kui teile on manustatud ZYPADHERA’t, siis ärge jooge mingeid alkohoolseid jooke, kuna ZYPADHERA ja alkohol koos võivad muuta teid uniseks.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi teile süstimist nõu oma arstiga.

Teile ei tohi imetamise perioodil seda ravimit manustada, sest väike kogus olansapiini võib erituda rinnapiima.

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimasel trimestril (raseduse kolme viimase kuu jooksul) kasutanud ZYPADHERA’t, võib esineda järgmisi sümptomeid: värisemine, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, rahutus, hingamisraskus ja raskused toitmisel. Kui vastsündinul tekib mõni nendest sümptomitest, tuleks võtta ühendust arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid süstimispäeval süstile järgneva ülejäänud aja jooksul.

3.Kuidas ZYPADHERA’t manustatakse

Raviarst otsustab, kui palju te ZYPADHERA’t vajate ja kui sageli teid tuleb süstida. ZYPADHERA’t manustatakse annustes 150 mg kuni 300 mg iga 2 nädala järel või 300 mg kuni 405 mg iga 4 nädala järel.

ZYPADHERA’t väljastatakse pulbrina, millest teie raviarst või meditsiinõde valmistab suspensiooni, mis seejärel süstitakse teie tuharalihasesse.

Kui teile on manustatud ZYPADHERA’t rohkem kui vajalik

Seda ravimit manustatakse teile meditsiinilise järelevalve tingimustes, mistõttu ei ole tõenäoline, et seda manustatakse liiga palju.

Patsientidel, kellele on manustatud olansapiini rohkem kui ette nähtud, on esinenud järgmisi sümptomeid:

kiired südamelöögid, ärevus/agressiivsus, kõnehäired, ebaharilikud liigutused (eriti näo või keele) ja vähenenud teadvuse tase.

Teised sümptomid võivad olla:

tugev segaduses olek, krambid (epilepsia), kooma, palaviku, kiirema hingamise, higistamise, lihasjäikuse, uimasuse ja unisuse kombinatsioon, hingamise sageduse aeglustumine, aspiratsioon, kõrge või madal vererõhk, südamerütmihäired.

Kui teil esineb mõni ülal nimetatud sümptomitest, siis rääkige sellest otsekohe arstile või pöörduge haiglasse.

Kui te jätate ZYPADHERA süsti vahele

Ärge lõpetage oma ravi kohe, kui tunnete ennast paremini. Oluline on, et te jätkaksite ZYPADHERA süstide saamist, niikaua kuni arst on teil käskinud.

Kui te olete süsti vahele jätnud, peate ühendust võtma oma raviarstiga, kes määrab teile järgmise süsti, niipea kui teile sobib.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Öelge koheselt oma arstile, kui teil tekivad:

ülemäärane unisus, pearinglus, segasus, desorienteeritus, kõnelemisraskused, kõndimisraskused, lihasjäikus või värisemine, nõrkus, ärrituvus, agressiivsus, ärevus, vererõhu tõus, või krambid, mis võivad lõppeda teadvusetuse tekkega. Need nähud ja sümptomid võivad tekkida siis, kui ZYPADHERA satub mõnikord liiga kiiresti vereringesse (sageli esinevad kõrvaltoimed, mis võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 10-st);

ebatavalised liigutused (sageli esinev kõrvaltoime, mis võib mõjutada kuni 1 kasutajat 10-st), peamiselt näo ja keele liigutused;

verehüübed veenides (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime, mis võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st) eriti jalaveenides (selle sümptomid on jala turse, valu ja punetus), need hüübed võivad liikuda veresooni mööda kopsudesse, põhjustades valu rindkeres ja hingamisraskusi. Kui te täheldate selliseid sümptome, kutsuge kohe esmaabi.

sümptomite kombinatsioon, kuhu kuuluvad palavik, hingeldamine, higistamine, lihasjäikus ja uimasus või unisus (selle kõrvaltoime esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata).

Teised sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 10-st) on unisus ja valu süstekohas.

Harva esinev kõrvaltoime (võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 1000-st) ZYPADHERA kasutamisel on süstekoha infektsioon.

Allpool loetletud kõrvaltoimeid on täheldatud pärast suukaudse olansapiini võtmist, kuid need võivad esineda ka pärast ZYPADHERA manustamist.

Teised väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada enam kui 1 kasutajat 10-st) on kehakaalu tõus ja prolaktiini taseme tõus veres. Ravi varajases staadiumis võivad mõned inimesed tunda pearinglust või minestada (koos südametöö aeglustumisega), eriti kui nad tõusevad üles istuvast või lamavast asendist. Tavaliselt läheb see ise üle, kui aga mitte, rääkige palun sellest arstile.

Teised sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 10-st) on muutused mõnede vererakkude ja veres ringlevate rasvade hulgas, ravi varajases staadiumis maksaensüümide aktiivsuse ajutine tõus, suhkrute taseme tõus veres ja uriinis; kusihappe- ja kreatiinfosfokinaasitaseme tõus veres; tugevam näljatunne, peapööritus, rahutus, värisemine; ebatavalised liigutused (düskineesia); kõhukinnisus, suukuivus, nahalööve, jõuetus, ülemäärane väsimus, vedelikupeetus, mis põhjustab käte, pahkluude või labajalgade turset, palavik ja liigesevalu, seksuaalsuse häired, nt libiido langus meestel ja naistel või erektsioonihäired meestel.

Teised aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 100-st) on ülitundlikkus (nt suu- ja kõriturse, sügelus, lööve); suhkurtõbi või suhkurtõve halvenemine, millega kaasneb vahel ketoatsidoos (ketoained veres ja uriinis) või kooma; krambid, tavaliselt sellisel juhul, kui need on varem esinenud (langetõbi); lihasjäikus või –krambid (sh silma liigutused); rahutute jalgade sündroom, kõneprobleemid; aeglane südame löögisagedus, tundlikkus päikesekiirgusele, ninaverejooks; kõhuseina pingsus; mälukaotus või unustamine; kusepidamatus, kusepeetus, juuste väljalangus, menstruatsioonide puudumine või vähenemine ja muutused rinnanäärmetes nii meestel kui naistel, nt ebatavaline piimanõristus rindadest või rinnanäärmete suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 1000-st) on kehatemperatuuri langus normaalsest madalamale, südame rütmihäired, seletamatu äkksurm, kõhunäärme põletik, mis põhjustab tugevat kõhuvalu, palavikku ja iiveldust, maksahaigus, mis avaldub naha ja silmavalgete kollasusena, lihashaigus, mis avaldub seletamatute valudena, pikenenud ja/või valulik erektsioon.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed on rasked allergilised reaktsioonid, nagu nt ravimilööve koos eosinofiilia ja kogu organismi haaravate sümptomitega (DRESS-sündroom). DRESS ilmneb algul gripilaadsete sümptomitena, millega kaasneb lööve näopiirkonnas ja seejärel ulatuslik lööve, kõrge palavik, lümfisõlmede suurenemine, maksaensüümide taseme tõus vereanalüüsides ja teatud valgete vereliblede taseme suurenemine (eosinofiilia).

Eakatel dementsusega patsientidel võivad olansapiini kasutamisel esineda ajuinsult, kopsupõletik, uriinipidamatus, kukkumine, äärmine väsimus, nägemismeelepetted, palavik, naha punetus ja kõndimisraskused. Selles patsiendigrupis on esinenud mõnesid surmajuhtumeid.

Parkinsoni tõbe põdevatel patsientidel võib suukaudne olansapiin halvendada haigussümptomeid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas ZYPADHERA’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte süstida seda ravimit pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.

Suspensiooni keemiline ja füüsikaline stabiilsus viaalides on tõestatud 24 tunni vältel temperatuuril

20 °C...25 °C. Mikrobioloogilisest seisukohast tuleks ravim ära kasutada koheselt. Kui ravimit ei kasutata koheselt, vastutab kasutaja kasutamiseelse säilitusaja ja –tingimuste eest, mis ei tohiks ületada 24 tundi

temperatuuril 20 °C...25 °C. Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate värvuse muutust või teisi silmaga nähtavaid muutusi.

Kui ravimit koheselt ei kasutata, tuleb seda uueks suspendeerimiseks tugevalt raputada. Kui suspensioon on viaalist süstlasse tõmmatud, tuleb suspensioon koheselt ära kasutada.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida ZYPADHERA sisaldab Toimeaine on olansapiin.

ZYPADHERA 210°mg: Iga viaal sisaldab olansapiinpamoaatmonohüdraati, mis vastab 210 mg olansapiinile.

ZYPADHERA 300°mg: Iga viaal sisaldab olansapiinpamoaatmonohüdraati, mis vastab 300 mg olansapiinile.

ZYPADHERA 405°mg: Iga viaal sisaldab olansapiinpamoaatmonohüdraati, mis vastab 405 mg olansapiinile.

Pärast lahustamist: 1 ml suspensiooni sisaldab 150 mg/ml olansapiini.

Lahusti abiained on naatriumkarmelloos, mannitool, polüsorbaat 80, süstevesi, vesinikkloriidhape ja naatriumhüdroksiid.

Kuidas ZYPADHERA välja näeb ja pakendi sisu

ZYPADHERA pulber toimeainet prolongeeritult vabastavaks süstesuspensiooniks on kollane pulber läbipaistvast klaasist viaalis. Teie raviarst või meditsiiniõde valmistab sellest suspensiooni, mida manustatakse süstena, kasutades viaali, milles on ZYPADHERA lahusti, mis on selge, värvitu kuni õrnkollane lahus läbipaistvast klaasist viaalis.

ZYPADHERA on toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensiooni pulber ja lahusti. Üks karp sisaldab üht viaali toimeainet prolongeeritult vabastava pulbriga, üht viaali 3 ml lahustiga, üht süstalt eelnevalt kinnitatud 19 suuruses 38 mm turvanõelaga ning kolme eraldi turvanõela suuruses 19 - üks 38°mm ja kaks 50°mm.

Müügiloa hoidja

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Tootja

Lilly S.A., Avda de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madriid, Hispaania.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Tел. + 359 2 491 41 40

Česká republika

Eli Lilly ČR, s.r.o. Tel: + 420 234 664 111

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf.: + 45 45 26 60 00

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal Tel: + 372 6817280

Ελλάda

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: + 30 210 629 4600

España

Lilly S.A.

Tel: + 34 91 663 50 00

France

Lilly France SAS

Tél: + 33-(0) 1 55 49 34 34

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 2350 999

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353 (0) 1 661 4377

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited, pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 6 7364000

Infoleht on viimati uuendatud {kk/AAAA}

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė Tel. + 370 (5) 2649600

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Malta

Charles de Giorgio Ltd. Tel: + 356 25600 500

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31(0)30 6025800

Norge

Eli Lilly Norge A.S

Tlf: + 47 22 88 18 00

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H. Tel: + 43-(0) 1 711 780

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel. + 48 (0) 22 440 33 00

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: + 351 21 412 66 00

România

Eli Lilly România S.R.L. Tel: + 40 21 4023000

Slovenija

Eli Lilly, farmacevtska družba, d.o.o. Tel: + 386 (0)1 580 00 10

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o. Tel: + 421 220 663 111

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab Puh/Tel: + 358 (0)9 8545 250

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0)8 7378800

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited Tel: + 44 (0) 1256 315000

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Perforatsiooniriba, mis võimaldab eemaldada tervishoiutöötajatele mõeldud informatsiooni)

KASUTUSJUHEND TERVISHOIUTÖÖTAJATELE

LAHUSTAMISE JA MANUSTAMISE JUHEND

ZYPADHERA olansapiini pulber ja lahusti toimeainet prolongeeritult vabastavaks süstesuspensiooniks.

AINULT SÜGAVAKS LIHASESISESEKS GLUTEAALPIIRKONNA SÜSTIKS. MITTE SÜSTIDA VEENI EGA NAHA ALLA.

Lahustamine

1. SAMM: Materjalide ettevalmistamine

Pakendis sisaldub:

Viaal ZYPADHERA pulbriga toimeainet prolongeeritult vabastavaks süstesuspensiooniks.

Viaal ZYPADHERA lahustiga.

Üks Hypodermic süstal ja turvanõel (Hypodermic seade)

Üks 19-kaliibriline 39 mm Hypodermic turvanõel

Kaks 19-kaliibrilist, 50 mm Hypodermic turvanõela

Pakendi infoleht

Lahustamise ja manustamise juhend (see infoleht)

Hypodermic seadme ohutusinformatsioon ja kasutusjuhend

Soovitatakse kasutada kindaid, kuna ZYPADHERA võib ärritada nahka.

Lahustage ZYPADHERA pulber toimeainet prolongeeritult vabastavaks süstesuspensiooniks ainult pakendis leiduva lahustiga, kasutades standardseid parenteraalsete preparaatide lahustamise aseptika võtteid.

2. SAMM: Lahustamiseks vajaliku lahusti koguse kindlaks määramine

Selles tabelis on näidatud lahusti kogus, mis on vajalik ZYPADHERA pulbri lahustamiseks toimeainet prolongeeritult vabastavaks süstesuspensiooniks.

ZYPADHERA viaali tugevus (mg)

Lisatava lahusti kogus (ml)

1,3

1,8

2,3

Oluline on märkida, et viaalis leidub rohkem lahustit kui lahustamiseks vajalik.

3. SAMM: ZYPADHERA lahustamine

1.Vabastage pulber, viaali kergelt koputades.

2.Avage eelnevalt pakendatud Hypodermic süstal ja nõel koos nõela turvaseadmega. Koorige lahti blistertasku ning eemaldage seade. Ühendage süstal (kui see pole juba ühendatud) Lueri ühendusega seadme külge kerge pöörava liigutusega. Paigutage nõel vajutuse ja päripäeva keeramisega kindlalt seadmele ning seejärel tõmmake nõela kate nõelalt ära. Juhiste eiramine võib lõppeda nõelatorke vigastusega.

3.Tõmmake süstlasse eelnevalt kindlaks määratud lahusti kogus (2. samm).

4.Süstige lahusti kogus pulbri viaali.

5.Tõmmake välja õhk, et rõhk viaalis oleks samasugune nagu väljas.

6.Eemaldage nõel, hoides viaali püsti, vältimaks lahusti kadu.

7.Kasutage nõela turvaseadet. Suruge nõel kattesse, kasutades seejuures ühe käe tehnikat. Kasutage ühe käe tehnikat, kui surute katet ÕRNALT vastu lamedat pinda. KUI KATE ON PEALE SURUTUD (Joonis 1), ON NÕEL KINDLALT KATTESSE HAMBUNUD (Joonis 2).

8.Kontrollige visuaalselt, et nõel on täielikult hambunud nõela kaitsekattesse. Kui see on vajalik mõneks spetsiifiliseks meditsiiniliseks protseduuriks, siis eemaldage seade süstlalt ainult koos sellesse haardunud nõelaga. Haarates pöidla ja nimetissõrmega Lueri nõela kaitseseadme südamikust ning hoides vabad sõrmed eemal nõela teravikku sisaldavast seadmest, eemaldage kaitseseade (Joonis 3).

9.Koputage viaali kindlalt ja korduvalt vastu kõva pinda, kuni pulbrit ei ole enam näha. Kaitske pinda polstriga koputuse mõju eest. (Vt Joonis A).

Joonis A: Segunemiseks koputage kindlalt.

10.Kontrollige viaali visuaalselt tükikeste olemasolu suhtes. Suspendeerumata pulber näeb välja viaalile kinnitunud kuivade kollaste kämpudena. Kämpude alles jäämisel võib vajalikuks osutuda täiendav koputamine. (Vt Joonis B)

Suspendeerumata: nähtavad tükikesed Suspendeerunud: tükikesi ei ole Joonis B: Kontrollige suspendeerumata pulbri osas ning vajadusel korrake koputamist.

11.Raputage viaali jõuliselt, kuni suspensioon tundub ühtlane ning värvilt ja koostiselt homogeenne. Suspendeerunud preparaat näib kollane ja tuhm. (Vt Joonis C)

Joonis C: Raputage viaali jõuliselt

Vahu moodustumisel jätke viaal seisma kuni vahu hajumiseni. Kui preparaati ei kasutata koheselt, tuleb seda uueks suspendeerimiseks jõuliselt raputada. Lahustatud ZYPADHERA püsib viaalis stabiilsena kuni 24 tundi.

Manustamine

1. SAMM: ZYPADHERA süstimine

See tabel kinnitab süstimisele kuuluvat lõplikku ZYPADHERA suspensiooni kogust. Suspensiooni kontsentratsioon on 150 mg olansapiini ühes milliliitris.

Annus

Lõplik kogus süstimiseks

(mg)

(ml)

1,0

1,4

2,0

2,7

1.Tehke kindlaks, millist nõela tuleb ravimi patsiendile manustamiseks kasutada. Rasvunud patsiendil on süsteks soovitatav kasutada 50 mm nõela.

Kui süstmiseks kasutatakse 50 mm nõela, kinnitage vajaliku suspensioonikoguse eemaldamiseks süstlale 38 mm turvanõel.

Kui süstimiseks kasutatakse 38 mm nõela, kinnitage vajaliku suspensioonikoguse eemaldamiseks süstlale 50 mm turvanõel.

2.Tõmmake süstlasse aeglaselt soovitud kogus. Viaali jääb kuigipalju üleliigset toodet.

3.Kasutades nõela turvaseadet, eemaldage nõel süstlalt.

4.Enne süstimist kinnitage süstlale kas 50 mm või 38 mm järele jäänud turvanõel. Kui suspensioon on viaalist välja tõmmatud, tuleb see koheselt süstida.

5.Valige välja ja valmistage ette süstekoht tuharapiirkonnas. MITTE SÜSTIDA VEENI EGA NAHA ALLA.

6.Pärast nõela sisseviimist aspireerige süstla kolviga mõned sekundid, veendumaks, et verd süstlasse ei ilmu. Juhul kui süstlasse tõmmatakse verd, siis hävitage see süstal koos annusega ning alustage lahustamis- ja manustamisprotseduuri uuesti. Süst tuleb sooritada ühtlase, püsiva survega.

ÄRGE SÜSTEKOHTA MASSEERIGE.

7.Kasutage nõela turvaseadet.(Joonis 1 ja 2)

8.Hävitage viaalid, süstal, kasutatud nõelad, lisanõel ja kasutamata lahusti vastavalt kehtivatele kliinilistele protseduuridele. Viaal on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu