Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zyprexa (olanzapine) – Pakendi märgistus - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Ravimi nimetusZyprexa
ATC koodN05AH03
Toimeaineolanzapine
TootjaEli Lilly Nederland B.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP KAETUD TABLETTIDEGA BLISTERRIBAL

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA 2,5 mg kaetud tabletid olansapiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kaetud tablett sisaldab 2,5 mg olansapiini.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraate. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 kaetud tabletti

35 kaetud tabletti

56 kaetud tabletti

70 kaetud tabletti

98 kaetud tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudseks kasutamiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse ja valguse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/96/022/002 28 kaetud tabletti

EU/1/96/022/023 35 kaetud tabletti

EU/1/96/022/019 56 kaetud tabletti

EU/1/96/022/029 70 kaetud tabletti

EU/1/96/022/035 98 kaetud tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ZYPREXA 2,5 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

ZYPREXA 2,5 mg KAETUD TABLETID: BLISTERPAKENDI FOOLIUMI MÄRGISTUS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA 2,5 mg kaetud tabletid

Olansapiin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lilly

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP KAETUD TABLETTIDEGA BLISTERRIBAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA 5 mg kaetud tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kaetud tablett sisaldab 5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraate. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 kaetud tabletti

35 kaetud tabletti

56 kaetud tabletti

70 kaetud tabletti

98 kaetud tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudseks kasutamiseks

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse ja valguse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/96/022/004 28 kaetud tabletid

EU/1/96/022/024 35 kaetud tabletid

EU/1/96/022/020 56 kaetud tabletid

EU/1/96/022/030 70 kaetud tabletid

EU/1/96/022/036 98 kaetud tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ZYPREXA 5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

ZYPREXA 5 mg KAETUD TABLETID: BLISTERPAKENDI FOOLIUMI MÄRGISTUS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA 5 mg kaetud tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lilly

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP KAETUD TABLETTIDEGA BLISTERRIBAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA 7,5 mg kaetud tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kaetud tablett sisaldab 7,5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraate. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 kaetud tabletti

35 kaetud tabletti

56 kaetud tabletti

70 kaetud tabletti

98 kaetud tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudseks kasutamiseks

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse ja valguse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/96/022/011 28 kaetud tabletti

EU/1/96/022/025 35 kaetud tabletti

EU/1/96/022/006 56 kaetud tabletti

EU/1/96/022/031 70 kaetud tabletti

EU/1/96/022/037 98 kaetud tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ZYPREXA 7,5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

ZYPREXA 7,5 mg KAETUD TABLETID: BLISTERPAKENDI FOOLIUMI MÄRGISTUS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA 7,5 mg kaetud tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lilly

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP KAETUD TABLETTIDEGA BLISTERRIBAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA 10 mg kaetud tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kaetud tablett sisaldab 10 mg olansapiini

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraate. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 kaetud tabletti

35 kaetud tabletti

56 kaetud tabletti

70 kaetud tabletti

98 kaetud tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudseks kasutamiseks

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse ja valguse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/96/022/009 28 kaetud tabletti

EU/1/96/022/026 35 kaetud tabletti

EU/1/96/022/010 56 kaetud tabletti

EU/1/96/022/032 70 kaetud tabletti

EU/1/96/022/038 98 kaetud tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ZYPREXA 10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

ZYPREXA 10 mg KAETUD TABLETID: BLISTERPAKENDI FOOLIUMI MÄRGISTUS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA 10 mg kaetud tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lilly

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP KAETUD TABLETTIDEGA BLISTERRIBAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA 15 mg kaetud tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kaetud tablett sisaldab 15 mg olansapiini

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraate. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 kaetud tabletti

35 kaetud tabletti

56 kaetud tabletti

70 kaetud tabletti

98 kaetud tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudseks kasutamiseks

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse ja valguse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/96/022/012 28 kaetud tabletti

EU/1/96/022/027 35 kaetud tabletti

EU/1/96/022/021 56 kaetud tabletti

EU/1/96/022/033 70 kaetud tabletti

EU/1/96/022/039 98 kaetud tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ZYPREXA 15 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

ZYPREXA 15 mg KAETUD TABLETID: BLISTERPAKENDI FOOLIUMI MÄRGISTUS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA 15 mg kaetud tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lilly

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP KAETUD TABLETTIDEGA BLISTERRIBAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA 20 mg kaetud tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kaetud tablett sisaldab 20 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraate. Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 kaetud tabletti

35 kaetud tabletti

56 kaetud tabletti

70 kaetud tabletti

98 kaetud tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudseks kasutamiseks

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse ja valguse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/96/022/014 28 kaetud tabletti

EU/1/96/022/028 35 kaetud tabletti

EU/1/96/022/022 56 kaetud tabletti

EU/1/96/022/034 70 kaetud tabletti

EU/1/96/022/040 98 kaetud tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ZYPREXA 20 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

ZYPREXA 20 mg KAETUD TABLETID: BLISTERPAKENDI FOOLIUMI MÄRGISTUS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA 20 mg kaetud tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lilly

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP PULBRIGA VIAALIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA 10 mg süstelahuse pulber olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga viaal sisaldab 10 mg olansapiini. Pärast lahustamist sisaldab iga ml lahust 5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Laktoosmonohüdraat, viinhape, soolhape, naatriumhüdroksiid.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber. 1 viaal

Süstelahuse pulber. 10 viaali

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Lihasesiseseks kasutamiseks. Viaal ühekordseks kasutamiseks. Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutage lahus ära 1 tunni jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Valguse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Hävitage süstal ja kasutamata jäänud lahus nõuetekohaselt.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/96/022/016 Süstelahuse pulber. 1 viaal

EU/1/96/022/017 Süstelahuse pulber. 10 viaali

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL 10 mg PULBRIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

ZYPREXA 10 mg olansapiini süstelahuse pulber i.m. kasutamiseks

2.MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kasutage lahus ära 1 tunni jooksul

4. PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

10 mg olansapiini viaalis

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu