Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ATryn (antithrombin alfa) – Valmisteyhteenveto - B01AB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiATryn
ATC-koodiB01AB02
Lääkeaineantithrombin alfa
ValmistajaGTC Biotherapeutics UK Limited

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ATryn 1750 IU infuusiokuiva-aine, liuosta varten

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yhden injektiopullon nimellinen sisältö on 1750 kansainvälistä yksikköä (IU)* antitrombiini alfaa**. Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen 1 ml liuosta sisältää 175 IU antitrombiini alfaa.

ATryn-valmisteen spesifinen aktiivisuus on noin 7 IU/mg proteiinia.

*valmisteen voimakkuus (IU) määritetään Euroopan farmakopean kromogeenisella määritysmenetelmällä.

**rekombinantti ihmisen antitrombiini valmistetaan yhdistelmä-DNA-tekniikalla (rDNA) siirtogeenisten vuohien maidossa.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan

Tämä lääkevalmiste sisältää 38 mg (1,65 mmol) natriumia 10 ml:n injektiopulloa kohti.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Infuusiokuiva-aine, liuosta varten.

Valkoinen tai luonnonvalkoinen kuiva-aine.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

ATryn on tarkoitettu synnynnäistä antitrombiinin puutetta sairastaville aikuisille leikkauspotilaille estämään laskimotukoksia ja tromboembolioita. Se annetaan tavallisesti yhdessä hepariinin tai matalan molekyylipainon omaavan hepariinin kanssa.

4.2Annostus ja antotapa

Hoito on syytä aloittaa synnynnäistä antitrombiinin puutosta sairastavien potilaiden hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus

Hoidossa on noudatettava alla olevia annossuosituksia, koska antitrombiini alfan ja plasmasta erotetun antitrombiinin farmakokinetiikka eroavat toisistaan. Synnynnäistä antitrombiinin puutosta sairastavien potilaiden hoidossa annos ja hoidon kesto ovat yksilöllisiä ja on otettava huomioon tromboembolioiden esiintyvyys potilaan suvussa, kliiniset riskitekijät sekä laboratoriokokeiden tulokset.

Antitrombiini alfa yksiköiden määrä ilmaistaan kansainvälisinä yksikköinä (IU), joka suhteutetaan voimassa olevaan WHO:n antitrombiinikonsentraattistandardiin. Antitrombiinin (AT) aktiivisuus plasmassa ilmaistaan joko prosentteina (so. aktiivisuus suhteessa aktiivisuuteen ihmisen plasmassa) tai kansainvälisinä yksikköinä (aktiivisuus suhteessa kansainväliseen antitrombiinin standardiaktiivisuuteen plasmassa). Yksi kansainvälinen yksikkö (IU) antitrombiiniaktiivisuutta vastaa yhdessä millilitrassa terveen ihmisen plasmaa olevaa antitrombiinin määrää. Tarvittava antitrombiini alfa -annos lasketaan hoitoa edeltävän antitrombiiniaktiivisuuden ja potilaan painon mukaan.

Antitrombiini alfa -hoidon tavoitteena on suurentaa potilaan antitrombiiniaktiivisuus tasolle 80–120 % normaalista (0,8–1,2 IU/ml) ja säilyttää se tällä tasolla hoidon aikana.

Hoidon alussa annostuksen tavoitteena on saavuttaa 100 %:n antitrombiiniaktiivisuustaso. Aloitusannos määräytyy potilaan painon ja hoitoa edeltävän antitrombiiniaktiivisuuden tason mukaan.

Tarvittava aloitusannos lasketaan seuraavalla kaavalla:

Aloitusannos (IU) = [(100 – potilaan hoitoa edeltävä AT-aktiivisuustaso prosentteina) /2,28] x paino kiloina

Synnynnäistä antitrombiinin puutosta sairastavien leikkauspotilaiden tavallinen aloitusannos kliinisissä riskitilanteissa (perustason AT-aktiivisuus 50 %, paino 75 kg) on 20–25 IU/painokiloa kohden. Aloitusannos annetaan 15 minuutin infuusiona, jonka jälkeen aloitetaan heti ylläpitoinfuusio.

Leikkauspotilaiden ylläpitoannos annetaan jatkuvana infuusiona. Ylläpitoannos lasketaan seuraavalla kaavalla:

Ylläpitoannos (IU/tunti) = [(100 – potilaan hoitoa edeltävä AT-aktiivisuustaso prosentteina) / 10,22] x paino kiloina

Synnynnäistä antitrombiinin puutosta sairastavien leikkauspotilaiden tavallinen ylläpitoannos kliinisissä riskitilanteissa on 4–5 IU/kg/tunti. Annosta voidaan suurentaa konsumptiotiloissa (esimerkiksi suurissa leikkauksissa tai käytettäessä samanaikaisesti hepariinia). Ks. alla: Vasteen seuranta ja annoksen säätäminen. Hoitoa jatketaan, kunnes laskimotromboembolian riski on pienentynyt ja/tai hoidolla on saavutettu tehokas antikoagulaatio.

Vasteen seuranta ja annoksen säätäminen

Annosta säädetään antitrombiiniaktiivisuuden laboratorioarvojen perusteella. Vaste vaihtelee yksilöllisesti, eli verinäytteistä mitatut tasot ja puoliintumisajat vaihtelevat yksilöittäin. Hoidon alussa ja heti leikkauksen jälkeen voidaan tarvita tiheää antitrombiiniaktiivisuuden mittaamista ja annostuksen säätämistä.

Kun aloitusannoksen alusta on kulunut 45 minuuttia ja potilas on saamassa ylläpitoinfuusiota, otetaan verikoe AT-aktiivisuuden määrittämistä varten. Jos AT-aktiivisuustaso on välillä 80–120 % (0,8–1,2 IU/ml), annosta ei tarvitse säätää. Jos AT-aktiivisuustaso on alle 80 %, ylläpitoinfuusioannosta suurennetaan 50 %. Jos AT-aktiivisuustaso on yli 120 %, ylläpitoinfuusioannosta pienennetään 30 %. AT-aktiivisuustaso on tarkistettava 30 minuutin kuluttua infuusioannoksen muuttamisesta tai neljän tunnin kuluttua siitä, kun arvo on tavoitealueella. Tämän jälkeen antitrombiíniaktiivisuus on tarkistettava 1–2 kertaa päivässä, ja annosta säädetään tarvittaessa. Antitrombiiniaktiivisuuden on pysyttävä yli 80 %:n tason hoidon aikana, ellei jokin muu taso ole kliinisesti perusteltu.

Kirurginen toimenpide voi vaikuttaa AT-aktiivisuustasoihin. Siksi AT-aktiivisuustaso on tarkistettava uudelleen leikkauksen päätyttyä. Jos AT-aktiivisuustaso on alle 80 %, potilaalle voidaan antaa 15 minuutin kestoinen AT:n bolusinfuusio AT-aktiivisuustason palauttamiseksi nopeasti ennalleen. Tämän boluksen annos voidaan laskea leikkauksenjälkeisen AT-aktiivisuuden perusteella käyttämällä eo. aloitusannoksen kaavaa.

Pediatriset potilaat

ATryn-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla. Lasten ja etenkin vastasyntyneiden antitrombiiniarvoissa voi olla eroja aikuisiin verrattuna.

Antotapa Laskimonsisäiseen käyttöön.

Aloitusannos annetaan 15 minuuttia kestävänä infuusiona, jonka jälkeen ylläpitoinfuusio aloitetaan välittömästi.

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttövalmiiksi ennen lääkkeen antoa.

4.3Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin kohdassa 6.1 mainitulle apuaineelle.

Yliherkkyys vuohen proteiineille tai vuohiperäisille maidon osille.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yliherkkyysreaktiot

Allergiset yliherkkyysreaktiot ovat mahdollisia, kuten kaikille laskimoon annettavilla proteiinivalmisteille. Potilaita on tarkkailtava huolellisesti infuusion aikana mahdollisten yliherkkyysoireiden varalta. Potilaille on kerrottava yliherkkyysreaktioiden varhaisista merkeistä, kuten nokkospaukamista, yleistyneestä nokkosrokosta, rinnan kireydestä, hengityksen vinkumisesta, verenpaineen laskusta ja anafylaksiasta. Jos tällaisia oireita ilmaantuu annon alkamisen jälkeen, potilaan on otettava yhteys lääkäriin. Mahdollinen shokki hoidetaan tavanomaisesti.

Tällä lääkevalmisteella hoidettavia potilaita on tarkkailtava mahdollisten kliinisten immunologisten reaktioiden varalta. Vasta-ainetasoa on tarkkailtava, ja siitä on raportoitava.

Tämän lääkevalmisteen toistuvasta annostuksesta on vain rajoitetusti kokemuksia. Tiivistä immunologisten reaktioiden seurantaa tarvitaan tällaisissa tilanteissa.

Raskaus

Johtuen farmakokineettisten ominaisuuksien eroista raskaana tai peripartumvaiheessa olevilla naisilla, ei annostussuosituksia ATryn-valmisteen käytöstä näille potilasryhmille voida antaa.

Muiden antikoagulanttien samanaikainen käyttö

Tarvitaan kliinistä ja biologista seurantaa käytettäessä antitrombiinia yhdessä hepariinin, pienimolekyylisen hepariinin tai muiden antikoagulanttien kanssa, jotka tehostavat antitrombiinin antikoagulanttivaikutusta.

-Antikoagulaation tasoa on tarkkailtava säännöllisesti (määrittämällä APTT ja tarvittaessa tekijän Xa aktiivisuus) antikoagulanttiannoksen säätämiseksi asianmukaisesti ja veren hyytyvyyden liiallisen vähenemisen välttämiseksi. Tason määrittämiseksi on otettava verinäytteet säännöllisesti ja tiheään, etenkin antitrombiini-infuusion alun jälkeisten ensimmäisten minuuttien ja tuntien aikana.

-Antitrombiinitaso tulisi mitata päivittäin yksilöllisen annoksen säätämiseksi. On muistettava, että antitrombiinitaso voi laskea, jos potilas saa fraktioimatonta hepariinia pitkään.

Natriumsisältö

Tämä lääke sisältää natriumia 1,65 mmol (tai 37,9 mg) per injektiopullo. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Antitrombiini voi syrjäytyä, jos potilasta hoidetaan antikoagulanteilla, jotka vahvistavat antitrombiinin antikoagulaatiovaikutusta (esimerkiksi hepariinilla tai pienimolekyylisellä hepariinilla), ja tämä voi lisätä verenvuodon vaaraa. Tällaisten antikoagulanttien yhteiskäyttö voi muuttaa yhdistelmäteknisesti valmistetun antitrombiinin puoliintumisaikaa antitrombiinin aineenvaihdunnan muuttumisen vuoksi. Käytettäessä antitrombiinia yhdessä hepariinin, pienimolekyylisen hepariinin tai muiden antitrombiinin antikoagulaatiovaikutusta tehostavien antikoagulanttien kanssa potilaan verenvuorovaara näin ollen lisääntyy, ja siksi potilasta on seurattava kliinisesti ja biologisesti.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Antitrombiini alfan käyttämisestä raskauden aikana on vain rajoitetusti kliinisiä tietoja. Käytettävissä olevat tiedot viittaavat siihen, että äidille tai lapselle ei aiheudu haittavaikutuksia. Rotille tehdyissä eläinkokeissa ei havaittu haittavaikutuksia synnytykseen, alkion/sikiön kehitykseen eikä postnataalikehitykseen. Annostussuosituksia ei voida kuitenkaan antaa raskaana oleville naisille, koska tämän lääkevalmisteen farmakokinetiikka ei ole samanlainen raskaana olevilla naisilla kuin muilla naisilla (lisätietoja on kohdassa 4.4.). Tästä syystä antitrombiini alfaa ei pidä käyttää raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö antitrombiini alfa tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. On päätettävä, lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko ATryn-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Tietoa antitrombiini alfan mahdollisista vaikutuksista miesten ja naisten hedelmällisyyteen ei ole saatavilla.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei merkityksellinen.

4.8Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Yleisimmin ilmoitetut kliinisissä tutkimuksissa havaitut haittavaikutukset ovat huimaus, päänsärky, verenvuoto, pahoinvointi, laskimopunktiokohdan verenvuoto, leikkauksen jälkeinen verenvuoto ja haavaerite. Vakavimmat kliinisissä tutkimuksissa havaitut haittavaikutukset ovat verenvuoto ja leikkauksen jälkeinen verenvuoto.

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Synnynnäistä antitrombiinin puutosta sairastavilla potilailla (n=35) tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa raportoitiin yksi lievä haittavaikutus (infuusiopaikan kutina), joka oli yhteydessä ATryn-hoitoon.

Hankinnaista antitrombiinin puutosta sairastavilla sydänleikkauspotilailla (n=118) ja terveillä vapaaehtoisilla (n=102) tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa havaitut ATryn-hoitoon liittyneet haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa taulukossa elinjärjestelmittäin, jos niitä on havaittu enemmän kuin yksi.

Haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa taulukossa elinjärjestelmän ja absoluuttisen yleisyyden mukaisessa järjestyksessä. Yleisyysluokat määritellään seuraavasti: yleinen (≥1/100, <1/10) ja melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100)

MedDRA-elinjärjestelmä

Yleisyysluokitus

Haittavaikutukset

Hermosto

Yleinen

Huimaus

 

 

Päänsärky

Verisuonisto

Yleinen

Verenvuoto

Ruoansulatuselimistö

Yleinen

Pahoinvointi

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen

Verenvuoto infuusiokohdassa

 

Melko harvinainen

Kuumotus

 

 

Infuusiokohdan punoitus

 

 

Infuusiokohdan kipu

 

 

Infuusiokohdan ihottuma

 

 

Mustelma infuusiokohdassa

Vammat ja myrkytykset

Yleinen

Verenvuoto toimenpiteen jälkeen

 

 

Haavaerite

Antitrombiinin vasta-aineita ei ole havaittu 90 päivää ATryn-hoidon jälkeen.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta*.

4.9Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: antitromboottiset aineet: hepariiniryhmä. ATC-koodi: B01AB02.

Vaikutusmekanismi

Antitrombiini on 58 kD:n kokoinen, 432-aminohappomolekyyliä sisältävä glykoproteiini, joka kuuluu serpiineihin (seriiniproteaasin estäjiin). Se on veren hyytymisen tärkeimpiä luontaisia estäjiä. Tehokkaimmin antitrombiini estää trombiinia ja tekijä Xa:ta, mutta se estää myös kontaktiaktivaatiota, sisäistä hyytymisjärjestelmää ja tekijä VIIa/kudostekijäkompleksia. Hepariini tehostaa antitrombiinin vaikutusta huomattavasti. Hepariinin antikoagulanttivaikutus edellyttää antitrombiinia.

Antitrombiini sisältää kaksi toiminnallisesti tärkeää aluetta (domeenia). Toinen sisältää reaktiivisen keskuksen, joka toimii pilkkoutumispaikkana proteinaaseille, kuten trombiinille, joka on edellytys stabiilin proteinaasi-inhibiittorikompleksin syntymiselle. Toinen on glykosaminoglykaania sitova alue, joka on vuorovaikutuksessa hepariinin ja hepariininkaltaisten aineiden kanssa; tämä vuorovaikutus kiihdyttää trombiinin estoa. Retikuloentoteliaalinen järjestelmä poistaa inhibiittori- koagulaatioentsyymikompleksit elimistöstä.

Antitrombiinitaso on terveillä aikuisilla 80–120 % (0,8–1,2 IU/ml) ja vastasyntyneillä lapsilla noin 40–60 % (0,4–0,6 IU/ml).

Kliininen teho ja turvallisuus

Kliinisissä tutkimuksissa, joissa käytettiin toistuvia dopplerultraäänitutkimuksia, havaittiin, että antitrombiini alfa esti tromboembolisia tapahtumia neljällätoista synnynnäistä antitrombiinin puutosta sairastavalla potilailla, joiden kliininen riski saada laskimotukos oli suuri. Lisätietoja on saatu useista potilaista samanlaisesta tutkimussarjasta.

Tämän lääkevalmisteen myyntilupa on myönnetty ”poikkeuksellisilla perusteilla”. Tämä merkitsee, että lääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellistä tietoa johtuen sairauden harvinaisuudesta.

Euroopan lääkevirasto arvioi vuosittain uuden tiedon ja tarvittaessa päivittää valmisteyhteenvedon.

5.2Farmakokinetiikka

ATryn-valmistetta annettiin boluksena laskimoon annoksin 50 IU/kg tai 100 IU/kg synnynnäistä antitrombiinin puutosta sairastaville potilaille, joilla ei ollut tromboosin kliinisiä oireita ja jotka eivät käyttäneet hepariinia. Incremental recovery -arvo oli 2,07 ± 1,54 %/IU/kg (keskiarvo ± standardipoikkeama). Samasta tutkimuksesta määritettiin seuraavat populaatiofarmakokineettiset muuttujat ATryn-valmisteelle (keskiarvo ± standardipoikkeama):

Pitoisuuspinta-ala (AUC): 587,88 ± 1,63 (% x h)

Jakaantumisen puoliintumisaika: 1,74 ± 1,28 h, eliminaation puoliintumisaika: 10,16 ± 1,28 h.

Lääkeaineen keskimääräinen elimistössäoloaika (MRT): 8,57 ± 1,24 h

Poistuma: 0,665 ± 0,0493 l/h (keskiarvo ± standardivirhe)

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliiniset tiedot, jotka perustuvat konventionaalisiin turvallisuusfarmakologisiin tutkimuksiin, yhden ja toistuvan annoksen toksisuustutkimuksiin ja lisääntymistoksisuustutkimuksiin, eivät viittaa siihen, että valmisteesta olisi erityistä vaaraa ihmiselle.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Glysiini

Natriumsitraatti

Natriumkloridi

6.2Yhteensopimattomuudet

Tätä lääkeainetta ei saa sekoittaa muihin lääkeaineisiin, sillä yhteensopivuustietoja ei ole.

6.3Kestoaika

Avaamattomat injektiopullot: 4 vuotta.

Mikrobiologiselta kannalta lääkevalmiste tulee käyttää välittömästi liuottamisen jälkeen. Valmiste säilyy kuitenkin kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 3 tuntia käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen ja 8 tuntia laimentamisesta enintään 25°C:n lämpötilassa.

6.4Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Käyttövalmiiksi sekoitetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

Lasinen (tyyppi 1) injektiopullo, joka sisältää kuiva-aineen. Injektiopullo on suljettu silikonoidusta bromobutyylikumista valmistetulla tulpalla, alumiinitiivisteellä ja muovisuojuksella.

Pakkauskoot: 1, 10 tai 25 injektiopulloa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain kertakäyttöön.

Käyttövalmiiksi sekoittaminen/laimentaminen

Injektiopullot on tuotava enintään 25 °C:n huoneenlämpöön ennen käyttövalmiiksi sekoittamista. Jauhe liuotetaan 10 ml:aan vettä injektioliuosta varten. Vesi ruiskutetaan injektiopullon seinämää pitkin. Injektiopulloa pyöritellään varovasti. Sitä ei saa ravistella, jottei liuos vaahtoa.

Liuos tulee tarkistaa silmämääräisesti partikkelien ja/tai väripoikkeaman varalta ennen antoa potilaalle. Liuoksen on oltava kirkasta tai hieman sameaa. Älä käytä liuosta, jos se on sakeaa tai sisältää sakkaa.

Käyttövalmiiksi sekoitettu liuos on käytettävä välittömästi enintään 3 tunnin kuluessa käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen.

Liuoksen pitoisuutta voidaan laimentaa sopivaksi infuusiota varten 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuoksella.

Anto

Kun jauhe on täysin liuennut, vedetään liuos steriiliin kertakäyttöiseen injektioruiskuun. Liuos annetaan infuusiona laskimoon käyttämällä steriiliä kertakäyttöistä injektioruiskua tai infuusiopussia, jossa on letkunsisäinen suodatin huokoskooltaan 0,22 m. Infuusioruiskun sisältämä liuos on annettava välittömästi enintään 3 tunnin kuluessa valmistamisesta. Infuusiopussin sisältämä laimennettu liuos on annettava välittömästi enintään 8 tunnin kuluessa laimentamisesta. Valmiste on yhteensopiva PVC:stä valmistettujen infuusioletkujen ja letkunsisäisten suodattimien kanssa.

Hävittäminen

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

GTC Biotherapeutics UK Limited

10 Norwich Street

London EC4A 1 BD

ISO-BRITANNIA

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/355/001-003

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 28. heinäkuuta 2006

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 15. heinäkuuta 2016

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston sivustolta http://www.ema.europa.eu.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä